Legislativa

Typy právních norem

V České republice jsou tyto typy obecně závazných předpisů:

 • nařízení, směrnice, rozhodnutí EU (vychází v Úředním věstníku Evropské unie),
 • mezinárodní smlouva (vychází ve Sbírce mezinárodních smluv ČR),
 • zákony, vyhlášky, nařízení vlády (vychází ve Sbírce zákonů ČR),
 • vyhlášky vydané krajskými a obecními úřady (vychází ve věstnících právních předpisů krajů, Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy, na úředních deskách obecních úřadů),
 • další dokumenty, pokud na ně právní předpisy odkazují (např. účetní standardy, Standardní klasifikace produkce).

Dále je třeba přihlížet k dokumentům, které sice nejsou obecně závaznými právními předpisy, nicméně vyjadřují oficiální stanovisko některého ministerstva (např. metodický pokyn Ministerstva financí ČR). K těmto stanoviskům se přiklánějí úředníci při posuzování věci v rámci zákona.

Vztahy mezi právními normami

Právní předpisy tvoří jakýsi strom nadřízených a podřízených předpisů. Pokud se stane, že nižší předpis je v rozporu s vyšším, platí ustanovení toho vyššího; rozpory řeší většinou Ústavní soud. Z této hierarchie uvádíme následující zjednodušená pravidla:

 • mezinárodní smlouva má přednost před národním právem
 • směrnice a nařízení EU mají postavení jako mezinárodní smlouva
 • zákon nesmí být v rozporu s Ústavou ČR a Listinou lidských práv a svobod
 • zákony schvaluje Parlament ČR
 • vyhlášku a nařízení vlády neschvaluje Parlament, vydává jej příslušné ministerstvo nebo vláda
 • vyhláška a nařízení vlády smí upravovat náležitosti jen v rozsahu stanovené zákonem, nesmí s ním být v rozporu; v každé vyhlášce je tedy uvedeno, na základě kterého zákona je vydána

Zákony platí ode dne uveřejnění ve Sbírce zákonů. Zákon je účinný ode dne, který je určen zpravidla přímo v textu zákona. Až od tohoto dne se tímto zákonem řídíme. Může to být den zveřejnění, většinou je to však datum pozdější; např. daňové zákony se mění zpravidla k 1. lednu.

Změny zákonů

Později může být zákon změněn, tedy novelizován. Tato novela vyjde také ve Sbírce zákonů a je jí také přiřazeno číslo. V novele je napsáno, která část zákona se mění a jak a také od kdy je změna účinná. V novele není znovu vydán celý upravený text původního zákona, jen změny! Pokud někdo vezme původní text zákona a změny do něj provede, vytvoří tzv. úplné znění zákona, které ale není právně závazné. Pozor je třeba dát na přechodná ustanovení novel, která bývají uváděna jako jeden z posledních článků zákona, a řeší dočasně situaci při přechodu jedné zákonné normy do druhé.