Daně

Daňová soustava v České republice

Daňový systém ČR je podobný systémům vyspělých zemí západní Evropy. Zákony byly vytvořeny na počátku 90. let a platí od roku 1993. Pouze daň z přidané hodnoty a spotřební daně byly upraveny zcela nově v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Daňové zákony podléhají častým změnám a orientace v nich není snadná.

Přímé daně

Daně z příjmů jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., který upravuje daň pro fyzické i právnické osoby. Zákon je vládami často měněn v rámci různých populistických rozhodnutí a některé změny jsou zase následně rušeny. Obsahuje celou řadu výjimek a úlev pro různé skupiny poplatníků. Zákon je nepřehledný a často kritizovaný. Proto politické strany obvykle slibují vytvoření zcela nového jednoduššího zákona; k tomu však dosud nedošlo. Pro správné placení daní z příjmů v ČR doporučujeme využít služeb daňových poradců.

Daň z nemovitostí se vztahuje na stavby a pozemky. U staveb je základem daně zastavěná plocha, u pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Daň je upravena zákonem č. 338/1992 Sb.

Daň silniční se vztahuje jen na vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. Výše daně osobních vozidel závisí na zdvihovém objemu motoru vozidla, u nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon také určuje poplatek za užívání dálnic, a to pro všechna vozidla - osobní i nákladní, určená pro podnikání i osobní potřebu. Poplatek nákladních aut je účtován za ujetý kilometr pomocí elektronického systému; osobní auta platí paušálně. Zvažuje se rozšíření elektronického systému pro všechna vozidla a také pro další typy silnic. Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb.

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí jsou upraveny společně v zákoně č. 357/1992 Sb.

Tzv. ekologické daně jsou upraveny zákonem č. 261/2007 Sb. a jsou zavedeny v souladu s předpisy EU. Zahrnují daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Tyto daně se týkají pouze dovozců a distributorů uvedených komodit.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty je upravená především zákonem č. 235/2004 Sb., který transponuje směrnici Evropské unie č. 2006/112/ES. Existují dvě sazby daně, základní a snížená. Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Snížená sazba se vztahuje především na potraviny a léky. V roce 2012 byla základní sazba 20 % a snížená 14 %; vzhledem k řešení státního dluhu je však pravděpodobná změna těchto sazeb.

Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Spotřební daně jsou, podobně jako daň z přidané hodnoty, harmonizovány s předpisy Evropské unie. Správu daní vykonávají celní orgány. Spotřební daně jsou určeny zákonem č. 353/2003 Sb.

Správa daní

Správu daní upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Správu vykonávají finanční úřady a v některých případech celní úřady, které spadají pod Ministerstvo financí ČR (www.mfcr.cz). Daňová přiznání lze podávat elektronicky pomocí datových schránek.

Datová schránka je v českém právním řádu definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů. Ze zákona musí být datová schránka zřízena každému orgánu veřejné moci, každé podnikající fyzické nebo právnické osobě a některým dalším typům subjektů; ostatní fyzické a právnické osoby mají právo nechat si datovou schránku bezplatně zřídit. Komunikace přes datové schránky plně nahrazuje doručování listin tradiční poštou a je plně respektována v českém právním systému.

Cla

Vzhledem k tomu, že je Česká republika součástí Evropské unie, jsou cla i pravidla dovozu a vývozu určeny společnými předpisy EU. Některé oblasti upravuje Celní zákon, č. 13/1993 Sb. Celní sazby jsou určeny společným kodexem EU, známým pod názvem HSCN nebo Taric.

Správní poplatky

Správní poplatky upravuje především zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a dále zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.