Ustawa nr 262/2006 Coll. Kodeks pracy

UWAGA: Następujący tekst został przetłumaczony za pomocą tłumacza automatycznego i może w wyniku tego zawierać mylne informacje. Do ewentualnego rozwiązywania spraw prawnych należy wykorzystywać albo tłumaczenia wysokiej jakości albo wykonane przez tradycyjnych tłumaczy profesjonalnych.

Jeśli będziecie mieli Państwo wrażenie, że tłumaczenie nie jest zrozumiałe, to wówczas prosimy o kontakt z nami – spróbujemy zadbać o lepsze tłumaczenie.Ustawa nr 262/2006 Coll. Kodeks pracy

(obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

262/2006 Coll.

USTAWA

z dnia 21 Kwiecień 2006

Kodeks pracy

zmienionej ustawą nr 585/2006 Coll., ustawa nr 181/2007 Coll., ustawa nr 261/2007 Coll., ustawa nr 296/2007 Coll., ustawa nr 362/2007 Dz.U., Trybunał Konstytucyjny Nr 116/2008 Coll.

Ustawa nr 121/2008 Coll., Ustawa nr 126/2008 Coll., Ustawa nr 294/2008 Coll., Ustawa nr 305/2008 Coll., Ustawa nr 306/2008 Coll., Ustawa nr 382 / 2008 Coll., ustawa nr 286/2009 Coll.

Ustawa nr 320/2009 Coll., Ustawa nr 326/2009 Coll., Ustawa nr 347/2010 Coll., Ustawa nr 427/2010 Coll. Ustawa nr 73/2011 Coll., Ustawa nr 185 / 2011 Coll., ustawa nr 180/2011 Coll.

Ustawa nr 341/2011 Coll., ustawa nr 364/2011 Coll. oraz ustawa nr 365/2011 Coll., ustawa nr 367/2011 Coll., ustawa nr 375/2011 Coll., ustawa nr 458/2011 Coll., ustawa nr 466/2011 Coll., ustawa nr 167 / 2012 Coll.

Ustawa nr. 385/2012 Sb., Ustawa nr. 396/2012 Sb., Ustawa nr. 399/2012 Sb., Ustawa nr. 155/2013 Sb., Ustawa nr. 303/2013 Sb., Ustawa nr. 101 / 2014 Coll., ustawa nr. 182/2014 Sb.

i ustawy nr. 250/2014 Sb.

 

Parlament uchwalił tę ustawę z Republiki Czeskiej:

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

TYTUŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJA stosunkach pracy

 

§ 1

 

Ustawa ta

a) reguluje stosunki prawne wynikające w trakcie wykonywania pracy zależnej od pracowników i pracodawców, związki te są stosunki pracy,

b) również reguluje stosunki prawne o charakterze zbiorowym. Stosunki prawne zbiorowego charakteru, związane z wykonywaniem pracy zależnej, stosunki pracy,

c) zawiera odpowiednie przepisy Unii Europejskiej 1)

d) przewiduje również pewne stosunki prawne przed rozpoczęciem stosunku pracy na podstawie pkt a),

e) przewiduje pewne prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w przestrzeganiu reżimu tymczasowo niezdolnych do pracy ubezpieczony na mocy ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych) 107 i wszelkie kary za jego naruszenie.

 

§ 1a

 

(1) Der Sinn und Zweck der Vorschriften dieses Gesetzes drückt die Grundprinzipien der Arbeitsbeziehungen, die in erster Linie

a) szczególnej ochrony statusu prawnego pracowników

b) eine faire und sichere Bedingungen für die Arbeit,

c) Fair pracownicy płacą

d) właściwego wykonywania pracy przez pracownika zgodnie z uzasadnionych interesów pracodawców

e) równe traktowanie pracowników oraz zakaz dyskryminacji.

(2) Die Grundsätze der besonderen rechtlichen Schutzstatus der Mitarbeiter, einwandfreie und sichere Arbeitsbedingungen für ihre Arbeit, die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer und verbieten Diskriminierung drückt die Werte, die öffentliche Ordnung zu schützen.

 

§ 2

 

(1) zależy praca to praca, która jest wykonywana w hierarchicznej relacji pracodawcy i podporządkowania pracownika w imieniu pracodawcy, zgodnie z instrukcjami pracodawcy i pracownika przez pracodawcę osobiście.

(2) W zależności prace muszą być wykonywane przez płac, wynagrodzenia lub wynagrodzeń, kosztów i zakresu obowiązków pracodawcy, podczas godzin pracy u pracodawcy miejscu pracy lub w innym umówionym miejscu.

 

§ 3

 

Zależna praca może być wykonywana tylko w podstawowym stosunku pracy, chyba że w szczególnych przepisach prawnych 2). Stosunki pracy są podstawowe zatrudnienie i stosunki prawne oparte umowy o pracę wykonywaną poza zatrudnieniem.

 

§ 4

 

Stosunki pracy są regulowane niniejszą ustawą, nie stosować to prawo jest uregulowane w kodeksie cywilnym i zawsze zgodnie z podstawowymi zasadami stosunków pracy.

 

§ 4a

 

(1) Die Ausnahmeregelung von Rechten und Pflichten in den Arbeitsbeziehungen können niedriger oder höher als das Recht oder eine Verpflichtung für das Gesetz oder Tarifvertrag als Mindest oder maximal zulässige Verfügung gestellt werden.

(2) Zgodnie z pkt 1, mogą być rozbieżne rozwiązania traktatowe oraz wewnętrzne regulacje, zmiany obowiązków pracowniczych, może jednak nastąpić tylko w drodze porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

(3) Die in § 363 genannten Bestimmungen können von nur zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

(4) Der Rücktritt von einer Arbeitnehmerrechte zu ihm durch dieses Gesetz, ein Tarifvertrag oder eine interne Verordnung sieht vor, ist ohne Bedeutung.

 

§ 5

 

(1) Stosunki wynikające z wykonywania zadań publicznych są objęte tą ustawą, o ile wyraźnie nie lub chyba że wymaga szczególnych przepisów prawnych.

(2) Jeżeli public function wykonywane w stosunku pracy reguluje zatrudnienie tej ustawy.

 

TYTUŁ II

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY stosunków pracy PODSTAWOWE

 

Część 1

Pracownik

 

§ 6

 

Ein Mitarbeiter ist eine Person, die in der Grundarbeitsverhältnis zur abhängigen Beschäftigung verpflichtet ist.

 

Część 2

Pracodawca

 

§ 7

 

Der Arbeitgeber ist die Person, für die das Individuum zur abhängigen Beschäftigung in der Grundarbeitsverhältnis verpflichtet

 

§ 8

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 9

 

Dla Republiki Czeskiej (dalej jako "Państwo") 6) w stosunkach pracy ustawy oraz praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy wiąże się z jednostką organizacyjną, 7), który w imieniu państwa w podstawowym stosunku pracy (§ 3) pracowników zatrudniających.

 

§ 10

durch das Gesetz Nr. 303/2013 Slg. aufgehoben.

 

§ 11

 

Pracownicy szeregowi pracodawcy oznacza pracowników, którzy są na różnych poziomach zarządzania pracodawcy mają prawo do ustalenia i przechowywać podwładnych zadań zawodowych, organizować, zarządzać i kontrolować ich pracę i dać im cel wiążących wytycznych. Głowa jest pracownik lub kierownik, również za głową państwa.

 

§ 12

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

TYTUŁ III

PODSTAWOWE ZASADY stosunkach pracy

uchylona przez ustawę nr 365/2011 Coll.

 

§ 13

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 14

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 15

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

TYTUŁ IV

Równe traktowanie i NIEDYSKRYMINACJA

 

§ 16

 

(1) Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia równego traktowania wszystkich pracowników w zakresie ich warunków pracy, wynagrodzenia za pracę i przyznawania transakcji finansowych i innych płatności finansowych, szkoleniowych i okazja, by uzyskać funkcjonalną lub innych promocji.

(2) Stosunki pracy, dyskryminacja jest zakazana. Pojęcia dyskryminacji bezpośredniej, dyskryminacji pośredniej, molestowania, molestowania seksualnego, molestowanie, nakłanianie do dyskryminacji oraz podżeganie do dyskryminacji, i przypadki, gdzie dozwolonej różnicy traktowania, zapewnia antydyskryminacyjne prawo 108).

(3) Dyskryminacja nie jest zróżnicowane traktowanie, chyba że charakter czynności związanych z pracą, że ta różnica w traktowaniu stanowi istotny wymóg niezbędny do pracy, celem realizowanym przez takiego wyjątku muszą być uzasadnione i proporcjonalne żądanie. Dyskryminacja nie jest też środkiem, którego celem jest uzasadnione w celu zapobiegania lub wyrównywać niedogodności wynikające z jednostek należących do grupy określonej przez jednego z powodów wymienionych w prawa antydyskryminacyjnego.

 

§ 17

 

Prawne środki ochrony przed dyskryminacją w stosunku pracy wynikających z prawa antydyskryminacyjnego.

 

TYTUŁ V

Einige Bestimmungen über den Rechtsstreit

 

§ 18

 

Wenn möglich Gerichtsverfahren in unterschiedlicher Weise, dann die günstigste Auslegung für den Mitarbeiter zu interpretieren.

 

§ 19

 

(1) Das Gericht hat seine eigene Bewegung für Ungültigkeit des rechtlichen Gehörs, die die angegebene Berechtigung der zuständigen Behörde nicht erteilt worden ist, zu berücksichtigen, in Fällen, in denen es ausdrücklich, dass die Rechts oder Handlung.

(2) Ist es ein Gesetz, Gerichtsverfahren bei der zuständigen Behörde nur diskutiert zu machen, ist es nicht möglich, ungültige Verletzung von Grund nur, dass diese Diskussion stattfand erklärt.

(3) Die Unwirksamkeit Verfahren kann nicht Mitarbeiter der Schaden verursacht, wenn ein ungültiger allein für sich.

 

§ 20

 

Wenn keine Gerichtsverfahren in der vom Gesetz geforderten Form genommen, und wenn schon mit der Leistung begonnen hat, ist es nicht möglich, die Ungültigkeit eines solchen Verhaltens diese Verhandlungen, die verursacht werden oder die Änderung der Grundarbeitsverhältnis zu berufen.

 

§ 21

durch das Gesetz Nr. 303/2013 Slg. aufgehoben.

 

§ 22

 

Układ zbiorowy pracy może być zawarta tylko dla unii pracowników.

 

§ 23

 

(1) Ein Tarifvertrag ist möglich, die Rechte der Arbeitnehmer in den Arbeitsbeziehungen sowie die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die diese Vereinbarung zu regeln. Die Vereinbarung im Tarifvertrag, die Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern auferlegen oder ihre Rechte in diesem Gesetz vorgesehen zu reduzieren, werden nicht berücksichtigt.

(2) układ zbiorowy pracy może zawrzeć pracodawcy lub kilku pracodawców lub organizacji jednego lub wielu pracodawców z jednej strony a jednym lub więcej związków zawodowych z drugiej.

(3) układ zbiorowy

a) firmy, stwierdza się pomiędzy pracodawcą lub wielu pracodawców i związków zawodowych lub wielu związków zawodowych działających u pracodawcy

b) wyższy poziom, to została ona zawarta między organizacjami pracodawców, lub 10) i związku zawodowego lub związkami zawodowymi.

(4) Das Verfahren für den Abschluss eines Tarifvertrags, einschließlich der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Parteien gilt das Gesetz über Tarifverhandlungen 11) geregelt.

 

§ 24

 

(1) związek zawodowy podpisał porozumienie zbiorowe, jak i pracowników, którzy nie są związki zawodowe.

(2) współpracuje z pracodawcy w związkach zawodowych, pracodawca musi negocjować układ zbiorowy ze wszystkimi związkami zawodowymi, związkami zawodowymi działać i działać z konsekwencjami prawnymi dla wszystkich pracowników razem w koncercie, chyba że uzgodniono inaczej pomiędzy pracodawcą a inaczej .

 

§ 25

 

(1) układ zbiorowy pracy jest wiążące dla stron.

(2) układ zbiorowy obowiązuje również pro

a) pracodawców, którzy są członkami organizacji pracodawców, która zawarła umowę zbiorową, wyższy poziom, jak i dla pracodawców, którzy w okresie obowiązywania układu zbiorowego z organizacji pracodawców mówił,

b) pracowników na mocy układu zbiorowego zawarte przez związek zawodowy lub związkami zawodowymi,

c) związki zawodowe, układu zbiorowego zawartego przez wyższą związku zawodowego poziomu.

(3) pracownik ma prawo stron układów zbiorowych zachęty do rokowań zbiorowych na zbiorowym i ma prawo być informowani o postępach w negocjacjach.

(4) Prawa wynikające z układu zbiorowego, poszczególni pracownicy, stosuje i zaspokoić wszelkie inne prawa pracowników z zatrudnienia lub umowy do pracy poza miejscem pracy.

 

§ 26

 

(1) układ zbiorowy pracy może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeżeli data ważności na podstawie pierwszego zdania uzależnione od warunków układ zbiorowy musi zawierać ostatni okres jego skuteczności. Zbiorowa umowa może zostać rozwiązana na piśmie niedługo po upływie 6 miesięcy od daty jej skuteczności. Takie powiadomienie musi wynosić co najmniej 6 miesięcy i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy powiadomienia drugiej Strony.

(2) skuteczności układu zbiorowego zaczyna się od pierwszego dnia okresu, w którym umowa zbiorowa, a kończy się z upływem tego terminu, jeżeli okres skuteczności niektórych praw i obowiązków w układzie zbiorowym jest negocjowane inaczej.

(3) Po zakończeniu zbiorowych stronami umowy działających w imieniu pracownika kończy skuteczności układu zbiorowego pracy nie później niż ostatniego dnia następnego roku kalendarzowego.

 

§ 27

 

(1) Die Vereinbarung eines Tarifvertrags, die die Rechte der Arbeitsbeziehungen Personal in geringerem Umfang als höhere Tarifverträge, nicht berücksichtigt.

(2) Der Kollektivvertrag muss schriftlich erfolgen und von den Parteien auf dem gleichen Dokument oder auf ihr Konto geschlossen.

 

§ 28

 

(1) Ein Tarifvertrag kann nicht durch eine andere Vereinbarung ersetzt werden.

(2) Es ist nicht möglich, die relative Ineffizienz des Tarifvertrags zu suchen.

(3) Ein Tarifvertrag ist nicht möglich, den Rücktritt von einer der Vertragsparteien kündigen verhandeln, wenn die Vertragsparteien haben das Recht, aus dem Tarifvertrag zurücktreten, ist ohne Bedeutung.

 

§ 29

 

Strony są zobowiązane na mocy układów zbiorowych z układem zbiorowym, poinformować pracownika w ciągu 15 dni od jej zawarcia. Pracodawca zapewnia, że ​​układ zbiorowy dostępny dla wszystkich swoich pracowników.

 

CZĘŚĆ DRUGA

Zatrudnienie

 

TYTUŁ I

Wcześniej stosunek pracy

 

§ 30

 

(1) Wybór osób poszukujących pracy w zakresie kwalifikacji, wymagań koniecznych lub umiejętności specjalnych jest obowiązkiem pracodawcy, chyba że specjalnym aktem prawnym 12) inny proces; warunki nałożone na podstawie specjalnej ustawy do osoby jako pracownika nie zostały naruszone.

(2) pracodawca może zażądać w związku z negocjacjami przed zatrudnieniem osób, które złożyły wniosek o nim w pracy lub innych osób tylko dane bezpośrednio związanych z podpisaniem umowy o pracę.

 

§ 31

 

Przed podpisaniem umowy o pracę, pracodawca musi poinformować osobę o prawach i obowiązkach, które na jej umowy o pracę lub powołania do pracy pojawiły się warunków pracy, wynagrodzenia i warunków, w których miejsce pracy i obowiązków wynikających z szczegółowe przepisy mające zastosowanie do pracy, aby być przedmiotem pracy.

 

§ 32

 

W przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne, pracodawca jest obowiązany zapewnić, że osoba fizyczna przed podpisaniem umowy o pracę przeszła wstępne badania lekarskie.

 

TYTUŁ II

Zatrudnienia, umowy o pracę i stosunku pracy

 

§ 33

 

(1) zatrudnienie opiera się umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem, chyba że ustawa stanowi inaczej poniżej.

(2) Jeżeli przepis szczególny lub statut obywateli w wyniku szczególnej regulacji 109) wymagane do wypełnienia Zajmowane przez wybór właściwego organu, uznaje się być wybrany jako warunek wstępny, poprzedzający negocjacje umów o pracę.

(3) wyznaczenie wiodących pracy opiera się zatrudnienie w przypadkach przewidzianych przez specjalną 16a regulacji prawnych), chyba że przepis szczególny, zatrudnienie opiera się tylko na mianowanie szefa

a) jednostki organizacyjne państwa 7),

b) jednostki organizacyjne instytucji rządowych

c) jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa państwowego 13),

d) jednostka organizacyjna Państwowego Funduszu 14),

e) organizacja składkowy 15),

f) jednostkę organizacyjną dotowane organizacje,

g) jednostka organizacyjna w Policji Republiki Czeskiej, 16).

(4) wyznaczenie na podstawie ustępu 3 musi być osoba, która jest właściwa zgodnie z odrębnym rozporządzeniu 16b), chyba że należą one do powołania specjalnej regulacji prawnej jest przeprowadzana na czele

a) urzędy 7) Szef departamentów rządowych rodziców,

b) organizacyjne rząd radioodtwarzacz wydział jednostek organizacyjnych państwa 7),

c) jednostka organizacyjna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego przedsiębiorstwa państwowego 13),

d) jednostka organizacyjna funduszu państwowego, kierowany przez indywidualne organ statutowy, szef Funduszu 14),

e) organizacja finansowana przez założyciela,

f) jednostka organizacyjna finansowana organizacji 15) pół-szef tej organizacji,

g) jednostka organizacyjna w Policji Republiki Czeskiej 16) szef policji.

 

 

§ 34

 

(1) Umowa o pracę musi zawierać

a) rodzaj pracy pracownika dla pracodawcy do wykonania,

b) miejsce lub miejsca pracy, gdzie praca ma być określony w pkt a) wykonane

c) datę rozpoczęcia zatrudnienia.

(2) Der Arbeitsvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden.

(3) Jeżeli pracownik nie rozpocznie się dzień zgodził się pracować bez uniemożliwił mu robić przeszkód w pracy, czy pracodawca w ciągu tygodnia (§ 350a) wie o tym zagrożeniu, pracodawca może odstąpić od umowy.

(4) Von einem Arbeitsvertrag nur so lange zurückziehen, wie die Mitarbeiter zu Fuß über die Arbeit. Rücktritt vom Arbeitsvertrag erfordert die Einhaltung der Schriftform, sonst wird es nicht berücksichtigt werden.

(5) Każda ze stron otrzymuje kopię umowy o pracę.

 

§ 34a

 

O ile nie uzgodniono w umowie o regularnym odszkodowania podróży pracy, regularne miejsce departamentu pracy w umowie. Jeśli zostanie ustalone miejsce pracy szerzej niż jedna gmina uważa się regularne wspólnota miejsca pracy w taki sposób, że większość pracowników rozpoczynających pracę. Regularna praca na koszty podróży muszą być uzgodnione przed szerszej społeczności.

 

§ 34b

 

(1) Pracownicy muszą być przydzielony do pracy w określonym tygodniowego czasu pracy, z wyjątkiem kont czasu pracy (§ 86 i 87).

(2) pracownik w innym podstawowym stosunku pracy u tego samego pracodawcy nie może wykonywać pracę, która jest ściśle określonych gatunków. Dla pracodawców, który jest stanem, pierwsze zdanie tylko wtedy, gdy jest wykonywanie pracy w tej samej części organizacyjnej państwa.

 

§ 35

Czas testu

 

(1) Jeżeli okres próbny może być dłuższy niż

a) 3 kolejnych miesięcy od daty zatrudnienia (§ 36),

b) 6 kolejnych miesięcy od daty zatrudnienia (§ 36) dla jej kierownictwa.

(2) Czas testu mogą być organizowane również w związku z powołaniem z wiodących pracy (§ 33 pkt 3).

(3) czas testu mogą być organizowane w ciągu dnia, który został uzgodniony jako datę rozpoczęcia zatrudnienia lub data została ustalona jako data powołania na stanowisko starszego personelu.

(4) na okres próbny może zostać przedłużony później. Przeszkody do pracy w pełnym wymiarze godzin, za które pracownik odbywa pracy podczas okresu próbnego, a wszystko-dniowy okres wakacyjny, jednak przedłuża się okres próbny.

(5) okres próbny może być negocjowana przez ponad pół uzgodnionego okresu zatrudnienia.

(6) okres próbny musi być na piśmie.

 

§ 36

Ustanowienie zatrudnienia

 

Zatrudnienie rozpoczyna się w dniu, który został uzgodniony w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy lub w dniu, który został określony jako dzień powołania na stanowisko kierownika.

 

§ 37

Informacje o treści zatrudnienia

 

(1) Jeżeli umowa nie określa szczegółowo prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest do pracowników o ich piśmie, nie później niż 1 miesiąc po zakończeniu stosunku pracy, dotyczy to również zmiany tych informacji. Informacje te muszą zawierać

a) imię lub imiona i nazwisko pracownika oraz nazwę i adres pracodawcy, jeżeli osoba prawna lub nazwisko lub nazwa i adres pracodawcy, jeżeli osoba fizyczna,

b) dodatkowo wskazać rodzaj i miejsce pracy

c) wskazanie czasu trwania urlopu lub zostawić informację o określenie,

d) a czasy wypowiedzenia

e) tygodniowy czas pracy i jego układ

f) wynagrodzenie lub uposażenie oraz ustalenia wynagrodzeń, wypłaty zarobków, termin wypłaty zarobków, miejsce i sposób płatności zarobków

g) oświadczenie o umowach zbiorowych regulujących warunki pracy pracowników oraz wskazanie stron układów zbiorowych.

(2) Jeżeli pracodawca wysyła pracownika do pracy na terytorium innego państwa, powiadamia go wyprzedzeniem w stosunku do planowanego okresu wdrażania i waluta, w której będzie wypłacane wynagrodzenia.

(3) informacje określone w ust 1 pkt. c) d) ie) oraz pkt 2, dotyczące waluty, w której pracownicy będą wypłacone wynagrodzenie lub wynagrodzenie może być zastąpione przez odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, układów zbiorowych lub przepisami wewnętrznymi.

(4) obowiązek pisemnego informowania pracowników o podstawowych prawach i obowiązkach wynikających z zatrudnienia nie mają zastosowania do zatrudnienia na okres krótszy niż 1 miesiąc.

(5) Przy rozpoczęciu zatrudnienia pracownik musi znać prawa pracy i przepisów i innych regulacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, który musi iść w ich pracy. Pracownik musi również znać zbiorowych i regulacjami wewnętrznymi.

 

§ 38

Obowiązki wynikające z zatrudnienia

 

(1) stosunek pracy jest

a) pracodawca zobowiązany jest do przeniesienia pracowników pracuje na podstawie umowy, zapłacić mu za wykonaną pracę zarobków, by stworzyć warunki do realizacji ich zadań i warunki pracy zgodne z innymi ustawowej, umowy lub ustanowione na mocy wewnętrznych uregulowań

b) pracownik musi stosować się do poleceń pracodawcy, które odbędą się osobiście pracować na umowę o pracę w strukturze godzin pracy w tygodniu i wypełnienia zobowiązań wynikających z jego zatrudnienia.

(2) wyznaczenie, zatrudnienie na podstawie postanowień zawartej umowy o pracę o pracę.

(3) pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia związku zawodowego w terminach uzgodnionych ze sprawozdaniem z nowo utworzonych warunków pracy.

 

§ 39

Zatrudnienie na czas określony

 

(1) zatrudnienie trwa przez czas nieokreślony, chyba że wyraźnie uzgodniono jej trwania.

(2) Czas pracy na czas określony między tymi samymi stronami nie może przekroczyć 3 lat od daty pierwszego zatrudnienia na czas określony może być powtarzany więcej niż dwa razy. O powtórzenie o pracę na czas określony uważa się także jego rozszerzenia. Jeśli do końca poprzedniego zatrudnienia na czas określony wygasła 3 lata przed praca na czas określony między tymi samymi stronami nie będzie rozpatrywana.

(3) Postanowienia ustępu 2 stosuje się bez uszczerbku dla procedury zgodnie z odrębnymi ustawami, gdy oczekuje się, że zatrudnienie może trwać tylko przez pewien okres czasu 17).

(4) Jeżeli pracodawca wykonane przyczyn operacyjnych lub z przyczyn leżących po stronie szczególny charakter prac, na podstawie których pracodawca nie może zostać zobowiązany do pracownika, które ma do wykonania tej pracy, zaproponował umowę o pracę na czas nieokreślony nie przebiega zgodnie z ust 2, pod warunkiem, że inne podejście jest właściwe i te powody pracodawcy pisemną umowę z unii dostosowuje

a) szczegółowy opis tych powodów

b) zasady postępowania innego pracodawcy w negocjacjach powtórzenia zatrudnienia na czas określony,

c) promień pracowników pracodawcy, który będzie obejmować inną procedurę,

d) okres, na jaki umowa została zawarta.

Pisemnej umowy z unii zastąpić wewnętrzną regulację tylko w przypadku, gdy pracodawca nie ma związków zawodowych, wewnętrzne przepisy muszą zawierać dane wymienione w zdaniu pierwszym.

(5) Jeżeli pracodawca negocjować z pracownikiem zatrudnionym na czas określony z naruszeniem przepisów ust 2-4 i powiedział pracownika przed datą wypowiedzenia na piśmie do pracodawcy, że nalega, że ​​ponadto zatrudniony, płatnego, który jest o pracę na czas nieokreślony. Wniosek o ustalenie, czy warunki określone w ust 2 do 4, pracodawca i pracownik złożył do sądu nie później niż dwa miesiące od daty stosunku pracy miał do końca datę zakończenia.

(6) Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się do umowy ustanawiającej zatrudnienie na czas uzgodniony między agencji 18), a pracownik w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (Â § 307a, 308 i 309).

 

TYTUŁ III

Zmiany w zatrudnieniu

 

§ 40

Postanowienia ogólne

 

(1) treść stosunku pracy mogą być zmieniane tylko w drodze porozumienia między pracodawcą a zmiany pracowników.

(2) wykonywać pracę innego gatunku lub w innym miejscu niż określone w umowie, pracownik jest wymagane tylko w przypadkach, zgodnie z niniejszą ustawą.

(3) Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio tutaj.

 

Przeniesienie do innej pracy, podróży służbowej i przekazywania

 

§ 41

Przeniesienie do innej pracy

 

(1) pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy,

a) Jeżeli pracownik stracił ze względu na stan zdrowia według opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu administracyjnego, który dokona przeglądu opinii lekarskiej, dawna jako kwalifikowalności pracy istniejących,

b) nie według raportu medycznego wydanego przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu administracyjnego, który dokona przeglądu lekarskiego, to nie praca na bieżąco o wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub ryzyka dla choroby, lub osiągnięty, jeśli praca określona przez ochrona zdrowia publicznego organ ekspozycja maksymalnie 19),

c) Jeżeli pracownicy w ciąży, karmiąca piersią, czy pracownik-matka do końca dziewiątego miesiąca po urodzeniu pracy, że pracownik może być zatrudniony, lub który według opinii lekarskiej zagraża ciąży lub urlopu macierzyńskiego,

d) jeżeli jest to konieczne według opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu do ochrony zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia innych osób z chorobami zakaźnymi

e) jeżeli jest to konieczne prawomocnym orzeczeniem sądu lub organ administracyjny, organ innego państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

f) Jeżeli pracownik pracuje w nocy, na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez uznaną dostawcy zawodowej nienadające Opieka zdrowotna dla pracy nocnej

g) na wniosek pracownicy w ciąży, karmiąca piersią, czy pracownik-matka do końca dziewiątego miesiąca po porodzie, który pracuje w nocy.

(2) pracodawca może przenieść pracowników do innych prac,

a) Jeżeli pracownik zgłosił przyczyn określonych w § 52 pkt. f) ig)

b) jeżeli pracownicy przeciwko postępowaniu karnym, podejrzanego o umyślne przestępstwo popełnione w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z uszkodzeniem mienia pracodawcy oraz przez okres do czasu ostatecznego zakończenia postępowania karnego

c) Jeżeli pracownik stracił chwilowo wymogi określone w szczególnych przepisach prawnych do wykonywania zleconych prac, ale w tym przypadku, maksymalna suma 30 dni roboczych w roku kalendarzowym.

(3) Jeśli nie można osiągnąć cel przekazania, o którym mowa w ustępach 1 i 2 w transferze pracowników na umowę o pracę, może on przekazać pracodawcy w takich przypadkach praca innego rodzaju niż ustalono w umowie, nawet jeśli pracownik nie zgadza .

(4) pracodawca może przenieść pracownika bez zgody odpowiedniej długości do innej pracy niż zostało uzgodnione, jeżeli jest to niezbędne w celu uniknięcia sytuacji nagłych, klęsk żywiołowych lub innych potencjalnego wypadku lub złagodzić jego bezpośrednim następstwie i konieczne czas.

(5) Jeśli pracownik nie może wykonywać pracę na czas przestoju lub przerwania pracy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, może on przekazać do innej pracy pracodawca niż uzgodniono w umowie tylko wtedy, gdy pracownik zgadza się z transferu.

(6) W przypadku przeniesienia pracowników do innych prac zgodnie z 1 i 3, pracodawca musi wziąć pod uwagę fakt, że ta praca jest odpowiednia dla niego z powodu jego stanu zdrowia i zdolności, a jeśli to możliwe, swoje kwalifikacje.

(7) pracodawca jest zobowiązany do omówienia z powodu pracowników, aby przełączyć się do innej pracy i czas wybrać się na transfer, jeśli istnieje transferu pracowników do zmiany umowy o pracę, pracodawca musi mu dać pisemnego potwierdzenia powodu przeniesienia do innej pracy, a kiedy czas trwania, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2. c) oraz pkt 4

 

§ 42

Business Trip

 

(1) podróż robocza jest ograniczona w czasie wdrożenia pracownika przez pracodawcę do pracy poza uzgodnionym miejscu pracy. Pracodawca może wysłać pracownika do odpowiedniej długości w podróży służbowej jedynie w porozumieniu z nim. Pracownik pracuje na robotach drogowych zgodnie z instrukcjami czele których wysłał w podróż służbową.

(2) Sendet ein Arbeitgeber für die Mitarbeiter auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf andere Organisationseinheiten (zu einem anderen Arbeitgeber) kann eine andere leitende Mitarbeiter (ein anderer Arbeitgeber) genehmigen, dass die Mitarbeiter gab Anweisungen, um zu arbeiten, oder die Arbeit organisiert, geleitet und kontrolliert ist das Mandat erforderlich, deren Umfang zu definieren. Mit einem Mandat nach dem ersten Satz wird ein Mitarbeiter vertraut sein. Leitende Angestellte von einem anderen Arbeitgeber, aber nicht für Mitarbeiter im Namen des sendenden Arbeitgeber rechtlich zu handeln.

 

§ 43

Przenieść

 

(1) Tłumacz pracowników do pracy w innym miejscu niż wskazane w umowie jest możliwe jedynie za zgodą pracodawcy i, jeśli to bezwzględnie wymaga jej prowadzenia.

(2) zadanie wymaga pracownicy tłumaczone, jego prace organizuje, zarządza i kontroluje i wytyczne na ten cel daje odpowiedniego kierownika jednostki organizacyjnej (department), pracowników, których praca została przetłumaczona.

 

§ 43a

Tymczasowe przypisanie

 

(1) Umowa w sprawie tymczasowego przypisania pracowników do innego pracodawcy z pracodawcą może zawrzeć pracownika pierwszych 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

(2) delegowanie pracowników do innego pracodawcy należy zwrócić uwagę, to nie ma zastosowania w odniesieniu do zwrotu kosztów poniesionych zgodnie z pkt 5

(3) Umowa musi zawierać nazwę pracodawcy jest osobą prawną, lub imię lub imiona i nazwisko pracodawcy, jeżeli osoba fizyczna, do którego pracownik jest czasowo przydzieleni, datę tymczasowego przypisania wynika, rodzaj i miejsce praca i okres, w którym tymczasowe przypisanie ułożone. Umowa może być negocjowane dla stałych podróży służbowych w miejscu pracy do postanowień § 34 nie ulega zmianie. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

(4) Während der vorübergehenden Zuweisung eines Mitarbeiters bei einem anderen Arbeitgeber arbeiten, erfordert die Mitarbeiter im Auftrag des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer vorübergehend zugewiesen, Arbeitsaufgaben, organisiert, leitet und kontrolliert seine Arbeit gibt ihm zu diesem Zweck verbindliche Leitlinien, günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen und sorgt für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer vorübergehend zugewiesen. Der Arbeitgeber kann Mitarbeiter vorübergehend zugewiesen rechtlich im Namen des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer entsandt zu handeln.

(5) W trakcie tymczasowego przypisania daje pracownikom wynagrodzenie, czy też kosztów podróży przez pracodawcę, że pracownik czasowo przypisany.

(6) pracy i wynagrodzenie pracowników czasowo przydzielonych do innego pracodawcę nie może być mniejsza lub porównywalna z warunkami pracowników przez pracodawcę, do którego pracownik został tymczasowo przydzielony.

(7) Tymczasowe przydział mocy ustępów 1 do 5 wygasa, gdy okres, na jaki została ona zawarta. Przed końcem tego okresu, umowa o oddelegowanie ze stron umowy lub rozwiązać umowę o tymczasowe funkcje z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny z piętnaście-dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna się w dniu, w którym powiadomienie zostało dostarczone drugiej Stronie. Umowa, aby zakończyć pracę na czas określony lub rozwiązaniu niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

(8) Modyfikacja oddelegowania zabrania się korzystania z agencji zatrudnienia.

(9) Regulacja oddelegowania nie stosuje się w przypadkach pogłębianie i podnoszenie kwalifikacji 110).

 

Wspólne przepisy w sprawie zmian zatrudnienia

i powrotu do pracy

§ 44

 

Spadek jeśli powody, dla których pracownik przeniesione do innej pracy lub zostały przeniesione do innej lokalizacji niż uzgodniony lub wygasły, jeśli w okresie, w którym zmiana jest negocjowana, pracodawca jest zobowiązany do włączenia pracowników w umowie o pracę, chyba że zgadza się z z nim na zmianę umowy o pracę.

 

§ 45

 

Jeżeli wnioskodawca żąda pracownicze przeniesienie do innej pracy lub miejscu pracy lub przeniesienia w inne miejsce, zgodnie z zaleceniami zawodowych usługodawcy zdrowotnej nie jest właściwe, aby kontynuować istniejące miejsca pracy lub pracy na obecnym miejscu pracy, pracodawca jest obowiązany umożliwić mu, gdy pozwala jej zdolności operacyjne. Praca i miejsca pracy, które konwertuje pracownikowi musi być odpowiednia dla pracowników.

 

§ 46

 

Jeśli pracodawca przenosi pracownika do innej pracy, zanim umowa jest odpowiedzialny, a pracownik nie zgadza się z takich środków, pracodawca może zostać przeniesiona tylko po konsultacji ze związkami zawodowymi. Rozpatrzenie nie jest konieczne, jeżeli całkowity czas transferu nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 

§ 47

 

Jeżeli pracownik przechodzi po pełnieniu funkcji publicznych lub działalności związkowej, która została wydana w zakresie czasu pracy, lub po przeszkoleniu wojskowym lub ćwiczeń wojskowych lub ratowników po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego w okresie którego pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego, do pracy, lub izby, jeżeli pracownik do pracy po czasowej niezdolności lub kwarantanny, pracodawca zobowiązany jest uwzględnić je w swojej oryginalnej pracy i miejsca pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, ponieważ oryginalne dzieło albo w miejscu pracy został odwołany, pracodawca jest klasyfikowany na podstawie umowy o pracę.

 

TYTUŁ IV

Rozwiązanie umowy o pracę

 

Część 1

Przepisy ogólne dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę

 

§ 48

 

(1) Umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko

a) Porozumienie

b) oświadczenia,

c) natychmiastowe wypowiedzenie,

d) odwołanie z okresu próbnego.

(2) Zatrudnienie na czas określony jest także przez uzgodniony okres.

(3) zatrudnienie cudzoziemca lub osoby fizyczne, bez obywatelstwa, jeżeli koniec nie ma innych środków, kończy

a) datę, od której do końca ich pobytu w Republice Czeskiej na podstawie wykonalnej decyzji o unieważnieniu pozwolenia na pobyt

b) data, która stała się prawomocne orzeczenie nakładające karę do tych osób, wypędzonych z Czech,

c) wygaśnięcie okresu, na który zostało wydane pozwolenie na pracę 20) karty pracownicze lub długoterminowe zezwolenie na pobyt w celu zatrudniania wysoko wykwalifikowanych.

(4) Zatrudnienie zakończone śmierci pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku śmierci, pracodawca, który jest osobą fizyczną, modyfikuje § 342 ust.1

 

Część 2

Umowa

 

§ 49

 

(1) Umowa pomiędzy pracodawcą i pracownikiem po ustaniu zatrudnienia, wygasa w terminie uzgodnionym.

(2) Porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy musi być na piśmie.

(3) Każda ze stron otrzymuje kopię umowy w sprawie zwolnienia z pracy.

 

Część 3

Zwolnienie, zawiadomienie okres i zawiadomienie o przyczynach

 

Część 1

Oświadczenie

 

§ 50

 

(1) Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss schriftlich anders auf ihr Konto sein.

(2) pracodawca może wezwać pracownika wyłącznie do celów wyraźnie przewidzianym w § 52

(3) pracownik może dać wypowiedzenie pracodawcy z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu.

(4) Czy pracodawca wypowiedzenia przez pracownika (§ 52), ma powody do określenia faktów w taki sposób, że nie można pomylić z jakiegokolwiek innego powodu. Przyczyna wypowiedzenia nie może być później zmienione.

(5) odwołanie może zostać cofnięte tylko za zgodą drugiej Strony zawiadomienia o odwołaniu i akceptacji odwołania musi być na piśmie.

 

§ 51

 

(1) Jeżeli wypowiedzenia kończy się wygaśnięcie zatrudnienia okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi być taka sama zarówno dla pracodawców i pracowników oraz co najmniej 2 miesiące, chyba że na mocy § 51a. Okres wypowiedzenia może być przedłużony tylko w drodze porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, umowa musi być na piśmie.

(2) Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu zawiadomienia, a kończąc na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z § 51a, § 53, pkt 2, § 54 pkt. c) oraz § +63-gie

 

§ 51a

 

Jeśli zeznania złożone przez pracownika w związku z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy lub poruszającego korzystaniu z praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia relacji, stosunek pracy kończy się później niż w dniu poprzedzającym datę wejścia w życie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy lub Data wejścia w życie przenieść prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

 

Część 2

Zawiadomienie podany przez pracodawcę

 

§ 52

 

Pracodawca może wezwać pracownika tylko z następujących powodów:

a) usunąć pracodawcę lub w części,

b) przenosi się do pracodawcy lub w części,

c) jeśli staje się zbędny wobec pracownika pracodawca lub właściwy organ, aby zmienić swoje zadania, wyposażenie techniczne, zmniejszenie liczby pracowników w celu zwiększenia efektywności pracy lub innych zmian organizacyjnych

d) nie jest pracownikiem w ramach lekarskiego wydanego przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu administracyjnego, który dokona przeglądu lekarskiego, a następnie wykonać pracę do tej pory do wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub ryzyka dla choroby, czy zapadła decyzja wyznaczony w miejscu pracy właściwy organ ochrony zdrowia publicznego, maksymalne narażenie

e) Jeżeli pracownik stracił ze względu na stan zdrowia według opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu administracyjnego, który dokona przeglądu medycznego, długoterminowe stan zdrowia,

f) Jeżeli pracownik nie spełnia ustawowych warunków wykonywania uzgodnionej pracy lub jego braku nie z winy pracodawcy wymagań dotyczących prawidłowego wykonywania tej pracy, jest niespełnienie tych wymagań powoduje niezadowalającej pracy, możliwe jest, z tego powodu pracownicy zawiadomienia tylko wtedy, gdy pracodawca w tym czasie miał 12 miesięcy wniosek na piśmie w celu ich usunięcia i pracownik nie zostanie naprawiona w rozsądnym terminie,

g) w przypadku gdy pracownicy są powody, dla których pracodawca może się z nim natychmiast rozwiązać stosunek pracy lub poważne naruszenie zobowiązań wynikających z prawa odnoszącego się do pracowników wykonywanej pracy, gdyż poniesione mniej poważnych naruszeń zobowiązań wynikających z prawa regulującego Prace mogą być wykonywane do wypowiedzenia pracownikowi, jeżeli w czasie ostatnich 6 miesięcy w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wykonywanej pracy, świadomość możliwości zwolnienia

h) Jeżeli pracownik naruszy zwłaszcza brutto inny sposób obowiązek personel mowa w § 301A.

 

Część 3

Zakaz zwolnienia z pracy pracodawcy

 

§ 53

 

(1) zabronione jest powiadomienie pracownika w okresie ochronnym, jest

a) jeżeli pracownik jest tymczasowo niezdolny do pracy uznane, jeśli świadomie nie poniosła tej niezdolności lub poniesione jeśli takie braki w bezpośrednim związku z pijaństwa lub nadużywania substancji pracowników, oraz w momencie złożenia wniosku o instytucjonalnej opieki lub leczenia uzdrowiskowego od początku aż do data ich zakończenia; gruźlicy w ostatnim okresie jest przedłużony o 6 miesięcy po wypisie ze konstytucyjnego leczenia;

b) wykonywanie ćwiczeń wojskowych lub nadzwyczajnego wojskowej dniu wykonania, w którym pracownik otrzymał wezwanie-up, w wykonywaniu tych ćwiczeń aż do upływu dwóch tygodni po zwolnieniu z tych ćwiczeń,

c) jeżeli pracownik jest całkowicie zwolniony do długotrwałego wykonywania zadań publicznych

d) jeżeli pracownik jest w ciąży lub pracownica na urlopie macierzyńskim lub pracownika lub pracownika z urlopu rodzicielskiego

e) jeżeli pracownik pracujący w nocy, uznanej na podstawie opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia tymczasowo niezdolnego do pracy w nocy.

(2) Jeżeli pracownik zawiadomił przed rozpoczęciem okresu ochrony tak, że okres wypowiedzenia upłynął w okresie ochrony, okres ochrony jest okres wypowiedzenia zdyskontowanych stosunku pracy następuje przed upływem okresu wypowiedzenia pozostałej po zakończeniu okresu ochronnego, chyba że pracownik powinien Pracodawca, że ​​rozszerzenie usługi nie.

 

§ 54

 

Zakaz zwolnienia z pracy, zgodnie z § 53 nie stosuje się do pracowników wypowiedzenie

a) zmiany organizacyjne, o których mowa w § 52 pkt. a) ib) nie stosuje się w przypadku zmian organizacyjnych, o których mowa w § 52 pkt. b) jeżeli pracodawca przenosi w miejscu (y) pracy, w którym praca ma być wykonywana na podstawie umowy,

b) zmiany organizacyjne, o których mowa w § 52 pkt. b) nie stosuje się w przypadku pracownic w ciąży, pracownicy, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub pracownikami, gdy do urlopu wychowawczego dopiero po kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego,

c) podstawy, dla których pracodawca może natychmiast rozwiązać stosunek pracy, chyba że pracownik na urlopie macierzyńskim lub pracownika w czasie urlopu wychowawczego przez czas, w którym kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego, otrzymał pracownika lub pracowników Ogłoszenie o wyniku przed podjęciem urlopu macierzyńskiego (urlopu wychowawczego), tak że okres wypowiedzenia upłynął w czasie urlopu macierzyńskiego (urlopu wychowawczego), wygasa równocześnie z okresem wypowiedzenia urlopu macierzyńskiego (urlopu rodzicielskiego)

d) inne zobowiązania wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praca wykonywana przez [§ 52 pkt. g)] lub jakiekolwiek inne naruszenie obowiązków pracownika określonych w § 301A zwłaszcza sposób brutto [§ 52 pkt. h)], to nie ma zastosowania w przypadku ciąży, pracownic korzystających z urlopu macierzyńskiego lub pracownika lub pracowników, którzy biorą urlop rodzicielski.

 

Część 4

Natychmiastowe zwolnienie z pracy

 

§ 55

Natychmiastowe zwolnienie z pracy przez pracodawcę

 

(1) pracodawca może, wyjątkowo, natychmiast zakończyć pracę tylko

a) Jeżeli pracownik został skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 1 rok, lub jeśli został skazany za umyślne czynu karnego popełnione w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z nim do więzienia przez co najmniej 6 miesięcy

b) Jeżeli pracownik naruszył zobowiązania wynikającego z przepisów dotyczących praca wykonywana przez sposób szczególnie brutto.

(2) Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie rozwiązać stosunek pracy pracownicy w ciąży, pracownic na urlopie macierzyńskim, pracownika albo pracownik którzy biorą urlop rodzicielski.

 

§ 56

Natychmiastowe zwolnienie z pracy pracownika

 

(1) Pracownik może natychmiast rozwiązać stosunek pracy tylko wtedy,

a) według opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu administracyjnego, który dokona przeglądu lekarskiego, nie może wykonywać pracę bez poważnego niebezpieczeństwa dla jego zdrowia i jego pracodawcy w czasie nie pozwolił 15 dni od daty złożenia wyjściowego raportu innej pracy odpowiedniej dla niego lub

b) pracodawca nie zapłacił odszkodowanie wynagrodzenia lub wynagrodzeń, ani żadnej jego części w terminie 15 dni po terminie (§ 141, § 1).

(2) Pracownicy, którzy natychmiast anulowane stosunku pracy, odpowiedzialność od pracodawców wypłaty wynagrodzenia lub wynagrodzeń, przeciętnego wynagrodzenia za okres odpowiadający długości okresu wypowiedzenia. Przeznaczonej na wynagrodzenia wynagrodzenia stosuje się § 67 pkt 3

 

§ 56a

Sofortige Beendigung des Arbeitsrechtsvertreter

kleiner Angestellter

 

(1) Der gesetzliche Vertreter eines minderjährigen Mitarbeiter, die das Alter von 16 Jahren nicht erreicht hat, kann sofort kündigen, die Beschäftigung von Minderjährigen Personal ist notwendig, im Interesse der Bildung, Entwicklung und Gesundheit der Mitarbeiter. Um eine sofortige Beendigung der Beschäftigung von Minderjährigen Mitarbeiter im ersten Satz zwingen, bedarf der Zustimmung des Gerichts.

(2) Die gesetzliche Vertreter liefern eine Kopie der sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Zustimmung des Gerichts für kleinere Mitarbeiter.

 

 

Część 5

Wspólne przepisy w sprawie rozwiązania stosunku pracy

 

§ 57

 

(1) za naruszenie innych obowiązków ze stosunku zatrudnienia określonym w § 301A zwłaszcza sposób brutto [§ 52 pkt. h)] może wezwać pracownika przez pracodawcę tylko w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym jest to powód do zwolnienia słyszał, nie później niż 1 rok od daty takiego rozwiązania był dla sprawy.

(2) Jeśli tak się stanie w ciągu jednego miesiąca na podstawie ustępu 1 postępowania pracownika, które mogą być postrzegane jako sposób naruszenie tymczasowo niezdolnych do pracy ubezpieczony zgodnie dochodzenia innej władzy jest nadal możliwe do wypowiedzenia w terminie 1 miesiąca od daty pracodawcy nauczyli wyniku to dochodzenie.

 

§ 58

 

(1) za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wykonywanej pracy lub z powodu, że możliwe jest od razu zakończyć stosunek pracy, pracodawca może wezwać pracownika z lub bezpośrednio do zakończenia stosunku pracy tylko w ciągu 2 miesięcy od daty Powodem odwołania lub do natychmiastowego zwolnienia z pracy dowiedział się, a za naruszenie obowiązków wynikających z zatrudnienia za granicą do dwóch miesięcy po powrocie z zagranicy, ale zawsze najpóźniej w ciągu 1 roku od daty podstawy do zwolnienia doszło.

(2) Jeśli tak się stanie w ciągu dwóch miesięcy zgodnie z ustępem 1 postępowania pracownika, które mogą być postrzegane jako naruszenie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wykonywanej pracy, z zastrzeżeniem dochodzenia innych władz, możliwe jest, aby powiadomić go lub natychmiast zakończyć stosunek pracy więcej niż 2 miesiące od kiedy pracodawca dowiedział się o wyniku tego dochodzenia.

 

§ 59

 

Pracownik może natychmiast zakończyć pracę tylko w ciągu 2 miesięcy, gdy powodem do natychmiastowego odwołania dowiedział się w ciągu 1 roku od dnia, w którym powód był.

 

§ 60

 

In der unmittelbaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Tat die Ursache zu ermitteln, so dass es nicht mit einem anderen verwechselt werden. Der Grund kann danach nicht mehr geändert werden. Sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss schriftlich erfolgen, sonst wird es nicht berücksichtigt werden.

 

§ 61

 

(1) Wypowiedzenie lub natychmiastowe wypowiedzenie z pracy, pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia negocjacji ze związkami.

(2) Jeśli jest członkiem zarządu Organizacji Handlu, która współpracuje z pracodawcą w czasie jego kadencji, a po 1 roku po jego zakończeniu, jest do złożenia zeznań lub do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy pracodawca musi prosić związki do zgody. W ramach poprzedniej umowy należy również rozważyć, czy związek odmówił udzielenia pisemnej zgody pracodawcy w czasie w ciągu 15 dni od dnia, w którym pracodawca nie prosiliśmy.

(3) pracodawca może korzystać z zezwolenia na mocy ustępu 2 jedynie w okresie dwóch miesięcy od dotacji.

(4) Jeżeli związek odmówił zgody na podstawie ustępu 2, zawiadomienie lub natychmiastowego zaprzestania pracy z tego powodu nieprawidłowego, jeśli inne warunki nie są natychmiastowe cofnięcie lub wygaśnięcie są spełnione, a sąd w postępowaniu na podstawie § 72 stwierdza, że ​​pracodawca nie może być racjonalnie wymagane nadal zatrudniać pracowników są odrzucane lub natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy ważnym.

(5) W pozostałych przypadkach zwolnienia, pracodawca zobowiązany jest do informowania związków zawodowych w terminie uzgodnionym z nią.

 

Sekcja 6

Zwolnienia grupowe

 

§ 62

 

(1) Zwolnienia grupowe oznaczają rozwiązanie umów o pracę w okresie 30 dni kalendarzowych w oparciu o zeznania złożone przez pracodawcę z przyczyn wymienionych w § 52 pkt. a)-c) co najmniej

a) 10 pracowników u pracodawcy zatrudniających od 20 do 100 pracowników

b) 10% pracowników u pracodawcy zatrudniających od 101 do 300 pracowników, lub

c) 30 pracowników u pracodawcy zatrudniając ponad 300 pracowników.

Kończy się, jeśli warunki określone w pierwszym zdaniu zatrudnienia co najmniej 5 pracowników, zawartych w ogólnej liczbie pracowników, o których mowa w punktach a)-c) i pracowników, z którymi pracodawca niewiązaną zatrudnienia w tym okresie dla tej samej umowy powodów.

(2) przed opodatkowaniem anons do poszczególnych pracowników, pracodawca jest zobowiązany do zaplanowania swojego czasu, co najmniej 30 dni wcześniej, na piśmie informuje związkowych i członków personelu Rady, jest on również zobowiązany do informowania

a) powody zwolnień

b) liczbę i skład profesjonalnego personelu, który ma być wydany,

c) liczbę i skład wszystkich profesjonalnych pracowników, którzy są zatrudnieni przez pracodawcę,

d) czas, w którym do przeprowadzenia zwolnień grupowych,

e) aspekty proponowanego doboru pracowników przewidzianych do zwolnienia,

f) odprawa lub inne prawa zwalnianych pracowników.

(3) Negocjacje ze związkami zawodowymi i rady zakładowej w celu osiągnięcia spójności w szczególności środki podjęte w celu uniknięcia lub zmniejszenia zwolnień i łagodzenia negatywnych skutków dla pracowników, szczególnie możliwość włączenia ich w odpowiednim zawodzie w innych zakładach pracy pracodawcy.

(4) Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania na piśmie w oddziale wojewódzkim Urzędzie Pracy odpowiednie działania zgodnie z pracodawcą środków, o których mowa w ustępach 2 i 3, w szczególności powody takiego działania, całkowita liczba pracowników, liczba i struktura pracowników, których dotyczą środki te mają obawy , okres, w którym istnieje a zwolnienia grupowe, proponowanego rozważań dotyczących wyboru zwolnień i do rozpoczęcia negocjacji z związkowej lub pracowników samorządowych. Jedna kopia pisemnej informacji dostarczonej przez pracodawcę lub związkowych pracowników samorządowych.

(5) pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia wyraźnie regionalny oddział Urzędu Pracy zgodnie z pracodawcy placówki pisemne sprawozdanie z jej decyzji w sprawie zwolnień grupowych oraz wyników negocjacji z związkowych lub pracowników samorządowych. Raport wskazuje również łączną liczbę pracowników i skład numeru i zawodowych pracowników, których dotyczą zwolnień grupowych dotyczy. Jeden egzemplarz tego raportu dostarcza związków zawodowych i rady zakładowej. Związków zawodowych i rady zakładowej ma prawo do pisemnego raportu na pracodawcę we własnym głosem i ekspresją dostarczenia regionalny oddział Urzędu Pracy zgodnie z działalnością pracodawcy. Pracodawca, do którego decyzja o upadłości 21a) jest zobowiązany do wydania w oddziale wojewódzkim Urzędzie Pracy pisemne sprawozdanie tylko na życzenie.

(6) W przypadku, gdy pracodawca nie ma siedziby lub nie związków zawodowych lub pracowników Rady, pracodawca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków określonych w ustępach 2 do 5 dla każdego pracownika, w których zwolnieniami zaangażowany.

(7) pracodawca musi dać pracownikom dnia otrzymania pisemnego sprawozdania oddziału okręgowego pracodawcy z Urzędu Pracy zgodnie z § 63.

 

§ 63

 

Zatrudnienie zbiorczo przekazywane świadectwo pracownik nie kończy się wcześniej niż po 30 dniach z rzędu otrzymania pisemnego sprawozdania pracodawcy zgodnie z § 62 ustęp 5 regionalnym oddziale Urzędu Pracy zgodnie z pracodawcy placówki, chyba że pracownik twierdzi, że przedłużenie służby nie. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja o upadłości 21a) z pracodawcą.

 

§ 64

 

Postanowienia § 62 i 63 stosuje się do przypadków zwolnień grupowych ustalonych przez właściwą władzę [§ 52 punkt. c)].

 

Część 7

Pozostałe przypadki rozwiązania stosunku pracy

 

§ 65

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

 

(1) zatrudnienie na czas określony może zostać rozwiązana przez innych środków przewidzianych w § 48 ustęp 1, 3 i 4 Jeśli okres zatrudnienia jest ograniczony do określonego czasu pracy, pracodawca musi powiadomić pracowników na koniec pracy na czas, zazwyczaj co najmniej 3 dni wcześniej.

(2) Jeżeli pracownik nadal po upływie tego terminu (§ 48 pkt 2) z wiedzy o pracodawcy w sposób dalszych prac jest prawdą, że jest to praca na czas nieokreślony.

 

§ 66

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym

 

(1) pracodawca i pracownik mogą rozwiązać stosunek pracy w okresie próbnym z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Pracodawca nie może wypowiedzieć podczas okresu próbnego zatrudnienia w ciągu pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 w ciągu pierwszych 21 dni kalendarzowych czasowej niezdolności (kwarantanna) pracownika.

(2) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit muss schriftlich erfolgen, sonst wird es nicht berücksichtigt werden. Das Arbeitsverhältnis wird nach Erhalt der Kündigung zu beenden, es sei denn, ein späteres Datum angegeben.

 

Część 8

Severance

 

§ 67

 

(1) Pracownicy, dla których nie jest wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn wymienionych w § 52 pkt. a)-c) lub umowa z tych samych powodów, jest dla pracodawcy po zakończeniu odprawy zatrudnienia co najmniej

a) jednonásobku jego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli jego zatrudnienie u pracodawcy zajęło mniej niż 1 rok

b) dwa razy średnia z jego wynagrodzenia, jeżeli jego zatrudnienie u pracodawcy trwało co najmniej 1 rok i mniej niż 2 lata

c) trzy razy jego średnie zarobki, jeśli jego umowa o pracę z pracodawcą trwało co najmniej 2 lata

d) suma trzykrotnie swoich średnich zarobków i kwoty określone w lit a)-c) w przypadku ustania zatrudnienia, gdy pracownik jest objęty uwagę procedury pracy czasu na podstawie § 86 pkt 4

Na okres zatrudnienia jest uważany za okres poprzedniego zatrudnienia u tego samego pracodawcy, jeżeli okres od jej powstania po zakończeniu stosunku pracy nie przekracza 6 miesięcy.

(2) Mitarbeiter, für die es eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung durch den Arbeitgeber aus Gründen in § 52 festgelegten gegeben. d) oder eine Vereinbarung aus den gleichen Gründen, ist es für den Arbeitgeber bei Beendigung des Arbeits Abfindung von mindestens zwölf mal das Durchschnittsgehalt. Es war, wenn der Mitarbeiter gekündigt Beschäftigung, nicht, weil nach einem medizinischen Bericht der Anbieter von arbeitsmedizinischen Diensten oder die Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde, die die medizinische Meinung Bewertungen abgegeben, wie Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit zu tun den aktuellen Job muss der Arbeitgeber vollständig entlastet ihre Tätigkeit nach § 367 Absatz 1 Entschädigung nach dem zweiten Satz ist nicht für die Mitarbeiter.

(3) Dla celów odpraw do średnich zarobków oznacza przeciętne miesięczne zarobki.

(4) Odprawy, pracodawca musi płacić pracownikom po ustaniu zatrudnienia w następnym okresie rozliczeniowym wyznaczonym przez pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia lub wynagrodzenia, jeżeli pracownik wyrazi na piśmie do wypłaty odprawy w dniu rozwiązania stosunku pracy lub w późniejszym terminie płatności.

 

§ 68

 

(1) Jeśli pracownik po ustaniu stosunku pracy do pracy z obecnego pracodawcy lub zatrudnieni w ramach prac przed upływem terminu określonego przez liczbę wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia, które zostało uzyskane od kwoty odprawy wynagrodzenia, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu zerwania lub jego część.

(2) porcję odpraw jest określona przez liczbę dni kalendarzowych od podjęcia nowej pracy do upływu okresu, o którym mowa w ustępie 1

 

Część 9

Nielegalne ustania zatrudnienia

 

§ 69

 

(1) Jeżeli pracodawca udzielił pracownikom lub zniesienia nieuzasadnionego zwolnienia, jeśli pracodawca z nieważnie zatrudnienia natychmiast lub na okres próbny i powiedział pracownika do pracodawcy niezwłocznie na piśmie, które utrzymuje, że on również zatrudniony, jego zatrudnienie nadal sprawa i pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie w pierwszym zdaniu średnich zarobków pracowników od dnia, gdy pracodawca ogłosił, że domagać się dalszego zatrudnienia do czasu, gdy pracodawca będzie nadal pracować lub gdy istnieje uzasadniona ustania zatrudnienia.

(2) przekracza całkowity czas, który pracownicy powinni należeć odszkodowanie płac, 6 miesięcy, na wniosek pracodawcy obowiązku wypłaty zarobków na kolejny okres zostać skrócony, sąd w swojej decyzji z uwzględnieniem w szczególności czy pracownik jest zatrudniony gdzie indziej w tym czasie co praca odbyło i co zarobki osiągają lub powodem do pracy nie mają.

(3) Jeżeli pracodawca rozwiązał zatrudnienia nielegalnie, ale nie zawiadomi pracownika, który upiera się, że on również zatrudniony przez pracodawcę, ma zastosowanie, jeżeli pracodawca zobowiąże się na piśmie do drugiej koniec dnia, że ​​jego zatrudnienie zostało zakończone w drodze porozumienia,

a) Biorąc pod uwagę ważnego odwołania, wygaśnięcia okresu wypowiedzenia

b) jeżeli zatrudnienie nielegalnie natychmiast anulowane lub na okres próbny, datę, kiedy stosunek pracy miał zakończyć tę odwołania, w jakich przypadkach pracownik jest uprawniony do prowadzenia odszkodowania w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.

 

§ 70

 

(1) Jeśli pracownik dał pracodawca niesłusznie zwolniony z pracy lub wycofać nieważnie, jeśli pracownik bezpośrednio lub jako próbny pracownikiem i pracodawcą zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej, że upiera się aby nadal wykonuje swoją pracę, zatrudnienie wciąż jest prawdą. Jeśli pracownik nie zastosuje się do wezwania pracodawcy, pracodawca ma prawo domagać się go za szkodę w ten sposób poniesionych od dnia, kiedy ogłosił, że kładzie on nacisk na posiadanie innej pracy.

(2) rozwiązał jeśli pracownik jest nieprawidłowy, ale nie nalega na pracodawcę pracownik nadal z nim pracować, jest prawdziwe, jeśli pracownik wyrazi na piśmie do drugiej koniec dnia, że ​​jego zatrudnienie zostało zakończone w drodze porozumienia,

a) Biorąc pod uwagę ważnego odwołania, wygaśnięcia okresu wypowiedzenia

b) jeżeli zatrudnienie nielegalnie natychmiast anulowane lub na okres próbny, datę, kiedy stosunek pracy miał zakończyć tę odwołania.

(3) W przypadkach określonych w ustępie 2 pracodawcy wobec pracownika nie może domagać się odszkodowania.

 

§ 71

 

Kiedy nieważne porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy są stosowane przy ocenie pracownika prawa do odszkodowania za utracone zarobki lub pensji zbliżonej do niesprawiedliwego zwolnienia pracownika przez pracodawcę (§ 69). Pracodawca prawo do odszkodowania o stwierdzenie nieważności umowy nie stosuje się.

 

§ 72

 

Nieważność wypowiedzenia stosunku pracy, wypowiedzenia natychmiastowego, zakończenie okresu próbnego lub porozumienia może zarówno pracodawca jak i pracownik złożył do sądu nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia, gdy praca została przerwana przez przewóz.

 

Część 10

Odwołanie ze stanowiska szefa

lub rezygnacja z tego miejsca

 

§ 73

 

(1) W przypadkach, o których mowa w § 33, ustęp 3, jeden, kto jest odpowiedzialny za powołanie (§ 33 pkt 4), szef apel pracy, starszy pracownik może dać to miejsce.

(2) Jeżeli pracodawca jest osobą prawną innych niż określone w § 33, pkt 3, lub osoba fizyczna może być uzgodniony z Szefem pracownika do usunięcia z miejsca, w którym obie strony zgodziły się, że starszy pracownik może zrezygnować z tego miejsca.

(3) Punkty prowadzące zgodnie z ust 2 pkt

a) zakres bezpośredniej kontroli

1) organem statutowym, jeżeli pracodawca jest osobą prawną

2) pracodawca, jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną

b) zakres bezpośredniego przełożonego sterowania bezpośrednio podporządkowane

1) ustawowy organ, jeżeli pracodawca jest osobą prawną

2) pracodawca, jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną

pod warunkiem, że pracownik zgłosi się do szefa innego wysokiego rangą pracownika.

(4) odwołania Marszałek mocy ustępu 2 mogą być wykonywane na rzecz pracodawcy będącego osobą prawną, jego organem ustawowym i pracodawca, który jest osobą fizyczną, pracodawca.

 

§ 73a

 

(1) odwołanie lub zwolnienie z menedżera zadań, musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Prace nad menedżera zadań, kończąc dzień po otrzymaniu odwołania lub rezygnacji z tego miejsca, jeśli nie ma odwołania lub zwolnienia z pracy podano dzień później.

(2) usuwanie lub rezygnacji z menedżera zadań, rozwiązać stosunek pracy, pracodawca jest zobowiązany zaproponować poprawkę do pracownika statusu zatrudnienia u innego pracodawcy innej pracy współmierny do jego kwalifikacji i stanu zdrowia. Jeśli pracodawca nie ma pracowników do pracy lub pracownika odmawia go, jest przeszkodą w pracy i pracodawca płaci tyle samo czasu, istnieje powód zwolnienia na podstawie § 52 pkt. c) odszkodowanie dla pracowników w trakcie zmian organizacyjnych należy się tylko w przypadku rozwiązania stosunku pracy w następstwie odwołania od szefa o odwołaniu tego miejsca w wyniku zmian organizacyjnych.

(3) Jeżeli kierownik zatrudnienia, mianowania lub zmodyfikowane w oparciu o okres kończy się, jeśli stosunek pracy przed wygasa z upływem czasu (§ 48 pkt 2).

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Kontrakty na prace prowadzone poza zatrudnienia

 

§ 74

Postanowienia ogólne

 

(1) pracodawca jest obowiązany zapewnić realizację ich zadań, a zwłaszcza pracowników w zatrudnieniu.

(2) W umów o pracę wykonywaną poza zatrudnienia jest pracodawca zobowiązany pracowników do planowania czasu pracy.

 

§ 75

Umowa o pracę

 

Zakres prac objętych umową usług zawarta, nie może przekroczyć 300 godzin w roku kalendarzowym. Zakres prac obejmował także okres pracy wykonywanej przez pracownika na rzecz pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym, na podstawie umów o innej pracy. Umowa na wykonanie prac musi mieć czas, do którego umowa mówi.

 

§ 76

Umowa na realizację prac

 

(1) Umowa o pracę pracodawca może zawrzeć osoba fizyczna, chociaż nie wykracza poza zakres prac w tym samym roku kalendarzowym, 300 godzin.

(2) W porozumieniu z pracy nie jest możliwe do przeprowadzenia prac w zakresie przekraczającym przeciętnie połowę ustalonej tygodniowego czasu pracy.

(3) zgodność z zatwierdzonym i maksymalny zakres dopuszczalnej pół stałych tygodniowego czasu pracy oblicza się dla całego okresu, na jaki umowa została zawarta do pracy, ale po maksymalnie przez okres 52 tygodni.

(4) Umowa na realizację prac powinny być zlecane prace, wykonane zakresu czasu pracy oraz okresu, na który umowa została zawarta.

(5) Jeśli uzgodniony sposób unieważnienia umów o pracę, może on być uchylony za zgodą Stron w ustalonym terminie, może zostać jednostronnie cofnięte z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny z okresu 15 dni wypowiedzenia, który rozpoczyna się w dniu, w którym zawiadomienie zostało podane druga strona. Natychmiastowego unieważnienia umów o pracę, ale mogą być organizowane tylko w przypadkach, gdy możliwe jest od razu zakończyć stosunek pracy.

 

§ 77

Wspólne przepisy

 

(1) Umowa w sprawie wykonywania pracy i umowy o pracę musi być na piśmie, kopia tej umowy, pracodawca wyda pracowników.

(2) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej poniżej, odnosi się do prac wykonywanych na podstawie umów o pracę wykonywaną poza form zatrudnienia do pracy w zatrudnieniu, to nie ma zastosowania w odniesieniu do

a) przeniesienie do innej pracy i transferu,

b) czasowe przeniesienie,

c) odszkodowania,

d) czas pracy i odpoczynku, wydajność pracy nie może przekraczać 12 godzin w ciągu kolejnych 24 godzin,

e) barier do pracy pracownika,

f) urlop,

g) ustania zatrudnienia,

h) wynagrodzenie ("nagroda umowy"), z wyjątkiem minimalnego wynagrodzenia, a

i) zwrot kosztów podróży.

(3) prawo do aktywnych pracowników na mocy umowy do pracy na innych istotnych przeszkód osobistych w pracy i na wakacjach można zorganizować lub ustanowić wewnętrzne rozporządzenie, i na warunkach określonych w § 199, 206, i dziewiąty. W przypadku zamówień na roboty i do pracy, ale muszą być zawsze respektowane regulacja mocy § 191 do 198 i § 206th

(4) Um den Vertrag für die Arbeit oder Werkverträge der Schriftform kündigen, sonst auf ihr Konto. Das gleiche gilt für die sofortige Aufhebung dieser Vereinbarungen.

(5) Die gesetzlichen Vertreter eines Minderjährigen Mitarbeiter, die das Alter von 16 Jahren nicht erreicht hat, kann sofort den Vertrag kündigen, für die Arbeit oder Werkvertrag eines Minderjährigen Personal ist notwendig, im Interesse der Bildung, die Entwicklung oder die Gesundheit von Minderjährigen Mitarbeiter. Die Gültigkeit der sofortigen Kündigung von Werkverträgen oder Werkverträgen ein kleiner Angestellter im ersten Satz bedarf der Zustimmung des Gerichts.

(6) Die gesetzliche Vertreter liefern eine Kopie der fristlosen Kündigung von Werkverträgen oder Werkverträgen und der Zustimmung des Gerichts für kleinere Mitarbeiter.

 

CZĘŚĆ CZWARTA

CZAS PRACY i odpoczynku

 

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CZASU PRACY czasu pracy i czasu

 

§ 78

 

(1) Dla celów czasu pracy oraz okresów odpoczynku jest

a) pracy okres, w którym pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę na rzecz pracodawcy i okres, w którym pracownik jest w pracy gotowy do pracy zgodnie z instrukcjami pracodawcy,

b) okres odpoczynku, który nie jest czas pracy,

c) wymiany godzin pracy w tygodniu, bez nadgodzin, pracownik dokonuje się na podstawie ustalonego harmonogramu do zmiany w pracy,

d) dvousměnným procedura pracy jest praca, w której pracownicy regularnie przeplatają się ze sobą w 2 zmiany w ciągu kolejnych 24 godzin,

e) procedura pracuje na trzy zmiany pracy, w którym pracownicy regularnie przeplatają się ze sobą w 3 zmiany w ciągu kolejnych 24 godzin,

f) ciągły tryb pracy z trybu pracy w którym pracownicy regularnie przeplatają się ze sobą w systemie zmianowym całym działania zegara pracodawcy w ciągu 24 kolejnych godzin,

g) działanie godzin, co wymaga wykonywania pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

h) czas dyżuru, w którym pracownik jest gotowy do jakiegokolwiek świadczenia pracy na podstawie umów o pracę, która musi być pilnie wykonane, poza jego zmiany harmonogramu. Dyżuru może być tylko w innym miejscu uzgodnionym z pracownikiem, pracodawca różni się od pracy,

i) Praca w godzinach nadliczbowych praca wykonywana przez pracownika przez pracodawcę porządku lub za zgodą uzgodniony tygodniowy czas pracy wynikające z ustalonego wzoru i orzekł, poza zmianami w harmonogramie. Dla pracowników z krótszego czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych praca w ilościach przekraczających uzgodnione tygodniowego czasu pracy, pracownicy nie mogą być zamawiane do pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w nadgodzinach nie napracovává praca pracownik wykonane na podstawie uzgodnionego tygodniowego czasu pracy wolnych od pracy, że pracodawca zapewni to, na wniosek,

j) praca w nocy, praca wykonywana w porze nocnej, czas noc to czas między 22 i 6 godzina

k) pracownik pracuje w nocy, pracownika, który w porze nocnej co najmniej 3 godziny z godzin pracy w ciągu kolejnych 24 godzin przeciętnie co najmniej raz w tygodniu w okresie, o którym mowa w § 94 pkt 1,

l) jednolite wzory układ czasu pracy, w którym pracodawca jest przypisana do poszczególnych tygodni uzgodniony tygodniowy czas pracy, lub krótsze godziny pracy,

m) nierówne wzory układzie czasu pracy, w którym pracodawca, a nie ich dystrybucji równomiernie na każdy tydzień uzgodnione tygodniowy czas pracy, lub w krótszym godzin pracy ze średnią tygodniowego czasu pracy nie może przekraczać uzgodniony tygodniowy czas pracy lub krótszego czasu pracy, maksymalnie przez okres 26 kolejnych tygodni. Tylko zbiorowy może określać okres do 52 kolejnych tygodni.

(2) Postanowienia ustępu 1 litery. d) do f), nawet jeśli regularnie przez pracowników rotacja zmiana jest równoległa do pracy pracowników kolejnych rund, ale tylko przez maksymalnie 1 godzinę.

 

§ 79

Maksymalny tygodniowy czas pracy

 

(1) długość tygodnia pracy wynosi 40 godzin tygodniowo.

(2) długość stałego tygodniowego czasu pracy pracowników w

a) pracujących pod ziemią w kopalniach węgla górniczych, innych niż rudy metali rud i surowców do budowy kopalni i miejsc poszukiwań górniczych 37,5 godziny tygodniowo,

b) w systemie trzyzmianowym i ciągłego trybu pracy 37,5 godziny tygodniowo,

c) dvousměnným pracy 38.75 godzin terapii tygodniowo.

(3) Redukcja stałych tygodniowego wymiaru czasu pracy bez zmniejszania płac poniżej zakresie określonym w ustępach 1 i 2 mogą zawierać tylko umowy zbiorowej lub przepisami wewnętrznymi. Obniżenie tygodniowego czasu pracy określonych w zdaniu pierwszym, ale nie dla pracodawcy, o którym mowa w § 109 pkt 3

 

§ 79a

 

Dla pracowników w wieku poniżej 18 lat, długość przesuwa każdy dzień przekraczać 8 godzin i bardziej podstawowych stosunków pracy zgodnie z § 3, długość godzin pracy w tygodniu jako całość może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.

 

§ 80

Krótsze godziny pracy

 

Krótszy czas pracy poniżej zakresie określonym w § 79 mogą być negocjowane tylko między pracodawcą a pracownikiem. Pracownicy na wynagrodzeniu odpowiadającym zgodził krótsze godziny pracy.

 

TYTUŁ II

Czas pracy

 

Część 1

Podstawowe przepisy

 

§ 81

 

(1) godziny pracy i pracodawca ustala początek i koniec zmiany.

(2) godziny pracy są zazwyczaj w ciągu tygodnia pracy pięć dni. W godzinach pracy, pracodawca musi wziąć pod uwagę fakt, że ten układ nie jest w konflikcie z aspektów bezpiecznej i zdrowej pracy.

(3) pracownik musi być na początku, aby przenieść swoją pracę i pozostawić, aż po zmiany.

 

§ 82

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 83

 

Długość zmian nie powinien przekraczać 12 godzin.

 

§ 84

 

Pracodawca jest obowiązany sporządzić pisemny harmonogram godzin pracy w tygodniu i spotkać się z nim lub jego zmiany personelu, co najmniej 2 tygodnie w przypadku czasu pracy stanowi jeden tydzień przed rozpoczęciem okresu, którego godziny pracy są podzielone, jeśli pracownik wyrazi zgodę na inny czas wprowadzenia.

 

Część 2

Elastyczny czas pracy

 

§ 85

 

(1) Elastyczne godziny pracy zawiera podstawowe szczelin czasowych oraz opcjonalnie czas pracy, który określa początek i koniec pracodawcy.

(2) Podstawowe godziny pracy pracownik zobowiązany jest pozostawać w miejscu pracy.

(3) w zależności od wyboru godzin pracy pracownik wybiera początek i koniec czasu pracy. Całkowita długość zmiany nie powinny przekraczać 12 godzin.

(4) Elastyczne godziny pracy powinny być średni tygodniowy czas pracy w buforze jest wypełniony w okresie wskazanym przez pracodawcę, ale nie dłuższy niż okres określony w § 78 ustęp 1 punkt. m).

(5) Elastyczne godziny pracy nie stosuje się

a) gdy personel misja

b) potrzebę pilnego zadania w zakresie bezpieczeństwa na zmianę pracy, początek i koniec jest zamocowany, lub jeśli uniemożliwia to stosowanie ze względów operacyjnych, a na ważne osobiste przeszkody do pracy, podczas której pracownik należy odszkodowanie płac na podstawie § 192 lub świadczeń na podstawie Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i

c) w innych przypadkach określonych przez pracodawcę.

(6) W przypadkach, o których mowa w pkt 5 stosuje się do pracowników predefiniowanego układu tygodniowego czasu pracy do przesunięcia do pracodawcy na ten cel musi być określony.

 

Część 3

Konta czasu pracy

 

§ 86

 

(1) konta czasu pracy to sposób organizacji czasu pracy, który może złożyć tylko układ zbiorowy lub przepisy wewnętrzne pracodawcy, związków zawodowych, które nie robi.

(2) konta czasu pracy mogą być stosowane przez pracodawców, o których mowa w § 109 pkt 3

(3) Jeśli konto jest twierdził, godzin pracy, rekompensata nie może przekraczać okresu 26 kolejnych tygodni. Tylko zbiorowy może określać okres do 52 kolejnych tygodni.

(4) tylko wtedy, gdy uzgodnione w układzie zbiorowym można pracować na rachunku za nadgodziny w dostosowaniu godzin pracy uzgodnione w układzie zbiorowym, który nie może przekraczać maksymalnie 52 kolejnych tygodni, do maksymalnie 120 godzin liczony jako czas pracy tylko bezpośrednio po okresie korekty.

 

§ 87

 

(1) stosowanie kont czasu pracy, pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy i płac z konta pracownika.

(2) Na uwagę czasu pracowników jest rejestrowana

a) maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy lub skrócenie czasu pracy,

b) harmonogram godzin pracy każdego dnia roboczego, w tym rozpoczęcia i zakończenia zmiany i

c) pracował w poszczególnych godzin pracy i dni pracy tygodniowo.

(3) Jeżeli wniosek kont czasu pracy stosować krótszy okres niż określone w § 86 pkt 3 ocenia się różnice między ustalonymi tygodniowego czasu pracy lub krótszego czasu pracy i godzin pracy po zakończeniu krótkiej perspektywie.

 

TYTUŁ III

BREAK pracę i Zabezpieczenie przy najeździe

 

§ 88

 

(1) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi maksymalnie przez 6 godzin ciągłego przerw w pracy na posiłki i odpoczynek co najmniej 30 minut, młodociani pracownicy powinni otrzymać przerwę po maksymalnie 4,5 godziny ciągłej pracy. W przypadku prac, które nie mogą być przerwane, musi być zatrudniony bez przerywania pracy lub pracy w celu zapewnienia odpowiedniego czasu na odpoczynek i jedzenie, to czas jest liczony jako czas pracy. Nieletni pracownicy muszą zawsze mieć przerw na posiłki i reszta w pierwszym zdaniu.

(2) W przypadku przerwy na posiłki i odpoczynek jest podzielony, co najmniej jedna część musi wynosić co najmniej 15 minut.

(3) Przerwy na odpoczynek i posiłki nie są na początku i na końcu godzinach pracy.

(4) przewidziane przerwy na posiłki i odpoczynek nie są wliczane do czasu pracy.

 

§ 89

 

(1) Jeżeli pracownik podczas wykonywania pracy pt złamać zabezpieczenia, zgodnie z ustawodawstwem specjalnego, ta przerwa jest liczony jako czas pracy.

(2) Jeżeli zabezpieczenie upada pauzę przerwami na posiłki i odpoczynek, liczonych z przerwami na posiłki i odpoczynek za czas pracy.

 

TYTUŁ IV

Odpoczynek

 

Część 1

Nieprzerwanego odpoczynku pomiędzy dwie zmiany

 

§ 90

 

(1) Pracodawca powinien zaplanować czas pracy, aby pracownicy między zakończeniem jednej zmiany a rozpoczęciem kolejnego przesunięcia okresu nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze 11 godzin, pracowników poniżej 18 roku życia, przez co najmniej 12 godzin w ciągu 24 kolejnych godzin.

(2) Spoczywaj w ustępie 1 może być zmniejszona do 8 godzin za 24 kolejnych godzin, pracowników 18 lat starszych, pod warunkiem, że następujące reszta to zostanie przedłużona na okres skróconym czasem odpoczynku

a) w pracy ciągłej, nierówna organizacja czasu pracy i godzin nadliczbowych,

b) rolnictwo,

c) w zakresie świadczenia usług dla ludności, zwłaszcza

1), żywienia zbiorowego,

2) w obiektach kulturalnych

3) telekomunikacji i usług pocztowych

4) w placówkach opieki zdrowotnej,

5) w społecznej 22a obiektów usług),

d) w przypadku pilnej naprawy, jeśli ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia pracowników,

e) w przypadku zjawisk naturalnych oraz innych podobnych sytuacji kryzysowych.

 

§ 90a

 

Odpoczynku między zakończeniem jednej zmiany a rozpoczęciem następnej zmiany, zakres krótki zgodnie z § 90 ust 2, starsi pracownicy mogą być zastąpione po 18 latach pracy sezonowej w rolnictwie tak, że zostanie dostarczone w ciągu następnych 3 tygodni od skurczu.

 

Część 2

Święta

 

§ 91

 

(1) Święta są dni, w których pracownik spada nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, wakacje, i 23).

(2) pracować w święto pracodawca mogą być zamawiane tylko w wyjątkowych okolicznościach.

(3) W dniu ciągłego odpoczynku w tygodniu pracodawca może wymagać wykonywania tych pracowników mają niezbędne prace, które nie mogą być dokonane w dni robocze:

a) pilne prace remontowe,

b) załadunek i rozładunek pracy,

c) inwentaryzacja Zamknięcie i praca

d) prace wykonywane w sposób ciągły dla pracowników, którzy nie udało się przesunąć

e) w przypadku zjawisk naturalnych oraz innych podobnych sytuacji kryzysowych

f) prace wymagane w odniesieniu do zadowolenia z życia, zdrowia, edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu potrzeb ludności,

g) praca w transporcie,

h) karmienie i opieka nad zwierzętami.

(4) pracodawca może wymagać od pracowników wakacyjnych mieć zezwolenia na pracę, które mogą wymagać pracowników na ciągłym odpoczynku tygodniowego, pracować przez całą dobę i pracy potrzebny do pilnowania pracodawcę.

(5) w święto pracodawca może wymagać wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustępach 3 i 4, ponad dwukrotnie w ciągu 4 kolejnych tygodni, stosowane na konto w procesie godzin pracy zgodnie z § 86 pkt 4

(6) pracodawca, w której pracownik pracuje na nocnej zmianie, począwszy od godzin pracy dzień odpowiadający początkiem pracowników zmianowych, że tydzień zaczyna się w harmonogramie jako pierwszych rundach. Postanowienia zdania pierwszego mogą być stosowane również dla celów pensji, wynagrodzenia umowy i ustalenia średnich zarobków.

 

Część 3

Ciągłe reszta tygodnia

 

§ 92

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do rozłożenie godzin pracy tak, aby pracownik miał nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 35 godzin. Ciągłe resztę tygodnia nie może być pracownik młodociany mniej niż 48 godzin.

(2) Jeżeli ruch pozwala pracodawcom w celu zapewnienia nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu dla wszystkich pracowników tego samego dnia i tak spadł do niedzieli.

(3) W przypadkach, o których mowa w § 90 pkt 2 i technologicznych procesów, które nie mogą być przerwane, pracodawca może rozłożenie godzin pracy pracowników powyżej 18 lat tylko dlatego, że okres nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu będzie co najmniej 24 godziny, przez pracowników będą dostarczane nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu na ponad 2 tygodnie, całkowita długość odpoczynku, co najmniej 70 godzin.

(4) Jeśli zostanie ustalone w rolnictwie mogą być dostarczone nieprzerwanego odpoczynku tak, że będzie to okres odpoczynku

a) 3 tygodnie wyniesie co najmniej 105 godzin

b) sześć tygodni do zrobienia pracy sezonowej co najmniej 210 godzin w sumie.

 

TYTUŁ V

NADGODZINY

 

§ 93

 

(1) praca w godzinach nadliczbowych może nastąpić tylko rzadko.

(2) praca w godzinach nadliczbowych pracowników pracodawca może być zobowiązany jedynie do poważnych przyczyn operacyjnych, nawet na okres nieprzerwanego odpoczynku pomiędzy zmianami, lub zgodnie z postanowieniami § 91 ust 2 do 4 i od święta. Uprawnioną do pracy w godzinach nadliczbowych pracownik nie powinien trwać dłużej niż 8 godzin w każdym tygodniu i 150 godzin w roku kalendarzowym.

(3) pracodawca może żądać nadgodzin poza zakres, o którym mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem porozumienia z pracownikiem.

(4) Całkowita wielkość pracę w godzinach nadliczbowych nie może być średnio ponad 8 godzin tygodniowo w okresie nie może przekroczyć 26 tygodni z rzędu. Tylko zbiorowy może określać okres do 52 kolejnych tygodni.

(5) Maksymalna dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych w okresie Buffer Under pkt 4 nie obejmuje nadgodziny za które pracownikom przyznane wyrównawcze czasu wolnego.

 

§ 93a

Innym zgodził nadgodziny w ochronie zdrowia

 

(1) Inne prace zgodził nadgodziny w Zdrowie (dalej jako "inne uzgodnione nadgodziny") oznacza pracę przez całą dobę związanego z recepcji, leczenia, opieki lub zapewniając pre-hospicyjnej w nagłych wypadkach w szpitalach i innych szpitalnych opiekę medyczną i ratowników medycznych zakładów opieki zdrowotnej usługi świadczone przez

a) lekarz, dentysta lub farmaceuta 23a),

b) pracowników służby zdrowia Zawody paramedyczne pracy w trybie ciągłego działania 23b)

(Dalej jako "pracownika służby zdrowia"). Innym zgodził pracy w godzinach nadliczbowych jest wykonywana w całym zakresie wskazanym w § 93 pkt 4

(2) pracownik w opiece zdrowotnej, który nie zgadza się z wykonywania innych uzgodnionych godzinach nadliczbowych może być zmuszony do negocjacji lub być narażony na jakąkolwiek szkodę. Aplikacja dodatkowo zgodził się pracować w godzinach nadliczbowych, pracodawca musi powiadomić na piśmie właściwy organ inspekcji pracy.

(3) Inne uzgodnione pracownicy służby zdrowia nadgodzin nie może przekraczać przeciętnie 8 godzin tygodniowo dla pracowników i dostawców ratownictwa medycznego średnio 12 godzin tygodniowo, w okresie, który nie może przekroczyć 26 tygodni z rzędu, po prostu zbiorowy może przedłużyć ten termin zdefiniować maksymalnie 52 kolejnych tygodni.

(4) Umowa dodatkowo zgodził się pracować w godzinach nadliczbowych

a) sporządza się na piśmie,

b) muszą być negocjowane w ciągu pierwszych 12 tygodni od daty zatrudnienia,

c) nie mogą być negocjowane przez ponad 52 kolejnych tygodni,

d) mogą być natychmiast anulowane, bez podania przyczyny w ciągu 12 tygodni od nominacji; natychmiastowe odwołanie należy składać na piśmie,

e) może zostać rozwiązana z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zawiadomienie musi zostać udzielona na piśmie. Chyba że krótszy okres wypowiedzenia uzgodnione, wynosi 2 miesiące i musi być taka sama zarówno dla pracodawców i pracowników opieki zdrowotnej.

(5) Pracodawca posiada aktualny wykaz wszystkich pracowników opieki zdrowotnej wykonujących innej uzgodnionej w godzinach nadliczbowych.

(6) W przypadku, gdy przepis ten w żaden sposób nie odnoszą się do innych podobnie uzgodnionych postanowień nadliczbowych Kodeksu Pracy dotyczące nadgodzin.

 

TYTUŁ VI

WORK NIGHT

 

§ 94

 

(1) Długość pracowników praca zmianowa w nocy nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu 24 kolejnych godzin, jeśli nie jest to możliwe z powodów operacyjnych, pracodawca musi zaplanować uzgodniony tygodniowy czas pracy tak, że średnia długość przesunięcia nie przekracza 8 godzin w najdłuższym 26 tygodni z rzędu, przy obliczaniu średniej długości pracowników praca zmianowa w nocy jest na podstawie tygodnia pracy pięć dni.

(2) pracodawca jest obowiązany zapewnić, że pracownik pracuje w nocy, został zbadany przez dostawcę służb medycyny pracy

a) przed pracę w porze nocnej przypisania

b) regularnie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku

c) obejmują w dowolnej chwili podczas pracy w nocy, jeżeli pracownikowi tego zażąda.

Płatność usług zdrowotnych świadczonych na rzecz pracowników mogą być wymagane.

(3) pracodawca zapewnia pracownikom pracującym w nocy, odpowiedniego zabezpieczenia społecznego, w szczególności napojów.

(4) Departament, która działa w nocy, pracodawca dostarcza środki do udzielania pierwszej pomocy, w tym zapewnienie środków do wezwania pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

 

TYTUŁ VII

Pracy awaryjnej

 

§ 95

 

(1) na wezwanie pracodawca może wymagać od pracownika tylko wtedy, gdy pracownik uzgadnia. W okresie pracownik jest na wezwanie zapłacić zgodnie z § 140.

(2) za prace wykonywane w tym czasie pracownik jest dyżuru wynagrodzenie, wynagrodzenie na podstawie § 140 nie jest w tym czasie. Praca w momencie dostępności uzgodnionych tygodniowego czasu pracy jest praca w godzinach nadliczbowych (§ 93).

(3) Czas dyżuru, w których praca nie jest wliczany do czasu pracy.

 

TYTUŁ VIII

Wspólne przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku

 

§ 96

 

(1) pracodawca powinien prowadzić dokumentację każdego pracownika pokazuje początek i koniec

a) pracował

1) przesunąć [§ 78 ust 1 punkt. c)],

2) za nadgodziny [§ 78 ustęp 1 punkt. i) oraz § 93]

3) innych uzgodnionych nadgodziny (§ 93a)

4) Praca w porze nocnej (§ 94),

5) w okresie dostępności (§ 95 pkt 2),

b) wezwanie, posiadane przez pracownika [§ 78 ust 1 pkt. h) oraz § 95].

(2) Na wniosek pracownika, pracodawca musi umożliwić pracownikom wglądu do swoich kont i zapisów godzin pracy czasu pracy i płac na jego konto i uczynić z nich wyciągów lub kopii na koszt pracodawcy.

 

§ 97

 

(1) Bariery do pracy na pracownika elastycznych godzin pracy będą traktowane jako praca wykonywana tylko w zakresie, w jakim ingerować do czasu pracy. Zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku czasowej niezdolności do pracy, gdzie pracownicy otrzymują zwrot wynagrodzenia lub wynagrodzenia (§ 192).

(2) Przeszkody w pracy pracownika na elastyczne godziny pracy, określono dokładny czas potrzebny, podczas którego pracownik jest wolny od pracy, lub jeżeli jest to praca z przedstawicielami pracowników, jest uważane za wykonywanie pracy to cały czas.

(3) Przeszkody do pracy ze strony pracodawców elastycznych godzin pracy będą traktowane jako wykonywanie pracy, jeśli poszkodowani pracownicy przesunąć, za każdy dzień w zakresie średniej długości zmiany.

(4) W okresie od 1 dnia uznaje się dla celów 1 i 3 odpowiadające średniej długości przesunięcia czasowe wynikające z ustalonych godzin tygodniowego czasu pracy lub skrócenie czasu pracy.

(5) stosowanie kont czasu pracy, czasu wolnego za pracę na temat przeszkód w pracownika stanowi w zakresie ściśle niezbędnego czasu, ani długości zmian w zakresie wyznaczone przez pracodawcę do dnia.

 

§ 98

 

(1) Praca w godzinach nadliczbowych w stosowaniu elastycznego czasu pracy jest określony jako praca jest zawsze powyżej ustalonego tygodniowego czasu pracy oraz podstawowe godzin pracy.

(2) Praca w godzinach nadliczbowych w stosowaniu kont czasu pracy wykonywanej pracy tygodniowy czas pracy, który jest wielokrotnością stałych tygodniowego czasu pracy i liczba tygodni odszkodowania zgodnie z § 86 ust 3 lub zgodnie z § 87 pkt 3

 

§ 99

 

Środki odnoszące się do zbiorowej organizacji czasu pracy, nadgodziny, możliwość kierowania prac na święta i pracy nocnej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia negocjacji ze związkami.

 

TYTUŁ IX

UPRAWNIENIA

 

§ 100

 

(1) Rozporządzenie Rząd przewiduje zróżnicowanie czasu pracy oraz okresów odpoczynku pracowników zatrudnionych w transporcie, które są

a) członkowie załogi ciężarówki lub autobusu 24),

b) pracownicy utrzymania dróg 25),

c) pracowników transportu kolejowego na 26 krajowym, regionalnym i bocznica),

d) Pracownicy transportu publicznego 27),

e) członkowie załogi i personel lotniska do zapewnienia funkcjonowania 28),

f) członkowie załogi statku 29),

g) pracowników obsługujących statek w porcie 29),

a dokładniej określić krąg pracowników, o których mowa w punktach a) do g) i określa procedurę i innych obowiązków pracodawcy i pracowników w czasie pracy i odpoczynku.

(2) Rząd może określić Rozporządzenie w sprawie zmian czasu pracy i odpoczynku dla członków Ogniem i zespołów Pogotowia Ratunkowego podejmujących 31), które jest złożone z pracowników pracodawców, którzy są zaangażowani w tej jednostce za ich pracy, których obowiązki obejmują bezpośrednie zadania tej jednostki; Nie ma ona zastosowania w odniesieniu do długości ustalonego tygodniowego czasu pracy. Czas zmian w razie odchyleń w pierwszym zdaniu w nierównych godzin pracy nie może przekraczać 16 godzin.

 

CZĘŚĆ PIĄTA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

TYTUŁ I

UNIKANIE RYZYKA DLA ŻYCIA I ZDROWIA W PRACY

 

§ 101

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy w odniesieniu do możliwego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, które odnoszą się do wykonywania pracy (zwanej dalej "ryzyka").

(2) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo w pracy narzucone przez pracodawcę zgodnie z ustępem 1 lub na mocy specjalnego aktu prawnego jest integralną i równa część obowiązków pracy menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania w zakresie miejsc pracy oni zajmują.

(3) W przypadku gdy zadania w jednym miejscu pracy pracowników dwóch lub więcej pracodawców, pracodawcy są zobowiązani informować się wzajemnie na piśmie o zagrożeniach i środkach podjętych w celu ochrony przed ich skutkami, które odnoszą się do pracy i miejscu pracy, oraz współpracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy dla wszystkich pracowników w miejscu pracy. Po pisemnym porozumieniem pracodawców upoważnionych przez niniejszą umową pracodawca powinien koordynować realizację działań w zakresie ochrony praktyki w zakresie BHP i do tego celu.

(4) Każdy z pracodawców, o których mowa w ustępie 3,

a) zapewniają, że jego działania i pracy jego pracowników były organizowane, koordynowane i realizowane tak, że podczas gdy pracownicy byli chronieni przez innego pracodawcę,

b) wystarczająco i bez zbędnej zwłoki powiadomi związków zawodowych i przedstawicielom pracowników na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, a jeśli u nie robi, jego pracownicy bezpośrednio o zagrożeniach i podjętych środków, jakie otrzymała od innych pracodawców.

(5) obowiązku pracodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się do wszystkich osób fizycznych, którzy mieszkają ze swoją wiedzą na jego miejscu pracy.

(6) Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany do zapłaty, koszty te nie mogą być przekazywane bezpośrednio lub pośrednio do pracownika.

 

§ 102

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy i warunków pracy odpowiednią organizację bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcie działań w celu zapobiegania zagrożeniom.

(2) zapobieganie zagrożeniom oznacza każde działanie, wynikające z przepisów prawnych i innych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i pracodawców mających na celu zapobieganie zagrożeniom, wyeliminować lub zminimalizować wpływ nieusuwalny ryzyko.

(3) pracodawca jest zobowiązany do ciągłego poszukiwania czynników i procesów niebezpieczne środowisko pracy i warunków pracy, określenie ich przyczyn i źródeł. Na podstawie tego wyszukiwania znalezienie i oceny ryzyka i podjąć działania zmierzające do ich usunięcia i podjąć takie środki, które powodują bardziej korzystnych warunków pracy i poziomu decydującej pracy czynników zawarła specjalną regulacji prawnej, jak niebezpieczne mogą być zakwalifikowane jako poniżej. Jest to wymagane do regularnego sprawdzania poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności statusu produkcji i zasobów pracy i sprzętu oraz poziom czynników ryzyka w miejscu pracy warunków pracy i przestrzegania metodologii i wyników i oceny czynników ryzyka według specjalnych przepisów.

(4) Jeśli nie można wyeliminować zagrożenia, pracodawca jest zobowiązany do oceny i podjęcia działań w celu zmniejszenia ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników zostało zminimalizowane. Podejmowane środki są integralną i równe część wszystkich działań pracodawcy na wszystkich szczeblach zarządzania. Poszukiwanie i ocena zagrożeń oraz działań podjętych w zdaniu pierwszym, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji.

(5) przyjęcie i wdrożenie techniczne, środki służące zapobieganiu zagrożeniom organizacyjnych i innych, pracodawca musi opierać się na ogólnych zasadach zapobiegania, co oznacza,

a) zmniejszenie ryzyka

b) eliminowanie zagrożeń u źródła ich pochodzenia,

c) dostosowanie do potrzeb warunków pracy pracowników w celu zmniejszenia wpływu na negatywny wpływ pracy na ich zdrowie,

d) wymiana wymagający fizycznie pracę z nowych technologii i metod pracy

e) zastępowanie niebezpiecznych technologii, produkcji i zasobów pracy, surowców i ryzyko mniej niebezpieczną lub mniej, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w dziedzinie nauki i technologii

f) ograniczenie liczby pracowników narażonych na czynniki ryzyka warunków pracy przekraczających najwyższych dopuszczalnych stężeń i innych zagrożeń na najniższym liczbie niezbędnej do jego funkcjonowania,

g) planowanie wdrożenia systemu profilaktyki z użyciem technologii, organizacji pracy, warunki pracy, stosunków społecznych i wpływ na środowisko pracy,

h) zalecany do stosowania zbiorowej ochrony przed zagrożeniami w porównaniu ze środków ochrony indywidualnej,

i) realizacja działań zmierzających do ograniczenia wycieku substancji szkodliwych z maszyn,

j) udzielanie odpowiednich kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

(6) pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak wypadki, pożary i powodzie i inne zagrożenia poważnymi i ewakuacji pracowników, w tym instrukcje przerwać pracę i natychmiast opuścić miejsce pracy i zabezpieczenia emerytalnego, pierwsza pomoc przy pracy z pracy dostawcy zdrowotnej usług. Pracodawca zapewnia oraz określenie rodzaju działalności i wielkości pracy liczby wymaganych od pracowników, którzy organizują pierwszą pomoc, dzwoniąc w szczególności zapewnienie ratownictwa medycznego dostawcy usług, ogień i Ratownictwa w Republice Czeskiej i czeskiej policji i zorganizował ewakuację pracowników. Pracodawca zapewnia, we współpracy z dostawcą służb medycyny pracy do ich szkolenia i wyposażenia do tego stopnia, że ​​zagrożenia występujące w miejscu pracy.

(7) pracodawca jest zobowiązany dostosować się do zmieniających się realiów środków, monitorowanie ich skuteczności i zapewnienia zgodności i poprawę środowiska pracy i warunków pracy.

 

TYTUŁ II

OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

§ 103

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do

a) nie pozwalają niepełnosprawnym pracownik wykonywał pracę i pracy, która nie odpowiada wymogom jego umiejętności i sprawności,

b) informowania pracowników o tym, co kategoria pracy wykonanej przez niego został włączony; kategoryzacji pracy podlega specjalnej regulacji prawnej 32),

c) zapewniają, że praca w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne prowadzonych przez pracowników, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie, które zostały poddane specjalnej szczepionki lub mieć dowód odporności na zakażenia,

d) udzielania pracownikom zawodowych dostawcy usług zdrowotnych, które będą dostarczone służbą i jakie szczepienia i jak badania profilaktyczne i badania związane z wykonywaniem pracy są zobowiązane do przedstawienia, które pozwoliłyby pracownikom przedstawia te szczepienia, badania i inspekcje w zakresie ustalonym przez przepisy szczególne lub decyzja właściwego organu w celu ochrony zdrowia publicznego,

e) w celu zastąpienia pracownika, który poddaje się kontroli prewencyjnej, badania lub szczepienia mowa w punkcie d), wszyscy utratą wynagrodzenia, w wysokości przeciętnego wynagrodzenia, lub różnicę między odszkodowania płac zgodnie z § 192 lub dochodów z tytułu choroby i średnia,

f) zapewnienia, że ​​pracownicy, zwłaszcza pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony, pracownicy tymczasowi przydzielone czasowo do wykonywania pracy dla innych pracodawców, młodych pracowników, stosownie do potrzeb pracy informacje wystarczające i adekwatne i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z niniejszej ustawy oraz według specjalnych przepisów 32), zwłaszcza w formie znanej z ryzykiem, wyniki oceny ryzyka i środków ochrony przed skutkami zagrożeń, które są istotne dla ich pracy i miejsc pracy

g) zapewnienia pracownikom innego pracodawcy wykonujący pracę w miejscu pracy otrzymali przed rozpoczęciem właściwej i odpowiedniej informacji i wskazówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki podjęte, w szczególności zwalczania pożarów, pierwszej pomocy i ewakuacji osób w nagłych wydarzenia

h) jeśli praca jest pod uwagę narażenie na czynniki ryzyka mające wpływ na nienarodzone dziecko, poinformować pracownika. Pracownice w ciąży, pracownicy karmiącej piersią, i pracownicy z dziećmi aż do dziewiątego miesiąca po porodzie jest zobowiązany do zapoznania się z zagrożeniami i ich możliwych skutków w ciąży, karmienia piersią lub na ich zdrowie i podjąć niezbędne środki, w tym środki w celu zmniejszenia ryzyka psychicznego týkají i fizyczne zmęczenie i inne rodzaje obciążenia psychicznego i fizycznego związanego z wykonywaną pracą, oraz o ile jest niezbędne do ochrony ich bezpieczeństwa lub zdrowia dziecka,

i), aby umożliwić pracownikom wglądu w dokumentację, która jest prowadzona w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

j) udzielanie pierwszej pomocy dla pracowników,

k) nie używać takiej metody nagradzania pracy, gdzie pracownicy są narażeni na zwiększone ryzyko urazu i wykorzystanie spowoduje zwiększenie wyników wydajności to ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,

l) w celu zapewnienia zgodności z zakazem palenia w miejscach pracy określonych w szczególnych przepisach prawnych 33).

Informacje i instrukcje muszą być dostarczone po otrzymaniu każdego pracownika, na jego wymiany, transferu lub zmiany warunków pracy, zmieniającym się środowisku pracy, w przypadku wprowadzenia lub zmian zasobów pracy, technologii i metod pracy. Informacje i wskazówki, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji.

(2) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom szkolenia w zakresie przepisów prawnych i innych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uzupełnienia swoich umiejętności i wymagania do wykonywania prac związanych z swoją pracę i są obarczone ryzykiem, które mogą pochodzić z pracownik do kontaktu w miejscu pracy, gdzie praca jest wykonywana, oraz stale monitoruje i wymagają przestrzegania. Szkolenia w zdaniu pierwszym, pracodawca musi zapewnić, że podczas przyjmowania pracowników do pracy, a

a) zmiana

1) stan zatrudnienia,

2) rodzaj pracy

b) wprowadzenie nowych technologii lub zmian w produkcji i zasobów pracy, lub zmian w technologii lub metod pracy,

c) w przypadkach, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

(3) pracodawca określa zakres i częstotliwość szkoleń w zakresie przepisów prawnych i innych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, metody weryfikacji pracowników wiedzy i rejestrowanie przeprowadzanego szkolenia. Jeśli wymaga tego rodzaj zagrożenia i jego powagi, powinno być szkolenie na podstawie pierwszego zdania powtarzane okresowo, w przypadkach określonych w ustępie 2. c) Szkolenie musi odbywać się bez zbędnej zwłoki.

(4) pracodawca jest zobowiązany do pracownic w ciąży, karmiących piersią, matki, pracowników, do dziewięciu miesięcy po porodzie w celu dostosowania pomieszczeń miejsc pracy dla ich wypoczynku.

(5) pracodawca jest zobowiązany do pracownika, który jest osobą niepełnosprawną, na własny koszt zapewnić środki techniczne i organizacyjne, w szczególności niezbędne zmiany warunków pracy, zakłady przetwarzania, tworzenia chronionych miejsc pracy, szkolenia lub krzywej uczenia się tych pracowników i zwiększenie ich umiejętności w wykonywaniu ich zatrudnienie.

 

§ 104

Środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia,

mycie, czyszczenie i dezynfekcja i ochronne napoje

 

(1) Jeśli nie można wyeliminować zagrożenia lub do ograniczenia lub środków ochrony zbiorowej w organizacji pracy, pracodawca musi zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej są wyposażenie ochronne w celu ochrony pracowników przed ryzykiem nie zagrażają ich zdrowiu, nie może utrudniać pracę i są zgodne ze specjalnym regulacji prawnej 34).

(2) W środowisku, w którym odzież i obuwie w pracy jest przedmiotem niezwykłego zużycia lub zanieczyszczenia, lub wykonać funkcję ochronną, pracownika od pracodawcy jako osobiste wyposażenie ochronne, również pracować ubrania czy buty.

(3) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom prania, czyszczenia i dezynfekcji w oparciu o zakresie barwienia skóry i odzieży; miejsca pracy z niezadowalających warunkach mikroklimatycznych zakresie i na warunkach określonych przez prawo, także handel napojami.

(4) pracodawca jest obowiązany zachować środki ochrony osobistej w stanie w obsłudze i kontroli ich wykorzystania.

(5) Sprzęt ochrony osobistej, mycia, czyszczenia i dezynfekcji i ochronne napoje pracownikowi przez pracodawcę bezpłatnie według własnej listy sporządzonej na podstawie oceny ryzyka i specyficznych warunków pracy. Zapewnienie ochrony indywidualnej, pracodawcy nie mogą zastąpić wyniki finansowe.

(6) Rozporządzenie Rządu określa szczegółowe warunki udzielania ochrony osobistej, mycia, czyszczenia, środków dezynfekujących i ochronne napoje.

 

§ 105

Obowiązki pracodawców dotyczące wypadków przy pracy i chorób

pracy

 

(1) pracodawca, w którym wypadek przy pracy doszło, jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego wypadku z udziałem pracownika w przypadku pracownika medycznego pozwala stan, świadkowie oraz udział związków zawodowych i reprezentatywne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bez przekonujące powody, aby nie zmieniać statusu na miejscu urazu aż do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. Wypadek przy pracy jest pracownikiem innego pracodawcy na podstawie pierwszego zdania Pracodawca jest obowiązany informować pracodawcę i ofiary wypadku pracownika, co pozwala na udział w wyjaśnianiu przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy i zapoznania go z wynikami tego wyjaśnienia.

(2) pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków w książce o wszystkich urazów, choć nie byli powodu niezdolności do pracy lub niepełnosprawności spowodowane było nie więcej niż 3 dni kalendarzowych.

(3) pracodawca sporządza ewidencję i dokumentację wszystkich wypadków przy pracy, w wyniku czego nie

a) szkoda dla pracownika z zwolnieniu chorobowym dłużej niż 3 dni kalendarzowych, albo

b) śmierć pracownika.

Jeden egzemplarz protokołu pracodawcy wypadku jest zobowiązany do udzielenia dotkniętych pracowników w przypadku śmiertelny wypadek przy pracy członkowie ich rodzin.

(4) Pracodawca jest obowiązany zgłosić wypadek w pracy i przesłać dokumentację wypadku, o którym mowa instytucji.

(5) pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań przeciwko wypadków powtórzyć.

(6) Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników, które zostały uznane za chorobę zawodową, który powstał w miejscu pracy oraz stosowania takich środków w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynników ryzyka, które powodują ryzyko choroby zawodowej lub choroby zawodowej.

(7) rozporządzenie rządu

a) sposób prowadzenia ewidencji wypadków w książce wypadków,

b) sprawozdania z urazami,

c) przygotowanie i wysłanie rejestr wypadków i zapis szkody - raportowanie zmian

d) zakres instytucji, która wyznacza wypadku przy pracy, wysyła rejestr wypadków i zapis szkody - Powiadomienie o zmianach

e) co stanowi śmiertelnego wypadku przy pracy, dla celów statystycznych,

f) zapis wzorca szkody i sposobu zapisu wypadku - zgłaszania zmian.

 

§ 106

Prawa i obowiązki pracownika

 

(1) pracownik ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacje o zagrożeniach związanych z jego pracy i informacji na temat środków ochrony przed ich skutkami, a informacja musi być zrozumiała dla pracowników.

(2) pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, na których jest uzasadniony uznał, że bezpośrednie i poważne zagrożenie dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób, taka odmowa nie może być postrzegana jako pracownicy uchybienia.

(3) pracownik ma prawo i obowiązek uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, w szczególności poprzez zestawu oraz środków podjętych przez pracodawcę, a ich udział w walce na bezpieczeństwo i higienę pracy.

(4) Każdy pracownik ma obowiązek udostępniać Ci dla własnego bezpieczeństwa, ich zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie osób, które bezpośrednio wpływa na jego działań lub zaniechań w pracy. Znajomość podstawowych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, wykonawczych i innych wymagań związanych z pracodawcą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest integralną i stałą częścią kwalifikacji pracowniczych. Pracownik ma

a) udziału w szkoleniach dostarczonych przez pracodawcę mającego na celu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym weryfikacji ich wiedzy,

b) przejść badania profilaktyczne, badania lub szczepienia ustaloną w szczególnych przepisach prawnych 32),

c) są zgodne z prawnymi i innymi przepisami i wytycznymi pracodawców do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, z którą dobrze znał, i przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania w miejscu pracy oraz informacji pracodawcy

d) nie działa zestaw procedur roboczych, za pomocą zestawu urządzeń pracujących, pojazdy, sprzęt ochrony osobistej i sprzęt ochronny i ma się zmienić w sposób arbitralny i nie powodować odłączenia od usługi,

e) nie pić napojów alkoholowych i inne uzależniające nadużywania substancji 35) Na pracodawcy miejscu pracy oraz w godzinach pracy i poza miejscem pracy, nie wszedł pod ich wpływem na pracodawcy pracy i palenie tytoniu w miejscach pracy i innych miejscach, gdzie skutki palenia są również narażone na niepalących. Zakaz spożywania napojów alkoholowych nie stosuje się do pracowników, którzy pracują w niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych, jeśli cieszy się piwo o obniżonej zawartości alkoholu, a personel, gdzie spożycie tych napojów jest wliczona w trakcie pracy lub wykonywania tych zadań zazwyczaj związane,

f) powiadomić swoich pracowników o najwyższej głowy niedociągnięć i braków w miejscu pracy, która zagraża lub które bezpośrednio i poważnie szkodliwe dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, w szczególności pojawienie się o zbliżającym się awarii lub braku środków organizacyjnych, awarie techniczne lub awaria urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do ich uniknąć,

g) w odniesieniu do rodzaju pracy wykonywanej przez niego zgodnie z ich możliwości uczestniczenia w eliminacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas organów kontrolnych, którym wykonanie kontroli na podstawie przepisów szczególnych 36),

h) niezwłocznie powiadomić kierownika nadzorującego ich pracownicy związanych z pracą szkody, chyba że jego zezwoleń zdrowia i innych pracowników związanych z pracą, wypadek lub uszkodzenie ciała innej osoby, których był świadkiem, i współpracować w dochodzeniu jej przyczyn,

i) przedstawia legalnego szefa instrukcji podanej w piśmie przez pracodawcę w celu ustalenia, czy pod wpływem alkoholu lub innych substancji uzależniających, 33), 35).

 

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 107

 

Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunkach pracy, jak również zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie działalności lub usług świadczonych poza stosunki zatrudnienia ustawy, aby zapewnić dalszy bezpieczeństwa i higieny pracy 37).

 

§ 108

Uczestnictwo pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i

Zdrowia w Miejscu Pracy

 

(1) Pracownicy nie może być pozbawiony prawa do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przez związki zawodowe i przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

(2) pracodawca jest zobowiązany do związków zawodowych w oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub pracowników, aby umożliwić bezpośrednie

a) udział w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w celu zapewnienia im informacji na temat takich spotkań,

b) słuchać ich informacji, uwag oraz propozycji działań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, w szczególności wnioski w celu wyeliminowania ryzyka lub ograniczenia wpływu ryzyka, które nie mogą być usunięte

c) w celu omówienia

1) znaczne środki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

2) ocena ryzyka, przyjęcie i wdrożenie środków w celu zmniejszenia ich wpływu, wydajności pracy w terenach kontrolowanych oraz klasyfikację do kategorii prac w ramach specjalnej regulacji prawnej 38),

3) organizowanie szkoleń w zakresie przepisów prawnych i innych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

4) określenie wykwalifikowanych osób, dla zapobiegania ryzyku w ramach ustawy, aby zapewnić dalszy bezpieczeństwa i higieny pracy 37).

(3) pracodawca jest również zobowiązany do związków zawodowych i przedstawiciela w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpośrednich pracowników do zgłaszania

a) dla pracowników do organizowania pierwszej pomocy, w celu zapewnienia pomocy medycznej, straż pożarną i policję Republiki Czeskiej i zorganizować ewakuację pracowników,

b) wybór i dostarczanie służb medycyny pracy

c) identyfikacja z wykwalifikowanych osób, dla zapobiegania ryzyku w ramach ustawy, aby zapewnić dalszy bezpieczeństwa i higieny pracy 37),

d) wszelkie inne kwestie, które mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy.

(4) i przedstawicielem związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy mają obowiązek współpracy z pracodawcą i profesjonalnie wykwalifikowanych osób w zakresie zapobiegania zagrożeniom w ramach ustawy, aby zapewnić dalszy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 37a) tak, że pracodawca może zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy i wypełnia wszystkie obowiązki przewidziane przez szczególne ustawodawstwo i mierzy organów, którym wykonanie kontroli 36 na podstawie przepisów szczególnych).

(5) pracodawca jest zobowiązany do organizowania co najmniej raz w roku przeglądu bezpieczeństwa i zdrowia we wszystkich miejscach pracy i urządzeń pracodawcy w porozumieniu ze związkami i przedstawicielami pracowników z akceptacji dla bezpieczeństwa i higieny pracy i usunięcie wad.

(6) Pracodawca jest zobowiązany do związków zawodowych w i bezpieczeństwo pracy i zdrowia pracowników w celu umożliwienia im zapewnić prawidłowe wykonywanie swoich funkcji i ich prawne i inne regulacje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dowody

a) ocenę wykrywania i ryzyko, środki dla wyeliminowania ryzyka i ograniczenia ich wpływu na pracowników i organizacji odpowiedniego bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

b) rejestrowanie i raportowanie wypadki przy pracy i chorób zawodowych rozpoznawane,

c) kontrola ćwiczenia i działania organów, do których wykonywania kontroli nad bezpieczeństwem i higieną pracy w szczególnych przepisach prawnych 36).

(7) pracodawca jest obowiązany umożliwić przedstawicielom związków zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy kontrole władze, które kontrolują wykonanie pod specjalnym prawodawstwem 36), przedstawiania swoich uwag.

 

CZĘŚĆ SZÓSTA

Zapłacić, wynagrodzenie za gotowość pracy i odliczeń

Dochód z podstawowego stosunku pracy

 

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE na pensje i premie UMOWIE

 

§ 109

Wynagrodzenia oraz wynagrodzenie z umowy

 

(1) Do pracy płace pracownicze, wynagrodzenia lub wynagrodzenie z umowy, jak przewidziano w niniejszej ustawie, chyba że ustawy lub inaczej specjalnego ustawodawstwa 39).

(2) Płatność za transakcje gotówkowe i płatności finansowych (wynagrodzenie w naturze) przewidziane przez pracodawcę dla pracownika do pracy, chyba że ustawa stanowi inaczej poniżej.

(3) Wynagrodzenie jest suma pieniężna wypłacana przez pracodawcę pracownikowi za pracę, która jest

a) państwo 6),

b) samorządu terytorialnego jednostka 40),

c) Państwowy Fundusz 14),

d) organizacja, koszty wynagrodzeń i wynagrodzenia za gotowość pracy są w pełni pokrywane przez opłaty na funkcjonowanie 15) z budżetu przewidzianego przez założyciela lub płatności w ramach specjalnego ustawodawstwa lub

e) szkoła prawna ustanowiona przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu,, powiatu gminy lub dobrowolnym związkiem gmin w ramach Education Act 41),

inne niż pieniądzu świadczonych obywatelom państw obcych z pracy poza granicami Czech.

(4) Wynagrodzenia są w zależności od złożoności, odpowiedzialności i wyczerpujące trudów wynikających z trudności związanych z warunkami pracy, w zależności od wydajności pracy i pracy osiągniętych wyników.

(5) wynagrodzenie z umowy, płatność pieniężne za pracę na podstawie umów o pracę lub umów do pracy (§ 74 do 77).

 

§ 110

 

(1) W tym samym pracę lub pracę o jednakowej wartości dla wszystkich pracowników, dla tego samego pracodawcy na płace, wynagrodzenia lub wynagrodzenia od umowy.

(2) równą pracę lub pracę o jednakowej wartości oznacza pracę o równej lub porównywalnej złożoności, odpowiedzialności i sztywności, który odbywa się w tych samych lub porównywalnych warunków pracy, w takiej samej lub porównywalnej wydajności pracy i wyników pracy.

(3) złożoność, odpowiedzialność i wyczerpującej trud jest oceniana przez edukację i praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy, w zależności od złożoności pracy i działalności, organizacyjnych i zarządzanie zapotrzebowaniem, stopnia odpowiedzialności, bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z fizycznym , zmysłowe i psychiczne i narażenie na negatywny wpływ pracy.

(4) warunki pracy oceniane są przez tryby trudności wynikających z godzin pracy, takich jak zmiany, dni odpoczynku, do pracy w porze nocnej iw godzinach nadliczbowych, w zależności od trudności szkody lub innego negatywnego wpływu efektów środowisku pracy i ryzykiem w środowisku pracy.

(5) wydajność pracy jest oceniana w zależności od intensywności i jakości wykonywanej pracy, pracy i przydatności do pracy, a praca jest oceniana przez ilość i jakość.

 

§ 111

Płaca minimalna

 

(1) płaca minimalna jest najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia za pracę w podstawowym stosunku pracy zgodnie z § 3 Płace, wynagrodzenia lub wynagrodzenia z umowy nie może być mniejsza niż minimalna płaca. Płace i wynagrodzenia na ten cel nie obejmuje wynagrodzenia lub wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia dodatkowego za pracę w święta, praca w nocy, pracę w trudnym środowisku pracy i pracy w soboty i niedziele.

(2) Wysokość podstawowej stawki płac minimalnych i innych stawek płac minimalnych zróżnicowane w zależności od stopnia wpływu ograniczenia warunków pracy dla personelu oraz zapewnienie płacy minimalnej ustalonej przez rząd, zwykle ze skutkiem od początku roku kalendarzowego, aby odzwierciedlić zmiany w zakresie płac i cen konsumenckich. Stawka podstawowa płaca minimalna wynosi co najmniej CZK 7.955 CZK za miesiąc i 48,10 za godzinę stawki płac minimalnych dalej nie może być mniejsza niż 50% podstawowej stawki wynagrodzenia minimalnego.

(3) nieuzyskanie płac, wynagrodzenia lub wynagrodzenia z umowy o płacy minimalnej, pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatek

a) zapłacić różnicę między wynagrodzenia osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym i powyżej minimalnego wynagrodzenia miesięcznego lub równej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracowali, a odpowiednim minimalnej stawki godzinowej, w godzinę lub miesięczne minimum płac do negocjacji, ustanawiają lub wyznaczają z wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku przeznaczonej na uzupełnienie stosować minimalną stawkę godzinową,

b) zapłacić różnicę między wynagrodzeniem został złożony w odpowiednim miesiącu kalendarzowym i minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, lub

c) umowa zapłacić różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia za 1 godzinę i powyżej minimalnej stawki godzinowej.

 

§ 112

Gwarantowanej płacy

 

(1) gwarantowane wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie, do którego pracownik prawo na podstawie niniejszej ustawy, umowy, przepisów wewnętrznych, płac lub oceny obszarowej wynagrodzenia (§ 113, pkt 4 oraz § 136).

(2) Najniższy poziom gwarantowanych płac i warunków przyznawania pracownikom, których wynagrodzenie nie jest negocjowane w układzie zbiorowym, a dla pracowników, którzy pracują przewiduje wynagrodzenia ustalonego przez rząd, zwykle ze skutkiem od początku roku kalendarzowego, w odniesieniu do rozwoju płac i cen konsumpcyjnych. Najniższy poziom gwarantowanej płacy nie może być mniejsza niż kwoty przewidzianej prawem w § 111 ustęp 2 jako podstawowej stawki wynagrodzenia minimalnego. Następny Najniższe gwarantowane poziom płac jest zróżnicowana w zależności od złożoności, odpowiedzialności i sztywność pracy, tak że maksymalna podwyżka była co najmniej dwukrotnie stopy gwarantowanej płacy. Wpływa na stopień restrykcyjnej pracownika rządowego pracy może określić minimalnego gwarantowanego poziomu dochodów przez drugiego i trzeciego zdania nawet do 50% niższe.

(3) nieuzyskanie płacę albo uposażenie bez zarobków dla premii za nadgodziny za pracę w święta, praca w nocy, pracę w trudnym środowisku pracy i pracy w sobotę i niedzielę, najniższy poziom gwarantowanej płacy zgodnie z ustępem 2, Pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatek

a) zapłacić różnicę między wynagrodzenia osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym i odpowiedniego poziomu gwarantowanego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia lub różnica między płacy na godzinę pracy i odpowiedniej stawki godzinowej stawki gwarantowanej płacy minimalnej, za dopłatą stosuje najniższy poziom stawka godzinowa jeśli wcześniej nesjedná lub nie określa korzystania z gwarantowanej płacy minimalnej miesięcznej lub

b) zapłacić różnicę między wynagrodzeniem został złożony w odpowiednim miesiącu kalendarzowym, a najniższy poziom gwarantowanej płacy.

 

TYTUŁ II

PŁAC

 

§ 113

Negocjacje, zakład lub określenie płacy

 

(1) Wynagrodzenie musi być uzgodniony w umowie lub pracodawca zapewnia wewnętrzną regulację lub określone przez ocenie płac, o ile nie wskazano w pkt 2 w inny sposób.

(2) Jeżeli pracownik statutowym organem pracodawcy zgodził się zapłacić mu lub on określa go ktokolwiek powołany na stanowisko, chyba że specjalne przepisy nie stanowią inaczej.

(3) Płatność musi być negocjowane, ustalona lub określona przed rozpoczęciem pracy, za które są odpowiedzialne wynagrodzenia.

(4) pracodawca w dniu rozpoczęcia pracy, dać pracownikowi pisemne zawiadomienie płac, który zawiera informacje na temat sposobu wypłaty na datę i miejsce wypłaty wynagrodzenia, jeżeli informacje te nie umowa lub wewnętrzne przepisy. Jeśli jest zmiana okoliczności faktycznych, określonych w ocenie płac, pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia pracowników na piśmie nie później niż w dniu, w którym zmiana wchodzi w życie.

 

§ 114

Wynagrodzenia lub wyrównawcze czasową za nadgodziny

 

(1) Podczas pracownika za godziny nadliczbowe, do której jest uprawniony za ten okres (dalej jako "osiągnięcie płac"), a uzupełnieniem z co najmniej 25% przeciętnego wynagrodzenia dla pracodawców pracownika zgodziły się na odszkodowania w zakresie pracy wykonanej zamiast zasiłku w godzinach nadliczbowych.

(2) Jeśli pracodawca nie dostarczy pracownikom czasu wolnego w zamian w ciągu 3 miesięcy kalendarzowych po pracę w godzinach nadliczbowych lub w innym uzgodnionym okresie, pracownik ma prawo do dodatkowych zarobków uzyskiwanych na podstawie ustępu 1

(3) Tytuł wynagrodzenia i dodatku wyrównawczego lub czas wolny zgodnie z pkt 1 i 2 nie jest, jeśli negocjacji płac (§ 113) jest już biorąc pod uwagę wszelkie nadgodziny. Wynagrodzenia, biorąc pod uwagę wszelkie nadgodziny jest więc możliwe zorganizować, jeśli jednocześnie zakres prac uzgodniony w godzinach nadliczbowych, dla których płace były brane pod uwagę przy organizacji. Wynagrodzenia, biorąc pod uwagę wszelkie nadgodziny mogą być organizowane w ponad 150 nadgodzin na rok kalendarzowy i starszych pracowników (§ 11) w zasięgu globalnym pracy nadliczbowej (§ 93 pkt 4).

 

§ 115

Wynagrodzenia, odszkodowania lub wynagrodzenia za urlop

 

(1) W okresie pracy w dni świąteczne, 23) osiągnięte przez wynagrodzeń pracowników i czasu wyrównawczego off w zakresie wykonywanej pracy w święta 23), które stanowią pracodawcę do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po pracy na wakacje lub w inny sposób uzgodniony czas. Podczas pompowania urlopu wyrównawczego, wynagrodzenie wynagrodzenia pracownik w wysokości średnich zarobków.

(2) pracodawca może uzgodnić z pracownikiem w celu uzupełnienia formalnego wynagrodzenie co najmniej równe przeciętnego wynagrodzenia, a nie kompensacyjnej czasu wolnego.

(3) Pracownicy, którzy nie pracują, ponieważ wakacje padł na swoim zwykłym dniu roboczym, do wyrównania płac w wysokości przeciętnego wynagrodzenia lub jego części o wynagrodzeniu, który nie trafił z powodu święta.

 

§ 116

Zapłata za pracę w porze nocnej

 

Podczas pracy w nocy osiągniętej przez dopłatą pracowników i wynagrodzenie co najmniej 10% średnich zarobków. Jednak możliwe jest, aby umówić się na inną kwotę minimalną i sposób ustalania premii.

 

§ 117

Wynagrodzenie i premie za pracę w trudnym środowisku pracy

 

Podczas pracy w trudnym środowisku pracy osiągniętego przez pracownika i suplementu płac. Definicja trudnym środowisku pracy dla celów wynagrodzenia i wysokości premii określonej przez rząd. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w trudnych warunkach pracy wynosi co najmniej 10% kwoty, które zostaną określone w niniejszej ustawie w § 111 ustęp 2 jako podstawowej stawki wynagrodzenia minimalnego.

 

§ 118

Zapłata za pracę w soboty i niedziele

 

(1) W okresie pracy w sobotę i niedzielę, pracownik osiągnął wynagrodzenie i suplement co najmniej 10% średnich zarobków. Jednak możliwe jest, aby umówić się na inną kwotę minimalną i sposób ustalania premii.

(2) Gdy praca za granicą może dostarczyć pracodawcy na mocy ust 1 pkt dodatkowych za pracę w soboty i niedziele, za pracę w dni, które zgodnie z warunkami lokalnymi zwykle przypada nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu.

 

§ 119

Wynagrodzenia w naturze

 

(1) pracodawca może zapłacić w naturze, pod warunkiem tylko za zgodą pracowników i na warunkach uzgodnionych z tym, w zakresie odpowiednim do ich potrzeb. Pracodawca jest obowiązany zapłacić pracownikom wynagrodzeń pieniężnych co najmniej minimalnej stawki płac (§ 111) lub najniższych gwarantowanych poziomów płac (§ 112).

(2) Jako wynagrodzenie w naturze mogą być świadczone przez produkty, z wyjątkiem alkoholi, tytoniu lub innych substancji uzależniających, spektakle, robót budowlanych lub usług.

(3) kwota wynagrodzenia w naturze wyraża się w postaci pieniędzy, aby dopasować cenę, którą pracodawca jest obciążany kosztami porównywalnych produktów, procedur, pracy lub usług dla innych klientów 42), zwykle cena z 43), lub kwota, o którą pracownicy płacą na produkty spektakle, roboty budowlane lub usługi świadczone przez pracodawcę mniej niż normalna cena.

 

Płace w stosowaniu kont czasu pracy

§ 120

 

(1) Stosuje się do konta czasu pracy (§ 86 i 87), pracowników w okresie korekty (§ 86 pkt 3 oraz § 87 pkt 3) dla każdego miesiąca kalendarzowego w stałej miesięcznej wysokości wynagrodzenia (zwanego dalej "stałym wynagrodzeniem "), wynegocjowane w układzie zbiorowym lub wewnętrznym, pod warunkiem regulacji. Stałe wynagrodzenie nie może być mniejsza niż 80% jego przeciętnego wynagrodzenia.

(2) Dotyczy uwagę w procesie godzin pracy zgodnie z § 86 pkt 4, pracownika za każdy miesiąc kalendarzowy stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 85% jego przeciętnego wynagrodzenia.

(3) pracownika konto wynagrodzenia (§ 87 pkt 1) jest uznawany

a) stałych pracowników płac

b) osiąga wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, do której jest uprawniony na podstawie niniejszej ustawy i zgodnie z uzgodnionymi, ustalonym lub określonym warunkom (§ 113).

 

§ 121

 

(1) okres świadczeń pracowniczych w wysokości całości wynagrodzenia wypłacane stałe wynagrodzenie. Jeśli wypowiedzenie po upływie tego okresu (§ 86 pkt 3 oraz § 87 pkt 3) lub po o pracę wynagrodzenia praw podsumowania osiągniętego [§ 120 ustęp 2, punkt. b)] za każdy miesiąc kalendarzowy przewyższa sumę wypłacane stałe wynagrodzenie, pracodawca musi dopłacić różnicę do pracowników.

(2) Stałe wynagrodzenie pracownikowi za czas pracy określonymi przez pracodawcę w danym miesiącu kalendarzowym. Stałe wynagrodzenie personelu do pełnej kwoty nawet jeśli pracodawca w ciągu miesiąca kalendarzowego, przydzielać godzin pracy. W ramach nakreślonego przez pracowników pracodawców, na które pracownik nie pracuje, nie stałe wynagrodzenie jest.

 

TYTUŁ III

PLAT

 

§ 122

Zidentyfikować i negocjować pensję

 

(1) wynagrodzenie pracowników określone przez pracodawcę, chyba że przewidziane w ustępie 2 w inny sposób, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przepisy wydane przez rząd na jego realizację zgodnie z § 111 ustęp 2, § 112, pkt 2, § 123, pkt 6, § 128 pkt 2 oraz § 129 pkt 2, a ich granice, umowy zbiorowej lub regulacji wewnętrznej. Wynagrodzenie nie może być określony inaczej w składzie i poziomie innym niż dostarczone przez ustawy i przepisów wydanych w celu jego wykonania, chyba że ustawy specjalnej 43).

(2) opiekun, który jest organem statutowym pracodawcy, lub który jest głównym ministerstwo 7) lub samorządu terytorialnego, 44) (zwanej dalej "Oddział Manager"), określa instytucja że powołał do postu, chyba że specjalne ustawa stanowi inaczej. Podobnie dla wiceszefa pracowników w zdaniu pierwszym, chyba że praca pracownika wykonawczego czasowo okupowanych, czy starszy pracownik nie wykonuje pracy tymczasowo.

 

§ 123

Stawki płac

 

(1) Pracownicy płacą za opłaty na poziomie klasy i wynagrodzenie, do którego jest dołączony, chyba że ustawa stanowi inaczej poniżej.

(2) pracodawca powinien zawierać pracownika do klasy w zależności od rodzaju pracy uzgodnionej w umowie oraz w wymagającej pracy wymaganej go.

(3) pracodawca obejmuje głowę klasy według najbardziej wymagających, ćwiczenia kontroli lub, że sam robi.

(4) pracodawca powinien zawierać pracownika do punktu osiągniętego przez dłuższy czas metod pielęgnacji dzieci i okresy wojskowej (alternatywnie) usługi lub usługi cywilnego ("odliczeniu Practice").

(5) wynagrodzenia ocenia się na 16 stopni w każdym z nich w przyrostach. Stawki płac są zaokrąglane do najbliższego dziesięć-up.

(6) Rozporządzenie rządu

a) klasyfikacja prac w klasy zgodnie z cechami gatunku zakwalifikowanych w zależności od złożoności, odpowiedzialności i wyczerpujące trudy, które są wymienione w załączniku do niniejszej ustawy,

b) wykształcenie do wykonywania prac w ramach poszczególnych klas,

c) zadania pracowników według kategorii,

d) warunki ustalenia wiarygodnego doświadczenia,

e) warunki specjalnego sposobu klasyfikacji i określenia wynagrodzenia dla pracowników, którzy wykonują pracę, skuteczna realizacja zależy przede wszystkim od poziomu talentu lub przydatności do pracowników świadczących opiekę zdrowotną i pracowników wykonujących proste i rutynowe prace usług; kwota wynagrodzenia określona w sposób szczególny dla dostawców pracownicy służby zdrowia muszą być określone co najmniej w wysokości odpowiadającej nominalnej taryfy, która jest poza obowiązkiem pracowników według grupy zaszeregowania i stopnia, w jakim jest klasyfikowany zgodnie z ust 1 do 5,

f) zwracanie skalę w roku kalendarzowym, zgodnie z pkt 5, a biorąc pod uwagę obowiązki i ograniczenia w administracji publicznej i usług, a jego znaczenie, zwykle z efektem od początku roku kalendarzowego, więc skale płac dla każdego gatunku były co najmniej

gatunek

stawka wynagrodzenia

w CZK miesięcznie

bbba5a6de96521ff4b73e891b4afe6e8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6500

7110

7710

8350

9060

9830

10 660

11 570

12 550

13 620

14 780

16 020

17 370

18 850

20 470

200. 22

 

§ 124

Dopłata za zarządzanie

 

(1) Ołów pracowników za dodatkową opłatą za zarządzanie, w zależności od poziomu zarządzania i złożoności zarządzania.

(2) uzupełnienie do zarządzania

a) przedstawiciele zarządcy, który reprezentuje stałego głowę pełnego zakresu działań w zakresie zarządzania, jeśli reprezentacja pracodawców uregulowanych w przepisach szczególnych lub regulacji organizacyjnych, a w zasięgu premii dla kierownictwa przewidzianą na następny niższym poziomie zarządzania niż dla reprezentował kierownik,

b) pracownik, który reprezentuje głowę wyższego poziomu zarządzania w pełni kontrolować swoich działań na dłużej niż 4 tygodnie, a reprezentacja nie jest częścią obowiązków umowy o pracę, od pierwszego dnia przedstawienia. Dopłata do tych samych warunkach określonych dla czele reprezentowanych pracowników.

(3) premia dla ołowiu wynosi:

Stopień kontroli

Wysokość premii dla kierownictwa w% stawki wynagrodzenia a najwyższy stopień w klasie, do której starszy pracownik przypisany

1) stopień kontroli:

Starszy pracownik, który kieruje pracą podległych pracowników

5 do 30

2) procedura krok:

Szef sztabu za starszych pracowników do 1 pracownik szczebla zarządzania lub kierownik-organem statutowym, który kieruje pracą podległych pracowników

15 do 40

3) stopień kontroli:

Starszy pracownik, który jest zarządzany przez pracowników na +2-sza instancja, wiodący pracownik-organem statutowym, który zarządza personelu wyższego szczebla do 1 przykład, pracownik, kierownik lub szef oddziału, który jest zarządzany przez pracowników na 1 poziom zarządzania

20 do 50

4) stopień kontroli:

Kierownik-pracownik ustawowy organ, który jest zarządzany przez pracowników na 2-sze instancji, prowadzi pracownik-szef oddziału, który jest zarządzany przez pracowników na +2-sza instancja, członek wiceminister, Dyrektor Biura Prezydenta, szef Kancelarii Sejmu Republiki Czeskiej, szef Kancelarii Senatu Republiki Czeskiej, szef Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, finansowe Arbiter i dyrektor Instytutu Badań Reżimów Totalitarnych

30 do 60

 

(4) Pracownicy, którzy nie prowadzą pracownika, ale ma prawo działać zgodnie z organizacyjna organizowanie, zarządzanie i kontrolę pracy innych pracowników i dać im wiążące wytyczne dla prac związanych z zarządzaniem zgodnie z wymaganiami dla dodatkowych wskazówek w zakresie 5 do 15 wynagrodzenie stopa% Najwyższy stopień w klasie, do której pracownik jest zatrudniony.

 

§ 125

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy

 

Pracownicy do pracy w nocy za godzinę dopłata 20% średnich zarobków godzinowych.

 

§ 126

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele

 

(1) odpowiedzialność pracowników za każdą przepracowaną godzinę w sobotę lub niedzielę premię w wysokości 25% średnich godzinowych zarobki.

(2) Gdy praca za granicą może dostarczyć pracodawcy na mocy ust 1 pkt dodatkowych za pracę w soboty i niedziele, za pracę w dni, które zgodnie z warunkami lokalnymi zwykle przypada nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu.

 

§ 127

Płać lub wyrównawcze czas wolny za nadgodziny

 

(1) godziny pracy w godzinach nadliczbowych dla części pracowników stawki wynagrodzeń, osobiste i premię specjalną i premię za pracę w trudnym środowisku pracy na 1 godzinę pracy bez nadgodzin w danym miesiącu kalendarzowym, w którym nadgodziny odbywa, a dodatek w wysokości 25% przeciętnego godzinowe zarobki i w przypadku dni ciągłego odpoczynku na tydzień dopłata 50% średniej stawki godzinowej dla pracodawców pracownika uzgodniły wyrównawczego czasu wolnego zamiast nadgodziny zapłacić. Podczas pompowania urlopu wyrównawczego nekrátí wynagrodzenie.

(2) Jeśli pracodawca nie dostarczy pracownikom czasu wolnego w zamian w ciągu 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych od pracy w godzinach nadliczbowych lub w innym uzgodnionym okresie, część pracownik stawki wynagrodzenia, od podatku, specjalny zasiłek, dodatek za pracę w trudnym środowisku pracy i uzupełnienie przez ustęp 1

(3) Pracownicy, których odpowiedzialność za utrzymanie dopłat na podstawie § 124, wynagrodzenie ustalane z uwzględnieniem prac w godzinach nadliczbowych 150 godzin w roku kalendarzowym. Powyższe nie ma zastosowania do wynagrodzeń za nadgodziny pracy wykonanej w nocy, dni odpoczynku lub w momencie dostępności. Wynagrodzenie czele, który jest organem statutowym lub kierownik oddziału są zawsze brane pod uwagę wszelkie nadgodziny.

 

§ 128

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w trudnym środowisku pracy

 

(1) odpowiedzialność pracowników do pracy w trudnym dopłatą środowiska pracy. Środowisko pracy jest trudniejsze warunki pracy zgodnie z § 117 zdanie drugie.

(2) Rozporządzenie rządu premii za pracę w trudnym środowisku pracy oraz warunki jej świadczenia. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w trudnych warunkach pracy wynosi co najmniej 5% kwoty, które zostaną określone w niniejszej ustawie w § 111 ustęp 2 jako podstawowej stawki minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 

§ 129

Specjalny dodatek

 

(1) Pracownicy, którzy wykonują pracę w warunkach pracy związanych z neuro dużych obciążeń, zagrożenia życia lub trudnych uzgodnień roboczych dla dodatkowych kosztów.

(2) podział pracy w warunkach pracy na grupy w zależności od stopnia obciążenia neuropsychologicznej i prawdopodobieństwo ryzyka dla zdrowia i życia oraz trudności w pracy, warunki przyznawania premii iw dodatku w każdej grupie określonej przez rząd.

(3) pracodawca wyznaczy pracowników dodatku w granicach ustalonych dla danej grupy z warunków pracy, w którym pracownik wykonuje pracę konsekwentnie.

 

§ 130

Dopłata za zmianę podziału

 

(1) Pracownicy, którzy pracują w systemie zmianowym, podzielonych na 2 lub więcej części do premii w wysokości 30% średnich zarobków godzinowych każdej zmianie podziału w następujący sposób.

(2) zmiana podziału dla celów niniejszej ustawy, zmiana, w którym ciągłe przerwy w pracy lub ich suma wynosi co najmniej 2 godziny.

 

§ 131

Osobiste zasiłek

 

(1) Pracownicy, którzy osiąga bardzo dobre wyniki pracy lub wykonywać szerszy zakres zadań niż inni pracownicy, pracodawca może zapewnić osobisty limit do 50% stawki wynagrodzenia oraz najwyższą krok w klasie, do której pracownik jest zatrudniony.

(2) Pracownicy, która jest doskonałym i powszechnie uznany ekspert i wykonuje pracę zawartą w dziesiątej do szesnastej grupy zaszeregowania, pracodawca może zapewnić ulgę w wysokości do 100 płac stopy%, a najwyższy krokiem w klasie, do której pracownik jest zatrudniony.

 

§ 132

Dopłata do bezpośrednich działań edukacyjnych powyżej poziomu ustalonego

 

Nauczyciel do 45) na godzinę dla bezpośrednich dydaktycznych, wychowawczych, specjalnych działań edukacyjnych lub bezpośrednich pedagogiczno-psychologicznych działań prowadzonych przez bezpośredni wpływ na uczniów, którzy przeprowadzili szkolenia i kształcenia o specjalnym statucie, 46), która wykonuje określoną liczbę godzin, dyrektor szkoły, dyrektor placówki szkolne lub społeczne 22a reżysera usług) na podstawie specjalnej ustawy, dopłaty z dwukrotność średniej zarobków godzinowych.

 

§ 133

Wyspecjalizowanych nauczycieli w celu uzupełnienia

 

Nauczyciel do 45), które oprócz bezpośrednich działań edukacyjnych wykonuje również specjalistyczne działania, do którego wydajność wymaga dodatkowych kwalifikacji 47) przyznaje się dodatek w wysokości 1 000 do 2 000 CZK miesięcznie.

 

§ 134

Nagradzać

 

Dla skutecznej realizacji specjalnego lub dodatkowych zadań pracodawcy mogą dać pracownikom nagrody.

 

§ 134a

Nagroda cel

 

Aby spełnić określoną wcześniej niezwykle trudne zadanie, przygotowanie, zapewniający postępowy i ostateczne wdrożenie zostaną pokryte przez pracodawcę w zakresie szczególnego znaczenia, pracodawcę personelu do wypełnienia jej natychmiastowy i znaczący wkład, zapewnia nagrodę docelowej. Wysokość wynagrodzenia powiadamia pracodawcę wraz z hodnotitelnými lub mierzalnych wskaźników przed rozpoczęciem zadania. Kieruj zapłacić pracownikowi w wysokości określonej przez pracodawcę w zależności od wskaźników wydajności nie skończy, jeśli jego zatrudnienia przed zakończeniem zbioru zadań.

 

§ 135

Płać lub wyrównawcze czasu wolnego za pracę w dni świąteczne

 

(1) Pracownicy, którzy nie pracują, ponieważ wakacje padł na swoim zwykłym dniu roboczym nekrátí wynagrodzenie.

(2) Za pracę w święta, pracodawca zapewnia pracownikom czasu wolnego w zamian w ilości pracy wykonanej na wakacjach, a do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po pracy na wakacje lub w inny sposób uzgodniony czas. Podczas pompowania urlopu wyrównawczego nekrátí wynagrodzenie.

(3) pracodawca może wyrazić zgodę na dostarczenie premii pracowników średniej stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę na wakacje zamiast wyrównawczego czasu wolnego.

 

§ 136

Ocena wynagrodzenie

 

(1) pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi dzień rozpoczęcia pracy w wynagrodzeniu, które muszą być napisane.

(2) ocena wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji na temat poziomu jakości i wynagrodzenie, do którego pracownik jest sklasyfikowany, a kwota stawki płac i innych elementów przewidzianych na wynagrodzenia miesięcznego. Data i miejsce wypłaty wynagrodzenia mogą być sporządzone w zawiadomieniu podaje się, jeżeli informacja ta nie umowa lub wewnętrzne przepisy. Jeśli fakty te zmiany płac oceny, pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia pracowników na piśmie, włącznie z powodami, a nie później niż w dniu, w którym zmiana wchodzi w życie.

(3) kierownik, który jest organem statutowym lub Kierownik Oddziału wydaje wynagrodzenie w organizmie odpowiedzialny za ustalenia jego wynagrodzenia (§ 122 ust. 2).

 

§ 137

System Informacji na wynagrodzenia

 

(1) W celu oceny i rozwoju systemu płac, Ministerstwo Finansów Wynagrodzenia System informacji i danych z tego systemu zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. System Informacji są płace system informacji administracji publicznej 48).

(2) system informacji o wynagrodzenia oznacza gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych na temat funduszy dla wynagrodzeń i wynagrodzenia za gotowość do pracy, średnich zarobków i danych osobowych pracowników 49) wpływających na poziom wynagrodzenia.

(3) Pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia systemu informacji o danych na temat wynagrodzeń, o których mowa w ustępie 2, w zakresie i trybie określonym w drodze rozporządzenia rządu.

 

TYTUŁ IV

PAY UMOWA Z

 

§ 138

 

Wynagrodzenie i warunki umowy do jej świadczenia są negocjowane w umowie o pracę lub umowy do wykonywania pracy.

 

TYTUŁ V

WYNAGRODZENIA w wykonywaniu innych prac

 

§ 139

 

(1) Jeśli pracownik został przeniesiony do innej pracy, która jest na niższym wynagrodzeniu,

a) ze względu na ryzyko choroby zawodowej lub osiągnięty, jeśli strona wyznaczony przez właściwy organ w celu ochrony zdrowia publicznego, maksymalne obciążenie pod specjalnym aktem prawnym 19) [§ 41 ust 1 pkt. b)],

b) według opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu do ochrony zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia innych osób przeciwko chorobom zakaźnym [§ 41 ustęp 1 punkt. d)],

c) w celu uniknięcia nagłych wypadkach, klęski żywiołowej lub innego potencjalnego wypadku lub złagodzić jej bezpośrednich następstw (§ 41 pkt 4);

d) w przypadku przerwy lub przerwa w pracy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych (§ 41, pkt 5);

Jest uprawniony do wypłaty transferowej dla pensji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które wyniosły do ​​transferu.

(2) Jeżeli pracownik zostaje przeniesiony na podstawie § 41 ust 2 pkt. b) innych prac niż zostało uzgodnione, musi on wynagrodzenie w zależności od wykonywanej pracy, chyba że zostanie skazany za umyślne czynu karnego popełnione w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z uszkodzeniem mienia pracodawcy, jest on uprawniony do wypłaty transferowej do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które wyniosły do ​​transferu.

(3) Rozporządzenie Rząd może określić warunki, na jakich właściwy organ administracyjny powinien pokryć koszty wszelkich dodatek wynagrodzenie dostarczonych przez pracowników przeniesionych do innej pracy z przyczyn podanych w § 41 ustęp 1 punkt. d) pracodawca, który dostarczył go.

 

TYTUŁ VI

Wynagrodzenie za gotowość pracy

 

§ 140

 

W okresie dostępności [§ 78 ust 1 pkt. h) oraz § 95], aby płacić pracownikowi co najmniej 10% średnich zarobków.

 

TYTUŁ VII

Wspólne przepisy dotyczące wynagrodzenia, pensje, premie od umowy i nagrody

Dla gotowości do pracy

 

§ 141

 

(1) zarobków są płatne po wykonaniu pracy, i nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym byli pracownicy uprawnieni do zarobków lub którykolwiek z jego składników.

(2) Płace, wynagrodzenia, i ustawić ich poszczególnych składników, zorganizowane lub przeznaczone na godzinę dla pracownika, jak również fragmenty godziny nadliczbowe w okresie, za który wynagrodzenie stanowi.

(3) regularny termin płatności zarobków muszą być negocjowane, ustanowiony lub wyznaczony w terminie określonym w ustępie 1

(4) pracodawca musi zapłacić pracownikom urlopu przed rozpoczęciem na pensji wypłacanej podczas święto przypada termin płatności za okres urlopu, jeżeli pracownik zgadza się na kolejny dzień wypłaty. Jeśli technika ta nie pozwala na obliczanie wynagrodzeń, musi zapłacić rozsądną depozytu i Pozostała część zarobków muszą mu zapłacić nie później niż do następnej wypłaty regularnie po płac lub odejść.

(5) Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, pracodawca musi płacić pracownikom na wniosek wynagrodzeniu za miesięczną okresu, na jaki został utworzony w prawo, w dniu rozwiązania umowy o pracę. Jeśli technika ta nie pozwala na obliczenie zarobków, pracodawca musi zapłacić mu wynagrodzenie, nie później niż do następnej wypłaty regularnych lub wynagrodzenia po dacie rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 142

 

(1) zarobków, pracodawca musi zapłacić pracownikom ustawowej pieniądze 50).

(2) zarobków zaokrągla się do najbliższych górę koronnych.

(3) zarobków wypłacana jest w godzinach pracy iw miejscu pracy, chyba że inny uzgodniony czas i miejsce płatności lub innych, jeśli nie w tej ustawie nie ustalono inaczej. Jeśli on nie może przyjść zapłacić pracownikowi z ważnych powodów, pracodawca wysyła płacę albo uposażenie w regularnej wypłaty lub nie później niż następnego dnia roboczego na własny koszt i ryzyko, jeżeli pracownik uzgodniły inny termin lub sposób zapłaty.

(4) pracodawca w trudnych warunkach pracy dla wypłaty wynagrodzeń lub pensji, jeśli płatność była trudna lub niepraktyczne, pracownicy mogą wysłać płacę albo uposażenie na własny koszt i ryzyko, tak że pracownik jest dostępna nie później niż w terminie określonym dla ich wypłaty.

(5) miesięcznych płac, pracodawca musi dać pracownikowi pisemnego dokumentu zawierającego informacje o poszczególnych składników pensji i odliczeń dokonanych. Na wniosek pracownika pracodawca powinien przedstawić dowody, na podstawie wynagrodzenia lub obliczone wynagrodzenia.

(6) Osoby inne niż pracownicy mogą być wypłacane jest wynagrodzenie wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, to odnosi się do współmałżonka lub partnera, 51a) pracownika. Bez pisemnej zgody może być wynagrodzenie wypłacane osobie innej niż pracownicy, tylko jeżeli wymaga tego ustawa lub specjalnej regulacji prawnej 33).

 

§ 143

 

(1) Na mocy umowy z pracownikiem, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zarobków lub innych dystrybucji gotówki dla pracownika, po dokonaniu potrąceń z zarobków wynikających z niniejszej ustawy lub przepisów specjalnym uiścić kwotę ustaloną przez pracownika na własny koszt i zagrożenie dla jednego płatności rachunek wskazany przez pracownika, nie później niż regularne wypłaty lub wynagrodzenia, jeżeli pracownik w piśmie nesjedná datę późniejszą.

(2) pracowników z pracy za granicą jest możliwe za zgodą świadczenia wynagrodzenie lub część uzgodnionej walucie obcej, jeśli waluta ta ogłoszonego przez Czeskiego Banku Narodowego kursu walutowego. Postanowienia § 142 ust 2 stosuje się do wynagrodzeń zaokrąglania zaokrąglania w walucie obcej jako właściwe.

(3) do konwersji wynagrodzenie lub zarobki, albo ich części w walucie obcej kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Czeski, obowiązującą w dniu, w którym pracodawca kupuje walutę obcą dla celów wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 144

 

Jeśli pracodawca pracownik uzgodnić terminu płatności i innych, dojrzałość i płatności umowie opłaty, wynagrodzenia za gotowość do pracy i odszkodowanie płac podobnie § 141, 142 i 143 Jeżeli wynegocjowana ryczałtu wynagrodzenia umowy dopiero po zadaniu pracy, pracodawca płaci umowę opłaty w następnym okresie rozliczeniowym po zakończeniu i złożenie pracy.

 

§ 144a

 

(1) Es ist verboten, das Recht, Löhne, Gehälter, Vergütungen der Vereinbarung oder deren Ersatz zugewiesen werden.

(2) Es ist verboten, das Gesetz über die Löhne gelten werden, Gehalt, belohnen den Vertrag oder einen Teil ihrer Entschädigung oder, um die Schulden zu sichern, bedeutet dies nicht, im Falle einer Vereinbarung über Lohnabzüge gelten.

(3) wenn es aus der Partei der Verbote in den Absätzen 1 und 2 genannten abweicht, ist ohne Bedeutung.

(4) Die Aufrechnung gegen eine Forderung für Löhne, kann Gehalt, Vergütung von Vereinbarungen und Lohnausgleich nur unter den in der Anordnung der Vollstreckung Lohnabzüge der Zivilprozessordnung 54) angegebenen Bedingungen.

 

TYTUŁ VIII

ODLICZENIA OD DOCHODU ze stosunku pracy

 

Część 1

Postanowienia ogólne

 

§ 145

 

(1) odliczeń od dochodu pracownika dla celów niniejszej ustawy, potrąceń z wynagrodzeń lub dochodów płac i innych pracowników podstawowej stosunku pracy zgodnie z § 3 (zwane dalej "potrąceń wynagrodzeń").

(2) inni pracownicy przychodów zgodnie z ustępem 1

a) nagroda od umowy,

b) zwrot zarobków,

c) wynagrodzenie za gotowość do pracy,

d) odszkodowania lub podobnych usług świadczonych przez pracowników w związku z zakończeniem zatrudnienia,

e) świadczenia w naturze, natura wierności lub stabilizacji przez pracowników w związku z zatrudnieniem,

f) wynagrodzenie zgodnie z § 224 ust 2

 

§ 146

 

Potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane tylko

a) w przypadkach określonych w ustawie lub ustawie szczególnej

b) auf der Grundlage einer Vereinbarung über Lohnabzüge, die Verpflichtung oder einen Mitarbeiter nieder

c) opłacanie składek pracowniczych, który jest członkiem Unii, jeśli tak uzgodniono w układzie zbiorowym lub w drodze pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi i za zgodą pracownika, który jest członkiem związków zawodowych.

 

Część 2

Kolejność potrąceń z wynagrodzenia

 

§ 147

 

(1) pracodawca potrąca pracowników [§ 146 punkt. a)] tylko

a) podatek od dochodów osobistych z zatrudnienia lub ubezpieczenia oszczędności emerytalnych

b) składki na ubezpieczenie społeczne i polityka zatrudnienia stan powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

c) zaliczki na zarobków, które pracownik zobowiązany jest do zwrotu, bo nie był uprawniony do tego wynagrodzenia lub pensji przyznawania

d) nie stwierdził, zaliczki na koszty podróży i innych unbilled pożyczek udzielonych pracownikom do wykonywania zadań zawodowych,

e) wpłacić zarobków do urlopu, do którego pracownik utracił prawo lub w prawo, do której nie powstają, a płaca odszkodowanie na podstawie § 192, do których pracownicy nie korzystają z prawa.

(2) Wykonanie (wykonanie) zamówić lub prowadzone przez sąd, komornikiem sądowym 51), administrator podatek 52), organ administracyjny jednostki rządowej organ, innego organu państwowego lub samorządu 53) jest regulowana specjalnym aktem prawnym, 54).

(3) Potrącenia z wynagrodzeń pracownika przez pracodawcę za powołania, skład środków pieniężnych i gwarancje zapłaty kar umownych nie są dozwolone. Potrącenia z wynagrodzenia za szkody są możliwe tylko po uzgodnieniu na dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń [§ 146 pkt. b)].

 

§ 148

 

(1) Płace korzystnie przeprowadza się tylko zgodnie z § 147 ust 1 pkt. a) ib) 55).

(2) Lohnabzüge nur unter den in der Anordnung der Vollstreckung Lohnabzüge der Zivilprozessordnung 54) festgelegten Bedingungen durchgeführt werden, diese Bedingungen gelten durch die Ansprüche geregelt werden, bei denen das Gericht, das Gericht Testamentsvollstrecker 51), dem Steuerverwalter 52) oder Körper Verwaltungsamt, andere staatliche Behörde oder territorialen Selbst 53) Vollstreckungstitel, die Reihenfolge der Forderungen.

 

§ 149

 

(1) Für die Lohnabzüge in Übereinstimmung mit § 146 der Schrift durchgeführt. b) vorbehaltlich der Reihenfolge der Tag, an dem die Vereinbarung über die vom Arbeitgeber erhaltene Gehaltsabzüge oder wenn der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Vereinbarung über Lohnabzüge, wenn man es Lohnabzüge durch den Arbeitgeber wird von der Reihenfolge der Tag, an dem Abkommen geregelt gewesen ist Lohnabzüge geschlossen.

(2) Do potrąceń wynagrodzeń dokonywanych na podstawie § 147 ust 1 pkt. c) d) e) podlega porządku dnia, kiedy to rozpoczęto realizację opadów.

(3) Do potrącenia z wynagrodzenia na podstawie § 146 pkt. c) jest przedmiotem porządku dnia, w którym pracownik zgodził się na realizację opadów.

(4) Jeśli pracownik podejmuje pracę u innego pracodawcy, pozostaje celem, który twierdzi, otrzymane na podstawie ustępu 1, zachowane w nowym pracodawcą ust płatnikiem zarobków). Nowy pracodawca (płatnika zarobków) będzie dokonać potrąceń w dniu, w którym pracownik, obecny pracodawca (płatnika zarobków) lub upoważniony dowiaduje się, że zostały odliczone od wynagrodzenia i których roszczenia; Dotyczy to w ustępie 2, Jeśli porozumienie w sprawie potrąceń płac to efekt nie zostało wyraźnie wyłączone.

 

§ 150

 

Zapisy Zaměstnavatel dane takie jak imię lub imiona i nazwisko, adres, jeśli osoba fizyczna, nazwisko i adres, jeśli jest osobą prawną i dokumenty odnoszące się do potrąceń wynagrodzeń wykonane, i za ten sam okres jak inne informacje i dokumenty odnoszące się do zarobków 56).

 

CZĘŚĆ SIÓDMA

ZWROT KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z wykonywania pracy

 

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE odszkodowania PRACOWNICY

W ZWIĄZKU Z wykonywania pracy

 

§ 151

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, chyba że ustawa stanowi inaczej poniżej, zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem pracy, zakresie i na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.

 

§ 152

 

Koszty podróży, dla których pracodawca kosztów podróży pracowników, oznacza wydatki poniesione przez pracowników w

a) podróży służbowej (§ 42),

b) droga poza regularnym miejscu pracy

c) nadzwyczajny sposób w związku z realizacji planu pracy na zmiany w miejscu pracy lub miejscu pracy regularnej

d) przelew (§ 43),

e) tymczasowe przypisanie (§ 43a)

f) dopuszczania do pracy w zatrudnieniu

g) pracować za granicą.

 

§ 153

 

(1) Warunki, które mogą mieć wpływ na świadczenie kosztów podróży, aw szczególności czasu i miejsca wejścia i wyjścia tras, a nie w trakcie pracy, sposobu transportu i zakwaterowania określa się z góry w formie pisemnej przez pracodawcę; jeszcze brać pod uwagę uzasadnione interesy pracowników.

(2) Jeżeli okoliczności są prawa do kosztów podróży pracowników i wysokości nie przedmiotem sporu, na piśmie przed określania warunków koniecznych, zabiera go do pracownika.

 

§ 154

 

Zagraniczny wyjazd służbowy to podróż która miała miejsce poza Czechami. Zdecyduj, czas dla praw rozwoju pracownika do zwrotu kosztów podróży w walucie obcej to czas przekraczania granicy państwowej Republiki Czeskiej, pracownik powiadamia pracodawcę lub godzinę odlotu i przylotu Republiki Czeskiej do Republiki Czeskiej dla transportu lotniczego.

 

§ 155

 

(1) Koszty podróży mogą pracownicy, którzy wykonują pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umów o pracę wykonywaną poza zatrudnienia, pod warunkiem tylko, gdy ustalono, że prawo to i miejsce zwykłego pracownika w miejscu pracy.

(2) Jeżeli pracownik na podstawie umowy o pracę do wykonania elementu pracy, w miejscu położonym poza miejscowością zamieszkania przysługuje zwrot kosztów podróży, gdyby zgodził się udzielić, nawet jeśli jest on zgodził się stałe miejsce pracy.

 

TYTUŁ II

Zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów podróży pracodawcy

Nie wymienione w § 109 PKT. 3

 

 

Część 1

Koszty podróży podczas podróży służbowej lub w czasie podróży

poza regularnym miejscu pracy

 

§ 156

Rodzaje kosztów podróży

 

(1) Pracodawcy wymienione w niniejszej części jest wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego tytułu, aby zapewnić pracownikom odszkodowania za podróż służbową

a) koszty podróży,

b) koszty podróży w celu odwiedzenia członka rodziny,

c) wydatki na zakwaterowanie,

d) większa wydatki na żywność (zwane dalej "utrzymania")

e) niezbędne koszty dodatkowe.

(2) Dla celów świadczenia na koszty podróży są traktowane jako podróż służbową, trasą określoną w § 152 pkt. b) ic).

(3) pracodawca może zapewnić pracownikom i inne zwrot kosztów podróży uznaje się tylko te, które zostały przekazane zgodnie z § 152.

 

Wydatki Náhrada podróży

§ 157

 

(1) Zwrot kosztów podróży, zgodnie z przeznaczeniem transportu masy i długi taksówki na odległość dla pracowników w sprawdzonych ilościach.

(2) Jeżeli pracownik za zgodą pracodawcy, zamiast wyznaczonych dalekobieżnych masą pojazdu środków transportu innych środków transportu, w tym drogowego pojazdów silnikowych, z wyjątkiem pojazdów dostarczonych przez pracodawcę na opłacenie kosztów podróży odpowiedniej taryfy przeznaczone dla masowego transportu.

(3) Jeżeli pracownik na polecenie pracodawcy dróg żądanie pojazdu samochodowego, innego niż pojazd dostarczonych przez pracodawcę, musi, dla każdego 1 kilometr odszkodowania bazowego oraz zwrotu kosztów zużytego paliwa.

(4) podstawowa stawka odszkodowania za 1 kilometr wynosi co najmniej

.a) dwóch jednośladów i pojazdów trójkołowych

.b) pojazdy pasażerskie drogowe silnikowych;

podczas używania przyczepy dla pracodawcy drogowego pojazdów silnikowych stopy bazowej odszkodowania za 1 km jazdy wzrosną o co najmniej 15 proc. Podstawowa stawka refundacji zależy od rozwoju rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie § 189th

(5) wymiana ciężarówek, autobusów, ciągników, lub pracownika jest równa co najmniej dwukrotnej stawki określonej w ust. 4. b).

 

§ 158

 

(1) Jeżeli powyższe podstawowe stopy zwrotu negocjowane lub określonym przez pracodawcę przed wysyłania pracowników w podróży służbowej, stawka pracownik podstawowej odszkodowania zgodnie z § 157 ustęp 4 i 5

(2) Wynagrodzenie za zużycie paliwa zależy od czasu pracodawców cen paliwa i ilość zużytego paliwa.

(3) Cena pracownika paliwa pokazuje dowód zakupu, z których wynika związek z podróżami. Jeżeli pracownik świadczy o cenę paliwa więcej dowodów jej zakupu, co wynika z relacji z podróży, obliczyć cenę paliwa na kwotę pracownika o czym świadczy średnia arytmetyczna cen. Jeżeli pracownik cena wiarygodne paliwo pracodawca może udowodnić, że pracodawca w wysokości przeciętnego kosztu paliwa, określone w rozporządzeniu wykonawczym wydane na podstawie § 189th

(4) zużycie paliwa drogowego pojazdów silnikowych wylicza pracodawcy od danych dotyczących zużycia wymienione w przydatności do ruchu pojazdu wykorzystywanego przez pracownika jest zobowiązany do przedstawienia zaměstnavateli. Jeżeli dokument rejestracyjny pojazdu nie zawiera tych informacji, koszty pracownicze na paliwo tylko wtedy, gdy zużycie paliwa pokazuje kartę techniczną tego samego typu pojazdu z tej samej pojemności skokowej. Przy określaniu zużycia paliwa używanego przez pracodawcę wskazanie zużycia dla kombinowanego zgodnie z Unii Europejskiej. Jeśli wartość podana w certyfikatem, pracodawca oblicza zużycie paliwa pojazdów średniej arytmetycznej z danych przedstawionych na dokumentach rejestracyjnych.

 

§ 159

 

(1) Zwrot kosztów podróży za pomocą lokalnego transportu publicznego zgodnie z określonymi warunkami dla pracowników pracujących w formie sprawdzonej, odszkodowanie takie do pracowników i oprócz refundacji w § 157, pkt 1 do 3

(2) Kiedy zwrot kosztów podróży za pomocą lokalnego transportu publicznego dla osób podróżujących służbowo w gminie, w której pracownik uzgodnionego miejsca pracy, pracodawca jest obowiązany wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej opłacie obowiązującej w czasie misji bez pracownik miał do kosztów podróży pokazać. Pracownicy Náhrada nie przysługuje zwrot kosztów podróży, chyba że pracodawca może zapewnić pracownikom za pomocą lokalnego transportu publicznego, w sposób, który pracownik nie uczestniczy finansowo.

 

§ 160

 

Używanie pojazdu po umówionym przerwania podróży biznesowej powodów pracownika, poza którym wydajność pracy nie wynika, jest on zobowiązany do zapłaty pracownikom kosztów wynagrodzeń zaměstnavatel podróży do kwoty, która byłaby pracownicy gdyby nie przerywać podróży służbowych . Podobna procedura w umówionym przerwania podróży biznesowych ze względu na pracownika przed wykonywaniem pracy.

 

§ 161

Wydatki Náhrada podróży do odwiedzenia członka rodziny

 

(1) jeśli firma ma sposób dłużej niż 7 dni kalendarzowych, zwrot pracownik kosztów podróży w celu odwiedzenia członka rodziny do jego miejsca zamieszkania lub do innego umówionym miejscu zamieszkania i członków rodziny z powrotem w wysokości i na takich samych warunkach jak w § 157 do 160 z Fakt, że pracodawca zapewnia płac jako pełnomocnik kosztów podróży w wysokości odpowiadającej maksymalnej jazdy wydatków na miejscu pracy lub stałej pracy lub zamieszkania w Republice Czeskiej. W uważany jest za ograniczenie ilości, która jest najlepsza dla pracowników.

(2) Wykorzystanie pracowników transportu lotniczego objęte kosztów podróży pracodawców do odwiedzenia członka rodziny tylko w wysokości odpowiadającej opłacie z drogi lub pojazdu kolejowego dystans długi, określony przez pracodawcę. Ustęp 1 stosuje się również tutaj.

(3) Zwrot kosztów podróży, aby odwiedzić członek rodziny zapewniają najdłużej zaměstnavatel w czwartym tygodniu rozpoczęcia podróży lub ostatnia wizyta przez członka rodziny, jeśli pracownik wyrazi zgodę na krótszy czas.

 

§ 162

Zwrot za zakwaterowanie

 

(1) Pracownicy do zwrotu kosztów zakwaterowania, poniesionych zgodnie z warunkami określonymi w misji, w wysokości pracodawca udowodni. Po wizyta pracowników członka rodziny objętych pracodawcy wykazać koszty zakwaterowania tylko, gdybyś miał pracownika otrzymuje warunków podróży służbowej lub utrzymania usługi zakwaterowania.

(2) W czasie umówionym przerwania podróży biznesowej przyczyn pracownik nie pracodawca musi płacić pracownikom, aby zapewnić koszty zakwaterowania, choć miał w tym czasie, pracownik w odniesieniu do warunków służby misji lub kosztów zakwaterowania wypłacanych przy zakwaterowaniu.

 

§ 163

Posiłek

 

(1) za każdy dzień kalendarzowy podróży dodatek posiłek pracownik z co najmniej

.a) ma podróży służbowej do 5-12 godzin,

.b) jeśli firma ma sposób dłużej niż 12 godzin, ale nie dłużej niż 18 godzin,

.c) jeśli firma ma sposób dłużej niż 18 godzin.

Diety zależy od rozwoju rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie § 189th

(2) Jeżeli pracownik na misji pod warunkiem, żywność, która ma charakter śniadania, lunche i kolacje, pracownik nie przyczynia się finansowo ("wolne jedzenie"), pracownik jest zmniejszona posiłki dla każdego darmowy posiłek do wartości

a) 70% diety, niezależnie od sposobu pracy 5-12 godzin,

b) 35% diety, jeśli firma ma sposób dłużej niż 12 godzin, ale nie dłużej niż 18 godzin,

c) 25% diety, jeśli firma ma sposób dłużej niż 18 godzin.

(3) Jeżeli Nesjedná pracodawca lub powie przed wysłaniem pracowników do utrzymania sposób wyższy niż określony w pkt 1, dodatek posiłek pracownik zgodnie z ustępem 1 Nesjedná Jeżeli pracodawca lub pracownik określa Piszesz niższą redukcję diety, pracownik jest zmniejszona posiłków dla największej wartości określone w ustępie 2

(4) Podczas podróży służbowej, który przypada w ciągu 2 dni kalendarzowych, rezygnacja z oddzielnej oceny czasu trwania podróży służbowej w dniu kalendarzowym, jeśli korzystniejsze dla pracowników.

(5) Po wizycie członka rodziny lub przez uzgodniony przerwania ścieżki przyczyn pracownik nie uprawnionej do pracowników utrzymania. Decydujący czas dla prawa do egzystencji przed wizytą członka rodziny lub przerwania podróży biznesowych uzgodnionym wygaśnięciem końcach zatrudnienia lub innej wstępnie uzgodniony sposób, oraz po wizycie członka rodziny lub przerwania podróży biznesowych z przyczyn dotyczących pracownika rozpoczyna się równocześnie z rozpoczęciem pracy lub innych wcześniej uzgodniony sposób.

(6) Jeśli pracownik zostanie wysłany w podróż służbową do swego miejsca zamieszkania, który różni się od jego miejscu pracy lub pracę regularnie, jest on uprawniony do diety za podróż do miejsca zamieszkania iz powrotem, a podczas pracy w tej lokalizacji.

(7) Powody braku dostatecznych uprawnień posiłków określonych w ustępach 5 i 6 nie wolno się rozwija.

 

§ 164

Odszkodowanie za niezbędne koszty dodatkowe

 

Pracownicy wymagane do pokrycia nieprzewidzianych wydatków poniesionych w bezpośrednim związku z podróży, w wysokości pracodawca udowodni. Jeżeli pracownik jest w stanie udowodnić kwotę wydatków, musi zapłacić odpowiednią cenę towarów i usług w zwykłym miejscu i czasie podróży służbowej.

 

Część 2

Refundacje dla transferu i oddelegowanie

 

§ 165

 

(1) Jeżeli pracownik zostaje przeniesiony lub tymczasowo oddelegowany do innego pracodawcy w innym miejscu pracy niż wymienione w umowie, która jest także odmienne od miejsca zamieszkania pracowników, musi to zrobić i wysokość odszkodowania przewidzianego w § 157 do 164 Jeśli pracownik wraca do domu codziennie, czas spędzony w tym momencie nie jest wliczony w okresie za zapewnienie utrzymania.

(2) Pracownicy, którzy otrzymują dietę w ustępie 1, i jednocześnie jest wysyłane w podróż służbową od czasowej lub przekazania, za posiłki, co jest korzystniejsze dla pracowników. Inne koszty podróży, gdy pracownik w podróży służbowej.

 

Część 3

Koszty podróży w czasie podróży służbowej za granicą

 

§ 166

Rodzaje kosztów podróży

 

(1) pracodawca jest zobowiązany zgodnie z warunkami określonymi poniżej zapewnić pracownikom zasiłek posiłek w wysokości i warunków określonych w § 163, z wyjątkiem pkt 4 i odszkodowania

a) koszty podróży,

b) koszty podróży w celu odwiedzenia członka rodziny,

c) wydatki na zakwaterowanie,

d) wydatki na żywność w walucie obcej (dalej jako "obcego diety")

e) niezbędne koszty dodatkowe.

(2) pracodawca może, w podróży służbowej za granicą, aby zapewnić pracownikom i inne koszty podróży.

 

§ 167

Wydatki Náhrada podróży

 

Wydatki Náhrada podróży pracownika i na warunkach określonych w § 157 do 160, przy czym odszkodowanie za zużytego paliwa w walutach obcych a ceną udokumentowaną ponosi odpowiedzialność jedynie za przebytych kilometrów poza Czechami. W przypadku braku istotnych powodów dowód pracownik zakupu paliwa poza Czechami, pracodawca może wypłacić odszkodowanie za zużycie paliwa w walucie obcej na podstawie jego wypowiedzi faktycznie poniesionych kosztów paliwa i przyczynach niemożności udowodnienia.

 

§ 168

Wydatki Náhrada podróży do odwiedzenia członka rodziny

 

Jeśli trwa to w podróży służbowej za granicą dłużej niż 1 miesiąc i było odwiedzić zaměstnavatelem członka rodziny uzgodnione lub ustalone przed wysyłania pracowników w podróży służbowej za granicą, zwrot pracownik kosztów podróży w celu odwiedzenia członka rodziny do jego miejsca zamieszkania lub innego uzgodnionego miejsca zamieszkania przed członek rodzina, w ramach § 167, ale nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równoważność kosztów jazdy do miejsca pracy lub regularnego miejsca pracy lub miejsca zamieszkania pracowników w Republice Czeskiej. Ponad limit jest uważany za kwotę, która jest najlepsza dla pracowników.

 

§ 169

Zwrot za zakwaterowanie

 

Pracownicy o zwrot kosztów zakwaterowania, poniesionych zgodnie z warunkami podróży służbowej za granicą, zgodnie z § 162.

 

§ 170

Zagraniczne diety

 

(1) Pracownicy dla zagranicznych pracowników w zagranicznych diet wycieczka w wysokości walucie obcej oraz na warunkach określonych poniżej.

(2) Jeżeli pracodawca prowadzi negocjacje lub wyznaczyć przed wysłaniem pracowników do zagranicznych podróży biznesowych stopy bazowej zagranicznej diety, stawka podstawowa musi być w całych jednostek monetarnych, z zastrzeżeniem warunków zagranicznych podróży służbowych i jedzenia, co najmniej 75%, i członków załóg statków żeglugi Rejs co najmniej 50% stawka podstawowa zagranicznych diety przewidzianej w państwie, w drodze rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie § 189th Jeśli pracodawca nie w zdaniu pierwszym ustala pracowników zagranicznych powyższych podstawowych utrzymania stóp zagranicznych środków utrzymania, określone w rozporządzeniu wykonawczym wydane na podstawie § 189th Wysokość dodatku zagranicznego, pracodawca ustala podstawową stawkę zagranicznych diety uzgodniono lub nie określono dla państwa, w którym pracownik spędza większość dni w czasie kalendarzowym.

(3) Pracownicy zagranicznych diety dla standardowej stawki, zgodnie z ustępem 2, jeśli czas spędzony poza Czechami w ostatnim dniu kalendarzowym dłużej niż 18 godzin. Jeśli trwa to dłużej niż 12 godziny, ale nie więcej niż 18 godzin, pracodawca zapewnia posiłki zagranicznych pracowników dwie trzecie stawki zagranicznej diety i równej jednej trzeciej kursów utrzymania, potrzeba czasu spędzonego poza Republika Czeska 12 godzin i mniej, ale co najmniej 1 godziny lub dłużej niż 5 godzin, jeśli pracownicy utworzone na wyjazd do Republiki Czeskiej prawo do diety w § 163 lub § 176 Okresy czasu spędzonego poza Czechach mniej niż 1 godzinę, zagraniczne diety nie przyznaje się.

(4) czas spędzony poza Czech, który w zeszłym 1 godziny lub dłużej, aby uzyskać więcej zagranicznych podróży służbowych w jednym kalendarzu dzień, dla celów zagranicznej diety dodanej. Okres, w którym nie będzie prawo pracowników do zagranicznych posiłków dodawane są do czasu przyznania diety w § 163rd

(5) Jeśli pracownik podczas podróży służbowej za granicą pod warunkiem, darmowe jedzenie dla utrzymania pracowników zagranicznych w standardowej stawki obniżonej dla każdego darmowy posiłek do wartości

a) 70% diety zagranicznej, w przypadku zagranicznej trzeciej diety standardowej stawki,

b) 35% diety zagranicznej, w przypadku międzynarodowych potraw w dwóch trzecich stawki standardowej,

c) 25% diety zagranicznej, w przypadku zagranicznej diety standardowej stawce.

Jeśli Nesjedná pracodawca niższa redukcja zagranicznych diety, albo powie przed wysyłania pracowników w podróży służbowej za granicą, pracownik jest zmniejszona o zagranicznych najwyższej egzystencji wartości określonej w zdaniu pierwszym.

(6) Po wizycie członka rodziny lub przez uzgodniony przerwy w podróży służbowej za granicą ze względu na pracownika nie jest obce posiłki pracowników. Decyduje o właściwym czasie zagranicznych utrzymania przed przybyciem do członka rodziny lub przerwanie uzgodnionych podróży służbowej za granicą w związku z wypowiedzeniem przez pracownika kończy pracę lub inne pre-uzgodniony sposób, a po wizycie członka rodziny lub przerwanie podróży służbowej za granicą ze względu na pracownika rozpoczyna się w tym samym czasie Rozpoczęcie pracy lub innych wcześniej uzgodniony sposób.

(7) Jeżeli pracownik jest delegowany za granicą podczas podróży służbowej do miejsca zamieszkania, musi utrzymania i zagranicznych utrzymania jedyna droga do zamieszkania iz powrotem, podróż do pracy iz powrotem oraz podczas pracy w tej lokalizacji.

(8) Przyczyny awarii zagranicznej diety przewidzianej w pkt 6 i 7 nie wolno się rozwija.

 

§ 171

Odszkodowanie za niezbędne koszty dodatkowe

 

Pracownicy wymagane zapłacić za koszty dodatkowe zgodnie z § 164th

 

Część 4

Refundacje dla pracy za granicą

 

§ 172

 

Zgodzono się, aby miejsce pracy, a nawet regularne miejsce pracy poza granicami Republiki Czeskiej, pracownika za dni podróży pierwszym z Czech do miejsca pracy lub regularnej pracy iz powrotem na koszty podróży jako podróży służbowej za granicą. Jeśli pracownik podróżuje za zgodą pracodawcy, a członek jego rodziny, odszkodowanie pracownik i sprawdzonych podróży, zakwaterowania i niezbędne koszty dodatkowe poniesione przez tego członka rodziny.

 

TYTUŁ III

Zapewnienie pracownikom zwrotu kosztów podróży pracodawcy

Który jest ustawiony w paragrafie § 109. 3

 

 

Część 1

Postanowienia ogólne

 

§ 173

 

Pracodawca, o którym mowa w niniejszym tytule podać kosztów podróży pracowników w wysokości i na warunkach przewidzianych w niniejszym tytule. Pozostałe koszty podróży lub wyższy pracodawca musi zapewnić pracownikom.

 

§ 174

 

Przepis kosztów podróży przez wpływy pracodawców tytułu II część Seven, a kolejnych nieprawidłowości ustalonych.

 

Część 2

Zmiany w świadczeniu kosztów podróży podczas podróży służbowej

 

§ 175

Wydatki Náhrada podróży

 

Stawka podstawowa odszkodowania przewidzianego w § 157, pkt 4 i 5, są wiążące dla pracodawców i nie może negocjować lub określić sposób pracy różnie.

 

§ 176

Posiłek

 

(1) Kiedy dieta jedzenie z § 163 pkt 1 do 3 stosuje się. Odpowiedzialność pracowników za każdy dzień kalendarzowy diety misyjnej

.a) ma podróży służbowej do 5-12 godzin,

.b) jeśli firma ma sposób dłużej niż 12 godzin, ale nie więcej niż 18 godzin,

.c) jeśli firma ma sposób dłużej niż 18 godzin.

Diety zależy od rozwoju rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie § 189th

(2) Zapobiega pracodawcy wysyłając podróży służbowej, które ma mniej niż 5 godzin, pracownicy jedzą w normalny sposób, może on zrezygnować z diety, zgodnie z ustępem 1. a).

(3) Jeżeli pracownik na misji pod warunkiem, darmowy posiłek, koszty posiłków dla każdego pracownika pomniejszona o wartość darmowe jedzenie

a) 70% diety, niezależnie od sposobu pracy 5-12 godzin,

b) 35% diety, jeśli firma ma sposób dłużej niż 12 godzin, ale nie dłużej niż 18 godzin,

c) 25% diety, jeśli firma ma sposób dłużej niż 18 godzin.

(4) pracownik Wyżywienie nie jest uprawniony, chyba że misja, która trwa

a) 5-12 godzin, otrzymał 2 darmowe posiłki

b) od 12 do 18 godzin, mieli trzy darmowe posiłki.

(5) Jeśli Nesjedná pracodawca lub powie przed wysłaniem pracowników na drodze diety, posiłki pracownicze, w dolnym zakresie stawek zgodnie z ustępem 1

 

Część 3

Zwrot po otrzymaniu i transferu

 

§ 177

 

(1) Jeśli uzgodniony przez pracodawcę lub wewnętrznych uregulowań do wypłaty odszkodowania na rzecz zatrudnienia w zakresie zatrudnienia lub przenoszenia do innej lokalizacji, mogą zapewnić takiej rekompensaty do wysokości kwoty i zakresie zgodnie z § 165th

(2) Kompensacja mocy ustępu 1 mogą przekazać pracodawcy do pracownika, aż pracownik lub członek jego rodziny i innych osobie fizycznej, która z nim mieszka w domu we wsi będzie uzyskać ich miejsce pracy jest rozsądny, ale nie dłużej niż 4 lata, a jeśli zatrudnienia, która jest umową na czas określony, do końca tego zatrudnienia.

 

§ 178

 

Pracownicy, których pracodawca lub może wypłacić odszkodowanie na podstawie § 165 i 177 i który przenosi się do społeczności, w której on lub prawo do takiego zwrotu wygasa, pracodawca może wypłacić odszkodowanie w sprawdzony

a) wydatki na transport, wyposażenie,

b) koszty podróży i koszty podróży członka rodziny z domu do nowej rezydencji

c) niezbędne koszty dodatkowe związane z transportem, wyposażenie,

d) wymagany do wykonywania niezbędnych wydatków związanych z dostosowaniem mieszkania, aż do 15 000 CZK.

 

Część 4

Zmiany w świadczeniu kosztów podróży dla zagranicznych

podróż służbowa

 

§ 179

 

(1) W przypadku świadczenia zagraniczne diety, przepisy § 170 ust 2 zdanie pierwsze oraz ust 5 nie stosuje się. Pracownicy na dzień kalendarzowy dla zagranicznych podróży służbowych za granicę w wysokości podstawowych stóp zagranicznych utrzymania utrzymania ustalonych w rozporządzeniu wykonawczym wydane na podstawie § 189th

(2) głowa państwa i ich przedstawicieli i organów statutowych i ich przedstawicieli w stanie zidentyfikować obcy dietę w wysokości do 15% powyżej stopy bazowej zagranicznej diety, o której mowa w ustępie 1, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 57).

(3) Jeżeli pracownik podczas zagranicznych podróży służbowych za granicą, pod warunkiem, darmowe jedzenie, pracownik jest zmniejszona zagraniczne posiłki dla każdego posiłku przez wartość darmo

a) 70% diety zagranicznej, w przypadku zagranicznej trzeciej diety standardowej stawki,

b) 35% diety zagranicznej, w przypadku międzynarodowych potraw w dwóch trzecich stawki standardowej,

c) 25% diety zagranicznej, w przypadku zagranicznej diety standardowej stawce.

(4) nie Zagraniczni pracownicy dieta przysługuje, jeżeli w czasie jego podróży służbowych za granicą, która bierze

a) 5-12 godzin, otrzymał 2 darmowe posiłki

b) od 12 do 18 godzin, mieli trzy darmowe posiłki.

 

§ 180

 

Pracodawca może zapewnić pracownikom dodatek do 40% diety zagranicznej dostarczone pracownikowi na podstawie § 170, pkt 3 oraz § +179-cie

 

Część 5

Refundacje dla pracy za granicą

 

§ 181

 

Oprócz odszkodowania przewidzianego w § 172 zwrot pracowników przewidzianej w rozporządzeniu wykonawczym wydane na podstawie § 189th Pracownicy nie mają prawa do utrzymania na czas trwania podróży do Republiki Czeskiej i zagranicznych utrzymania w kraju zatrudnienia lub zatrudnienia regularnego.

 

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA TRAVEL

Odszkodowanie

 

§ 182

Zryczałtowane koszty podróży

 

(1) umowa o stałej kwocie miesięcznej lub codzienne koszty podróży, lub ustalenia przepisów wewnętrznych lub indywidualnego pisemnego określenia jest na podstawie przeciętnych warunkach decydujących o świadczenie kosztów podróży dla pracowników lub grup pracowników, wysokość kosztów podróży i przewidywanej średniej wydatków tej grupy pracowników lub ten pracownik. W tym samym skrócenia czasu określa ryczałt za czas kiedy pracownik nie wykonuje pracy.

(2) Na wniosek pracownika, pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia swoich prac do wglądu na podstawie ryczałtu z przeznaczeniem.

 

§ 183

Zaliczka na koszty podróży i rozliczeń

 

(1) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiedzialny złożenia szacunkową kwotę kosztów podróży, jeżeli pracownik zgadza się, że kaucja zostanie zwrócona.

(2) Kiedy wyjazd służbowy za granicę pracodawca może za zgodą pracownika obowiązku dostarczenia depozytu w walucie obcej lub w części także podróżować za pomocą karty kredytowej lub czeku pracodawcy kredytowej. Pracodawca może uzgodnić z pracownikiem, aby zapewnić zaliczki egzystencji czeskiej waluty obce lub inne niż w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie § 189 określonej walucie obcej dla państwa, jeśli waluta jest Czeski Bank Narodowy ogłosił stawki. Przy określaniu ilości obcej waluty w uzgodnionym zasiłku, najpierw biorąc wartość korony zagranicznych diety, która jest przekształcana w uzgodnionej walucie. Aby ustalić wartość diety korony i zagranicznych, kwotę w walucie obcej uzgodnione w kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Czeski ważnego w dniu wyprzedzeniem.

(3) Jeżeli pracownik z pracodawcą uzgodnić inny czas, że w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu podróży służbowej lub innego dokumentu ustanawiającego prawo do podróżowania dodatków obecnych na udokumentowaniem pracodawcy potrzebnej do ładowania kosztów podróży i zwrotu zaliczki nie rozliczone. Kwota, którą pracodawca zwróci pracownikowi w czeskiej waluty, zaokrągla się do najbliższego górę koronnych.

(4) Kwota, o którą płatność była za podróż służbową za granicę więcej niż prawej pracownika, pracodawca zwraca pracownikowi w walucie dostarczonych przez pracodawcę lub w walucie, w której pracownik w walucie obcej wymieniony, w czeskiej waluty. Kwota, o którą płatność została dla osób podróżujących służbowo za granicą jest niższa niż prawa pracowników, pracodawca płaci pracownikom w czeskiej waluty, chyba że uzgodniono inaczej. Kiedy pracownik zaliczki rachunkowości używa pracodawcy udokumentowany przebieg, która została przyznana w walucie obcej wymienianych na inną walutę i kursy wymienione w ustępie 2

(5) Jeżeli strony w różnych momentach, pracodawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do naliczenia kosztów podróży pracowników i zaspokoić swoje prawa. Kwota, jaką pracodawca, aby zapewnić pracownikom w czeskiej waluty, zaokrąglone do góry koronnych.

 

§ 184

 

W przepisie kosztów podróży, dla których nie zaliczka, mutatis mutandis, § 183, przy zamianie walut jest kurs opublikowany przez Narodowy Bank Czeski, obowiązującą w dniu, gdy zagraniczni podróże służbowe.

 

§ 185

 

Jeżeli wymagane jest dostarczenie dowodu kosztów podróży z tytułu kosztów i pracownik jest udowodnione, pracodawca może zapewnić tego odszkodowania uznany przez kwotę odpowiadającą określonych warunkach, chyba że ustawa stanowi inaczej (§ 158 pkt 3).

 

§ 186

 

Pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawca zmienia faktu, że ma decydujące znaczenie dla zapewnienia kosztów podróży.

 

§ 187

 

Dla pracownika członka rodziny w celu zapewnienia kosztów podróży, z wyjątkiem § 177, ustęp 2 jego małżonek, partner 51a), własne dziecko, osvojenec, pracownicy wyznaczeni do dziecka w rodzinie zastępczej lub edukacji, ich rodziców własnych, rodzica przybrany, rodzica opiekun i Foster . Inna osoba, jest uznany za członka rodziny, tylko pod warunkiem, że pracownik mieszka w domu.

 

§ 188

Koszty podróży wypłacane na podstawie umowy międzynarodowej lub

na podstawie umów o wzajemnej wymiany pracowników

pracodawca zagraniczny

 

(1) Pracownicy, którzy są wysyłane w podróży służbowej za granicą, iw tym okresie jest on uprawniony na mocy traktatów międzynarodowych zasiłku lub zwrotu kosztów podobnych w wolniejszym tempie niż na podstawie niniejszej części, pracodawca zapewni zwrot kosztów podróży w wysokości równej różnicy pomiędzy prawem, na mocy niniejszej części i odszkodowanie na podstawie umów międzynarodowych.

(2) Pracownicy, którzy są wysyłane w podróży służbowej za granicą, iw tym okresie jest on uprawniony na mocy traktatów międzynarodowych zasiłku lub zwrotu kosztów podobnych do tego samego lub wyższym poziomie niż na podstawie niniejszej części, zwrot pracodawcy kosztów podróży na podstawie niniejszej sekcji zakończy się niepowodzeniem.

(3) zwrot kosztów podróży lub zwrotu wydatków, które są świadczone na rzecz pracowników w ramach umowy międzynarodowej uznaje się za koszty podróży wypłacane na podstawie niniejszej części.

(4) Jeżeli pracodawca negocjować porozumienie w sprawie wzajemnej wymiany pracowników, które będą pracownicy zagraniczni delegowani do Czech w celu zapewnienia posiłków, jest on zobowiązany do podania przynajmniej górną granicę diety przewidzianej w § 176 ust 1 Pracodawca, o którym mowa w tytule III część Seven może zapewnić posiłki dla pracowników zagranicznych do dwóch razy diety przewidzianej w pierwszym zdaniu i wydatki nawet o 40% uzgodnionej lub określony w następujący sposób utrzymania.

 

§ 189

Przepisy umożliwiające

 

(1) regularny okres 1 Stycznia Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych dekretu

a) stawki podstawowej wynagrodzenia za korzystanie z pojazdów drogowych, określonych w § 157, ustęp 4,

b) zmienić dietę o którym mowa w § 163 podrozdziale 1 i § 176 ustęp 1,

c) średnia cena paliwa,

Według czeskiego Urzędu Statystycznego w sprawie cen samochodów, cen żywności i napojów bezalkoholowych w placówkach gastronomicznych oraz cen paliw.

(2) Termin nadzwyczajnego Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych dekretu modyfikuje podstawową stawkę refundacji do użytkowania pojazdów drogowych silnikowych, posiłki lub średniej cen paliwa, kiedy, zgodnie z danymi Statystycznego czeskiego Urzędu, niektóre z cen określonych w ustępie 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lub Data wejścia w życie ostatniej zmiany zawarte w dekrecie, zwiększenia lub zmniejszenia o co najmniej 20 proc.

(3) Wyżywienie jest zaokrąglana w górę do pełnych koron do 50 centów i 50 centów w dół, w tym w górę. Stawka podstawowa wynagrodzenia, a średnie ceny paliw są zaokrąglane do desetihaléře góry.

(4) regularny okres 1 Stycznia Ministerstwo dekretu o finansach określa podstawowe stawki diety w walucie obcej waluty całego walucie obcej, na podstawie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z dokumentami ambasad w sprawie cen żywności i napojów bezalkoholowych w publicznych klas średnich gastronomicznych i obiektów pierwszej klasy w jakości krajów rozwijających się w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, a także wykorzystanie statystyki instytucji międzynarodowych.

(5) Na nadzwyczajnym dekretu terminu skarbu modyfikuje stawkę zagranicznych diety, kiedy to cena, o której mowa w ustępie 4 i stałego kursu wymiany waluty obcej od ostatnich podwyżek korekty lub zmniejsza się o co najmniej 20 proc.

(6) Rozporządzenia rządowe mające zastosowanie do pracownika, z którym pracodawca negocjuje w tytule III siódmym miejscu pracy, a nawet miejsca pracy regularnej, poza Czechami, kompensacja

a) wzrost kosztów utrzymania

b) zwiększenie kosztów podróży,

c) kosztów podróży i pobytu w pewnym sensie do Czech iz powrotem

d) koszty związane z transportem rzeczy osobistych.

 

TYTUŁ V

ODSZKODOWANIE ZA ZUŻYCIA WŁASNE narzędzi, sprzętu i artykułów

DLA wykonywania pracy

 

§ 190

 

(1) negocjowania pracodawcy lub wewnętrznych uregulowań jednostki w formie pisemnej lub określić warunki, wysokość i sposób zapewnienia odszkodowania za zużycie własnych narzędzi, sprzętu lub innych przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracowników, przewiduje odszkodowanie uzgodnione ustalonym lub określonym warunki.

(2) Postanowienia ustępu 1 nie stosuje się do korzystania z pojazdów silnikowych, dla których rekompensaty z zastrzeżeniem § 157 do 160.

 

CZĘŚĆ ÓSMA

Przeszkody do pracy

 

TYTUŁ I

Przeszkody do pracy dla pracownika

 

Część 1

Ważne osobistych przeszkód

 

§ 191

 

Pracodawca jest zobowiązany usprawiedliwić pracowników w miejscu pracy podczas jego czasowej niezdolności do pracy pod specjalnym prawie 58), w ramach kwarantanny zamówić pod specjalnym aktem prawnym 59) przez okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, opiekę nad dzieckiem młodszym niż 10 lat, lub innego członka gospodarstw domowych w przypadkach w § 39 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych i opieki nad dzieckiem młodszym niż 10 lat z przyczyn wymienionych w § 39 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym lub dla których osoba fizyczna, która opiekuje się dzieckiem lub przeszły testy lub zabiegi dla dostawców usług zdrowotnych, które nie mogły zostać zabezpieczone po godzinach pracowników, a zatem nie może opiekować się dzieckiem.

 

Kompensacja wynagrodzenia, wynagrodzenie lub wynagrodzenie umowy o pracę wykonywane poza zatrudnienia

o czasowej niezdolności (kwarantanna)

§ 192

 

(1) Pracownicy, który uznanych czasowo niezdolny do pracy lub który został poddany kwarantannie, to w ciągu pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 w ciągu pierwszych 21 dni kalendarzowych czasowej niezdolności do pracy lub kwarantanny odszkodowania płac na i pod drugim zdaniu ustępu 2, jeżeli dzień czasowej niezdolności do pracy lub kwarantanny pracownika spełnia warunki dla nabycia prawa do świadczeń chorobowych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym . W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym tego rodzaju odszkodowanie za zarobków za dni, że pracownicy są dni robocze i święta, za które wynagrodzenie pracownika lub zarobków lub jego nekrátí wynagrodzenia, jeżeli osoba spełnia warunki określone w dni uprawnienie Wypłata świadczeń chorobowych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, a jeśli zatrudnienie trwa, ale nie później niż w dniu wyczerpania okresu obsługi płatności choroby 61), kompensacja płaca nie jest przez pierwsze 3 dni od czasowej niezdolności do pracy, ale nie przekraczającą pierwszy 24 godziny faktycznie przepracowane się nie przesuwa rozproszonym. Założył czasowej niezdolności od dnia, w którym pracownik pracował zmiany, rozpoczyna się 14 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 okres 21 dni kalendarzowych od czasowej niezdolności do celów odszkodowań płac po dniu kalendarzowym. Jeśli w ciągu pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 okres 21 dni kalendarzowych od czasowej niezdolności (kwarantanna) należy chorego 62) lub macierzyństwa 63), kompensacja płaca nie jest. Jeśli pracownik tymczasowy w okresie niezdolności (kwarantanna) prawo do prowadzenia odszkodowania w zdaniu pierwszym, trzecim, nie było w tej samej rekompensaty płac z powodu innych barier w pracy.

(2) wynagrodzenie wyrównawczy lub wynagrodzenie zgodnie z ustępem 1 do 60% średnich zarobków. Dla celów ustalania zarobków, średnie zarobki dostosowane w taki sam sposób, który reguluje dzienny podstawa opodatkowania dla obliczenia zasiłku chorobowego w razie choroby 64 ubezpieczenia), co w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia, istotne ograniczenie ograniczenie ustalone dla celów ubezpieczenia zdrowotnego 64a) pomnożona przez współczynnik 0,175 i następnie zaokrągla się w górę grosza. Jeżeli pracownik za każdy dzień roboczy, w którym powstały lub zakończony prawo do prowadzenia odszkodowanie na podstawie ustępu 1 mają również prawo do zarobków na pół etatu, to musi w tym dniu tylko część rekompensaty płacowej można przypisać niepełnym wymiarze czasu, do której nie należą do wynagrodzenia.

(3) uzgodnione lub wewnętrzne przepisy określają wysokość odszkodowania i wynagrodzenia lub wynagrodzenia za okres, o którym mowa w ustępie 1 zdanie drugie po średnikiem lub powyżej kwoty określonej w ustępie 2 zdanie pierwsze nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia (§ 356 pkt 1).

(4) wynagrodzenie wyrównawczy lub wynagrodzenie ustalone na podstawie ustępów 2 i 3 muszą być zmniejszona o 50%, jeżeli przypadkach, gdy przepisy dotyczące roszczeń ubezpieczenia zdrowotnego na zwolnieniu lekarskim w połowie 65).

(5) naruszone pracownika w ciągu pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 okres 21 dni kalendarzowych od czasowej niezdolności do obowiązków pracy, o którym mowa w pkt 6 zdanie pierwsze, które jest częścią zasad tymczasowo niezdolnych do pracy ubezpieczonego, pracodawcy w odniesieniu do wagi naruszenia obowiązku wypłacenia zarobków ograniczone lub wstrzymane. Kompensacja płac może zostać zmniejszona lub nie zostały przekazane, jeśli naruszenie było na tym samym trybie tymczasowo niezdolnych do pracy ubezpieczonego zawiadomił pracownika na podstawie § 52 pkt. h).

(6) Pracodawca ma prawo sprawdzić, czy pracownik, który był tymczasowo niezdolnych do pracy uznaje, zauważa w ciągu pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 okres 21 dni kalendarzowych od czasowej niezdolności trybie określonym jest tymczasowo niezdolny do pracy ubezpieczonego w zakresie obowiązku pod specjalnym aktem prawnym 66) pozostają w miejscu zamieszkania i czasu i obserwujemy w dozwolonym zakresie spacery. Pracodawca jest zobowiązany, w przypadku naruszenia obowiązków określonych w pierwszym zdaniu w sprawie kontroli pracownika przygotować pisemny zapis stwierdzający fakty, które stanowią naruszenie tego systemu; kopię tej płycie, pracodawca zobowiązany jest dostarczyć do pracownika, który naruszył ten tryb, powiat Social Security Administration, w zależności od miejsca zamieszkania pracowników w czasie czasowej niezdolności 67) i pracownika lekarz tymczasowo niezdolnych do pracy. Pracodawca ma prawo zwrócić się do lekarza, który dostarczył pracownikom czasowo nie mogą pracować w trybie ubezpieczonego, to sposób komunikacji do tego stopnia, że ​​pracodawca ma prawo kontrolować i oceniać zaměstnavatelem stwierdzał naruszenia tego programu. Pracownik jest zobowiązany do umożliwienia pracodawcy w celu sprawdzenia zgodności z jego obowiązków określonych w zdaniu pierwszym.

 

§ 193

 

Kompensacja płac dla zbioru dowodów na twierdząc, choroby i musi być zapłacona w następnej wypłaty regularnych lub wynagrodzenia składania tych dokumentów. Pracodawca jest zobowiązany do określenia sprawę okres wynagrodzenie należy złożyć dokumenty dotyczące zwrotu lub wypłaty wynagrodzenia do takiego odszkodowania może zostać wypłacona ten okres.

 

§ 194

 

Pracownicy, którzy pracują na podstawie umów o pracę lub umowy pracy, to w ciągu pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 Stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 w ciągu pierwszych 21 dni kalendarzowych czasowej niezdolności (kwarantanna) zwrot umowie opłat przewidzianych w § 192 i 193rd W celu zapewnienia odszkodowania wypłacane pracownikom, którzy pracują na podstawie umów o pracę lub umowy pracy, pracodawca ustawić układ tygodniowego czasu pracy do zmiany pracodawcy w tym celu należy ustalić z góry.

 

Urlop macierzyński i wychowawczy

 

§ 195

Urlop macierzyński

 

(1) W związku z porodu i opieki nad nowo narodzonym dzieckiem jest kobieta urlopu macierzyńskiego pracownik przez 28 tygodni urodziła 2 lub więcej dzieci, ma prawo do urlopu macierzyńskiego do 37 tygodni.

(2) urlop macierzyński zazwyczaj od początku szóstego tygodnia przed przewidywanym terminem porodu, ale nie wcześniej niż na początku ósmego tygodnia przed tym terminem.

(3) Jeżeli pracownik zwrócił z urlopu macierzyńskiego przed porodem mniej niż 6 tygodni, ponieważ urodzenie nastąpiło wcześniej niż wyznaczony lekarz na urlopie macierzyńskim od dnia wejścia aż do upływu terminu określonego w ustępie 1 Jeśli jednak wyczerpuje urlopu macierzyńskiego pracownika przed porodem mniej niż 6 tygodni z innego powodu, ona ma prawo do urlopu macierzyńskiego od dnia porodu tylko do końca 22 tygodni lub 31 tygodni w przypadku pracownika, który dał początek 2 lub więcej dzieci.

(4) Jeżeli dziecko urodziło się martwe, samica macierzyńskiego pracownik pozostawić na 14 tygodni.

(5) Urlop macierzyński w związku z urodzeniem dziecka nie może być krótszy niż 14 tygodni i w żadnym wypadku być zakończone lub przerwane (§ 198 pkt 2) przed upływem sześciu tygodni od daty urodzenia.

 

§ 196

Urlop wychowawczy

 

W celu wspierania opieki nad dzieckiem, pracodawca musi zapewnić pracownikowi i pracownikom na ich wniosek urlopu wychowawczego. Urlop rodzicielski jest dla matki dziecka po urlopie macierzyńskim i ojca dziecka urodzeń, a do tego stopnia, że ​​to, co wniosek, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko ukończy 3 lata.

 

§ 197

Urlop macierzyński i wychowawczy, gdy objęcie dziecka

 

(1) prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego jest również pracownik lub pracownik, który przyjął dziecko w zastępczej opieki rodzicielskiej do decyzji właściwego organu, albo dziecko, którego matka umarła, decyzja właściwego organu oznacza decyzja jest uważana decyzja o areszcie dziecko rodziców zastępczych opieki dla celów państwowej pomocy społecznej 68).

(2) Urlop macierzyński w ustępie 1, pracownica od podejmowania dziecko przez 22 tygodni, a jeśli pracownik wziął 2 lub więcej dzieci, na 31 tygodni, ale aż do dnia, kiedy dziecko osiąga wiek 1 rok.

(3) Urlop rodzicielski zgodnie z ustępem 1 do daty otrzymania dziecka aż do dnia, kiedy dziecko osiąga wiek 3 lat; pracownik zwrócił urlopu macierzyńskiego na podstawie ustępu 2, na urlopie wychowawczym do końca urlopu macierzyńskiego. Jeśli dziecko zostało zabrane od wieku 3 lat i do 7 lat, gdzie wiek urlopu wychowawczego przez 22 tygodni. Przy podejmowaniu dziecko przed ukończeniem 3 lat, tak że czas, który upłynął 22 tygodni po osiągnięciu wieku 3 lat, urlop rodzicielski są właściwe do końca 22 tygodni od otrzymania dziecka.

 

§ 198

Wspólne przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

 

(1) urlop macierzyński i wychowawczy pracownika i pracownik ma prawo zwrócić ten sam czas.

(2) Jeżeli dziecko zostało zrobione ze względów medycznych w opiece niemowląt lub innej instytucji medycznej i pracownika lub pracownik do pracy, on zostaje przerwana przez pojawienie się urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, niewykorzystana do dnia ponowne objęcie dziecka od instytucji do jego opieką, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko osiągnie wiek 3 lat.

(3) Jeżeli pracownik lub pracownik przestaje opiekować się dzieckiem, a dziecko zostało więc wprowadzone do konstytucji rodziny lub opieki rodzicielskiej, a także pracownika lub pracowników, których dziecko jest w tymczasowej opieki dla niemowląt, lub podobnej instytucji dla innych niż zdrowie powodów, nie dla urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, o ile nie opieki nad dzieckiem.

(4) Jeśli dziecko umiera, podczas gdy pracownik jest na urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego lub pracownika dotyczącego urlopu rodzicielskiego dla urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez okres dwóch tygodni od dnia śmierci dziecka, aż do dnia, kiedy dziecko ukończyła 1 rok.

 

Inne ważne osobiste bariery do pracy

§ 199

 

(1) Jeśli pracownik nie może wykonywać pracy na rzecz innych istotnych przeszkód osobistych do pracy dla swoich ludzi niż wymienione w § 191, pracodawca musi mu dać co najmniej w stopniu określonym czasie wolnym od pracy oraz, gdzie przewidziane, kompensacja wynagrodzenia zgodnie z ust drugi Rekompensaty dla zarobków w wysokości średniej płacy.

(2) Rząd zakresie regulacji przeszkód w pracy, o których mowa w ustępie 1, zakres opuścić przypadki, w których obowiązek zapłaty zarobków, w tym jakiegokolwiek związku zawodowego współpracowników, aby wysłać do pogrzebu współpracowników, nawet do pracowników, którzy nie pracują w miejscu pracy pracodawca, ale zgodnie z uzgodnionymi warunkami dla niego do wykonywania pracy w godzinach pracy, harmonogramów samych (§ 317).

(3) W przypadku, gdy czas pracownik pracodawca się z rozmieszczeniem SNE 69) do organu lub instytucji Unii Europejskiej, w innych międzynarodowych organizacji rządowych w operacjach pokojowych i ratownictwa lub do celów pomocy humanitarnej za granicą, wynagrodzenie pracownika w kompensacji wysokość średnich zarobków. Udzielenie pracodawcy urlopu wydaje pisemne potwierdzenie personelu, podając informację o czasie trwania urlopu. Długość urlopu więc udzielone, nie przekracza 4 lat.

 

Część 2

Przeszkody do pracy w ogólnym interesie

 

§ 200

 

Pracownicy z pracodawcą dla dni wolnych od pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji publicznych, cła i inne powództwa cywilnego w interesie publicznym, gdzie takie działania nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wyrównawczy wynagrodzenie od pracodawcy w tych przypadkach nie jest, chyba że dalej w niniejszej ustawie nie stanowi inaczej, lub o ile nie uzgodniono inaczej na wewnętrznej regulacji. Szczegółowe przepisy w sprawie barier do pracy z powodu użyteczności publicznej nie są naruszone.

 

§ 201

Wykonywanie zadań publicznych

 

(1) pełnieniu funkcji publicznych w rozumieniu niniejszej ustawy, obowiązki wynikające z funkcji, która jest

a) funkcjonalne lub określony okres czasu i

b) wypełniony na podstawie bezpośredniego lub pośredniego wyboru lub powołania pod specjalnym ustawodawstwem.

(2) wykonywanie funkcji publicznych jak przy wykonywaniu posłów, senator Senatu Parlamentu, członek Rady jednostkę samorządu terytorialnego lub obserwatora.

(3) Pracownicy, którzy pełniącą funkcję publiczną oprócz spełnienia obowiązków wynikających z zatrudnienia, może być spowodowane wykonywaniem funkcji publicznych, pod warunkiem ze pozostawić do maksymalnie 20 dni roboczych (zmiany) w roku kalendarzowym.

 

§ 202

Realizacja obywatelskiego obowiązku

 

Wykonanie obowiązków obywatelskich, zwłaszcza w zakresie świadków, tłumaczy, biegłych i innych osób wezwani do działania w sądzie, administracji biura, inny organ państwowy lub jednostkę samorządu terytorialnego, podczas udzielania pierwszej pomocy w środki przeciwko chorobom zakaźnym, jednocześnie zapewniając osobistą pomoc ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń naturalnych lub podobnych sytuacji kryzysowych oraz w przypadkach, gdy osoba fizyczna jest zobowiązany przez prawo do sprawowania osobistej pomocy.

 

§ 203

Pozostałe akty w interesie publicznym

 

(1) Pozostałe akty w interesie publicznym przewidziane przez prawo lub specjalnym aktem 70).

(2) czasową dla innego aktu ogólnego zainteresowania pracowników

a) obowiązek prowadzenia odszkodowania w wysokości średnich zarobków, aby służyć jako członek

1) Związek zawodowy na podstawie niniejszej ustawy;

2) Rada lub Komisja Wyborcza na podstawie niniejszej ustawy, a także przedstawiciele bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z niniejszą ustawą (§ 283 do 285)

3) negocjowanie organów lub europejskiej rady zakładowej na podstawie niniejszej ustawy (§ 288 do 298)

4) osoby wybrane przez władzy prawnej dla pracowników pod specjalnym aktem prawnym 71),

5) Komitet Negocjacyjny i członka komitetu personelu pod specjalnym aktem prawnym 71a).

b) odpowiedzialność za wykonywanie innych czynności związkowych, szczególnie do udziału w spotkaniach, konferencjach lub kongresów,

c) Należy do udziału w szkoleniu organizowanym przez związek zawodowy w ciągu 5 dni roboczych w roku kalendarzowym, jeżeli istnieją poważne powody do operacyjne płac odszkodowanie w wysokości przeciętnego wynagrodzenia,

d) działalność dawców na pobranie krwi, aferezy, do czasu wolnego z kompensacją płac w wysokości przeciętnego wynagrodzenia na wycieczkę do pobierania, gromadzenia, wracając i odzyskiwanie po pobraniu, jeśli faktycznie kolidować z godzinami pracy w ciągu 24 godzin od początku sposobów na złożenie dotacji. Jeśli ścieżka do zbierania, gromadzenia i podróży powrotnej przez 24 godziny to za mało, za czas zwolnienia z kompensacją płac w wysokości średnich zarobków niezbędnych ustala następnym razem będzie to kolidować z godzinami pracy. Jeśli nie kolekcja, dla czasu wolnego z kompensacją płac w wysokości średnich zarobków tylko sprawdzone niezbędne okres nieobecności w pracy

e) działalność innych dawców materiału biologicznego do czasu wolnego z kompensacją płac w wysokości przeciętnego wynagrodzenia na wycieczkę do pobierania, gromadzenia, wracając i rekonwalescencji po kolekcji, jeżeli faktycznie kolidować z godzinami pracy w ciągu 48 godzin od chwili wyjścia do oddania krwi. W zależności od rodzaju obciążenia i stanu zdrowia dawcy, lekarz może stwierdzić, że czas wyłączenia z kompensacją płac w wysokości przeciętnego wynagrodzenia ulega zmniejszeniu lub rozszerzona, maksymalne rozszerzenie, jednak w celu przedłużenia czasu pracy w ciągu 96 godzin od wystąpienia sposobów na złożenie dotacji. Jeśli nie kolekcja, dla czasu wolnego z kompensacją płac w wysokości średnich zarobków tylko sprawdzone niezbędne okres nieobecności w pracy

f) do pracownika podczas wykładu lub oświatową, w tym badania dotyczące czasu wolnego w ciągu maksymalnie 12 rund w dni robocze) w ciągu roku kalendarzowego, chyba że istnieją poważne operacyjne przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Krótsza część każdego rundę, w której przyznano czas wolny od pracy, dodaje,

g) działalność członka Górskiego Pogotowia Ratunkowego i osobę fizyczną, która na zaproszenie jego instrukcjami i osobiście pomaga w akcji ratowniczej w tej dziedzinie, do czasu wolnego od pracy w zakresie niezbędnym,

h) działalność obozów wiodących dla dzieci i młodzieży, ich przedstawicieli w sprawach zdrowia i Harcerstwa Polskiego i przewodniki liderzy, nauczyciele, instruktorzy lub paramedyczne personel w obozach dla dzieci i młodzieży do czasu wolnego od pracy w zakresie niezbędnym, ale nie dłużej niż 3 tygodnie rok kalendarzowy, chyba że istnieją poważne względów operacyjnych na pracodawcy i pod warunkiem, że pracownik co najmniej 1 rok przed premierą za darmo i konsekwentnie pracował z dziećmi i młodzieżą. Stan pracy ciągłej i wolny nie jest wymagane w przypadku obozów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

i) działalność pośredników i arbitrów zbiorowych dla czasu wolnego od pracy w zakresie niezbędnym,

j) działalność dobrowolnego władz spisowych w spisach i mieszkalnictwa, w tym dodatkowych badań ludności, dla czasu wolnego od pracy w zakresie niezbędnym, ponad 10 rund ust dni robocze) w ciągu roku kalendarzowego, chyba że istnieją poważne względów operacyjnych na pracodawcy

k) do wolontariatu Czerwonego Krzyża medyk w dostarczaniu nadzoru zdrowotnego dla zawodów sportowych lub społecznych, do dni wolnych od pracy w zakresie niezbędnym, chyba że istnieją poważne względów operacyjnych na pracodawcy

l) działalność zorganizowanej zainteresowanie wychowania fizycznego, sportu lub wydarzenia kulturalnego oraz niezbędne przygotowanie do niej, do czasu wolnego od pracy w zakresie niezbędnym, chyba że istnieją poważne operacyjne przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

§ 204

Zwolnienie z pracy związanej z służby wojskowej

 

(1) Pracownicy do czasu wolnego od pracodawcy w zakresie niezbędnym, jeśli pracownik jest zobowiązany do stawienia się przed właściwy organ administracyjny w vojenskému związku z wykonywaniem obowiązków wojskowych.

(2) pracownikom za czas zwolnienia od pracodawcy w zakresie niezbędnym, jak długo, jak długo musi udać się do miejsc i zawodów w wykonywaniu ćwiczeń wojskowych lub nadzwyczajnych ćwiczeń wojskowych.

(3) odszkodowania wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy prac związanych z obowiązków wojskowych na mocy ust 1 i 2 stosuje się średnie zarobki wojskowego biura administracyjnego.

 

§ 205

Bariery do pracy z powodu szkolenia, inne formy przygotowania

lub studium

 

Udział w szkoleniach, inna forma szkolenia lub nauki, w którym pracownik uzyskał warunki określone w przepisach lub wymogach niezbędnych do prawidłowego wykonywania uzgodnionej pracy, co jest zgodne z potrzebami pracodawcy przedłuża czas pracy jest przeszkodą w pracy pracownika dla których obowiązek wypłaty wynagrodzenia lub wynagrodzenia (§ 232).

 

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ barier Zadaniem PRACOWNIKA

 

§ 206

 

(1) Jeżeli przeszkodą w pracy pracowników z góry wiadomo, czas do otrzymania od pracodawcy udzielenia czasu wolnego. W przeciwnym razie pracownik powiadomi pracodawcę o przeszkody i jego przypuszczalny czas trwania, bez zbędnej zwłoki.

(2) Przeszkody do pracy pracownika wymaga się udowodnienia pracodawcę. W celu spełnienia obowiązków wskazanych w zdaniu pierwszym jest legalny i osoby fizyczne są zobowiązane do zapewnienia pracownikom niezbędnej współpracy.

(3) Jeżeli, na mocy specjalnego rozporządzenia dla pracownika bariery zwolniony z pracy ze względów interesu publicznego jest osoba prawna lub fizyczna, dla której pracownik jest zatrudniony lub z którego inicjatywy został wydany, pracodawca zobowiązany jest do zapłaty, w których pracownik w czasie zwolnienia zatrudniony, aby zapłacić zarobków które pracownik otrzymuje przyznane, jeśli jest to osoba prawna lub osoba fizyczna wyraziła zgodę na uchylenie płatności.

(4) Zgodnie z ustępem 3 wypłaca odszkodowanie płac o zwolnieniu pracodawca na podstawie niniejszej ustawy (§ 351-362); neuhrazuje zwrot zarobków poza zakresem określonym w niniejszej ustawie.

 

TYTUŁ III

Przeszkody w pracy na pracodawcę

 

§ 207

Przestój i przerwy ze względu na niekorzystne

pogoda

 

Jeżeli pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy

a) w przypadku czasowego zaburzenia spowodowane przez wadę w maszyny, z winy, dostawa surowców lub mocy napędowej, wadliwej pracy lub innych materiałów ze względów operacyjnych, jego przestoje i jeśli nie zostanie przeniesiony do innej pracy, musi zapłacić z zarobków z co najmniej 80% średnich zarobków,

b) z powodu przerw spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub katastrof naturalnych i jeśli nie zostanie przeniesiony do innej pracy, musi zapłacić zarobków w wysokości co najmniej 60% średnich zarobków.

 

Inne bariery do pracy dla pracodawcy

§ 208

 

Nemohl Jeśli pracownik wykonuje pracę na rzecz innych barier dla pracodawcy niż te wymienione w § 207, jest to dla niego zapłacić zarobków w wysokości średniej płacy, to nie ma zastosowania, gdy twierdził, konto czasu pracy (§ 86 i 87).

 

§ 209

 

(1) inna przeszkoda do pracy u innego pracodawcy, inny niż określony w § 109 pkt 3, jest również, gdy pracodawca nie może przypisać pracę pracowników w zakresie godzin pracy w tygodniu ze względu na czasowe ograniczenia w sprzedaży swoich produktów lub zmniejszyć zapotrzebowanie na jej świadczenia usługi (częściowe bezrobocie).

(2) Dostosuj przypadków na podstawie ustępu 1 umowy między pracodawcą a organizacjami związkowymi rekompensaty płacowej pod warunkiem, że pracownik musi zapłacić wynagrodzenie wynosić co najmniej 60% średnich zarobków, nie powoduje pracodawcy do organizacji związkowej, porozumienie może zostać zastąpione przez wewnętrznych uregulowań .

 

§ 210

 

Czas spędzony w podróży służbowej lub na drodze poza regularnym pracy innej niż wydajność pracy, która wchodzi w godzinach pracy, są uważane za przeszkodę w pracy pracodawcy, w którym pracownicy są wynagrodzenia lub nekrátí wynagrodzenie. Jednak, gdy pracownicy ze względu na wynagrodzeniach nieodebranych zarobków, musi zapłacić zarobków w wysokości średniej płacy.

 

CZĘŚĆ NINE

WAKACJE

 

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 211

 

Pracownicy, którzy wykonują pracę w stosunku pracy wynika z postanowień niniejszej sekcji, aby prawo

a) urlopu wypoczynkowego czy też proporcjonalnie do części,

b) dzień urlopu pracował,

c) dodatkowy urlop.

 

TYTUŁ II

Year leave, Jego dość często, ze strefy

Wakacje dla przepracowanych dni

 

Część 1

Urlop wypoczynkowy a odsetek

 

§ 212

 

(1) Pracownicy, którzy pracują dla kursu dzieje u tego samego pracodawcy w swoim miejscu pracy co najmniej 60 dni w roku kalendarzowym do urlopu wypoczynkowego, czy odsetek, jeśli stosunek pracy nie trwała nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Pracował na dzień jest uważany, w którym pracownik przepracował większość swego przejścia, części zmian roboczych w różnych dniach nie kumulują się.

(2) Względne ilości urlopu za każdy pełny miesiąc kalendarzowy nieprzerwanego zatrudnienia samym jedną dwunastą rocznego urlopu.

(3) krewny część urlopu za okres od jednej dwunastej również w miesiącu kalendarzowym, w którym pracownik zmienił pracę, gdzie ustania zatrudnienia z obecnego pracodawcy i tworzenia nowych miejsc pracy z pracodawcą bezpośrednio po sobie, dla pracowników w tym przypadku część urlopu z nowy pracodawca.

(4) Jeśli pracownik został całkowicie zwolniony do długoterminowego urząd publiczny, jest on zobowiązany do opuszczenia części lub dostarczyć osobę prawną lub fizyczną, dla których pracownik jest uwalniany aktywny, to osoba prawna lub fizyczna musi także dać mu część urlopu, który wyczerpane przed zwolnieniem. Jeśli pracownik nie wyczerpał urlopu przed upływem wydaniu, jest on zobowiązany do zapewnienia, że ​​relaks przez pracodawcę. Spełnienie warunków dla powstania prawa do urlopu całkiem jeszcze ocenione na okres przed i po zwolnieniu.

 

§ 213

 

(1) obszar wakacjach jest co najmniej 4 tygodnie w roku kalendarzowym.

(2) pracodawcy wakacyjne pracowników określonych w § 109 pkt 3 to 5 tygodni w roku kalendarzowym.

(3) nauczyciele wakacyjne 47) i uczeni 72) wynosi 8 tygodni w roku kalendarzowym.

(4) Jeżeli święto zbliża się do pracownika pracującego godzin nierównomiernie rozmieszczone w poszczególnych tygodniach lub w całym roku kalendarzowym, musi to zrobić tak wiele dni roboczych urlopu, w zależności od liczby godzin pracy święto przypada średnio przez cały rok.

(5) W przypadku pracownik w ciągu roku kalendarzowego do zmiany wzorców pracy, to jest dla niego w tym roku na wakacje w proporcji do długości czasu pracy.

(6) Rząd może ustanowić regulacje dla pracowników w transporcie kolejowym z nierównym organizacji czasu pracy, zgodnie z § 100 ust 1 pkt. c) warunki, na jakich mogą one zostać dopuszczone w dniach kalendarzowych.

 

Część 2

Wakacje dla przepracowanych dni

 

§ 214

 

Pracownicy, którzy nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego czy też proporcjonalnie do części, ponieważ nie odbywają się w danym roku kalendarzowym u tego samego pracodawcy przez co najmniej 60 dni roboczych na wakacje dla dni przepracowanych w długości jedną dwunastą rocznego urlopu za każde 21 dni przepracowanych w kalendarzu roku. Postanowienia § 212, pkt 1 sekundy zdanie odnosi się tutaj.

 

TYTUŁ III

Dodatkowy urlop

 

§ 215

 

(1) Pracownicy, którzy pracują u tego samego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego w górnictwie podziemnym minerałów lub tuneli i galerii oraz pracowników, którzy przez cały rok kalendarzowy, miejsce pracy szczególnie trudnych do urlopu dodatkowego 1 tygodnia. Jeżeli pracownik pracuje w warunkach określonych w zdaniu pierwszym roku kalendarzowego, tylko musi to zrobić za każde 21 dni przepracowanych dwunastą dodatkowego urlopu. Dodatkowy urlop dla realizacji robót szczególnie trudna dla pracowników, z zastrzeżeniem określonych warunków, mimo że prawo do dodatkowego urlopu ze względu na wykonanie robót pod ziemią w wydobyciu kopalin lub tunele i galerie.

(2) Dla pracowników, którzy pracują dodatkowy dysk na miejsce, w celu zapewnienia dodatkowego urlopu uważane za pracowników, którzy

a) nieprzerwanie działa co najmniej pół w określonym tygodniowego czasu pracy dla osób świadczących usługi zdrowotne lub w miejscu pracy, gdzie leczeniu pacjentów z zakaźnej postaci gruźlicy,

b) w pracy w miejscach pracy z materiałem zakaźnym są narażone na bezpośrednie ryzyko zakażenia, jeśli ta praca co najmniej pół w określonym tygodniowego czasu pracy

c) są narażeni podczas pracy szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego,

d) praca w bezpośredniej opieki lub obsługi chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo w stopniu co najmniej pół określonych tygodniowego czasu pracy

e) jako wychowawcy wykonawcze edukacji młodzieży w trudnych warunkach lub personelu medycznego pracujących w służbie zdrowia Służby Więziennej Republiki Czeskiej co najmniej pół w określonym tygodniowego czasu pracy

f) pracować przez co najmniej 1 rok na obszarach tropikalnych lub w inny sposób fizycznie trudne. Pracownik, który ukończył jeden rok nieprzerwanej pracy w tropikalnym zdrowia lub innych trudnych mają prawo do dodatkowego urlopu jeszcze w tym roku, jeśli pracownik pracuje w tropikalnej zdrowia lub innych trudnych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 1 rok, musi to zrobić za każde 21 dni pracy w tych dziedzinach XII urlopu dodatkowego,

g) praca w Służbie Więziennej Republiki Czeskiej w bezpośrednim kontakcie z oskarżonych w areszcie lub w więzieniu, skazany na co najmniej połowy w określonym tygodniowego czasu pracy

h) praca w charakterze nurków pod zwiększonym ciśnieniem lub w garniturach pracowników (kesonáři) kesonovací wykonywania pracy w sprężonym powietrzu w komorach roboczych,

i) jako pracowników służby zdrowia prowadzących działalność na świadczeniu usług ratownictwa medycznego w zakresie co najmniej połowy tygodniowego czasu pracy.

(3) Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych dekretu przewiduje strefie tropikalnej lub w inny sposób fizycznie trudne.

(4) dodatkowy urlop na warunkach określonych dla pracowników, o których mowa w ustępach 1, 2 i 3.

 

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA WSPÓLNE na święta

 

Część 1

Postanowienia ogólne

 

§ 216

 

(1) przez nieprzerwany okres zatrudnienia jest uważany za koniec prądu i natychmiast po utworzeniu nowego zatrudnienia pracownika u tego samego pracodawcy.

(2) Dla celów urlopu na czas realizacji nie działa Nieodebrane ważnych osobistych przeszkód do pracy, jeśli nie jest wliczony w rozporządzeniu wykonawczym (§ 199 pkt 2). Okres urlopu macierzyńskiego i okres, podczas którego pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego do czasu, podczas którego pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego i okres niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powstałych w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z w celach wypoczynkowych być traktowane jako zadanie.

(3) W celu ustalenia, czy warunki dotyczące prawa do urlopu, jest uważany za pracownika, który zatrudniony jest na stałe tygodniowego czasu pracy, a jeżeli w tygodniu kalendarzowym, praca 5 dni, choć jego czas pracy jest przeznaczona na wszystkie dni robocze w tygodni, dotyczy to również dla celów urlopu ograniczenie, z wyjątkiem nieusprawiedliwionych nieobecności.

(4) Jeśli część urlopu jest niższa niż dzień, w zaokrągleniu do pół dnia, to odnosi się także do obliczania XII wakacje.

 

Część 2

Pozostawiać

 

§ 217

 

(1) Okres urlopu jest ustalana przez pracodawcę muszą zaplanować urlop na piśmie wydane po uprzednim uzyskaniu zgody związków zawodowych i rad zakładowych, tak że święta mogą być ogólnie całkiem wyczerpany do końca roku kalendarzowego, w którym prawo to powstało odejść, chyba że ustawy inaczej poniżej .. Przy ustalaniu harmonogramu pozostawić należy wziąć pod uwagę względy operacyjne i słusznych interesów pracodawcy pracowników. Kiedy zaproponował pracownikowi urlopu w kilku częściach, co najmniej jedna część musi być co najmniej dwa tygodnie w całości, jeśli pracownik i pracodawca wyrazi zgodę na różnej długości urlopu. Określony okres urlopu, pracodawca musi powiadomić pracowników na piśmie co najmniej 14 dni wcześniej, jeśli pracownik wyrazi zgodę na krótszy okres czasu.

(2) pracodawca może wyznaczyć pracownicy odchodzą, choć jeszcze nie spełnia warunków dla powstania prawa do urlopu, jeśli można założyć, że pracownik spełnia te warunki do końca roku kalendarzowego lub do momentu zakończenia służby.

(3) Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione pracowników, że bez winy, ponieważ pracodawca zmienił mu pewien okres urlopu lub że wycofał się z wakacji.

(4) pracodawca ustala termin urlopu, pracownik wykonuje ćwiczenia wojskowe lub nadzwyczajne ćwiczenia wojskowe, które zostało uznane tymczasowo niezdolnych do pracy pod specjalnym aktem prawnym 61), lub okres, w którym pracownik jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i pracownika urlopu wychowawczego. W czasie innych przeszkód w pracy pracownika pracodawca może wyznaczyć urlopu tylko na życzenie.

(5) Jeśli pracownik prosi pracodawcę do zapewnienia urlopu, tak aby bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a pracownik z pracodawcą udzielenia urlopu, tak aby bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego do czasu, podczas którego pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego, pracodawcy obowiązek ich prośbę.

 

§ 218

 

(1) pozostawić w § 211, pracodawca musi wyznaczyć pracowników do wyczerpania wolnych w roku kalendarzowym, w którym pracownicy mają prawo do opuszczenia powstały, chyba że pracodawca w zapobieganiu barier do pracy pracownika lub pilnych powodów operacyjnych.

(2) Jeżeli nie zostanie wyczerpana urlopu zgodnie z paragrafem 1, pracodawca musi ustalić jej pracowników jest wyczerpany do końca następnego roku kalendarzowego, chyba że określone w ustępie 4 inaczej.

(3) Jeżeli urlopu określony do dnia 30 Czerwca następnego roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu pracownika, jak również. Zostaw pracownik zawiadamia pracodawcę na piśmie co najmniej 14 dni wcześniej, jeśli pracodawca zgadza się na innym momencie powiadomienia.

(4) W przypadku braku urlopu zostanie wyczerpana lub koniec następnego roku kalendarzowego, ponieważ pracownik został uznany tymczasowo niezdolnych do pracy lub z powodu urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, pracodawca musi ustalić termin urlopu po tych przeszkód w pracy.

 

§ 219

 

(1) Jeżeli pracownik weźmie urlop w trakcie ćwiczeń wojskowych lub nadzwyczajnego ćwiczeń wojskowych w siłach zbrojnych, jeżeli została ona uznana tymczasowo niezdolnych do pracy lub traktuje chorym członkiem rodziny, przerywa urlop, to nie ma zastosowania, jeżeli pracodawca wyznaczył wyjazd do opieka nad chorymi członkami rodziny lub na okres ćwiczeń wojskowych lub nadzwyczajnego ćwiczeń wojskowych na wniosek pracownika. Wakacje również zawieszony pracownika, biorąc urlop macierzyński i pracownika wziąć urlop wychowawczy.

(2) przypada w czasie, gdy pracownicy odchodzą w święto, które jest inaczej zwykle dzień pracy, liczony w jego święto. Ustal, czy pracodawca pracownicy wyrównawczego przerwy w godzinach nadliczbowych lub za pracę w dni świąteczne, tak, że wpadła do urlopu, powinien on ustalić urlopu wyrównawczego na inny dzień.

 

Część 3

Msza opuścić

 

§ 220

 

Pracodawca może, w porozumieniu ze związkami i za zgodą Rady do wyznaczenia masy urlopu, tylko jeśli to konieczne ze względów operacyjnych, urlopu masa powinna być nie więcej niż 2 tygodnie i 4 tygodnie zespoły.

 

Część 4

Zmiana w zatrudnieniu

 

§ 221

 

(1) Zmiany pracownika w okresie tego samego roku kalendarzowego zatrudnienia, jego nowy pracodawca może zapewnić urlopu (część urlopu), na których został on stworzony na samym obecnego pracodawcy, jeżeli zażąda tego pracownika przed ustaniem zatrudnienia u obecnego pracodawcy i pracodawcy zgadzają się co do kwoty odszkodowania płac rekompensat za urlop (część), do którego pracownicy pracodawca zapewnia urlopu (części) ustawa nie powstała.

(2) Zmiany zatrudnienia przewidziane w ustępie 1 oznacza rozwiązanie stosunku pracy z obecnym pracodawcą i od razu po utworzeniu pracę dla nowego pracodawcy.

 

Część 5

Odszkodowanie za wakacje

 

§ 222

 

(1) Pracownicy za okres urlopu dla wyrównania płac w wysokości średnich zarobków. Pracownicy, o których mowa w § 213, pkt 4 może być kompensacja wynagrodzenie przewidziane w ilości odpowiadającej średniej zarobków średniej długości zmiany.

(2) Pracownicy do rekompensaty wynagrodzeń za niewykorzystany urlop jedynie w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

(3) Jeżeli pracownik stworzył prawo do prowadzenia rekompensaty za niewykorzystany urlop lub części takiego odszkodowania na kwotę przeciętnego wynagrodzenia.

(4) pracownik zwraca kwota wypłaconej rekompensaty płac na wakacje lub jego części, które utraciły prawo lub w prawo, do której zaczął. Postanowienia ustępu 1 zdanie drugie stosuje się tutaj.

(5) odszkodowania wynagrodzenie za niewykorzystany dodatkowy urlop nie zostanie udzielony, taki urlop musi być wyczerpany, najlepiej.

 

Sekcja 6

Skrócenie urlopu

 

§ 223

 

(1) nie działa, jeśli pracownik spełnił warunku określonego w § 212 pkt 1, w roku kalendarzowym, za który urlop został udzielony, bariery do pracy, które dla celów nie traktowanym jako wydajność wakacyjnej pracy, pracodawca zredukowane opuścić górną 100 co nieodebranych zmiany (dni robocze) oraz jedną dwunastą za każdy dodatkowy 21 w następujący sposób nieodebranych zmiany (dni robocze) również 1/12. Urlopu wypoczynkowego zgodnie z § 217, pkt 5 przed podjęciem urlopu wychowawczego nie jest możliwe ze względu na późniejsze cięcia urlopu rodzicielskiego.

(2) krótkoterminowe pracownicy odchodzą pracodawcę nieusprawiedliwionych nieodebranych SHIFT (dzień roboczy), może cofać się na wakacje od 1 do 3 dni, nieusprawiedliwionych nieobecności krótszy częścią każdej zmiany mogą się sumować.

(3) zmniejszenie dozwolone na mocy ustępów 1 i 2 muszą być pracownikami, których stosunek pracy u jednego pracodawcy trwał przez cały rok kalendarzowy, udzielić urlopu z co najmniej 2 tygodnie.

(4) Pracownicy, którzy opuszczą pracę w więzieniu, po każdym 21 traconych dni roboczych po obniżonej urlopu jedną dwunastą. Po prostu zostaw to skrót od wiązania, gdy istnieje ostateczna pracownik przekonań lub gdy pracownik zwolniony z prokuratury, albo jeżeli to był przeciwko prokuratury zatrzymany tylko dlatego, że nie jest za przestępstwo odpowiedzialności karnej lub, że został ułaskawiony lub przestępstwo zostało amnestii.

(5) wakacje dla przepracowanych dni i dodatkowy urlop może zostać skrócony jedynie z powodów wymienionych w ustępie 2

(6) Pozostawić do których prawo w roku kalendarzowym, działa tylko z powodów, które powstały w tym roku.

 

CZĘŚĆ TEN

Pracownicy opieki

 

TYTUŁ I

Warunków pracy pracowników

 

§ 224

 

(1) Pracodawcy dokonują pracownikom warunków pracy, które pozwalają na bezpieczne wykonanie prac zgodnie z ustawodawstwem specjalnego świadczenia dla pracowników profilaktycznej opieki.

(2) pracodawca może zapewnić pracownicy płacą szczególności

a) dla życia lub pracy, a pierwsza rocznica zakończenia zatrudnienia na renty dla niepełnosprawnych lub trzeciego stopnia z prawa do emerytury

b) pomoc w zapobieganiu katastrofie pożaru lub naturalnych, zniszczenia lub usunięcia ich skutków lub innego zagrożenia, gdzie życie może być zagrożone, zdrowia lub mienia.

 

§ 225

 

Pracodawca, który pod specjalnym aktem prawnym 73) Tworzy kulturowych i społecznych potrzeb, z związkowej uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących przydziału dla tego funduszu i jego wykorzystania.

 

§ 226

 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych i przedmiotów, które pracownicy zazwyczaj noszą do pracy.

 

TYTUŁ II

Rozwój zawodowy pracowników

 

§ 227

 

Rozwój zawodowy pracowników obejmuje

a) Krzywa szkolenie i uczenie się

b) absolwenci szkół,

c) aktualizacji umiejętności,

d) rozwój umiejętności.

 

§ 228

Szkolenie i krzywej uczenia się

 

(1) Pracownicy, którzy wchodzą na rynek pracy bez kwalifikacji, pracodawca musi przeszkolić lub zaučit, szkolenia lub krzywej uczenia się jest uważane za wykonywanie pracy, dla których wynagrodzenia pracownika lub wynagrodzenia.

(2) pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracownika, który lub zaučit przechodzi powody pracodawcy do nowej strony lub nowego rodzaju pracy, jeśli to konieczne.

 

§ 229

Absolwenci

 

(1) Pracodawcy mają obowiązek zapewnić absolwentom szkół średnich, uczelni, kolegiów i uniwersytetów odpowiednie szkolenie praktyczne zdobyć praktyczne doświadczenie i umiejętności potrzebne do pracy, doświadczenie zawodowe jest uważane za wykonywanie pracy, dla których wynagrodzenia pracownika lub wynagrodzenia.

(2) absolwent w rozumieniu ustępu 1 oznacza pracownik zawarcie zatrudnienia do pracy współmierny do jego kwalifikacji, jeśli całkowity czas jego doświadczenia zawodowego nie osiągnął właściwego (sukces) ukończenia studiów (przygotowanie) 2 lata, z tym ostatnim okresie macierzyństwa i czasu rodziców wakacje.

 

§ 230

Aktualizacja umiejętności

 

(1) pogłębienie kwalifikacji oznacza ciągłe uzupełnianie, co nie zmienia swój charakter, który pozwala pracownikom zgodził wydajność pracy; zaktualizować umiejętności jest także uważany za utrzymanie i odnowę.

(2) pracownik jest zobowiązany do podniesienia swoich kwalifikacji do wykonywania zleconych prac. Pracodawca ma prawo nakładać pracownika do wzięcia udziału w szkoleniach i studiów lub innych form przygotowania do pogłębiania kwalifikacji, lub wymagać pracownik zaktualizować umiejętności uczestniczyli również inne osobę prawną lub fizyczną.

(3) Udział w szkoleniach lub innych formach lub nauki přípravy w celu dalszej kwalifikacji jest uważane za wykonywanie pracy, dla których wynagrodzenia pracownika lub wynagrodzenia.

(4) Koszty poniesione w celu aktualizacji umiejętności pracodawca zobowiązany jest do zapłaty. W przypadku gdy pracownik się realizację umiejętności aktualizacyjne w formie droższe, koszty pogłębienia umiejętności związanych. Postanowienia ustępu 3 niniejszego artykułu pozostaje bez uszczerbku.

(5) Specjalne regulacje 110) regulujące pogłębienie kwalifikacji nie są objęte niniejszą ustawą.

 

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji Agreement

§ 231

 

(1) Podniesienie kwalifikacji oznacza zmianę wartości kwalifikacji, doświadczenie jest również zwiększenie jej nabycie lub rozbudowę.

(2) podniesienie kwalifikacji badania, edukacja, szkolenia lub innej formy treningu, aby osiągnąć wyższy poziom wykształcenia, jeśli są one zgodne z potrzebą pracodawcy.

(3) Szczególne prawa 110) regulujące nabywanie umiejętności nie są objęte niniejszą ustawą.

 

§ 232

 

(1) O ile nie uzgodniono lub ustawić wyższe lub inne prawa pracownika od pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji czasu wolnego z kompensacją płac w wysokości średnich zarobków

a) w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w nauce, edukacji lub szkolenia

b) 2 dni roboczych na przygotowanie i realizację każdego testu w programie studiów w college'u lub wyższej szkoły zawodowej,

c) 5 dni roboczych na przygotowanie i realizację końcowych egzaminów, egzaminów dyplomowych lub wyładowań,

d) 10 dni roboczych do opracowania i obronić pracę dyplomową, praca, praca i dysertacji lub prace pisemne, które zakończy się w badaniach programu kształcenia ustawicznego organizowanych przez szkołę

e) 40 dni roboczych na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego egzaminu państwowego w dziedzinie medycyny, weterynarii i higiena oraz doktorskiej egzaminu państwowego.

(2) do udziału w egzaminu wstępnego na czas wyłączenia pracowników w niezbędnym zakresie.

(3) czas wolny przyznany za przekazywanie rozmów kwalifikacyjnych, resits do udziału w ceremonii ukończenia szkoły lub podobną wymianę nie jest do wynagrodzenia.

 

§ 233

 

Pracodawca ma prawo monitorować postępy i wyniki podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie ulgę pracy może zatrzymać tylko wtedy, gdy

a) długoterminowe pracownik stał się niezdolny do pracy, do których masz kwalifikacje,

b) pracownik nie z winy pracodawcy przez długi czas bez powodu niedopełnienia obowiązków w podnoszeniu znaczny kwalifikacji.

 

§ 234

 

(1) zawarte przez pracodawcę na rzecz pracownika w związku z podnoszeniem kwalifikacji umowy kwalifikacyjnego jest zaměstnavatele część, szczególnie dla pracowników do podniesienia umiejętności i zaangażowania pracowników do pozostania w zatrudnieniu u pracodawcy przez uzgodniony okres czasu, ale nie dłużej niż 5 lat, lub kosztami zaměstnavateli związany ze wzrostem umiejętności wymaganych przez pracodawcę w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników spędzonych, nawet jeśli pracownik kończy pracę przed podnoszenia kwalifikacji. Zaangażowanie pracowników do pozostania w zatrudnieniu zaczyna podnoszenia kwalifikacji.

(2) Umowa Kwalifikacje mogą być zamknięte w czasie pogłębiania kwalifikacji (§ 230), jeśli przewidywane koszty są co najmniej 75 000 CZK, w takim przypadku nie można zapisać pogłębiania kwalifikacji pracowników.

(3) Umowa musi zawierać kwalifikacyjna

a) rodzaj kwalifikacji i sposobu zwiększenia lub pogłębiania,

b) okres, podczas którego pracownik zobowiązuje się do pozostania w zatrudnieniu u pracodawcy po rozwiązaniu umowy, zwiększyć lub pogłębić umiejętności,

c) rodzaje kosztów i łączną kwotę kosztów, które będą zobowiązane do wypłaty pracownikowi pracodawca nie spełnił jego zobowiązanie do pozostania w zatrudnieniu.

(4) Umowa Kwalifikacje muszą być w formie pisemnej.

(5) Rząd może zwiększyć ilość regulacji na podstawie ustępu 2

 

§ 235

 

(1) W czasie pracownik pozostaje w zatrudnieniu na podstawie umowy nie obejmuje minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego w zakresie urlopu rodzicielskiego, matka z dzieckiem (§ 196) i nieobecność pracownika do pracy do wykonywania kary pozbawienia wolności i zatrzymania, jeśli ma orzeczenie ostateczne.

(2) Jeżeli pracownik nie wykonuje swojego zobowiązania zakwalifikowania umowy jedynie w części, zrekompensować wzrost kosztów lub pogłębienie kwalifikacji jest proporcjonalnie zmniejszana.

(3) zobowiązanie pracowników do pokrycia kosztów umowy kwalifikacyjnego nie powstać, jeśli

a) pracodawca w trakcie podnoszenia kwalifikacji zatrzymał transakcji określonych w umowie kwalifikacyjnej jako pracownika, bez jego winy był długo w stanie wykonać pracę za którą zwiększone kwalifikacje

b) ustania zatrudnienia świadectwo pracodawcy, chyba że zwolnienie ze względu na naruszenie obowiązków pracownika na podstawie przepisów dotyczących wykonywanej pracy, w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z nim, lub jeśli zatrudnienie została rozwiązana na podstawie porozumienia z przyczyn wymienionych w § 52 punkt. a) do e)

c) pracownik nie może wykonywać według opinii lekarskiej wydanej przez zawodowych usługodawcy zdrowia lub decyzji właściwego organu administracyjnego, który dokona przeglądu medycznego, w pracy, dla których podnosić swoje kwalifikacje i kwalifikowania długiej pracy utraconej dale miejsce wykonywanej z powodu wypadku przy chorób zawodowych, lub zagrożenia chorobą lub osiągnięte w miejscu pracy, jeśli wyznaczony ostateczna decyzja właściwego organu ochrony zdrowia publicznego, maksymalna ekspozycja

d) pracodawca uczynił to w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez co najmniej 6 miesięcy kwalifikacyjnych pracownika, pracownik kwalifikacjach do porozumienia osiągnięte.

 

TYTUŁ III

PRACOWNIK DO ŻYWNOŚCI

 

§ 236

 

(1) Pracodawca zobowiązany jest umożliwić pracownikom we wszystkich zmianach, posiłki, obowiązek ten nie jest do pracowników delegowanych w podróż służbową.

(2) Jeżeli zostało to uzgodnione w umowach zbiorowych lub określone w przepisach wewnętrznych, zapewnia posiłki dla pracowników, podczas gdy można uzgodnić lub określić inne warunki prawo zarządu oraz wkładu finansowego pracodawcy, jak i dalszego definiowania kręgu pracowników, których zapewnić catering, organizacje catering, sposób jego realizacji i finansowania przez pracodawcę, chyba że sprawy te są regulowane do zamierzonego obwodu zaměstnavatelů specjalny przepis prawny 75). To nie narusza przepisów podatkowych.

(3) Jeżeli zostało to uzgodnione w umowach zbiorowych lub określone w wewnętrznych przepisach, mogą być dyskontowane Posiłki

a) pracodawcy byli pracownicy, którzy pracowali z nim do emerytury lub renty dla niepełnosprawnych III stopnia,

b) pracownikom na urlopie,

c) pracownicy w okresie czasowej niezdolności.

 

TYTUŁ IV

SPECJALNE WARUNKI PRACY niektórych pracowników

 

Część 1

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

§ 237

 

Obowiązki pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych warunków pracy dla nich w szczególnych przepisach prawnych 76).

 

Część 2

Warunki pracy pracowników

 

§ 238

 

(1) pracownik ma zakaz pracy zatrudniający, co zagraża ich macierzyństwo. Ministerstwo Zdrowia ma wydać dekret pracy i miejsc pracy, które są zabronione do pracownic w ciąży, karmiących piersią, matki, pracowników, do dziewięciu miesięcy po porodzie.

(2) Zabrania się zatrudniania pracownic w ciąży i karmiących piersią, a pracownik-matka do końca dziewiątego miesiąca po urodzeniu dziecka pracuje dla których opinia medyczna, zgodnie z standardami medycznymi.

 

Część 3

Warunki pracy pracowników, pracownicy, matki,

pracowników opiekujących się dziećmi i innymi osobami

 

§ 239

 

(1) Jeśli w ciąży pracy pracownik, który jest wyłączony lub pracownice w ciąży, które według opinii lekarskiej zagraża ciąży, pracodawca ma obowiązek przekształcić go czasowo do pracy, który jest odpowiedni dla niej i które generują te same zarobki jak w poprzedniej pracy. Jeśli pracownicy w ciąży pracuje w nocy do pracy dziennej, pracodawca musi udzielić jej prośbę.

(2) Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio do pracownika-matki do końca dziewiątego miesiąca po porodzie i pracownic karmiących piersią.

(3) Jeżeli pracownik dochodzi do pracy, która została przeniesiona, bez jego winy, niższe zarobki niż w poprzedniej pracy, daje to, aby zrekompensować ten świadczeń pracowniczych różnica pod specjalnym aktem prawnym 77).

 

§ 240

 

(1) ciąży, pracownic i pracowników opiekujących się dziećmi w wieku poniżej 8 lat mogą być wysyłane w podróży służbowej poza granicami gminy, powiatu zamieszkania lub pracy tylko za ich zgodą, pracodawca może tłumaczyć tylko na ich wniosek.

(2) Postanowienia ustępu 1 stosuje się do pojedynczego pracownika, a pracownicy samotnie opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez dziecko ukończy 15 lat, jak również dla pracowników, którzy okazuje się sam przez długi czas, że głównie zajmuje się osoba, która ma szczególny prawa są za osobę uzależniona od pomocy innej osoby w klasie II (umiarkowana zależność), stopień III (ciężkie uzależnienie) lub stadium IV (pełna zależność) 77a).

 

§ 241

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia w przypisywanie pracowników do zmian również na potrzeby robotników i pracowników opiekujących się dziećmi.

(2) Jeżeli pracownik lub opiekuńczy pracownik dla dzieci młodszych niż 15 lat, pracownicy w ciąży lub pracownik, który udowodni, że głównie opieka długoterminowa dla osoby, która ma szczególny prawa uważa się za uzależniona od pomocy innej osoby w stopniu II (umiarkowana zależność), III stopnia (ciężkie uzależnienie) lub etap IV (całkowita zależność) 77a), krótszy czas pracy lub innego odpowiedniego dostosowania stałych tygodniowego czasu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie, jeżeli istnieją poważne względów operacyjnych .

(3) zabrania zatrudniania ciężarnej pracownicy pracują w nadgodzinach. Pracowników i pracodawców, którzy dbają dla dziecka młodszego niż 1 rok, pracodawca może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Część 4

Przerwy na karmienie piersią

 

§ 242

 

(1) Pracownica karmiąca piersią swoje dziecko, pracodawca jest obowiązany zapewnić przerw w pracy, za wyjątkiem specjalnych przerw na karmienie piersią.

(2) Pracownicy, która działa stały tygodniowy czas pracy, to spoczywa na każde dziecko poniżej 1 roku od zakończenia jego półgodzinną przerwą na 2 i 3 więcej miesięcy półgodzinną przerwą na zmianę. Podczas pracy na krótszych godzin pracy, ale co najmniej pół tygodniowy czas pracy, ma prawo tylko do przerwy pół godziny, a dla każdego dziecka do końca 1. roku życia.

(3) Przerwy na karmienie piersią są w godzinach pracy i odpowiedzialność za ich wypłaty wynagrodzenia lub pensji w wysokości średnich zarobków.

 

Część 5

Warunki pracy dla młodych pracowników

 

§ 243

 

Pracodawcy są zobowiązani do stworzenia korzystnych warunków dla wszechstronnego rozwoju fizycznego i psychicznego zdolności jako specjalnych pracowników młodych na dostosowanie warunków pracy.

 

§ 244

 

Zaměstnavatelé zatrudniać młodych pracowników może pracować które są odpowiednie dla ich rozwoju fizycznego i psychicznego, a także zapewnienie im dodatkowej opieki w miejscu pracy.

 

§ 245

 

(1) zakaz zatrudniania młodych pracowników pracuje nadgodziny i pracę nocną. Wyjątkowo, młodych pracowników starszych niż 16 lat pracy w porze nocnej nastąpić nie więcej niż 1 godzina, jeśli jest niezbędne dla ich kształcenia do zawodu, pod nadzorem pracownika w wieku 18 lat, jeżeli taki nadzór w zakresie ochrony młodych pracowników jest konieczne. Praca w nocy z młodych pracowników musi być dołączone do pracy przypadającej na zmiany w zależności od pory dnia.

(2) Jeżeli zakazane jest zatrudnienie młodzi pracownicy za który otrzymał zawodu edukacji, bo jej wydajność jest młodych lub niepełnosprawnych pracowników, ponieważ według dostawcy opinii lekarskiej zawodowych służby zdrowia zagraża ich zdrowiu, pracodawca, w ciągu tego czasu jako młodego pracownika w stanie wykonywać tę pracę, dać mu jeszcze jedną racjonalną pracę najlepiej odpowiadający jego kwalifikacji.

 

§ 246

 

(1) zakaz zatrudniania pracowników młodocianych przy pracach pod ziemią w wydobyciu kopalin lub tunele i galerie.

(2) zabrania zatrudniania zatrudnieni młodzi pracownicy nie biorąc pod uwagę anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne osobliwości w tym wieku nie są nadmierne, niebezpieczne lub szkodliwe dla ich zdrowia. Ministerstwo Zdrowia ma wydać dekret, w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu z pracy i miejsc pracy, które są zabronione dla młodych pracowników oraz warunki, na których młodzi pracownicy rzadko taką pracę ze względu na szkolenia zawodowe.

(3) zabrania się zatrudniać młodych pracowników będzie również działać w których istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia lub których działalność może poważnie zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu innych pracowników lub innych osób.

(4) Zakaz niektórych prac może być przedłużony w drodze rozporządzenia zgodnie z ustępem 2 pracowników w wieku poniżej 21 lat.

(5) Pracodawca jest obowiązany prowadzić listę młodych pracowników, którzy są zatrudnieni przez niego, lista zawiera nazwy lub imiona, nazwisko, datę urodzenia i rodzaj pracy, które pracownik wykonuje.

 

§ 247

 

(1) Pracodawca zapewnia na własny koszt, że młodzi pracownicy zostały zbadane przez dostawcę służb medycyny pracy

a) przed tworzenia miejsc pracy i przed przeniesieniem do innej pracy,

b) regularnie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

(2) pracowników młodocianych ma przejść określone badania lekarskie.

(3) Przy nakładaniu pracowników młodocianych obciążenia, pracodawca jest zobowiązany postępować zgodnie z opinii medycznej wydanej przez dostawcę służb medycyny pracy.

 

ELEVEN CZĘŚĆ

ODSZKODOWANIE

 

TYTUŁ I

Zapobieganie szkodom

 

§ 248

 

(1) pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom warunków pracy w celu prawidłowego wykonywania swoich zadań bez zagrożenia dla zdrowia i mienia, jeżeli stwierdzi wadę, jest on zobowiązany do podjęcia środków w celu ich wyeliminowania.

(2) pracodawca ma prawo do ochrony własności w zakresie niezbędnym do sprawdzenia rzeczy, że pracownicy przynoszą do niego lub odebrać od niego, lub przeprowadzania badań pracowników. W trakcie kontroli i badania przewidziane w zdaniu pierwszym, podlega ochronie osobowości. Osobiste inspekcja może być tylko osoba fizyczna, z tej samej płci.

 

§ 249

 

(1) pracownik jest zobowiązany do działania, tak aby uniknąć uszkodzenia zdrowia, mienia lub do bezpodstawnego wzbogacenia. W przypadku uszkodzenia, jest on zobowiązany do powiadamiania kadry kierowniczej.

(2) Jeżeli uszkodzenie zapobiec grożącym operację pilnie potrzebne pracodawcy, pracownik ma obowiązek interweniować, nie zrobić tak, aby uniemożliwić mu robi istotną okoliczność, lub jeśli narażone na poważne zagrożenie dla siebie lub innych pracowników lub krewnych.

(3) Jeżeli pracownik, który stworzy odpowiednie warunki pracy, jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego.

 

TYTUŁ II

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA SZKODY

 

Część 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

 

§ 250

 

(1) pracownik jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną pracodawcy do niego zawiniony nierzetelności w wykonywaniu zadań roboczych lub w bezpośrednim związku z nim.

(2) Jeżeli szkody spowodowane przez naruszenie obowiązków przez pracodawcę, odpowiedzialność pracownika jest stosunkowo ograniczona.

(3) pracodawca jest zobowiązany do udowodnienia winy pracowników, z wyjątkiem przewidzianym w § 252 i 255.

 

Część 2

Odpowiedzialność za uszkodzenia, aby zapobiec uszkodzeniu

 

§ 251

 

(1) pracownik, który celowo nie informuje Senior Manager, grożąc uszkodzeniem pracodawcy lub nie interweniować przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, chociaż byłoby to zapobiec natychmiastowej szkody, pracodawca może wymagać, aby uczestniczyć w tych szkód spowodowanych przez pracodawcę, w skalować stosownie do okoliczności sprawy, jeżeli nie jest możliwe zastąpienie inaczej.

(2) pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone zapobiec nadchodzącym pracodawców szkód lub bezpośrednio bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli taka sytuacja nie przedstawia się celowo, a jednocześnie działał w sposób odpowiedni do okoliczności.

 

Część 3

Odpowiedzialność za deficyt o wartości przypisanych

pracownik jest zobowiązany do opłaty i na odpowiedzialność za straty

przyznanych na ten temat

 

Część 1

Odpowiedzialność za wartości przypisanych do deficytu

którym pracownik jest zobowiązany do naliczenia

 

§ 252

 

(1) Jeśli pracownik jest porozumienie w sprawie odpowiedzialności za ochronę wartości przypisane do pracowników płatności ("Umowa o odpowiedzialności"), które są uważane za gotówkę, kosztowności, towarów, dostawy, materiały lub inne wartości, które są przedmiotem sprzedaży lub obiegu, z którymi pracownik osobiście mieć cały czas, w którym zostały przyznane, są odpowiedzialne za jakikolwiek deficyt poniesionych na te wartości.

(2) Umowa z odpowiedzialności może być zamknięta wcześniej w ciągu dnia, gdy osoba osiągnie 18 lat.

(3) Wenn der Arbeitnehmer beschränkt geschäftsfähig, um nicht für seine Vertreter ein Abkommen über die Haftung zu schließen.

(4) Umowa w sprawie odpowiedzialności musi być dokonane na piśmie.

(5) pracownik jest zwolniony od odpowiedzialności w całości lub w części, jeżeli udowodni, że deficyt wyniósł w całości lub częściowo bez jego winy, w szczególności, że nie można było zaniedbać obowiązku pracodawcy do dysponowania dostarczonych wartości.

 

§ 253

 

(1) pracownik, który zawarł porozumienie w sprawie odpowiedzialności, może od niej odstąpić, jeżeli wykonuje inną pracę, w przypadku jego przeniesienia do innej pracy lub innym miejscu, jeśli przetłumaczone, lub jeśli pracodawca w terminie 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia nie usunie wady w warunkach pracy, które uniemożliwiają właściwe zarządzanie powierzonymi wartości. W współodpowiedzialności umowy pracownika na odpowiedzialność wycofania jeśli miejsce pracy jest przypisany inny pracownik lub inny wyznaczonym przywódcą lub jego przedstawiciela. Wycofanie z pierwszego zdania muszą być dokonane na piśmie.

(2) Umowa Odpowiedzialność wygasa po ustaniu zatrudnienia lub dniem, w którym rozwiązania niniejszej umowy otrzymane przez pracodawcę, chyba że wypowiedzenie tej umowy określa datę później.

 

§ 254

 

(1) zapasy pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia porozumienia w sprawie odpowiedzialności za jego zakończeniu wykonywania innej pracy, przeniesienie pracowników do innej pracy lub innym miejscu, na jego przeniesienie i wygaśnięcie stosunku pracy.

(2) W miejscach pracy, gdzie pracownicy pracują przy wspólnych obowiązków, pracodawca musi dokonać inwentaryzacji przy zawieraniu umów o wspólnej odpowiedzialności wszystkich odpowiedzialnych pracowników, rozwiązanie tych wszystkich umów, wykonywanie innej pracy, przeniesienie do innej pracy lub pracy lub przeniesienie wszystkich współ-odpowiedzialnych pracowników podczas zmiany menedżera pracy bądź jego przedstawiciel i zażądać każdy z pracowników zbiorowo odpowiedzialnych za zmiany w swoim zespole lub cofnięcia żadnego z nich od umowy w zakresie odpowiedzialności.

(3) Jeżeli pracownik jest wspólna odpowiedzialność, którego stosunek pracy ustał, lub który wykonuje inną pracę lub został przeniesiony do innej pracy, lub został przeniesiony do innego miejsca pracy lub tłumaczone, a wnioski o inwentaryzacji ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek deficyt obserwowane w pobliżu inwentaryzacja w swojej poprzedniej pracy. Jeżeli pracownik, który został sklasyfikowany na miejscach pracy, gdzie pracownicy pracują z współodpowiedzialności, a wnioski o inwentaryzacji, jest odpowiedzialny, jeżeli umowa nie zrezygnował z odpowiedzialności za jakikolwiek deficyt zidentyfikowanych najbliżej zapasów.

 

Część 2

Odpowiedzialność za utratę dóbr powierzonych

 

§ 255

 

(1) pracownik jest odpowiedzialny za utratę narzędzi, sprzętu ochronnego i innych podobnych rzeczy, które on powiedział pracodawcy pisemnego potwierdzenia.

(2) Sprawa podstawie ustępu 1, którego cena przekracza 50 000 CZK, pracownicy mogą być przypisane tylko po umowie w sprawie odpowiedzialności za straty powierzonych rzeczy.

(3) Umowa w sprawie odpowiedzialności za utratę przyznanych rzeczy mogą być zamknięte wcześniej w ciągu dnia, gdy osoba osiągnie 18 lat.

(4) Wenn der Arbeitnehmer beschränkt geschäftsfähig, nicht für seinen Vertreter eine Vereinbarung über die Haftung für Verlust tragenen Dinge.

(5) Umowa z odpowiedzialności za utratę powierzonych towarów dokonuje się w formie pisemnej.

(6) pracownik jest zwolniony od odpowiedzialności za utratę dóbr powierzonych w całości lub w części, jeżeli udowodni, że szkoda w całości lub częściowo bez jego winy.

(7) Rząd może zwiększyć ilość regulacji na podstawie ustępu 2

 

§ 256

 

(1) pracownik, który zawarł umowę w sprawie odpowiedzialności za utratę przyznanych rzeczy może od niej odstąpić, jeżeli pracodawca nie stworzył warunków do zapewnienia ochrony powierzonych rzeczy przed ich utratą. Wycofanie z pierwszego zdania muszą być dokonane na piśmie.

(2) Umowa z odpowiedzialności za utratę rzeczy powierzonych wygasa po ustaniu zatrudnienia lub dniem, w którym rozwiązania niniejszej umowy otrzymane przez pracodawcę, chyba że wypowiedzenie tej umowy określa datę później.

 

Część 4

Zakres szkód

 

§ 257

 

(1) pracownik, który jest odpowiedzialny za szkody zgodnie z § 250 jest pracodawca zobowiązany do wyrównania rzeczywistej straty, pieniądze, jeśli neodčiní wskazując uszkodzenie poprzedniego stanu.

(2) wnioskowana kwota za szkody spowodowane przez zaniedbanie nie przekracza indywidualnego pracownika kwotę równą čtyřapůlnásobku jego Średnie miesięczne zarobki przed naruszeniem, który spowodował szkodę. To ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została spowodowana umyślnie, w pijaństwo, nadużycia lub innych substancji uzależniających.

(3) W przypadku szkody spowodowane umyślnie, pracodawca może wymagać, oprócz kwot, o których mowa w ustępie 2, a także rekompensaty za utratę zysków.

(4) szkody wyrządzonej przez pracodawcę, pracownik płaci tylko proporcjonalną część szkody stosownie do stopnia swojej winy.

(5) jest odpowiedzialny za szkody, jeśli więcej pracowników każdy płacą określoną część szkody, według stopnia jego winy.

 

§ 258

 

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania zgodnie z § 251 w szczególności bierze pod uwagę okoliczności, które uniemożliwiły obowiązku oraz znaczenie skażeniem pracodawcy. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty równej trzykrotności średnich miesięcznych zarobków pracowników.

 

§ 259

 

Pracownik, który jest odpowiedzialny za deficyt na wartości przypisanych lub przyznane za utratę rzeczy, zobowiązany jest do wyrównania deficytu w wyznaczonych wartości lub utraty dóbr powierzonych w całości.

 

§ 260

 

(1) wspólna odpowiedzialność za deficytu do poszczególnych pracowników określa część odszkodowania w stosunku do ich zarobków brutto osiągniętych zarobków ich przywódcy i jego zastępca są zawarte w podwójnej wysokości.

(2) akcje z rekompensaty, ustaloną zgodnie z ustępem 1 nie na poszczególnego pracownika, z wyjątkiem lidera i jego zastępcę, nie może przekroczyć kwoty równej ich przeciętnych miesięcznych zarobków przed szkody. Jeśli nie wypłaca następujące wyznaczonych dzieli litość mają obowiązek oddać pozostałą kwotę lidera i jego zastępcę, w zależności od części swoich zarobków brutto osiągnięte.

(3) Jeśli tak jest, lub że deficyt spowodowany był po części przez jednego z pracowników wspólnie odpowiedzialnych, pracownik płaci deficytu w zależności od stopnia jego winy. Pozostała część deficytu, pokrywane są wspólnie przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników akcji ustalona zgodnie z pkt 1 i 2

(4) Przy ocenie odszkodowania poszczególnych pracowników, którzy są odpowiedzialne za deficyt wspólnie, na podstawie ich zarobków brutto stanowiły w okresie od dnia poprzedniego deficytu ustalenia zapasów. Jest ono zawarte w zysku za cały miesiąc kalendarzowy, w którym inwentaryzacja została wykonana i nie bierze do zarobków w danym miesiącu kalendarzowym, w którym deficyt został wykryty. Jeśli jednak został włączony do pracy pracownika w tym okresie m.in. swoje zarobki brutto dokonane od dnia, w którym praca została przypisana zostaje do dnia deficytu. W dochodu brutto nie obejmuje rekompensaty płacowej.

 

Część 5

Wspólne przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody pracownika

 

§ 261

 

(1) pracownik, który cierpi na zaburzenia psychiczne, jest odpowiedzialny za szkody spowodowane to musi być w stanie kontrolować swoje zachowanie i ocenić jego skutki.

(2) pracownik musi mieć pomalowane w takim stanie, że nie jest w stanie kontrolować swoje zachowanie i ocenić jego skutki, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną w tym stanie.

(3) szkody poniesione przez pracownika, który spowodował umyślnie wobec dobrych obyczajów.

 

§ 262

 

Wymagana ilość szkód określonych przez pracodawcę; szkody wyrządzone starszego pracownika, który jest organem statutowym lub jego agent, sam lub wraz z podrzędnego pracownika, ustala wysokość odszkodowania osoba, która ustawowy organ lub jej przedstawiciel wyznaczony na stanowisko.

 

§ 263

 

(1) Kwota odszkodowania wymaganego przez pracodawcę zobowiązany jest do omówienia z pracownikiem i powiadomić go na piśmie zazwyczaj w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym ustalono, że szkoda powstała i że pracownik jest odpowiedzialny za to.

(2) zawarta pracownika, jeśli pracodawca porozumienie w sprawie odszkodowania jest częścią wysokości odszkodowań dochodzonych przez pracodawcę, jeżeli ich zobowiązanie do wyrównania pracownik pewnik. Umowa w zdaniu pierwszym musi być dokonane na piśmie.

(3) Wysokość odszkodowania i wymagana treść porozumienia w sprawie sposobu ustalania jego wysokości, z wyjątkiem odszkodowań nieprzekraczającej 1 000 CZK, pracodawca musi przedyskutować ze związkami zawodowymi.

 

§ 264

 

Ze względów zasługującej na szczególne uwzględnienie sąd Wysokość odszkodowania zmniejsza się odpowiednio.

 

TYTUŁ III

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA SZKODY

 

Część 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

 

§ 265

 

(1) pracodawca jest odpowiedzialny pracowników za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z naruszeniem skarbowych lub umyślnego czynu wobec dobrych obyczajów.

(2) pracodawca jest odpowiedzialny pracownicy również za szkody wyrządzone przez jego naruszenia obowiązków prawnych w trakcie pracowników pracy przez pracodawcę działającego w jego imieniu.

(3) pracodawca nie pracownik za szkodę w pojeździe, który służy do wykonywania zadań roboczych lub w bezpośrednim związku z nim bez jego zgody jest. To również nie jest odpowiedzialny za szkody, które mogą powstać dla narzędzi, sprzętu i artykułów potrzebnych do wykonywania pracy pracownika, który zwykł bez jego zgody.

 

Część 2

Odpowiedzialność w zapobieganiu uszkodzeniom

 

§ 266

 

(1) pracodawca jest odpowiedzialny za szkody majątkowe poniesione przez pracownika w zapobieganiu uszkodzeniu pracodawcy czy niebezpieczeństwo bezpośredniego dla życia lub zdrowia, jeżeli szkoda nie została umyślnie przez pracowników działał w sposób odpowiedni do okoliczności. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się również do rozsądnie poniesione koszty.

(2) Prawo do odszkodowania na podstawie ustępu 1 jest pracownik, który tym samym uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia, jeżeli pracodawca jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Część 3

Odpowiedzialność za rzeczy

 

§ 267

 

(1) pracodawca jest odpowiedzialny za szkody w sprawach osobowych, które są noszone do pracy i odłożyć przez pracownika przy wykonywaniu zadań roboczych lub w bezpośrednim związku z nim w wyznaczonym miejscu lub zwykłej.

(2) prawo do odszkodowania wygasa, jeśli pracownik nie zgłasza pojawienie się pracodawcy, bez zbędnej zwłoki, w terminie 15 dni od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie.

 

Część 4

Zakres szkody w ogólnej odpowiedzialności, odpowiedzialności

w zapobieganiu uszkodzeniom i odpowiedzialność za rzeczy

 

§ 268

 

(1) Pracodawcy będą płacić pracownikom prawdziwe straty. W przypadku szkód spowodowanych umyślnie, pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu innych szkód.

(2) W przypadku, gdy pracownik zwykle nosić do pracy i pracodawca pokrywa w specjalnym depozycie, pracodawca jest odpowiedzialny za kwotę CZK 10 000 EUR. Jeśli okaże się, że uszkodzenie tych rzeczy spowodowało inne pracownika, lub gdy nastąpiło uszkodzenie rzeczy, które pracodawca wziął pod specjalną opieką, pracodawca musi zapłacić pracownikom w pełnej wysokości szkody.

(3) Prawo do odszkodowania na mocy ustępu 2, wygasają, jeżeli pracownik nie zgłasza pojawienie się pracodawcy, bez zbędnej zwłoki, w terminie 15 dni od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie.

(4) Rząd może zwiększyć ilość regulacji na podstawie ustępu 2

 

Część 5

Wspólne przepisy dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za szkody

 

§ 269

 

Pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania pracownikom za szkody, w kategoriach pieniężnych, jeśli neodčiní uszkodzenia wskazujące poprzedniego stanu.

 

§ 270

 

Jeśli pracodawca udowodni, że szkoda wynikła z kontuzjowanego pracownika, jego odpowiedzialność jest stosunkowo ograniczona.

 

§ 271

 

Pracodawca, który zastąpił kontuzjowanego odszkodowania strona ma prawo do odszkodowania przeciwko osobie poszkodowanej jest odpowiedzialny za takie szkody na mocy kodeksu cywilnego, do tego stopnia, że ​​zakres tej odpowiedzialności na ofiary, chyba że ustalono inaczej z góry.

 

TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA WSPÓLNE o odpowiedzialności za szkodę

 

§ 272

 

Przy ustalaniu wysokości szkody majątkowe opiera się na cenach w momencie uszkodzenia lub zagubienia.

 

§ 273

 

(1) wykonuje wydajność pracy obowiązków wynikających z zatrudnienia i umów do pracy poza miejscem pracy, inna działalność prowadzona w poleceniu pracodawcy i aktywności, która jest przedmiotem misji.

(2) wykonujący pracę wykonuje się także pracę na rzecz pracodawcy z inicjatywy związków zawodowych, rady lub przedstawicielem bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych pracowników lub pracy wykonywanej na rzecz pracodawcy z własnej inicjatywy, jeżeli pracownik nie potrzebuje specjalnego zezwolenia lub nie ma wyraźnego zakazu pracodawców, jak również pomoc wolontariuszy organizowanym przez pracodawcę.

 

§ 274

 

(1) W bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań zawodowych są wymagane do wykonywania zadań zawodowych w czasie pracy i zwyczajowo lub konieczne przed rozpoczęciem pracy lub po normalnych operacji iw czasie przerw na posiłki i odpoczynek w budynku odbyło się pracodawcy i dalsze badania w dostawcy usług zdrowotnych przez pracodawcę lub zamówić badanie w związku z pracą w porze nocnej, pierwszej pomocy oraz droga do niego iz powrotem. Takie akty nie są w drodze do pracy iz powrotem, wyżywienie, badanie lub leczenie przez dostawców usług medycznych oraz z powrotem do niego i jeśli nie odbywają się w budynku z pracodawcą.

(2) W bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań pracy, szkolenia pracowników organizowanego przez pracodawcę lub związku zawodowego, lub wyższych pracodawców władzy, która następuje wzrost ich profesjonalnego przygotowania.

 

TYTUŁ V

BEZPIECZEŃSTWO za obrażenia pracy i chorób zawodowych

 

§ 275

 

Pracownicy ochrony w razie wypadku w wypadku przy pracy lub choroby zawodowej regulowane na podstawie specjalnej ustawy, chyba że ustawa stanowi inaczej (§ 365 i nast.).

 

CZĘŚĆ dwunasty

Informacje i konsultacje, zakres związki zawodowe, rady

PRZEDSTAWICIEL o zdrowie i Higieny Pracy

 

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 276

 

(1) Pracownicy w podstawowym stosunku pracy, o którym mowa w § 3 mają prawo do informacji i konsultacji. Pracodawca musi poinformować pracowników i radzenia sobie z nimi bezpośrednio, jeśli nie działa na jego związku zawodowego lub rady przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej zwane "przedstawicielami pracowników"). Jeśli pracodawca ma więcej przedstawicieli pracowników, pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej ustawy do przedstawicieli wszystkich pracowników, chyba że uzgodniono inaczej między sobą a pracodawcą inny sposób synergii. Informacje i konsultacje z pracownikami musi nastąpić na poziomie odpowiadającym od przedmiotu w zakresie przywilejów i obowiązków przedstawicieli pracowników i poziomu zarządzania.

(2) Przedstawiciele pracowników nie stosuje się do działalności w niekorzystnej sytuacji lub korzyści w swoich praw lub nie może być dyskryminowany.

(3) Informacje poufne oznaczają informacje, których świadczenie może zagrozić lub uszkodzić działanie pracodawcy lub godzić w słuszne interesy pracodawców lub pracowników. Informacji poufnych nie informacje, które pracodawca jest zobowiązany do ujawnia, nie omawia ani ujawniać na podstawie niniejszej ustawy lub przepisów specjalnych jest. Informacje w sprawach objętych ochroną na mocy specjalnych przepisów prawnych 78) pracodawca nie ma obowiązku, ani dyskusji. Członkowie związków zawodowych, rady i przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy są zobowiązane do ujawniania informacji na ich wyraźnie jako poufne. Obowiązek ten trwa nawet po ich obowiązków.

(4) Ustęp 3 stosuje się do ekspertów, aby zaprosić przedstawicieli pracowników.

(5) Jeżeli pracodawca wymaga poufności informacji podanych w zaufaniu, przedstawiciele roszczenia pracowników o sąd Oświadczam, że informacje zostały oznaczone jako poufne bez dobrego powodu. Jeśli pracodawca nie dostarczy informacji, przedstawiciele pracowników twierdzą, że sąd orzekł, że pracodawca jest zobowiązany do udzielania informacji.

(6) Przedstawiciele pracowników są zobowiązani do odpowiedniego informowania pracowników na wszystkich miejscach w swojej działalności oraz zawartość i wnioski z informacji i konsultacji z pracodawcą.

(7) pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom wyboru przedstawicieli pracowników. Wybory odbywają się w godzinach pracy. Jeśli to nie pozwala zdolności operacyjnej pracodawcy, wybory mogą odbyć się poza miejscem pracy.

(8) Dla celów postępowania, o których mowa w pkt 5 i do przestrzegania obowiązków wynikających z XII rady ma zdolność do bycia stroną w postępowaniu cywilnym. Dla personelu Rady jest jej Przewodniczący lub upoważniony członek.

(9) pracodawca powinien omówić z pracownika lub na jego żądanie związku zawodowego lub pracownika komunalnego lub agent dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika skarg na wykonywanie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

 

§ 277

 

Pracodawca jest zobowiązany na własny koszt do stworzenia warunków dla przedstawicieli pracowników, prowadzą działalność, w szczególności w celu zapewnienia im według ich zdolności operacyjnej w rozsądnym zakresie pomieszczeń w niezbędny sprzęt, zapłacić niezbędne koszty utrzymania i technicznej oraz koszty wymaganych dokumentów.

 

TYTUŁ II

Informacji i dyskusji

 

§ 278

 

(1) W celu zapewnienia prawa do informowania i konsultowania pracowników pracodawcy mogą wybrać Rada Pracowników lub agent dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy na podstawie § 281st

(2) informowanie środków w celu zapewnienia niezbędnych danych z których możliwe jest do jednoznacznego określenia statusu informacji przekazywanych lub dla niej komentarz. Pracodawca jest zobowiązany do przekazywania informacji w odpowiednim czasie i odpowiedni sposób tak, że pracownicy mogą ocenić, czy są przygotowani do dyskusji i wyrażania swoich opinii przed podjęciem uzgodnień.

(3) omawianie negocjacji środków, między pracodawcą a pracownikami, wymianę opinii i wyjaśnień w celu osiągnięcia konsensusu. Pracodawca jest obowiązany zapewnić konsultacje z góry iw sposób właściwy w stosunku do pracowników z przekazanymi informacjami, do wyrażania swoich poglądów i pracodawca jest w stanie wziąć pod uwagę przed dokonaniem uzgodnień. Pracownicy mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za ich zdaniem uzasadnione odpowiedzi.

(4) Pracownicy są podjęcie środków przeciw sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień. Pracownicy mają też prawo ubiegać się o osobiste spotkanie z pracodawcą na odpowiednim poziomie zarządzania, odpowiednio. Pracodawcy, pracownicy i przedstawiciele pracowników są zobowiązani do udzielenia pomocy i działać zgodnie z ich uzasadnionych interesów.

 

§ 279

Informacja

 

(1) pracodawca jest obowiązany informować pracowników o

a) sytuacji gospodarczej i finansowej pracodawcy i jego prawdopodobny dalszy rozwój,

b) działalność o pracodawcy, jego prawdopodobieństwo rozwoju, jego następstwa dla środowiska i środki ochrony środowiska

c) status prawny pracodawcy i jego zmian, wewnętrzną organizację oraz osoby upoważnionej do działania w imieniu pracodawców w stosunkach pracy, w których główną działalnością pracodawcy, identyfikowane przez Kod klasyfikacji działalności gospodarczej 111) i wprowadzono zmiany w zakresie działalności pracodawcy,

d) podstawy warunków pracy i ich zmiany

e) w sprawach w zakresie określonym w § 280,

f) działania przez pracodawcę w celu zapewnienia równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zapobiegania dyskryminacji

g) oferują oferty pracy na czas nieokreślony, który byłby odpowiedni dla innych tytułów zawodowych pracowników pracujących dla pracodawców w umowie o pracę zawartej na czas określony,

h) bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w zakresie przewidzianym w § 101 do § 106 podrozdziale 1 i § 108 i specjalnym aktem 37),

i) w sprawach w zakresie określonym porozumienie w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub innej procedury negocjacyjnej informacji i dyskusji na poziomie ponadnarodowym lub w zakresie przewidzianym w § 297 pkt 5

(2) Obowiązki, o których mowa w ustępie 1 litery. a) ib) nie stosuje się do pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników.

(3) Użytkownik (§ 307a) jest również zobowiązany do informowania pracowników czasowo przydzielonych do pracy Agencji na podaż wolnych miejsc.

 

§ 280

Wynagrodzenie

 

(1) pracodawca powinien przedyskutować z pracownikami

a) prawdopodobnego rozwoju gospodarczego z pracodawcą

b) proponowane zmiany strukturalne na pracodawcę jego racjonalizacji i środki organizacyjne, mające wpływ zatrudnienia, w szczególności te odnoszące się do zwolnień grupowych pracowników w § 62,

c) ostatni stan i struktura pracowników, prawdopodobnego rozwoju zatrudnienia u pracodawcy, podstawowe kwestie warunków pracy i ich zmian

d) przeniesienie na podstawie § 338 do 342,

e) Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w zakresie przewidzianym w § 101 do § 106 podrozdziale 1 i § 108 i specjalnym aktem 37),

f) w sprawach w zakresie określonym porozumienie w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub innej procedury negocjacyjnej informacji i dyskusji na poziomie ponadnarodowym lub w zakresie przewidzianym w § 297 pkt 5

(2) Obowiązki, o których mowa w ustępie 1 litery. a)-c) nie stosuje się do pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników.

 

TYTUŁ III

PRACOWNICY RADA i przedstawiciel bezpieczeństwa i ochrony

HIGIENA PRACY

 

§ 281

 

(1) Dla pracodawcy jest to możliwe, aby wybrać przedstawiciela rady i personel dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy Rady mieć co najmniej 3, więcej niż 15 członków. Liczba członków jest zawsze nieparzysta. Całkowita liczba przedstawicieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zależy od ogólnej liczby pracowników, pracodawców i pracy wykonywanej na ryzyko i nie może ustanowić więcej niż jednego przedstawiciela na 10 pracowników. Liczba członków zarządu i przedstawicieli pracowników do bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ustala, po konsultacji z Komisji Wyborczej ustalone zgodnie z § 283 ust 2

(2) Kadencja członków personelu Rady i przedstawiciela w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy trwa 3 lata.

(3) Dla celów agenta wyborczej na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy musi być określona liczba pracowników z pracodawcą w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku o pisemne powiadomienie wyborów.

(4) pracownik wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu, prezydentowi i informować pracodawców i pracowników.

(5) Jeśli przeniesienie praw i obowiązków stosunku pracy na obecnym zaměstnavatele nawet przyjmując zakładu pracy przedstawicieli pracowników otrzymujących pracodawcy w przypadkach określonych w § 279 i 280 wypełniają obowiązki wobec wszystkich, chyba że uzgodniono inaczej między sobą i pracodawcą w inny sposób. Przedstawiciele pracowników wykonują swoje obowiązki aż do dnia, gdy termin ich ważności. Jeżeli przed upływem kadencji liczba członków rad spadła do mniej niż 3, druga funkcja ma swoją Radę.

 

§ 282

 

(1) personel Rady i poseł na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy wygasa z upływem kadencji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

(2) Rada zakładowa również wygasa z dniem, gdy liczba członków rady spadła do mniej niż 3

(3) W przypadkach określonych w ustępach 1 i 2 przełęcze lub przedstawiciela Rady w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy niezwłocznie wszystkie dokumenty związane z obowiązkami pracodawców, które są przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia pracowników zarządu lub zastępca dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

(4) Przynależność do personelu Rady i zastępcy dla bezpieczeństwa i higieny pracy do

a) rezygnacja,

b) ustania zatrudnienia z pracodawcą

c) usunięcie ze stanowiska.

 

§ 283

 

(1) Wybory ogłasza pracodawcy pisemny wniosek podpisany przez co najmniej jedną trzecią pracowników zatrudnionych przez pracodawcę w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku.

(2) Wybory organizowane przez komitet wyborczy składa się z co najmniej 3, więcej niż 9 pracowników pracodawcy. Członkowie Komisji Wyborczej określa pracodawcy w odniesieniu do liczby pracowników i wyposażenia wnętrz. Członkowie pracowników Komisji Wyborczej są w kolejności, w jakiej są one podpisane na pisemny wniosek w sprawie wyboru rady. Pracodawca informuje pracowników o składzie Komisji Wyborczej. Komisja Wyborcza jest zobowiązana do dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentów na potrzeby wyborów, w szczególności wykaz wszystkich pracowników w zatrudnieniu.

(3) Komisja wyborcza

a) w porozumieniu z pracodawcą ustala i ogłasza datę wyborów co najmniej 1 miesiąc przed datą terminu składania wniosków dla kandydatów

b) przygotowuje i publikuje zasady wyborów,

c) sporządza listę kandydatów przez pracodawcę propozycji pracowników w zatrudnieniu

d) dokument opublikowany przed wyborami

e) organizuje i przeprowadza wybory,

f) decyzję w sprawie skarg na błędy i braki na liście kandydackiej,

g) liczy głosów i wyniki wyborów sporządza pisemny raport w dwóch egzemplarzach przed wybranego personelu Rady lub wybranych przedstawicieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca sekund

h) wynik wyborów informuje wszystkich pracodawców i pracowników.

(4) Wybory są równe, bezpośrednie i tajne. Opcja może być wykonywane tylko osobiście. Ważności wyborów wymagana jest co najmniej jedna połowa pracodawców pracowników, którzy mogą przyjść do urn, bo nie uniemożliwiają im robić przeszkód w pracy lub podróży służbowej. Każdy wyborca ​​może głosować na dowolną liczbę potencjalnych kandydatów, ile jest miejsc w radzie pracowników, jeden kandydat może dać tylko jeden głos. Nie przestrzega tych zasad, a jego głos nie jest ważny.

(5) prawo do głosowania i być wybierani, wszystkich pracowników z pracodawcą w zatrudnieniu.

 

§ 284

 

(1) Wyłonienie kandydatów na każdego pracownika pracodawcy w zatrudnieniu. Komisja Wyborcza przedstawiła wniosek w formie pisemnej i muszą być udokumentowane przez pisemnej zgody kandydata, nie później niż w terminie określonym przez Komisję Wyborczą.

(2) Wybory się nie stanie, jeśli Komisja Wyborcza nie otrzymała żadnego terminu składania wniosków kandydatów

a) Rady co najmniej na 3 propozycje

b) zastępca dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla co najmniej 1 wniosku.

(3) członkowie Zarządu i przedstawiciele personelu dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w ustalonej liczbie wybranych kandydatów z największą liczbą głosów ważnych uzyskanych. Pozostali kandydaci są naprzemiennie na tych stanowiskach, stają się członkami Rady lub przedstawicieli dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy dzień, kiedy te funkcje zostaną udostępnione w kolejności według liczby głosów ważnych w wyborach. W remisu Komisja Wyborcza ustala w drodze losowania kolejność.

(4) Protokół o wynikach wyborów przechowywana przez pracodawcę przez okres 5 lat od daty wyborów.

(5) Członek Zarządu odwołanie lub przedstawiciel pracowników na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się mutatis mutandis postanowienia ustępów od 1 do 4 oraz § 283-cia

 

§ 285

 

(1) Każdy pracownik z pracodawcą w zakresie zatrudnienia i pracodawca mogą złożyć pisemną skargę do Komisji Wyborczej do błędów i braków w liście kandydackiej oraz zaproponować poprawkę, nie później niż 3 dni przed dniem wyborów. Organy decyzja Komisji w sprawie skargi i zawiadamia skarżącego o swojej decyzji w formie pisemnej do dnia poprzedzającego wybory. Decyzja Komisji jest ostateczna i jest wyłączony z kontroli sądowej.

(2) Każdy pracownik z pracodawcą w zakresie zatrudnienia i pracodawcą może być złożenie wniosku o ogłoszenie wyborów nieważne szukać ochrony w sądzie o specjalnym statucie, 79), jeśli uzna, że ​​nastąpiło naruszenie prawa, które mogłyby znacząco wpłynąć na wynik wyborów. Wniosek musi zostać złożony na piśmie w ciągu 8 dni od daty opublikowania wyników wyborów.

(3) Jeżeli sąd zdecydował, że wybory są nieważne, odbywa się w ciągu 3 miesięcy od decyzji reelekcję. Członkowie komisji wyborczej wyborach powtarzanych są pracownikami na podstawie § 283 ust 2, z wyłączeniem tych pracowników, którzy pracowali w komisji wyborczej, i którzy byli kandydatami.

 

TYTUŁ IV

Zakresie organizacji HANDLU

 

§ 286

 

(1) Związki zawodowe mają prawo do pracy w stosunkach pracy, w tym układów zbiorowych zgodnie z niniejszą ustawą, zgodnie z prawem lub negocjowanych w układzie zbiorowym.

(2) Związek zawodowy jest wyznaczony przez jego statut 112).

(3) Eine Gewerkschaftsarbeit an der Arbeitgeber hat das Recht, Maßnahmen nur, wenn berechtigt, so durch die Satzung und mindestens 3 seiner Mitglieder tun bei Arbeitsvertrags des Arbeitgebers nehmen, gemeinsam zu verhandeln und Tarifverträge unter dieser Bedingung eine Gewerkschaft oder eine Branchenorganisation wenn es durch die Satzung der Gewerkschaften gerechtfertigt ist.

(4) Upoważnienie do związków pracodawców tworzą się w dniu następującym po dniu, w którym pracodawca ogłosił, że spełnia on warunki określone w ustępie 3; przestaje organizacji związkowej w celu spełnienia tych warunków, pracodawca jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki.

(5) pracuje dla pracodawcy, do bardziej związków zawodowych, pracodawca musi w każdym przypadku z udziałem większej liczby pracowników lub, gdy ustawa lub przepisy, które wymaga informacji, konsultacji, zgody lub porozumienia z organizacjami związkowymi celu wypełnienia tych zobowiązań dla wszystkich unii organizacje, o ile nie zgadza się z nimi w inny sposób informacji, konsultacji i zgody.

(6) współpracuje z pracodawcy w związkach zawodowych działających w imieniu pracowników stosunków pracy w odniesieniu do poszczególnych związków pracowników, którym pracownik. Dla pracowników, którzy nie są związki zawodowe, stosunki pracy akt unii z największą liczbą członków, którzy zostali z pracodawcą w zatrudnieniu, chyba że pracownik w inny sposób.

 

§ 287

Informacje i konsultacje

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do informowania związków zawodowych

a) Ewolucja wynagrodzeń, przeciętnego wynagrodzenia oraz poszczególnych jego składników, w tym podział poszczególnych grup zawodowych, chyba że umówiono się inaczej,

b) w sprawach, o których mowa w § 279th

(2) pracodawca powinien przedyskutować z związkowej

a) pracodawca sytuacji gospodarczej,

b) ilość pracy i tempo pracy (§ 300),

c) zmiany w organizacji pracy,

d) ocena systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowników,

e) system kształcenia i szkolenia pracowników,

f) środki mające na celu stworzenie warunków do zatrudnienia osób, zwłaszcza nieletnich, osób opiekujących się dzieckiem młodszym niż 15 lat i osoby niepełnosprawne, w tym kwestie merytoryczne opieki dla pracowników, środków mających na celu poprawę higieny i środowiska pracy, organizacji społecznych, kulturowych i fizyczne potrzeby edukacyjne pracowników,

g) inne środki na większej liczbie pracowników

h) sprawy, o których mowa w § 280th

 

TYTUŁ V

Podejście do ponadnarodowego informowania

 

§ 288

 

(1) międzynarodową wymianę informacji i konsultacje dla celów niniejszej ustawy, informacji i konsultacji dotyczących pracodawcy lub grupy pracodawców działających na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej "państwem członkowskim") w całości lub co najmniej dwóch zaměstnavatelů jednostki organizacyjne lub pracodawcy lub grupy pracodawców, którzy są co najmniej dwóch Państw Członkowskich. Oceniając, czy ponadnarodowego informowania i konsultowania bierze pod uwagę potencjalny wpływ na zakres i poziom zarządzania i reprezentacji pracowników.

(2) prawo pracowników pracodawców działających na terytorium państwa członkowskiego do ponadnarodowego informowania i konsultowania odbywa się przy przewidzianym procedurą ponadnarodowego informowania i konsultowania lub za pośrednictwem Europejskiej Rady Zakładowej. Procedura określona w zdaniu pierwszym musi być zdefiniowane i wdrożone, tak aby zapewnić jej skuteczność i umożliwić skuteczne podejmowanie decyzji pracodawcy lub grupy pracodawców. Europejska rada zakładowa jest tworzony na podstawie porozumienia wynegocjowanego z centrali lub komitetu zgodnie z § 296th Pracodawca na terytorium Państw Członkowskich na własny koszt do stworzenia warunków dla ustanowienia i prawidłowego funkcjonowania zespołu negocjacyjnego, europejskiej rady zakładowej lub innej procedury o nazwie do ponadnarodowego informowania i konsultowania, przede wszystkim na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń, tłumaczeń ustnych, podróży i zakwaterowania związane z członkami ich regularna działalność, szkolenia i niezbędne koszty biegłego, chyba że uzgodniono z siedziby zwrotu dodatkowych kosztów.

(3) obowiązek zapewnienia ponadnarodowego informowania i konsultowania na mocy niniejszej ustawy stosuje się

a) pracodawców i grupy pracodawców, działających na terytorium państw członkowskich, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności w Republice Czeskiej,

b) pracodawcy jednostki organizacyjne działające na terytorium Państw Członkowskich znajduje się w Czechach, 80),

c) przedstawiciele pracodawców lub grup pracodawców działających na terytorium państw członkowskich zgodnie z § 289, pkt 2, mająca siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Czechach, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

(4) pracy pracodawca na terytorium państw członkowskich dla celów tej ustawy oznacza pracodawca, który co najmniej 1 000 pracowników w ramach państw członkowskich oraz przynajmniej 2 Państwa Członkowskie do 150 pracowników.

(5) grupa pracodawców, działających na terytorium państw członkowskich dla celów tej ustawy oznacza jedną więcej pracodawców związanych z zarządzaniem pracodawcy, który spełnia następujące wymagania:

a) jest w państwach członkowskich łącznie co najmniej 1 000 pracowników

b) co najmniej dwóch pracodawców grup pracodawców działających na terytorium państw członkowskich ma swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności lub oddział mieści się w 2 różnych państw członkowskich oraz

c) co najmniej jeden pracodawca w grupie pracodawców działających na terytorium państw członkowskich co najmniej 150 pracowników w jednym państwie członkowskim i innym pracodawcą grup pracodawców działających na terytorium państw członkowskich co najmniej 150 pracowników w innym państwie członkowskim.

 

§ 289

 

(1) pracodawca zarządzającą dla celów tej ustawy oznacza pracodawcę, który bezpośrednio lub pośrednio kontrolują jeszcze innych pracodawców lub grupy pracodawców (kontrolowany przez pracodawcę). Decydujący w ustalaniu, czy pracodawcy sterowania, ustawodawstwo, które pracodawca na terytorium państwa członkowskiego podlega. Chyba że pracodawca na terytorium Państw Członkowskich ustanowione zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w celu ustalenia, czy pracodawca sterowania, niezbędne ustawodawstwo państwa członkowskiego, na którego terytorium siedziby, miejsce prowadzenia działalności znajduje się lub przedstawiciel tego pracodawcy, a chyba wyznaczonego przedstawiciela, są niezbędne ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium którego siedziba, miejsce prowadzenia działalności lub siedziba znajduje się pracodawcy, który zatrudnia najwięcej pracowników. Podczas kontroli uważa się pracodawca, który w stosunku do innych grup pracodawców pracodawcy bezpośrednio lub pośrednio

a) może powoływać ponad połowę administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących pracodawcy

b) większość praw głosu w jednostce pracodawcy, lub

c) posiada większościowy udział w kapitale pracodawcy

chyba że zostanie udowodnione, że drugi pracodawca w grupie pracodawców mają większy wpływ. Jeśli w grupie pracodawców jest więcej pracodawców, którzy spełniają te wymagania, zarządzania ustalonych przez pracodawcę, zgodnie z tymi wymaganiami w kolejności przedstawionej w zdaniu trzecim. W tym celu pracodawca kontrola, obejmujący prawo do głosowania, a także zawierać wyznaczenie kontrolowanych praw pracodawców i praw wszystkich osób lub organów działających w imieniu pracodawcy lub zarządzanie kontrolowanego pracodawcy. Do kontroli pracodawcy, ale nie pracodawcą w stosunku do innego pracodawcy, w której udział na podstawie artykułu 3 ustęp 5, punkt. a) lub c) rozporządzenia (WE) nr 139/2004 z dnia 20 Stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ("rozporządzenie WE w sprawie połączeń"). Przepisu tego nie stosuje się do stosunków prawnych powstałych w przypadku postępowania upadłościowego 21a).

(2) Centrala dla celów niniejszej ustawy, pracodawca działa na terytorium państw członkowskich oraz pracodawców z grupy kontrolnej pracodawców działających na terytorium państw członkowskich. Jeśli to nie udać office lub, jeżeli znajduje się w państwie członkowskim są uznawane dla celów tej ustawy jako pełnomocnika wyznaczonego przez Komendy Głównej. Jeśli mianowana przedstawicielem, jest uważany siedziba pracodawcy o największej liczbie pracowników w państwach członkowskich.

(3) Informacja i dyskusja odnosi się tylko do pracodawców, których siedziby lub oddziałów w Państwie Członkowskim, chyba że umowy o szerszym zasięgu.

(4) liczba pracowników do celów takich jak średnia liczba pracowników w ciągu poprzednich 2 lat od daty złożenia wniosku lub wszczęcia siedzibie negocjacji w ramach § 290 ust 2 Centrala i każdy pracodawca zobowiązany jest do pracowników lub ich przedstawicieli wymóg przedstawienia informacji w celu ustalenia, czy możliwe jest ustanowienie Europejskiej Rady Zakładowej lub negocjować inną procedurę ponadnarodowego informowania i konsultowania, w szczególności informacje o liczbie pracowników i ich składu i struktury organizacyjnej pracodawcy lub pracodawców grup.

(5) Jeżeli umowy o Europejskim Rady Zakładowej lub ustalenia procedury do ponadnarodowego informowania i konsultowania państwa członkowskiego lub w którym znajduje się siedziba, korzystne warunki stosuje się do celów zbiorowej reprezentacji pracowników § 276 i § 278 pkt 2 podobnie do 4, dla członków zespołu negocjacyjnego, europejskiej rady zakładowej lub przedstawiciel pracowników na podstawie innego procesu negocjacji, jak również dla pracodawców. Postanowienia § 276, pkt 8 stosuje się, nawet jeśli nie posiada siedziby statutowej lub siedziba znajduje się w Republice Czeskiej. W przypadku tłumaczy, tłumaczy, ekspertów i doradców, stosuje się § 276 ust 4

 

§ 290

 

(1) komitet negocjacyjny składa się negocjacje z pracownikami w siedzibie uzgodnień dotyczących ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub innej procedury do ponadnarodowego informowania i konsultowania.

(2) Negocjacje w sprawie ustanowienia głowy Komitet Negocjacyjny rozpocząć z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 100 osób z co najmniej 2 pracodawców lub jednostek organizacyjnych zaměstnavatelů zlokalizowane co najmniej 2 różnych państwach członkowskich lub na pisemny wniosek ich przedstawicieli.

(3) Członkowie komitetu negocjacyjnego są pracownikami pracodawcy lub grupy pracodawców działających na terytorium państw członkowskich. Pracownicy pracodawcy na terytorium każdego państwa członkowskiego, w którym pracodawca lub grupa pracodawców na terytorium Państw Członkowskich siedzibę lub jednostkę organizacyjną, są reprezentowane przez jednego członka na każde 10% pracowników o łącznej liczby pracowników we wszystkich państwach członkowskich razem.

(4) Członkowie komitetu negocjacyjnego dla pracowników w Czechach mianuje przedstawicieli pracowników na wspólnym posiedzeniu. Nie, jeżeli taki istnieje lub nie pracodawcę o wszelkich przedstawicieli pracowników, wybranego przez pracowników pracodawcy reprezentatywne dla ich udział we wspólnej sesji. Rozkład głosów na wspólnym posiedzeniu ustala się proporcjonalnie do liczby pracowników, dla których zaangażowanych pracowników. To działa, jeśli pracodawca więcej przedstawicieli pracowników, wszyscy pracownicy działają jako wspólne pracodawców, chyba między sobą. W razie potrzeby wspólne spotkanie, procedura jest podobna do powołania lub wyboru członka komitetu negocjacyjnego.

(5) Postanowienia ustępu 4, nawet jeśli znajduje się w Czechach tylko pracodawcy jednostki organizacyjnej na terytorium państw członkowskich.

 

§ 291

 

(1) komitetu negocjacyjnego dostarczy informacji dla pracodawców i siedziba powołanych i wybranych członków. Komenda Główna zwołuje inauguracyjne posiedzenie komitetu negocjacyjnego bez zbędnej zwłoki po tym, kiedy otrzymał tę informację. Centrala będzie dostarczać informacje na temat składu komitetu negocjacyjnego i rozpocząć negocjacje odpowiednich europejskich organizacji uznanych przez pracowników i pracodawców, z którymi Komisja Europejska omawia sprawę zgodnie z art 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Negocjacyjnego wybiera przewodniczącego. Przed każdym spotkaniem z siedzibą nawet po przeprowadzeniu rozprawy ma prawo Komitet Negocjacyjny spotkać na osobnej sesji. Jeśli jest to koniecznie niezbędne, może zaprosić na posiedzenia ekspertów. Eksperci i przedstawiciele europejskich organizacji uznanych przez pracodawców i pracowników może, na wniosek specjalnego spotkaniach negocjacyjnych w charakterze doradczym.

(2) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, komisja przetargowa podejmuje uchwały większością głosów wszystkich jej członków.

(3) Negocjacje pomiędzy centralą a zespół negocjacyjny, europejska rada zakładowa i autorytet, zapewniając inną procedurę ponadnarodowego informowania i konsultowania muszą być prowadzone w celu osiągnięcia konsensusu.

(4) Lokalizacje i terminy podlegają negocjacji obopólną zgodą komitetu negocjacyjnego i siedziby. Miejsce i data wspólnego posiedzenia informuje siedzibę pracodawcy. Koszty działalności pokrywane przez pracodawcę komitetu negocjacyjnego.

 

§ 292

 

Komitet negocjacyjny może rozwiązać co najmniej dwóch trzecich głosów swoich członków, że negocjacje zostaną rozpoczęte lub, że negocjacje zostaną zakończone. Pisze o piśmie, podpisanym przez członków komisji negocjacyjnej, które przyjęły taką rozdzielczość. Duplikat komitetu centralnego wysłany do informowania pracodawcy i pracownika lub jego przedstawiciela. Nowa aplikacja na podstawie § 290 ust 2 może być złożony co najmniej 2 lata po tej uchwały, jeśli centrala i Komitet Negocjacyjny neujednají mniej czasu.

 

§ 293

 

(1) Centrala i komisja przetargowa może negocjować ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub może negocjować inną procedurę ponadnarodowego informowania i konsultowania. W ten sposób nie są związani z § 296 do 298th

(2) Europejska Rada Zakładowa może być poszerzony o przedstawicieli pracowników pracodawcy z krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie siedziba i komitetu negocjacyjnego ujednají.

 

§ 294

Europejska Rada Zakładowa ustanowił uzgodnienia

 

Ustalenia dotyczące europejskiej rady zakładowej są sporządzane na piśmie i zawierać

a) identyfikacja wszystkich pracodawców objętych,

b) sposób tworzenia, składu, członkostwa i kadencji Europejskiej Rady Zakładowej, z uwzględnieniem reprezentacji pracowników poprzez aktywności i płci,

c) miejsce, częstotliwość i czas trwania spotkań ERZ,

d) zadania, kompetencje i obowiązki Europejskiej Rady Zakładowej, kwaterę główną i pracodawców w ramach wykonywania prawa pracowników do informacji i konsultacji, lub składu, sposobu powoływania, obowiązków i zasad postępowania Komitetu

e) Sposób zwoływania posiedzeń

f) sposób finansowania kosztów Europejskiej Rady Zakładowej

g) ustalenia dotyczące linkami do informowania przedstawicieli pracowników i omawianie ich zgodnie z ustawodawstwem krajowym, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących informowania i konsultowania pracowników zgodnie z § 279, 280 i 287,

h) przepisy dotyczące wdrażania zmian organizacyjnych

i) okres obowiązywania umowy w sprawie europejskiej rady zakładowej stosuje się odpowiednio przepis o możliwości zwolnienia z możliwością zmiany warunków, w tym przejściowych, i jak do wynegocjowania nowego układu.

 

§ 295

Ustalenia dotyczące procedury ponadnarodowego informowania i konsultowania

 

Ustalenia dotyczące procedury ponadnarodowego informowania i konsultowania muszą być w formie pisemnej i zawierać

a) przedmiotem wymiany informacji i dyskusji o ponadnarodowym charakterze, które dotyczą istotnych interesów pracowników,

b) sposób i zapewnić przedstawicielom pracowników razem do omówienia informacji, że stanowią one główną,

c) sposób i zapewnienia konsultacji z centralą lub innym odpowiednim poziomie zarządzania,

d) sposobów podłączenia się do informowania przedstawicieli pracowników i omawianie ich zgodnie z ustawodawstwem krajowym, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących informowania i konsultowania pracowników zgodnie z § 279, 280 i 287,

e) postępowanie w przypadku znacznych zmian organizacyjnych.

 

§ 295A

 

Jeżeli umowa w § 294 i 295 nie określa sposobów powiązania informowania przedstawicieli pracowników i omawianie ich zgodnie z ustawodawstwem krajowym, pracodawca musi zapewnić siedzibę i ponadnarodowego informowania i konsultowania w sprawie planowanych działań, które mogłyby doprowadzić do znacznych zmian w organizacji pracy lub stosunkach umownych do wszystkie poziomy partnerskie odpowiadające kwestiach merytorycznych.

 

Europejska Rada Zakładowa utworzona na mocy ustawy

§ 296

 

(1) Rada na podstawie niniejszej ustawy jest powołany, jeżeli

a) wraz ujednají siedziba i Komitet Negocjacyjny

b) zarząd odmawia negocjacji okres 6 miesięcy od złożenia wniosku pracowników zgodnie z § 290 pkt 2 w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu innego do ponadnarodowego informowania i konsultowania, lub

c) w terminie 3 lat od wniosku zgodnie z § 290 pkt 2 i Centralny Komitet negocjacji osiągnięto porozumienie w sprawie procesu i zespół negocjacyjny nie zapewnił na koniec negocjacji na podstawie § 292nd

(2) Europejska Rada Zakładowa mianuje pracowników przedstawicielami pracowników na wspólnym posiedzeniu. Nie, jeżeli taki istnieje lub nie pracodawcę o wszelkich przedstawicieli pracowników, wybranego przez pracowników pracodawcy reprezentatywne dla ich udział we wspólnej sesji. To działa, jeśli pracodawca więcej przedstawicieli pracowników wybiera im pracowników wspólnego przedstawiciela do udziału w ich wspólnej sesji. Rozkład głosów na wspólnym posiedzeniu ustala się proporcjonalnie do liczby reprezentowanych pracowników.

(3) Pracownicy pracodawcę z terytorium każdego państwa członkowskiego, w którym pracodawca lub grupa pracodawców działających na terytorium Państw Członkowskich siedzibę lub jednostkę organizacyjną, są reprezentowane przez jednego członka na każde 10% pracowników o łącznej liczby pracowników we wszystkich państwach członkowskich razem.

 

§ 297

 

(1) Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej w Czechach, wyznaczyć pracowników przedstawicieli pracodawcy pracowników na wspólnym posiedzeniu. Nie, jeżeli taki istnieje lub nie pracodawcę o wszelkich przedstawicieli pracowników, pracownicy wybierają przedstawiciela do udziału w tych wspólnych spotkaniach. Rozkład głosów na wspólnym posiedzeniu ustala się proporcjonalnie do liczby pracowników, dla których zaangażowanych pracowników. Działa z pracodawcami bardziej związków zawodowych, § 286 pkt 6 odpowiednio. W razie potrzeby wspólne spotkanie, procedura jest podobna do powołania lub wyboru członka europejskiej rady zakładowej.

(2) Postanowienia ustępu 4, nawet jeśli znajduje się w Czechach tylko pracodawcy jednostki organizacyjnej na terytorium państw członkowskich.

(3) imiona i nazwiska swoich członków i ich zadaniem jest zająć się Europejska Rada Zakładowa niezwłocznie do centrali, która przekaże informacje dla pracodawców i przedstawicieli pracowników lub pracowników.

(4) termin europejskiej rady zakładowej trwa 4 lata. Po 4 latach po inauguracyjnym posiedzeniu Europejskiej Rady Zakładowej głosowali, czy negocjować z siedzibą w § 290 i 291, czy też ustanowienie Rady Europejskiej działa zgodnie z tym przepisem. Decyzje przyjęte przez Zarząd wyznaczył dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Do negocjacji stosuje się odpowiednio § 290 i 291-te

(5) Co najmniej raz w roku kalendarzowym jest zobowiązany do centrali w raporcie sporządzonym przez,

a) informuje Europejskiej Rady Zakładowej

1) pracodawcy struktura organizacyjna i jej sytuacji gospodarczej i finansowej

2) przewidywane działania na rzecz rozwoju, produkcji i sprzedaży,

3) w sprawach, które są wymagane z Europejskiej Rady Zakładowej w celu omówienia

b) omówienia z Europejskiej Rady Zakładowej

1) prawdopodobnego rozwoju zatrudnienia, inwestycji oraz istotnych zmian w organizacji pracy i technologii,

2) odwołanie lub wypowiedzenie pracodawcy, pracodawca lub przeniesienie części jego działalności, jego przyczyny i konsekwencje istotne działanie przeciwko pracownikom

3) zwolnień grupowych, przyczyny, liczby, struktura i warunki ich pracowników, które mają być zakończone stosunku pracy a transakcje te są obowiązkiem pracowników oprócz wydajności wynikający z tych przepisów.

Centrala wyśle ​​wiadomość do pracodawcy.

(6) Jeśli wyjątkowe okoliczności, lub mają być podjęte decyzje, które mają znaczący wpływ na interesy pracowników, siedziba jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki informować europejskiej rady zakładowej i jej wniosek o przedyskutowanie niezbędnych środków. Jeśli Komitet ustanowiony na podstawie § 298 ustęp 2, Centralna Komisja do czynienia z tym. Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej, którzy zostali wybrani lub wyznaczeni przez pracodawcę, które mają zostać naruszone, ale umożliwia centrala do udziału w tej dyskusji. Wyjątkowe okoliczności w szczególności środków

a) umorzenie, wygaśnięcie lub przekazanie pracodawcy lub w części,

b) zwolnień grupowych (§ 62).

 

§ 298

 

(1) Centrala jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, zwołuje inauguracyjne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej. Na tym posiedzeniu Rada wybiera swojego przewodniczącego i jego zastępcę.

(2) Przewodniczący aw razie jego nieobecności jego zastępca, przedstawiciel Europejskiej Rady Zakładowej oraz zarządzane poza jego normalnej działalności. Rada powołała w celu zapewnienia koordynacji ich działań więcej niż pięć-członek komitetu, który składa się z przewodniczącego i innych członków. Członkowie komisji muszą być przynajmniej 2 Państwa Członkowskie.

(3) Europejska rada zakładowa ma prawo do spotkania bez obecności kadry kierowniczej do omówienia informacji, która przechodzi głową. Data i miejsce spotkania zostanie uzgodniony z centrali. European Works posiedzenia Rady w opinii publicznej. Europejska rada zakładowa może wezwać ekspertów, jeżeli jest to konieczne do wypełniania swoich zadań. Może również zapraszać personelu wyższego szczebla o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

(4) Jeśli nie określono inaczej, europejska rada zakładowa może podjąć decyzję, czy bezwzględna większość jej członków, decyzje Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów swoich członków.

(5) Rada przyjmuje regulamin wewnętrzny, który musi być na piśmie i musi być zaakceptowana przez większość członków Rady.

 

§ 298a

Procedura zmian organizacyjnych

 

(1) Jeżeli istnieje istotne zmiany organizacyjne w strukturze pracodawcy lub grupy pracodawców, działających na terytorium państw członkowskich i nie zawiera ustaleń dotyczących europejskiej rady zakładowej lub trybu dla ponadnarodowego informowania i konsultowania pracowników w tych przypadkach, lub postanowieniami tych porozumień niezgodne postępować analogicznie do § 290 ust 2

(2) Jeśli analogia w § 290, ust 2, komitet negocjacyjny powołuje już ustanowione europejskiej rady zakładowej lub innego zakładu przedstawicieli pracowników swoich członków co najmniej 3 członków.

(3) ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej oraz przedstawiciele pracowników, zgodnie z innej procedury negocjacyjnej nie kończy swoją działalność. Jeśli to konieczne, dostosować swoją porozumienia handlowego z siedzibą. Działalność ustalonych europejskich rad zakładowych i innych procedur ponadnarodowego informowania i kończy konsultacje z zawarcia umowy w sprawie siedziby dla ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub procedury. To natychmiast zaprzestać i wcześniejsze umowy.

 

§ 299

 

Postanowienia § 288 do 298a nie stosuje się do europejskiego społeczeństwa i spółdzielni europejskiej, chyba że specjalne przepisy nie stanowią inaczej 82).

 

TRZYNASTY CZĘŚĆ

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

TYTUŁ I

Obciążenie pracą i tempo pracy

 

§ 300

 

(1) pracodawca jest zobowiązany do określenia ilości pracy wymaganej i tempo uwzględnienia fizjologiczne i neuropsychologiczne możliwości dla pracowników, przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy i czas do naturalnych potrzeb, jedzenia i odpoczynku. Ilość pracy wymagana i tempo pracy możliwe jest również określenie standardowe zużycie pracy.

(2) pracodawca jest obowiązany zapewnić, że warunki, o których mowa w ustępie 1 lub konsumpcji standardowych prac, jeśli było ono przeznaczone, zostały utworzone przed rozpoczęciem pracy.

(3) ilość pracy wymagana i tempo pracy, czy wprowadzenie lub zmiana norm zużycia pracy ustalonych przez pracodawcę, chyba że uzgodnione w układzie zbiorowym, po konsultacji ze związkami zawodowymi.

 

TYTUŁ II

Podstawowych obowiązków I wyżsi rangą pracownicy PRACOWNICY ze względu na zatrudnienie

OR umowy o pracę wykonywane poza zatrudnienia, obowiązków POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

Szczegółowe zadania i przeprowadzenie określonej innej pracy PRACOWNICY

 

§ 301

 

Pracownicy są wymagane

a) działa poprawnie z swych sił, wiedzy i zdolności do wykonywania poleceń nadzoru wydanego zgodnie z prawem i współpracować z innymi pracownikami,

b) wykorzystanie czasu pracy i zasobów produkcyjnych do wykonywania przypisanej pracy, wykonywania prac jakości na czas i zadań

c) przestrzegania przepisów związanych z pracą, którą wykonują, są zgodne z innymi przepisami związanymi z pracy wykonywanej przez nich, pod warunkiem że zostały prawidłowo poinformowani,

d) poprawnie zarządzać zasobami, powierzone im przez pracodawcę w celu strzec i chronić własność pracodawcy przed uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem i nadużyć oraz do działania w konflikcie z uzasadnionych interesów pracodawców.

 

§ 301A

Inne obowiązki pracowników

 

Pracownicy w czasie pierwszych 14 dni kalendarzowych w okresie od 1 Stycznia 2011 do 31 Grudnia 2013 w ciągu pierwszych 21 dni kalendarzowych czasowej niezdolności do pracy muszą być zgodne z określonym trybie jest tymczasowo niezdolny do pracy ubezpieczonego w zakresie obowiązku pozostawać podczas czasowej niezdolności w rezydencji i obserwuje czas i zakres spacery dozwolonych przez Health Insurance Act 107).

 

§ 302

 

Menedżerowie są również wymagane

a) zarządzanie i kontrolę pracy podległego personelu oraz ocenić ich wydajność pracy i wyników pracy

b) najlepiej zorganizować pracę,

c) stworzenie korzystnych warunków pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy

d) zapewnienie wynagrodzenia pracowników wynikających z niniejszej ustawy;

e) tworzenie warunków dla wzrostu poziom merytoryczny pracowników

f) zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi,

g) zapewnienia przyjęcia środków ochrony majątku pracodawcy.

 

§ 303

 

(1) Pracownicy

a) w urzędach administracyjnych,

b) pracownicy

1) Policja Republiki Czeskiej,

2) Siły Zbrojne Republiki Czeskiej, 83),

3) Kontrola Generalnego sił bezpieczeństwa,

4) Serwis Informacyjny bezpieczeństwa,

5) Biuro ds. Stosunków Zagranicznych i Informacji,

6) Służby Więziennej Republiki Czeskiej,

7) służby kuratorskiej i mediacji,

8) Biuro Prezydenta,

9) Biuro Izby Deputowanych

10) Biuro Senatu

11) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,

12) Urząd arbitrażu finansowym

13) Biuro Przedstawicielstwa rządowych w sprawach majątkowych,

14) Czech Social Security Administration i dzielnica zabezpieczenia społecznego administracji,

15) Biuro Kontroli Najwyższy,

16) Biuro Ochrony Danych Osobowych

17) Instytut Badania Reżimów Totalitarnych

18) obszary chronionego krajobrazu i parków narodowych

c) pracownicy sądów i prokuratur,

d) pracowników

1) Narodowy Bank Czech

2) fundusze państwowe,

e) pracownicy samorządów obejmują

1) do urzędu gminy

2) gminy,

3) gminy lub Ratusz terytorialnie podzielony ustawowego urzędzie miasta, gminy lub dzielnicy Starostwo Powiatowe terytorialnie podzielona ustawowy miasto

4) Biuro Regionalne,

5) Miasto Praga i Urzędu Miasta Pragi,

z wyjątkiem urzędników samorządu terytorialnego na mocy specjalnej regulacji prawnej 84),

f) lokalnych stanowisk pracowników rządowych w Straży Miejskiej,

g) pracownicy szkół ustalone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 85) i pracowników Akademii Policji Republiki Czeskiej, 86),

wzrosły zobowiązania określone w ustępie 2

(2) Pracownicy, o których mowa w ustępie 1, jest obowiązany

a) działania i decydowania bezstronny i do powstrzymania się od pracy nad czymkolwiek, co mogłoby zagrozić zaufanie do bezstronności procesu decyzyjnego,

b) zachowania w tajemnicy faktów oni nauczyli w trakcie zatrudnienia oraz w interesie pracodawcy nie mogą być przekazywane do innych, to nie ma zastosowania, jeżeli zostały one zwolnione z tego obowiązku, organ ustawowy lub jego upoważnionego członka kadry kierowniczej, chyba że specjalne przepisy nie stanowią inaczej,

c) w związku z wykonywaniem pracy nie przyjmować prezentów lub innych korzyści, z wyjątkiem prezentów lub świadczenia zapewniane przez pracodawcę, gdzie są oni zatrudnieni lub zgodnie z prawem

d) powstrzymywać się od działań, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesu publicznego, zainteresowaniami, a zwłaszcza nie nadużywać informacji uzyskanych w związku z zatrudnieniem na rzecz własnej lub kogoś innego.

(3) Pracownicy, o których mowa w ustępie 1 nie mogą być członkami zarządzających lub nadzorczych podmiotów prawnych zaangażowanych w prowadzeniu działalności gospodarczej, to nie ma zastosowania, jeżeli w terminie takiego organu został wysłany przez pracodawcę, dla których są oni zatrudnieni w związku z tym członkostwa nie są opłacane przez osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą aktywność.

(4) Pracownicy, o których mowa w ustępie 1, mogą wziąć 87) tylko za uprzednią pisemną zgodą pracodawcy, dla których są zatrudnieni.

(5) Ograniczenie przewidziane w ustępie 4 nie stosuje się do naukowej, oświatowej, publicystycznej, literackiej lub artystycznej i zarządzania ich własnością.

(6) Postanowienia ustępów 1 do 5 stosuje się, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 88).

 

§ 304

 

(1) Pracownicy oprócz swojej pracy najemnej, wykonywanej w podstawowym stosunku pracy działalności zarobkowej, która zbiega się z pracodawcy działalności gospodarczej, w której są zatrudnieni wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą.

(2) Jeżeli pracodawca na podstawie ustępu 1 odwołań zgody, odwołanie musi być na piśmie, a pracodawca zobowiązany jest mu powody zmianą decyzji. Pracownik jest zobowiązany do zakończenia pracy dla jego sposób wynikające z końca odnośnego ustawodawstwa.

(3) Ograniczenie przewidziane w ustępie 1 nie stosuje się do wykonywania naukowe, edukacyjne, publicystyczne, działań literackich i artystycznych.

(4) Postanowienia ustępów 2 i 3 stosuje się, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 88).

 

TYTUŁ III

Kod Wewnętrzny

 

§ 305

 

(1) Ein Arbeitgeber kann interne Regelung der Rechte in der Arbeitsbeziehungen, von denen der Mitarbeiter ist berechtigt, günstiger als im Gesetz vorgesehen zu etablieren. Sie gilt für die internen Dienstvorschriften verboten Verpflichtungen oder verkürzt die in diesem Gesetz vorgesehenen Rechte. Wenn er von diesem Verbot abweicht Arbeitgeber ist ohne Bedeutung.

(2) Regulacje wewnętrzne muszą być wystawione na piśmie, nie powinny być sprzeczne z prawem lub które mają być wydane z mocą wsteczną, w przeciwnym razie w całości lub w części nieważne. Postanowienie może praca wydaje się wewnętrzną regulację zwykle tymczasowe, ale przynajmniej na 1 rok; regulacje wewnętrzne dotyczące płatności mogą być wydawane na krótszy okres czasu.

(3) Rozporządzenie wewnętrzna jest obowiązkowe dla pracodawców i dla wszystkich swoich pracowników. Staje się skuteczne w terminie określonym w nim, ale nie wcześniej niż w dniu, w którym pracodawca był ogłoszony.

(4) pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników z wydawania, modyfikowanie lub usuwanie wewnętrznych uregulowań w terminie 15 dni. Wewnętrzne regulacje muszą być dostępne dla wszystkich pracowników pracodawcy. Pracodawca musi zachować wewnętrzną regulację przez 10 lat od daty wygaśnięcia jego ważności.

(5) Jeżeli pracownicy wynikające z wewnętrznych uregulowań podstawowego prawa stosunku pracy, o którym mowa w § 3, w szczególności wynagrodzenia, wynagrodzenia lub innego prawa stosunków pracy, zniesienie wewnętrznych regulacji nie ma wpływu na czas trwania i satysfakcję z tego prawa.

 

§ 306

Warunki zatrudnienia

 

(1) zlecenia jest specjalny rodzaj wewnętrznego rozporządzenia, rozszerza się przepisy niniejszej ustawy lub przepisy szczególne w określonych warunkach z pracodawcą dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników wynikających ze stosunku pracy.

(2) Warunki zatrudnienia nie może zawierać o dostosowanie zgodnie z § 305 ust 1

(3) Pracodawcy wymienione w § 303 ust 1, jest obowiązany do wydania zlecenia.

(4) pracodawca, na którym związek zawodowy może wydać lub zmienić warunki zatrudnienia tylko za uprzednią pisemną zgodą Unii, inaczej wydanie lub zmianę nieprawidłowy.

(5) Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu wydawane w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych dekretu, zasady pracy dla pracowników szkół i placówek szkolnych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu, regionu, społeczności i dobrowolnym związkiem gmin.

 

TYTUŁ IV

Pensja, wynagrodzenia i innych PRAWA

 

§ 307

 

(1) Jeżeli ocena jest oparta (§ 113, pkt 4 oraz § 136) na spotkanie z pracownikami prawa zatrudnionych na mniejszą skalę niż umowy lub do wewnętrznych uregulowań jest częścią pustki.

(2) Jeżeli umowa lub wewnętrzne przepisy regulacji wynagrodzenie praw i innych praw w stosunkach pracy, zgodnie z którymi pracownicy należą bardziej równe prawa, to jest dla niego tylko jedno takie prawo, a mianowicie, że pracownik może określić.

 

§ 307a

 

Na utrzymaniu pracy w § 2 jest również uważane za przypadki, w których pracodawca na podstawie pozwolenia na mocy specjalnych przepisów (zwany dalej "agencjami") tymczasowo wyznacza pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, w drodze umowy zawartej w umowie lub umowy o czynności związanych z pracą, agencja zatrudnienia, która zobowiązuje się do wykonywania swoich pracowników tymczasowych pracować na podstawie umów o pracę lub umów o pracę przez użytkownika i pracownik zobowiązuje się do wykonania tej pracy zgodnie z zaleceniami i pod czasowym przydzieleniem pracownikom agencji, zawartych między agencją a użytkownikiem.

 

TYTUŁ V

Agencja Pracy

 

§ 308

 

(1) Umowa z agencjami użytkownika czasowego przypisania pracowników agencji pracy musi obejmować

a) imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia i zamieszkania tymczasowo przydzielonych pracownikom,

b) rodzaj pracy, że pracownik będzie czasowo oddelegowani do wykonywania, w tym wymagań dotyczących kondycji kompetencji lub medycznych niezbędnych do tego rodzaju pracy,

c) okres, w którym pracownik jest czasowo przydzielony do pracy z użytkownikami

d) miejsce pracy

e) dzień, kiedy pracownik czasowo przydzielony do pracy z użytkownikami

f) informacje na temat płac i warunków pracy pracowników lub zapłacić użytkownika, który wykonuje lub będzie wykonywać tę samą pracę jako pracownik czasowo przydzieleni, z zastrzeżeniem kwalifikacji i okresu praktyki zawodowej (zwanej dalej "porównywalnego pracownika");

g) warunki, w których oddelegowanie pracownika lub członka wygasa przed upływem okresu, na którym uzgodniono, ale nie można negocjować warunki do zakończenia okresu oddelegowania przed upływem okresu, na którym uzgodniono tylko z korzyścią dla użytkowników,

h) numer i datę wydania decyzji, Agencja wydała pozwolenia na pracę dla pośrednictwa pracy.

(2) Umowa z agencjami użytkownika czasowego przypisania pracowników agencji musi być dokonane na piśmie.

 

§ 309

 

(1) Während der Dauer der Abordnung, Leiharbeitnehmer, die Arbeit für den Benutzer durchführen, um zu speichern Leiharbeitnehmer arbeiten Aufgaben organisiert, leitet und kontrolliert seine Arbeit, indem er ihm Anweisungen in diesem Sinne schafft günstige Arbeitsbedingungen und der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Benutzer . Allerdings muss der Benutzer die Leiharbeitnehmer legal im Auftrag von Agenturen fungieren.

(2) Agencja przydziela pracowników do pracy tymczasowej w pracy użytkownika wraz z pisemną instrukcją, która zawiera głównie

a) nazwa i adres użytkownika

b) miejsce pracy przez użytkownika,

c) czas trwania oddelegowania,

d) określenie głowy użytkownika upoważniony do przypisania pracowników i pracy, aby ją kontrolować

e) warunki jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy przed upływem okresu oddelegowania, jeżeli zostały one uzgodnione w ramach oddelegowania jej personelu [§ 308 ustęp 1 punkt. g)],

f) informacje o pracy i płacy lub pracownikom wynagrodzeń przez porównywalnych warunkach.

(3) tymczasowe przypisanie kończy się z upływem okresu, na którym uzgodniono, przed upływem tego okresu, umowa między agencją a pracownikiem tymczasowo przypisany, lub jednostronnej deklaracji lub pracownika tymczasowo oddelegowani na warunkach uzgodnionych w umowie o oddelegowanie na pracowników tymczasowych.

(4) Jeżeli agencja pracy, że pracownicy czasowo przydzielony do pracy z użytkownikami, wypłacane pracownikom za szkody poniesione w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z użytkownikiem, ma prawo do odszkodowania za szkody poniesione przez użytkownika, jeśli Użytkownik zgadza się inaczej.

(5) Agencja działa i jesteś zobowiązany do zapewnienia, że ​​zatrudnienie i wynagrodzenie warunków tymczasowo oddelegowani pracownicy byli gorzej niż lub porównywalne z warunkami pracowników. Jeżeli okres pracy dla użytkowników warunków pracy lub pracownik płac tymczasowo przypisany gorsza, agencja pracy na wniosek pracownika tymczasowo przypisany lub, jeśli fakt ten nie stwierdzono inaczej, bez wniosku, aby zapewnić równe traktowanie; tymczasowo przydzielony pracownik ma prawo do żądania agencje spełniają uprawnień przyznanych mu na to w następujący sposób.

(6) z tej samej agencji nie może przypisać pracownikom czasowo do pracy z samego użytkownika na więcej niż 12 kolejnych miesięcy. To ograniczenie nie ma zastosowania w przypadkach, gdy agencje, które wnioskowały agencje pracy tymczasowej, lub w przypadku pracy wykonywanej za odszkodowania od pracownika, który na urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego dla pracowników lub użytkowników, którzy biorą urlop rodzicielski.

(7) Aby być między użytkownikiem a pracownik tymczasowy podjętych w celu ochrony mienia przez życie, środki te mogą nie być dla pracowników tymczasowych mniej korzystnych niż te, na podstawie § 252 do 256

(8) Zakres pracy tymczasowej może być ograniczona tylko w układzie zbiorowym zawartym przez użytkownika.

 

TYTUŁ VI

Klauzula zakazu konkurencji

 

§ 310

 

(1) Jeśli klauzula konkurencja uzgodnione przez pracownika zgadza się, że przez jakiś czas po ustaniu zatrudnienia, ale nie później niż 1 rok, powstrzymania się od pracy zarobkowej, co byłoby zgodne z pracodawcą lub działalności, która byłaby przeciwko niemu konkurencyjny charakter, zakaz konkurencji jest częścią zobowiązań pracodawców do zapewnienia pracownikom odpowiednie odszkodowanie pieniężne, ale przynajmniej jedna połowa średnich miesięcznych zarobkach każdego miesiąca przedsiębiorstwa. Odszkodowanie pieniężne wypłaca się miesięcznie z dołu, chyba że strony uzgodnią inne dojrzałości.

(2) Konkurencja klauzula pracodawca może negocjować z pracownikiem, czy pracownik może zostać zobowiązany przez naturę informacji, wiedzy, znajomości pracy i technologiczne procedury uzyskania zatrudnienia u pracodawcy, a których wykorzystanie w działaniach, o których mowa w ustępie 1, może pracodawców poważnie utrudnić działalność.

(3) Jeżeli konkurencyjny klauzula kary umownej, które pracodawca wypłaca pracownikowi w przypadku gdy zobowiązanie naruszenie, zaangażowanie pracownika wygasa z zakazie konkurencji kary płatności klauzuli. Wysokość kary jest proporcjonalna do charakteru i znaczenia warunków określonych w ustępie 1

(4) pracodawca może odstąpić od klauzuli konkurencji tylko na czas trwania pracowników kontraktowych.

(5) pracownik może rozwiązać z zakazem konkurencji, jeśli pracodawca nie zapłacił rozliczenia pieniężnego lub w części, w ciągu 15 dni po terminie; klauzula konkurs upływa pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu zawiadomienia.

(6) Klauzula zakazu konkurencji musi być sporządzony na piśmie, to samo odnosi się do wycofania klauzul o zakazie konkurencji, a na jej zeznania.

 

§ 311

 

Postanowienia § 310 nie mogą być używane dla nauczycieli w szkołach i placówkach szkolnych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu, regionu, społeczności i dobrowolnej unii gmin, którego celem zadania w zakresie edukacji i kadry nauczycielskiej usług socjalnych, 89).

 

TYTUŁ VII

Akt osobowych, zaświadczenie o zatrudnieniu i Raport WORK

 

§ 312

 

(1) pracodawca jest uprawniony do Prowadzić pracowników do plików. Akta osobowe mogą zawierać tylko dokumenty, które są wymagane do wykonywania pracy w podstawowym stosunku pracy, o którym mowa w § 3

(2) plik personel może być konsultowany przez starszych pracowników, którzy są starsi pracownicy. Prawo do wglądu plik personalnej organu kontroli pracy, Urzędem Pracy Republiki Czeskiej, Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych, sądu, prokuratorów, autorytet policji, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i służb wywiadowczych. Dostępu do akt osobowych każdego przedstawienia nie plik dokumentu przez pracodawcę zewnętrznego organu kontrolnego przeprowadzający kontrolę nad pracodawcą oraz którzy wystąpili o ten dokument w związku z przedmiotem kontroli ze strony pracodawców jest.

(3) pracownik ma prawo wglądu do jego akt osobowych, sprawdź wyciągi z nim i kopie dokumentów w niej zawartych, na koszt pracodawcy.

 

§ 313

 

(1) Po zakończeniu pracy, umów o pracę lub umowy pracy, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy, określając

a) dane dotyczące zatrudnienia, czy to zatrudnienia, umów o pracę lub umowy o wykonywanie pracy oraz czasu ich trwania,

b) rodzaj pracy miejsce,

c) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji

d) czas pracy i inne fakty istotne dla osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego czasu ekspozycji,

e) czy potrącenia od wynagrodzeń pracowniczych są wykonane, na rzecz których, jak wysoka jest roszczenie o odpisy mają być prowadzone dalej, jaka jest ilość opadów uczynił i co jest celem roszczenia,

f) szczegółów dotyczących podatkowego okresu zatrudnienia w pierwszym i

II. Kategoria praca za okres przed dniem 1 Styczeń 1993, dla celów ubezpieczenia emerytalnego.

(2) Dane dotyczące wysokości średnich zarobków, zarówno zatrudnienia, umowy o pracę lub umowy na pracę rozwiązana; pracodawca za naruszenie zobowiązań wynikających z prawa odnoszącego się do pracy pracownika wykonywane szczególnie niewłaściwy sposób lub za naruszenie innych obowiązków pracownika zgodnie z § 301A sposób szczególnie rażącego i innych faktach istotnych dla oceny prawa do zasiłku dla bezrobotnych 90), pracodawca musi wskazać na żądanie pracownika w osobnym potwierdzeniem.

 

§ 314

 

(1) Jeśli pracownik z pracodawcą, aby wydać opinię na temat pracy (raport zatrudnienia), pracodawca musi w ciągu 15 dni do wydania sprawozdania z oceny, że pracodawca nie jest zobowiązany dać mu przed czasem dwa miesiące przed ustaniu zatrudnienia. Praca opinię, wszystkie dokumenty dotyczące oceny pracy pracownika, jego umiejętności, zdolności i innych czynników, które są związane do pracy.

(2) Inne informacje na temat pracowników, niż te, które mogą być zawarte w raporcie roboczym (pkt 1, zdanie drugie), pracodawca jest uprawniony do służby w sztabie tylko za jego zgodą, chyba że specjalne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 315

 

Jeśli pracownik nie zgadza się z treścią zaświadczenia o zatrudnieniu lub raport o pracę może dochodzić w ciągu 3 miesięcy od daty treści dowiedział się w sądzie, że pracodawca został zobowiązany do zmiany go w odpowiedni sposób.

 

TYTUŁ VIII

Ochrona interesów majątkowych OCHRONY pracodawcy

Praw osobistych PRACOWNIKÓW

 

§ 316

 

(1) Pracownicy nie będą wykorzystywane bez zgody pracodawcy, dla osobistego użytku i pracodawcami pracy produkcyjnych oznacza, w tym sprzętu komputerowego lub jego wyposażenia telekomunikacyjnego. Zgodność z zakazu ustanowionego w zdaniu pierwszym, pracodawca jest uprawniony do odpowiednich kontroli.

(2) pracodawca nie może bez ważnego powodu leżącego w specjalnym charakterem działalności pracodawcy zakłócać prywatności pracownika w miejscu pracy iw miejscach publicznych pracodawcy przez pracownika podlegającym otwartego lub ukrytego nadzoru, przechwytywania i nagrywania rozmów telefonicznych, sprawdzania poczty e-mail lub listów zaadresowanych do kontrolowania pracowników .

(3) Jeżeli pracodawca podaje powód, polegającego na szczególny charakter pracodawcy, co uzasadnia wprowadzenie mechanizmów kontroli wymienionych w ust 2, pracodawca musi poinformować pracowników bezpośrednio kontrolować zakres i sposób realizacji.

(4) pracodawca może zażądać informacji pracownika, który jest bezpośrednio związany z pracą wydajność i podstawowy stosunek pracy, o którym mowa w § 3 Nie wymagają szczególnej informacji na temat

a) ciąża,

b) rodziny i sytuacji finansowej,

c) orientację seksualną,

d) pochodzenie,

e) handel przynależność związkową,

f) członkostwo w partiach politycznych lub ruchów,

g) należący do kościoła lub stowarzyszenia religijnego,

h) przestępca integralności;

że, z wyjątkiem lit c), d) e) f) g) nie stosuje się, jeśli jest powód materiał na charakter pracy do wykonania i czy wymóg ten jest uzasadniony, lub w przypadkach jeżeli wymaga tego ustawa lub ustawodawstwa specjalnego. Informacja ta musi uzyskać od pracodawcy lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

TYTUŁ IX

Szczególny charakter PRACA niektórych pracowników, wyłączenie

Stosunek pracy i oddelegowany do pracy na terytorium

Inne państwo członkowskie UNII EUROPEJSKIEJ

 

§ 317

 

Pracownik stosunki pracy, który nie działa w miejscu pracy pracodawca, ale na warunkach uzgodnionych dla niego do wykonywania pracy w godzinach pracy obowiązujących w jego aukcji, ustawa ta ma zastosowanie, z

a) nie ulegnie zmianie organizacji pracy, opóźnień lub przerw z powodu niekorzystnych warunków pogodowych,

b) w przypadku innych ważnych barier osobistych do pracy, żeby stoczyć odszkodowania, chyba że rozporządzenie wykonawcze (§ 199 pkt 2) lub w przypadku rekompensatę wynagrodzenia zgodnie z § 192, w celu zapewnienia odszkodowania za zarobków zgodnie z § 192 stosuje się do pracownika wymiar czasu pracy określone w systemie zmianowym do pracodawcy do tego celu określenia

c) nie wynagrodzenie lub wyrównawcze od czasu do urlopu w godzinach nadliczbowych lub wyrównawcze, wynagrodzenia lub dodatku za pracę w dni świąteczne jest.

 

§ 318

 

Podstawowe stosunku pracy, o którym mowa w § 3 nie może być między małżonkami lub partnerami 51A).

 

§ 319

 

(1) Jeśli pracownik pracodawcy z innego państwa członkowskiego UE delegowanych do pracy w ramach transgranicznego świadczenia usług 91) w Republice Czeskiej, odnosi się ona do leczenia w Republice Czeskiej pod względem

a) maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku,

b) minimalna długość urlopu lub proporcjonalnie część

c) płaca minimalna, odpowiedni poziom gwarantowanych płac minimalnych i dodatki za nadgodziny,

d) Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

e) warunków pracy ciąży, pracownic karmiących piersią i pracowników do dziewięciu miesięcy po porodzie i pracowników młodzieżowych

f) równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,

g) warunków pracy dla agencji pracy tymczasowej.

Zdanie pierwsze nie stosuje się do praw wynikających z prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego pracownik został wysłany do pracy w ramach transgranicznego świadczenia usług będzie lepiej. Wygoda jest oceniana dla każdego praw wynikających ze stosunku pracy samodzielnie.

(2) Postanowienia ustępu 1 litery. b) ic) nie stosuje się, jeżeli czas wysłania pracowników do pracy w ramach transgranicznego świadczenia usług w Republice Czeskiej nie przekracza okres łącznie 30 dni w roku kalendarzowym. To nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest wysyłany do pracy w transgranicznego świadczenia pracy agencyjnej usług.

 

TYTUŁ X

Prawa związków zawodowych, organizacji pracodawców

I kontroli w stosunkach pracy

 

§ 320

 

(1) Projekty ustaw i innych projektów aktów prawnych dotyczących żywotnych interesów pracowników, w szczególności gospodarczych, produkcji, pracy, pracy, kulturowych i społecznych warunków, są omawiane z odpowiednimi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

(2) centralne urzędy administracji, które wydają wykonawcze prawo pracy, robią to po konsultacji z odpowiednimi związkami zawodowymi oraz odpowiednimi organizacjami pracodawców.

(3) Właściwe organy krajowe negocjowane ze związkami w kwestii warunków pracy i życia robotników i związków zawodowych dostarczyć niezbędnych informacji.

(4) działania związków zawodowych w stosunkach pracy dla pracowników państwowych 6), organizacje 15), 92), fundusze państwowe 14) i samorządy 40) mają prawo do jawnego

a) omówienie i komentarz na temat propozycji w sprawach warunków zatrudnienia dla pracowników i personelu,

b) przedstawienie propozycji, negocjować oraz wydawać opinie na temat propozycji na poprawę warunków w dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzenia.

 

§ 321

 

Związki zawodowe zapewniają zgodność z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o zatrudnieniu, prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych ustaw pracowniczych.

 

§ 322

 

(1) Związki zawodowe mają prawo do sprawowania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych pracodawców. Pracodawca jest obowiązany umożliwić władzy związkowej i kontrolę w tym celu, to

a) zapewniają możliwość zbadania, w jaki pracodawca wypełnia swoje obowiązki w opiece nad bezpieczeństwem i higieną pracy, która systematycznie stwarza warunki do bezpiecznej i zdrowej pracy

b) zapewnić możliwość pracy ekranu i urządzeń pracodawców pracowników, a pracodawcy kontrolę z wyposażenia ochrony osobistej,

c) zapewniają możliwość zbadania, czy pracodawca prawidłowo badać wypadki przy pracy,

d) zapewnić możliwość uczestniczenia w badaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lub wyjaśnić

e) pozwalają uczestniczyć w negocjacjach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

(2) Koszty poniesione w kontroli nad bezpieczeństwem i higieną pracy zapewnione przez państwo na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi.

 

§ 323

 

Monitorowanie wydajności w stosunku pracy są regulowane przez przepisy szczególne 36).

 

TYTUŁ XI

 

§ 324

uchylona przez ustawę nr 365/2011 Coll.

 

TYTUŁ XII

Tod des Arbeitnehmers

 

§ 325

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 326

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 327

aufgehoben durch das Gesetz Nr. 303/2013 Sb,

 

§ 328

 

(1) pieniężne prawa śmierci pracownika nie wygasają. W wysokości równej trzykrotności jego średnie miesięczne zarobki przechodzą płac i stosunku pracy wynagrodzenia z prawa, o którym mowa w § 3 zdanie drugie zmieniło jego małżonek, dzieci i rodziców, jeśli mieszka z nim w chwili śmierci w gospodarstwie domowym, sukcesja staje się, jeśli nie tych ludzi.

(2) pieniężne prawa pracodawcy przestają śmierci pracownika, z wyjątkiem praw, które zostały ostatecznie zdecydowały, lub którzy zostali zatrudnieni przed śmiercią, przyznał na piśmie co do powodów jak wyżej, oraz prawa do odszkodowania za szkody spowodowane umyślnie.

 

TYTUŁ XIII

Ograniczenie, spłatę kwot nienależnie wypłaconych oraz TERMIN

 

§ 329

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 330

 

Der Niedergang, gerade weil sie nicht innerhalb der Frist erfolgt, gibt es nur in den in § 39 genannten Fällen, Absatz 5, § 57, § 58, 59, 72, § 267, Absatz 2, § 268 Abs. 3, § 315 und § 339a Absatz

 

§ 331

 

Zwrot kwot wypłaconych nieprawidłowo, pracodawca może wymagać od pracownika tylko wtedy, gdy pracownik wiedział lub powinien był oczekiwać od okoliczności, że są one źle zaprojektowane lub błędnie zapłacone kwoty, w terminie 3 lat od daty płatności.

 

§ 332

uchylona ustawą nr 365/2011 Coll.

 

§ 333

 

Die Frist beginnt am ersten Tag und endet am letzten Tag vorgeschrieben oder vereinbarten Frist, ist es auch der Fall, wenn der Ablauf des bedingten Auftreten und Verschwinden von Recht ..

 

TYTUŁ XIV

DOSTAWA

 

§ 334

Przepisy ogólne dotyczące pracodawcy usług

 

(1) Dokumenty związane z tworzeniem, modyfikacją i zakończenia pracy lub umowy do pracy poza miejscem pracy, zwolnienia od kierownika pracy, ważnych dokumentów odnoszących się do wynagrodzenia, które są oceny wynagrodzenia (§ 113, pkt 4) lub zapłacić oceny ( § 136) i rekord naruszeń osoby ubezpieczonej (zwanej dalej "Dokument") czasowo niezdolny do pracy musi być wydany w ręce pracowników.

(2) dokument doręcza się pracodawcy do pracownika w swoje ręce w pracy w swoim mieszkaniu lub gdziekolwiek indziej będzie złapany, lub za pośrednictwem sieci lub usług łączności elektronicznej oraz, jeśli to niemożliwe, pracodawca może dokonać doręczenia za pośrednictwem usług pocztowych.

(3) Jeżeli pracodawca nie dostarczy dokumentów za pośrednictwem sieci lub usług łączności elektronicznej lub za pośrednictwem usług pocztowych, jest to również dokument mają być dostarczone, jeśli pracownik odmówi przyjęcia dokumentu.

(4) Jeśli dokument jest świadczona za pośrednictwem usług pocztowych, pracodawca wybierze usługę pocztową do pocztowym umowy zamkniętym 94) wynikał obowiązek dostarczenia poczty zawierającej dokumentu zgodnie z warunkami niniejszej ustawy.

(5) Warunki doręczania dokumentów prawników są regulowane przez § 48 Postępowania Cywilnego.

 

§ 335

Dostawa za pośrednictwem pracodawcy lub usługi

łączności elektronicznej

 

(1) Poprzez sieć usług łączności elektronicznej lub pracodawca mogą doręczać tylko wówczas, gdy pracownik z tej formy doręczenia i wyrazili pisemną zgodę pracodawcy pod warunkiem, e-mail do serwisu.

(2) dokument dostarczane za pośrednictwem sieci lub usług łączności elektronicznej muszą być podpisane przez uznanego podpisu elektronicznego 95).

(3) dokument dostarczony przez sieć lub usług łączności elektronicznej została wydana w dniu otrzymania potwierdzi dane pracodawcy Pracownik wiadomość podpisaną przez swojego uznanego podpisu elektronicznego 95).

(4) doręczenie dokumentu za pośrednictwem sieci lub usług łączności elektronicznej jest bezskuteczne, jeżeli dokument zostanie wysłany na adres pracownika pracodawca wrócił doręczony lub jeśli pracownik w ciągu 3 dni od dnia wysłania dokumentu potwierdza pracodawca otrzymuje komunikat danych podpisanej przez jego uznanej podpisem elektronicznym 95).

 

§ 336

Dostawa za pośrednictwem swojego pracodawcy

usługi pocztowe

 

(1) dokument dostarczony przez pracodawcę za pośrednictwem usług pocztowych, pracodawca wysyła pracowników na ostatni adres, który jest znany. Dokument może być również dostarczony do jednego pracownika wyznaczonego do odbioru na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z notarialnie podpisem pracownika 96).

(2) pracodawcy doręczenie dokumentu dostarczonego przez usług pocztowych musi towarzyszyć pisemnej dokumentacji dostawy.

(3) Jeżeli pracownik, który ma być obsługiwane przez usługi pocztowej osiągnięty, dokument jest przechowywany na terenie usług pocztowych lub władz lokalnych. Zaproś pracownika pisemnego zawiadomienia wypowiedzenia awarii dostaw, tak zapisany dokument w ciągu 10 dni roboczych od daty odbioru, a on mówi, gdzie, z którego dzień i godzinę można odebrać dokument. Zgłoszenie pod drugim zdaniu musi być pracownik poinformował także o konsekwencjach odmowy podjęcia dokumentów lub o braku wszelkiej pomocy niezbędnej do jej służyć.

(4) obowiązku pracodawcy do dostarczenia dokumentu jest spełnione, gdy pracownik podejmuje dokument. Jeżeli pracownik został zapisany dokument nie (ust. 3) zebrane w ciągu 10 dni roboczych uznaje się za doręczone w ostatnim dniu tego okresu, dokument ten jest wysłanie niedostarczonych zyski pracodawcy. Jeśli wykonywanie pracy przez pracownika dokumentów za pośrednictwem usług pocztowych w celu zapobiegania, pocztą zawierającą dokument odrzuca lub nie dostarcza żadnej pomocy niezbędnej w celu doręczenia dokumentu, dokument uznaje się być dostarczone w dniu dokonywania doręczeń miejsce. Pracownik musi zostać poinformowany o konsekwencjach posłańców odmowa dokument i instrukcje muszą być wykonane w wersji pisemnej.

 

§ 337

Doręczanie dokumentów dla pracowników

 

(1) pracownik dostarcza dokument do pracodawcy zazwyczaj osobistego doręczenia w miejscu, gdzie pracodawcy. Na wniosek pracownika, pracodawca jest zobowiązany do jej służyć w pierwszym zdaniu potwierdzone na piśmie.

(2) Jeżeli pracodawca zgadza się z tym, pracownik może dostarczyć dokument do pracodawców poprzez sieć lub komunikatów elektronicznych do elektronicznego adres w tym celu, pracodawca powiedział pracowników, pracodawca musi udokumentować być podpisane przez uznaną podpisem elektronicznym pracownika 95).

(3) Doręczenie dokumentu skierowanego do pracodawcy, jest przekonany, raz pracodawca podjął.

(4) dokument przekazany do wyznaczonych pracodawców za pośrednictwem sieci lub usług łączności elektronicznej została wydana w dniu jego otrzymania przez pracodawcę potwierdza komunikat danych pracowników podpisane przez swojego uznanego podpisu elektronicznego lub jego wyznaczonego uznany znak elektroniczny 95).

(5) Doręczenie dokumentu dla pracodawców za pośrednictwem sieci lub usług łączności elektronicznej jest bezskuteczne, jeżeli dokument zostanie wysłany na podany adres pracodawcy pracowników wróciła doręczony lub jeśli pracodawca w terminie 3 dni od wysłania dokumentu potwierdził jego pracowników otrzymuje wiadomość z danymi podpisał swój podpis elektroniczny oparty na wykwalifikowanych Certyfikat 95) lub podpisać elektroniczny znak oparty na kwalifikowanym certyfikacie systemu 95).

 

TYTUŁ XV

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy i zakończenia

PRAWA I OBOWIĄZKI stosunków pracy

WYKONYWANIE przejścia

I obowiązki wynikające z relacji przemysłowych

 

Część 1

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających stosunków przemysłowych, a wypowiedzenie

prawa i obowiązki wynikające stosunków przemysłowych, jeżeli

indywidualny pracodawca

 

§ 338

 

(1) przeniesienie praw i obowiązków ze stosunków pracy może nastąpić tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie lub w ustawodawstwie specjalnym.

(2) Jeśli przeniesienie działalności pracodawcy lub pracodawcy biznesu lub przekazywania zadań do ich pracodawcę lub pracodawcę do innego, prawa i obowiązki stosunków pracy w całości do kolejnego pracodawcy, prawa i obowiązki zbiorowej umowy przechodzi na kolejnego pracodawcy dla efektywności układów zbiorowych, ale tylko do następnego roku kalendarzowego.

(3) Do zadań lub czynności pracodawcy dla tych celów obejmuje w szczególności zadań związanych z zapewnieniem produkcji lub świadczenia usług i działalności podobnym charakterze na mocy specjalnego ustawodawstwa, osoba prawna lub fizyczna wykonuje w obiektach wykorzystywanych do takich działań lub ich zwykłymi miejscami ich wykonania pod własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Przyjmując pracodawcy niezależnie od formy prawnej powodem przeniesienia i czy jest przeniesienie praw własności, za osobę prawną lub fizyczną, która kwalifikuje się jako pracodawca, aby kontynuować zadania i działania obecnego pracodawcy lub podobnego typu działalności.

(4) Prawa i obowiązki byłego pracodawcę do pracowników, których stosunki pracy dobiegł końca, aż do daty przekazania, pozostają w mocy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, 21a).

 

§ 339

 

Rady (1) przed dniem przeniesienia praw i obowiązków ze stosunku pracy na innych pracodawców otrzymują obecnego pracodawcy i jego pracodawcę wymagane z góry, nie później niż 30 dni przed przejęciem praw i obowiązków na innych pracodawców do informowania związków zawodowych i Works z tego faktu i dyskutować z nimi do wykonania

a) datę lub proponowanym terminie przejęcia,

b) powody transferu

c) o prawnych, ekonomicznych i społecznych skutków przejęcia dla pracowników,

d) środków przygotowywanego w odniesieniu do pracowników.

(2) To nie tak, jeśli pracodawca lub związek zawodowy rada jest obecny i odbieranie pracodawca musi poinformować pracowników z wyprzedzeniem, którzy będą bezpośrednio dotknięte przeniesieniem czynników wymienionych w ustępie 1 nie później niż 30 dni przed dniem przekazania praw i obowiązków przez innego pracodawcę .

 

§ 339a

 

(1) Jeżeli zawiadomienie pracownika złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy lub przeniesienie staje się skuteczne wykonywanie praw i obowiązków ze stosunków pracy, lub jeżeli pracownik w tym samym czasie umowa zostanie rozwiązana pracownik szukać stwierdzenie przez sąd, że zwolnienie było spowodowane znacznym pogorszeniem warunków pracy w stosunku do przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy lub poruszającego korzystaniu z praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia stosunków.

(2) Jeżeli ustanie zatrudnienia z przyczyn wymienionych w ustępie 1, pracownik ma prawo do odszkodowania (§ 67 pkt 1).

 

§ 340

 

Postanowienia § 338 i 339 stosuje się również do przypadków, w których aktywność przekazanie pracodawcy lub strony pracodawcy lub pracodawcy przeniesienia zadań lub ich części przez innego pracodawcę zdecydowali się władzy najwyższej (§ 347 pkt 2).

 

§ 341

 

(1) Bei Beendigung der Verteilung durch den Arbeitgeber aus dem früheren Arbeitgeber die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ausgegangen, der Arbeitgeber, der über von ihm zu nehmen. Die Vorschriften des § 338 Absatz 2 Satz nach dem Semikolon gilt entsprechend.

(2) wird aufgehoben, wenn der Arbeitgeber die Behörde, die die Arbeitgeber, die der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Forderungen der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber gekündigt zu befriedigen, oder seine Ansprüche geltend zu machen aufgehoben zu bezeichnen. Wenn dem Arbeitgeber zur Aufhebung der Liquidation erfolgt, wird nach einer speziellen gesetzlichen Regelung 97 durchgeführt werden).

(3) Im Falle des § 338, die Arbeitgeber, mit dem die Managementverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben ausgeübt übergeordnete Behörde (§ 347 Abs. 2) zu übertragen, Ablauf oder die Erreichung des Zwecks, zu dem sie ansässig ist, hat diese Behörde zu bestimmen, die die Arbeitgeber sind Schalt seine Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsbeziehungen.

 

§ 342

 

(1) śmierci osoby fizycznej będącej pracodawcą, podstawowy stosunek pracy wygasa (§ 48 pkt 4), nie utrzyma się w biznesie. Jeśli odbiorca nie zamierza osobiście w handlu zgodnie z § 13 ustęp 1 punkt. b) c) ie) ustawy Handlu lub kontynuować świadczenie usług zdrowotnych na podstawie ustawy o służbie zdrowia nadal, podstawowy stosunek pracy kończy się daremne upływie trzech miesięcy od daty śmierci pracodawcy.

(2) w oddziale wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę na podstawie ustępu 1, wydaje pracownikowi, którego umowa o pracę lub umowę o wykonywanie pracy ustaje, na jego wniosek, potwierdzenie zatrudnienia, na podstawie dokumentów złożonych przez pracownika.

 

Część 2

Przeniesienie praw i obowiązków stosunku pracy

 

§ 343

 

(1) ustanawia szczególne przepisy prawne, które rząd dział 7) kończy połączenie lub połączenia z inną ministerstwa, przekazał wykonywanie praw i obowiązków stosunków pracy w całości do przyjmującego państwa jednostki organizacyjnej.

(2) ustanawia specjalne regulacji prawnej, że ministerstwo kończy podział przenosi się do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy w jednostkach organizacyjnych na ciągły rozwój. Specjalne ustawodawstwo przewiduje, że nowo powstałe departamenty rządowe przejmuje z istniejących departamentów rządowych do wykonywania praw i obowiązków stosunku pracy, że data jego dystrybucji zniknęły.

(3) Jeżeli przepis szczególny, że ministerstwo powołuje się na jakiś czas, Rozporządzenie to przewiduje również, dla których jednostką organizacyjną, przekazuje wykonywanie praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia w rozwiązaniu departamentów rządowych upływem tego czasu. Wygasa, jeżeli ministerstwo ustanowiony na mocy decyzji założyciela jakiegoś czasu koniec tego czasu, przechodzi wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy założyciela jeśli twórca nie trzymał, że te prawa i obowiązki do realizacji inny departament rządowy ustanowiony przez niego.

 

§ 344

 

(1) ustanawia specjalne regulacji prawnej, że część jednostek organizacyjnych państwa 7) przeniesiono do innego departamentu rządowego, przeniesione na wykonywanie praw i obowiązków ze stosunków pracy w tej części jednostek organizacyjnych państwa na rzecz zakładu przejmującego państwowej jednostki organizacyjnej. Konwertuje decyzję, według założyciela w związku ze zmianą aktu fundacji ministerstwa szarego do innego departamentu rządowego, przeniesione na wykonywanie praw i obowiązków ze stosunków pracy w tej części jednostek organizacyjnych państwa na rzecz zakładu przejmującego państwowej jednostki organizacyjnej. Postanowienia § 338 ust 2 zdanie po średnik stosuje się odpowiednio.

(2) Prawa i obowiązki stosunków przemysłowych dla pracowników departamentów rządowych przekazywane zgodnie z ustępem 1, która przestała istnieć aż do daty przekazania, wykonuje istniejącego departamentu rządowego.

 

§ 345

 

(1) ustanawia specjalne regulacji prawnej, jednostki organizacyjnej państwa 7) zostało unieważnione, rozporządzenie to określa także na państwowej jednostki organizacyjnej przekazuje wykonywanie praw i obowiązków wynikających stosunków pracy pracowników zlikwidowanych departamentów rządowych i organizacji państwa, 7) spełniają praw pracowniczych odwołane oddział 7) Państwo lub wymagania mające zastosowanie do tych pracowników.

(2) odwoła się od decyzji założyciela, zgodnie z departamentu rządowego 7), przekazał wykonywanie praw i obowiązków wynikających stosunków przemysłowych, anulowane ministerstwa 7) założyciela jeśli twórca nie trzymał, że te prawa i obowiązki do wykonania innej jednostki organizacyjnej państwa 7 ), ustanowiony przez niego.

 

§ 345a

 

Postanowienia § 339 i 339a stosuje się odpowiednio.

 

TYTUŁ XVI

Specjalne traktowanie zatrudnionych pracę z regularną

Praca za granicą

 

§ 346

 

Rozporządzenie rządu może określić odstępstwa zatrudnienia pracowników z regularnej pracy za granicą, w tym władzy i odpowiedzialności pracowników pracodawców w odniesieniu do

a) możliwość wielokrotnego odnawiania o pracę na czas określony za granicą, w tym zdolność do negocjowania długości zatrudnienia na czas określony na okres oddelegowania do pracy za granicą

b) warunki

1) dywersja czasu pracy za granicą, m.in. w odniesieniu do dni odpoczynku (§ 91),

2) ograniczenia dotyczące przepływu pracowników z przyczyn bezpieczeństwa pracownika, pracodawca siedziby za granicą.

 

§ 346a

durch das Gesetz Nr. 303/2013 Slg. aufgehoben.

 

§ 346b

 

(1) pracodawca nie może pracowników za naruszenie swoich obowiązków w ramach stosunku pracy podstawowej do nakładania kar pieniężnych lub wymagać od niego, to nie obejmuje szkód, za które pracownik jest odpowiedzialny.

(2) pracodawca nie może przenieść ryzyko zależnej od wyników pracy pracowników.

(3) pracodawca musi pracownik w związku z wykonywaniem pracy zależnej wymaga przedstawienia gwarancji finansowej.

(4) pracodawca nie może w jakikolwiek sposób wpłynąć lub wadą, ponieważ są one legalnie poszukuje swoich praw wynikających ze stosunków pracy.

 

§ 346c

 

Pracownik nie może zrzec się obowiązku pracodawcy do zapewnienia mu pensje, wynagrodzenia umowy i ich odszkodowań, odpraw, odszkodowań dla gotowości do pracy oraz zwrot kosztów odnoszących się do pracowników w związku z pracą.

 

§ 346d

 

(1) Das Pfandrecht ist nicht möglich, Schulden aus der Grundarbeitsverhältnis, die Mitarbeiter gegen den Arbeitgeber nur in der Zukunft ergeben hat sichern. Ein Pfandrecht kann nicht auf den Punkt, zu dem Mitarbeiter das Eigentumsrecht stellt sich erst in der Zukunft festgelegt werden.

(2) Der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer kann eine bewegliche Sache, halten Sie die andere Vertragspartei, um die Schulden, die sich aus der Grundarbeitsverhältnis zu gewährleisten.

(3) Ein Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber kann nicht auf einen Vertrag mit einer dritten Partei zu begehen, wenn sie sich auf den Inhalt der Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers sein.

(4) die Ansprüche der Grundarbeitsverhältnis durch den Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer, ist es nicht möglich, zu einem anderen zu bewegen. Der Anstellungsvertrag oder eine Vereinbarung für die Arbeit außerhalb der Beschäftigung durchgeführt, kann nicht übertragen werden.

(5) Schulden, der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber oder den Arbeitgeber gegen einen Arbeitnehmer nicht eine andere Person zu akzeptieren.

(6) Mitarbeiter nicht seinen Verpflichtungen als Gesamtschuldner zu erfüllen.

(7) die Sanktionen festgelegt werden, wenn für die in diesem Gesetz vorgesehen ist.

 

§ 346e

 

Wenn es um 346d weicht von der Partei der Anpassung an die in § 346b bezeichnet wird, ist ohne Bedeutung.

 

TYTUŁ XVII

BESTIMMUNGEN FÜR SCHULDEN UND INTERPRETATION VON BESTIMMTEN BEDINGUNGEN

 

§ 347

 

(1) groźba choroby zawodowej oznacza chorobę, które powstały podczas pracy niekorzystny wpływ warunków, w których choroba zawodowa powstać 98), ale nie osiągnie pewnego stopnia uszczerbku na zdrowiu, może być oceniana jako choroby zawodowej i innych wykonywanie pracy na tych samych warunkach może doprowadzić do powstania choroby zawodowej. Opinia lekarska na temat ryzyka zawodowego dostawcy usług choroby medycznej wydany przez właściwy opinii lekarskiej do kwestii choroby zawodowej 99). Rozporządzenie rządowe mogą postanowić, że stan zdrowia stanowi zagrożenie chorób zawodowych oraz warunki, na którym jest uznawane.

(2) organem w rozumieniu tej ustawy oznacza organ, który ma na mocy specjalnych przepisów przeciwko pracodawcy ma prawo do wykonywania uprawnień kontrolnych w trakcie wykonywania swoich zadań.

(3) Dla pracowników, którzy są narażeni podczas pracy szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego dla celów § 215, ust 2 pkt. c) rozważa pracowników radiologicznych w tej kategorii zgodnie z Rozporządzeniem sprawie ochrony przed promieniowaniem 99A).

(4) Dla celów niniejszej ustawy stosuje się również oznaczać izolacji kwarantanny 99b), oraz działań, a ryzyko epidemii ustawy o ochronie zdrowia publicznego i zmieniającego niektóre związane z nimi akty, jeśli zakaz lub ograniczenie grup kontaktów osób podejrzanych o zarażenie inne osoby i inne zakazy lub regulacja działalności w celu likwidacji lub niebezpieczeństwo epidemii 99C), aby zapobiec tego rodzaju zakazy, ograniczenia lub rozporządzeń w pracy personelu.

(5) Für die Zwecke dieses Gesetzes bedeutet eine Hausgemeinschaft von Personen, die dauerhaft miteinander leben und teilen Kosten für ihre Bedürfnisse.

 

§ 348

 

(1) wydajność pracy jest uważany za czas

a) pracownik nie działa barier do pracy, z wyjątkiem urlopu udzielonego na żądanie pracownika, jeżeli zostało to uzgodnione przed jego napracování i czas, po którym prace zostały przerwane z powodu niekorzystnych warunków pogodowych,

b) pozostawić,

c) Jeżeli pracownik wybiera wyrównawczego czasu wolnego za nadgodziny lub pracę w święta,

d) Gdy pracownik nie pracuje, ponieważ jest to święto dla której jest zapłacić odszkodowanie, lub dla których jego zarobków nekrátí.

(2) Postanowienia ustępów 1 i § 216 ustęp 2 i 3 stosuje się do celów pensji i wynagrodzeń od umowy.

(3) Czy jest to nieusprawiedliwionej brakowało pracy, pracodawca określa, po konsultacji ze związkami zawodowymi.

 

§ 349

 

(1) prawne i inne regulacje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, regulacje, sanitarne i epidemiologiczne, przepisy techniczne, dokumentów technicznych i norm technicznych, przepisów budowlanych i przepisów ruchu drogowego, wykonawczych i przepisów przeciwpożarowych przeładunku materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych, broni, materiałów radioaktywnych, substancji chemicznych i preparatów chemicznych i innych substancji szkodliwych dla zdrowia przy regulowaniu spraw dotyczących ochrony życia i zdrowia.

(2) wytyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy są szczegółowe instrukcje czołowych pracowników personelu, który znajduje starszy do niego.

(3) Przepisy dotyczące miejsca pracy dla celów § 113 ust. 2 i § 122 ust. 2 środki w stosunku do pracodawcy, negocjować umowę o pracę lub mianowania.

 

§ 350

 

(1) oznacza, samotny kawaler, wdowiec lub rozwiedziony kobiety, samotne, wdowiec lub rozwiedziony zakonnice i samotne mężczyzn do innych poważnych przyczyn, jeśli nie mieszka z małżonkiem lub z osobą towarzyszącą lub partnera 51A).

(2) personel Młodociani pracownicy są młodsi niż 18 lat.

 

§ 350a

 

Tydzień w rozumieniu tej ustawy oznacza 7 kolejnych dni kalendarzowych.

 

TYTUŁ XVIII

Średnie zarobki

 

Część 1

Postanowienia ogólne

 

§ 351

 

Aby być w podstawowych stosunków pracy, o których mowa w § 3, średnie zarobki muszą być przestrzegane, jeśli zostanie wykryty dopiero na mocy niniejszego tytułu.

 

§ 352

 

Średnie zarobki pracowników oznacza średnie zarobki brutto, chyba że prawodawstwo inaczej pracy.

 

§ 353

 

(1) przeciętne wynagrodzenie pracodawca ustala wynagrodzenie brutto lub wynagrodzenie pracowników obowiązujące w okresie i przepracowanych godzin w danym okresie.

(2) okres kwalifikacje są uznawane za czas dla pracowników dla wynagrodzenia.

(3) Jeżeli rozliczenie zarobków za pracę w godzinach nadliczbowych (§ 114 pkt 2 oraz § 127 pkt 2) w decydujący okres niż ten, w którym taka praca jest wykonywana, wlicza się godzin pracy zgodnie z ustępem 2 także nadgodziny za które wynagrodzenie jest świadczona.

 

Część 2

Okres nabywania uprawnień

 

§ 354

 

(1) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, decydujący okres poprzedniego kwartału kalendarzowego.

(2) średnia płaca ustalana jest na pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po okresie referencyjnym.

(3) tworzenie nowych miejsc pracy w poprzednim kwartale kalendarzowym, zastosowanie okres od zatrudnienia do końca kwartału kalendarzowego.

(4) stosowanie kont czasu pracy (§ 86 i 87) jest decydujący okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu wygładzanie (§ 86 pkt 3).

 

Część 3

Prawdopodobne zarobki

 

§ 355

 

(1) Jeśli pracownik w okresie neodpracoval co najmniej 21 dni, prawdopodobne zarobków.

(2) pracodawca określa prawdopodobne dochody z wynagrodzenia brutto lub pensji co pracownik osiągnął odpowiedni okres od początku, czy brutto wynagrodzenie prawdopodobnie osiągnięty, a szczególnie biorąc pod uwagę poszczególne części składowe normalnego wynagrodzenia lub płacy lub Wynagrodzenia pracowników wykonują taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.

 

Część 4

Formy średnich zarobków

 

§ 356

 

(1) Średnie zarobki są obliczane jako średnia zarobków godzinowych.

(2) W celu zastosowania średnie miesięczne zarobki brutto, powtórnie oblicza średnie wynagrodzenie na godzinę do 1 miesiąca średnia liczba godzin na 1 miesiąc w roku, średnia, średnia roku na ten cel ma 365.25 dni. Przeciętne godzinowe zarobki są mnożone przez pracownika tygodniowego czasu pracy pracownika i współczynnika 4.348, czyli średnia liczba tygodni na 1 miesiąc, w przeciętnym roku.

(3) Aby być stosowane do średnich miesięcznych zarobków netto, okaże się, że zarobki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto przez odjęcie składek do oszczędności emerytalnych, ubezpieczeń społecznych oraz wkład do polityki zatrudnienia państwa, 100), w ogólnym ubezpieczeniem zdrowotnym 101) i kopiach zapasowych Podatek od dochodów osobistych z zatrudnienia 102), obliczone zgodnie z warunkami i stawek stosowanych do pracowników w miesiącu, w którym średnie miesięczne dochody netto określona.

 

Część 5

Wspólne przepisy w sprawie przeciętnego wynagrodzenia

 

§ 357

 

(1) Jeżeli przeciętny pracownik zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie (§ 111), do którego pracownik prawo w miesiącu kalendarzowym, w którym trzeba było zastosować przeciętnego wynagrodzenia, średnie zwiększenie zysku wraz z kwotą odpowiadającą płacy minimalnej, prawdą jest również, gdy Zastosowanie prawdopodobnych dochodów (§ 355).

(2) pracownik, który doświadczył zmian w umowie o pracę ze względu na ryzyko choroby zawodowej lub w celu osiągnięcia maksymalnej ekspozycji i gdzie choroba zawodowa jest wykrywany po tej zmianie, w oparciu o podstawy wymiaru dla celów określonych w przepisach dotyczących przeciętnego ubezpieczenia wypadkowego Zysk ostatnio wykryte przed zmianą umowy o pracę, jeżeli jest to korzystniejsze dla pracowników.

 

§ 358

 

Jeśli pracownicy w okresie stanowiły wypłaty zarobków lub ich częścią, który jest udzielany na okres dłuższy niż kwartale kalendarzowym ustala się dla celów określenia przeciętnych zarobków w proporcjonalnej części za kwartał kalendarzowy, a pozostałą część (y) płac lub wynagrodzenia wlicza się wynagrodzenie brutto lub pensji ustalenia średnich zarobków w następnym okresie ust inne okresy). Liczba dodatkowy okres jest określony przez całkowity czas dla których wynagrodzenie stanowi. Brutto zarobków dla celów określenia przeciętnych zarobków w okresie obejmowały odsetek zarobków wskazanych w zdaniu pierwszym, odpowiadających tym czasie pracował.

 

§ 359

 

W przypadkach, gdy na mocy ustawodawstwa stosowanego w ramach rekompensaty z tytułu średnich zarobków uczniów lub studentów lub osób niepełnosprawnych, 103), którzy nie są zatrudnieni i przygotowanie do zawodu (działalności) odbywa się zgodnie ze specjalnym ustawodawstwem, opiera się na z wyżej średnich zarobków w § 357th

 

§ 360

 

Jeśli wygodniejsze dla pracowników, dla potrzeb podstawy wymiaru przez okres ubezpieczenia wypadkowe ustawodawstwa obowiązującego w poprzednim roku kalendarzowym.

 

§ 361

 

Ustalenia średnich zarobków czynnych pracowników na podstawie umów o pracę wykonywaną poza stosunkiem pracy jest regulowane przez ustawy. Jeśli negocjacyjną ryczałtu wynagrodzenia umowy dopiero po zadaniu pracy, odpowiedni okres (§ 354 pkt 1) cały czas podejmowane przez określony zadania.

 

§ 362

 

(1) W zarobków dla celów określenia średnie zarobki uznane za wynagrodzenie z umowy, wynagrodzenia lub innych dochodów przewidzianego dla pracowników do pracy w swojej pracy, siedząc w relacji niż praca w charakterze pracownika, o którym mowa w § 3 zdanie drugie, chyba że specjalny ustawa nie stanowi inaczej.

(2) Jeżeli pracownik wykonuje pracę u tego samego pracodawcy w bardziej podstawowych stosunków pracy, o których mowa w § 3 lub więcej w stosunku pracy, wówczas wynagrodzenie, wynagrodzenie lub wynagrodzenie w każdym podstawowym stosunku pracy, o którym mowa w § 3 lub stosunku pracy oddzielnie.

 

TYTUŁ XIX

Przepisy, które jest wykonującej prawo Unii Europejskiej

POSTANOWIENIA I co nie jest możliwe DO ZMARŁYCH

 

§ 363

 

Rückstellungen von denen Bestimmungen der Europäischen Union aufgenommen, die Überschrift des Titels IV des Ersten Teils, § 16 Abs. 2 und 3, § 30 Absatz 2, § 37 Abs. 1 bis 4, § 39, Absatz 6.2, § 40 Abs. . 3, § 41, Absatz 1, in der Einleitung eines Buchstaben c), d), f) und g), § 47, das Wort "Bord, wenn der Arbeitnehmer nach dem Mutterschaftsurlaub oder ein Mitarbeiter nach der Elternzeit in der Zeitspanne nach die der Arbeitnehmer Anspruch auf Mutterschaftsurlaub zu nehmen, um zu arbeiten, ist der Arbeitgeber verpflichtet, sie in ihrer ursprünglichen Arbeit und am Arbeitsplatz sind ", § 51a, § 53, Absatz 1 wird das Wort" verboten, Mitteilung an die Mitarbeiter "einen Punkt zu geben. d) § 54 Buchstabe. b) das Wort "dies nicht im Fall einer schwangeren Arbeitnehmerin, die im Mutterschaftsurlaub ist, ein Mitarbeiter bei der Elternzeit auf die Zeit, während der eine Frau hat das Recht auf Mutterschaftsurlaub nehmen anzuwenden", § 54 Buchstabe. c) das Wort "nicht ein Mitarbeiter im Mutterschaftsurlaub oder der Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Elternzeit auf die Zeit, in der eine Frau hat Anspruch auf Mutterschaftsurlaub nehmen", § 54 Buchstabe. d) "von schwangeren Arbeitnehmerinnen von Mutterschaftsurlaub oder den Angestellten oder Mitarbeiter, die Elternzeit nehmen", § 62-64, § 78, Absatz 1, Punkt. a) bis f), j), k) bin), das Wort "durchschnittliche Wochenarbeitszeit muss die vereinbarte Wochenarbeitszeit nicht überschreiten", die Worte "höchstens für einen Zeitraum von 26 Wochen in Folge," und die Phrase "Nur dieses Tarifvertrages kann definieren einen maximalen Zeitraum von 52 Wochen in Folge. ", Artikel 79 § 1, § 79a, § 85 Absatz 4 wird das Wort" wird die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der Puffer mit der Periode vom Arbeitgeber bestimmten gefüllt, aber nicht später als die Periode in § 78 Absatz 1 Punkt. Meter.), "§ 86 Abs. 3 und 4, § 88 Abs. 1 und 2, § 90, 90a, § 92, Absatz 1, 3 und 4, § 93, Absatz 2, zweiter Satz von Absatz 4 , § 93a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, § 94, § 96, Absatz 1, Punkt. a) Die Nummern 1 und 3 und Artikel 2, § 101, 102, § 103, Absatz 1, Punkt. a) bis h), j) und k) bis zum Ende des Absatz 1, Absatz 5.2, § 104, § 105 Absatz 1 wird das Wort "Arbeitgeber, bei dem der Arbeitsunfall eingetreten ist erforderlich, um die Ursachen und Umstände zu klären dieser Unfall "Absatz 3 lit. a), 4 und 7, § 106, Absatz 4.1 Punkt. a), c), d), f) und g), § 108, Absatz 2, 3, 6 und 7, § 110 Abs. 1, § 113 Absatz 4, § 136 Abs. 2, § 191, das Wort " Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Abwesenheit eines Mitarbeiters von der Arbeit für die Pflege eines Kindes unter 10 Jahren oder ein anderes Haushaltsmitglied in den Fällen des § 39 des Gesetzes über die Krankenversicherung und Pflege für ein Kind jünger als 10 Jahre für die in § 39 des Krankenversicherungsgesetzes genannten Gründen zu entschuldigen, oder denn wenn eine Person, die für ein Kind kümmert oder haben Untersuchung oder Behandlung von Gesundheitsdienstleistern, die nicht außerhalb der Arbeitszeit gesichert werden konnte, und kann daher nicht für das Kind zu sorgen, "§ 195, 196, § 197 Absatz 3 unterzogen das Wort "Elternurlaub nach Absatz 1 für den Zeitpunkt des Eingangs des Kindes bis zu dem Tag, wenn das Kind das Alter von 3 Jahren erreicht", das Wort "Elternzeit für den" § 197 Absatz 3, zweiter Satz, und der dritte, § 198 Abs. 1 4, wenn es um Elternzeit kommt, § 199 Abs. 1, § 203, Absatz 2, Punkt. a), § 213 Abs. 1, § 217, Absatz 4, in Bezug auf Elternzeit, § 218 Abs. 1, § 222 Abs. 2, § 229 Absatz 1 wird das Wort "Berufserfahrung als Arbeitsleistung, für die der Arbeitnehmer Lohn oder Gehalt ", § 238 Abs. 1 und 2, § 239, § 240 Abs. 1, § 241, Absatz 1 und 2, § 245 Abs. 1, § 246, Absatz 2, erster Satz, § 276 Der erste Satz von Absatz 1 und Absatz 2 bis 6 und 8, § 277, das Wort "Arbeitgeber hat, auf eigene Kosten den Arbeitnehmervertretern, die Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung ihrer Aktivitäten zu schaffen", § 278, Absatz 1 bis 3, Absatz 4 Satz und drittens, § 279, Absatz 1, Punkt. a), b), e) bis h) und Artikel 3, § 280, Absatz 1, Punkt. a) bis f), § 281 Abs. 5, § 288 bis 299, § 308, Absatz 1, in dem einleitenden Teil eines Buchstabens b), § 309 Absatz 4 und 5, § 316, kann Absatz 4 wird das Wort "Arbeitgeber nicht benötigen die Mitarbeiter Informationen, vor allem auf "einen Punkt. a), c), d), e), g) und h) und die Worte "gilt nicht, wenn festgestellt wird, triftigen Grund nach der Art der Arbeit, die durchgeführt werden, und wenn diese Anforderung angemessen ist" § 319, § 338, Absatz 2 und 3, § 339 Absatz 1 im einleitenden Teil, § 339, Absatz 2, 339a, 340, 345a, 346b, Absatz 4 und § § 350 Sekunden Absatz

 

CZĘŚĆ czternasty

Przepisy przejściowe i końcowe

 

TYTUŁ I

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 364

 

(1) Ustawa ta reguluje również stosunków pracy powstałych przed dniem 1 Styczeń 2007, chyba że ustawa stanowi inaczej poniżej.

(2) W ramach istniejącego ustawodawstwa akty prawne odnoszące się do tworzenia, zmiany i uchylenia pracę, umów o pracę lub umowy pracy, jak również innych aktów prawnych przyjętych przed dniem 1 Stycznia 2007, choć ich skutki prawne nastąpić po tej dacie.

(3) warunki pracy ustanowione na mocy istniejącego prawodawstwa wybór lub powołanie uważa się stosunków pracy umowę o pracę, to nie ma zastosowania w przypadku zatrudnienia

a) Szef departamentów rządowych 7),

b) wysoki urzędnik i siedziba 104),

c) kierownik jednostki organizacyjne instytucji rządowych 7),

d) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego 13),

e) szef jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego 13),

f) Dyrektor Państwowego Funduszu, jeżeli osoba w jego ciele głowy 14),

g) Dyrektor oragnizacja 15),

h) na czele jednostek organizacyjnych dotowanych organizacji 15),

i) Dyrektor szkoły osobie prawnej 16) i

j) gdy termin zostanie uregulowana w przepisach szczególnych.

(4) Roszczenia z tytułu zawodowego uszkodzenia, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie pracownika ubezpieczenia ustawodawstwo wypadku lub choroby zawodowej, który został zidentyfikowany przed wejściem w życie ustawodawstwa, ubezpieczenia wypadkowego, o odszkodowanie, który został ostatecznie zdecydowała lub im była umowa lub jeśli przewiduje się rekompensatę, podlega obowiązującym prawem.

(5) odszkodowanie z wypadku przy pracy, która miała miejsce w okresie przed wejściem w życie ustawodawstwa lub ubezpieczenie wypadkowe pracowników z choroby zawodowej został wykryty w okresie przed wejściem w życie ustawodawstwa, ubezpieczenie wypadkowe, i nie było przewidziane, podlegają prawnej istniejącej przepisów. Uszkodzenia w tych przypadkach, organ, który jest właściwy zgodnie z prawem ubezpieczenie wypadkowe pracowników.

(6) Oświadczenia pracowniczych szkody, które nastąpiły przed dniem 1 Stycznia 1993 lub choroby zawodowej, który został dotrzymany przed dniem 1 Stycznia 1993, o odszkodowanie, który został ostatecznie zdecydowała lub zawarły lub odszkodowanie, zgodnie z wymogami nie robotnicze ubezpieczeń odszkodowań za obrażenia pracy lub choroby zawodowej na podstawie ustawy nr 65 / 1965 Sb., Kodeks pracy, ze zmianami, czy obowiązkowe ubezpieczenie umowne pod ustaw szczególnych podlega obowiązującym prawem, chyba że ustawa stanowi inaczej poniżej.

(7) Odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim i odszkodowanie dla ofiar kosztów utrzymania należących do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie przepisów, ubezpieczenie wypadkowe pracowników efektywnej daty wypadku ubezpieczeniowego przepisów uważa się za renty wypadkowe pracowników i renta przeżył wypadek pod regulacja ubezpieczenie wypadkowe pracowników, a jego kwota nie może być niższa niż odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim lub kosztami za utrzymanie ocalonych, że jest on zachowany ofiara lub dzień poprzedzający datę wejścia w życie ubezpieczenia regulacyjnych wypadku pracowników.

(8) Roszczenia z tytułu zawodowego uszkodzenia, które nastąpiły przed dniem 1 Stycznia 1993 lub choroby zawodowej, który został dotrzymany przed dniem 1 Stycznia 1993, o odszkodowanie, który został ostatecznie zdecydowała lub zawarły lub jeśli przewiduje się rekompensatę, gdzie obowiązek zaspokoić roszczenia przeszedł do stanu sprzed dnia wejścia w życie przepisów, ubezpieczenie NNW, podlega istniejącego prawodawstwa ; odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim i odszkodowanie dla ofiar kosztów utrzymania należących do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie przepisów, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników z dniem wejścia w życie ustawodawstwa pracownika wypadku ubezpieczeniowego renty rozważyć wypadku i renty rodzinnej nieszczęśliwych wypadków zgodnie z zasadami wypadek ubezpieczeniowy. Wysokość rent wypadków i renty przeżył wypadku nie powinna być mniejsza niż kwoty rekompensaty za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim lub odszkodowania dla ocalałych z kosztów utrzymania, które są dla ofiary lub renty w dniu poprzedzającym datę wejścia w życie wypadku ubezpieczeniowego regulacyjnych pracowników.

(9) Roszczenia z tytułu zawodowego uszkodzenia, które nastąpiły przed dniem 1 Stycznia 1993 lub choroby zawodowej, który został dotrzymany przed dniem 1 Stycznia 1993, o odszkodowanie, który został ostatecznie zdecydowała lub zawarły lub odszkodowanie, zgodnie z wymogami nie robotnicze ubezpieczeń odszkodowań za obrażenia pracy lub choroby zawodowej na podstawie ustawy nr 65 / 1965 Sb., Kodeks pracy, zmienionej ustawą nr 231/1992 Coll., czy obowiązkowe ubezpieczenie umowne pod specjalnym ustawodawstwem dotyczącym uchylenia pracodawcę do spełnienia takich żądań do pracodawcy wyznaczonego organu, pracodawca uchylenie. Jeśli odwołanie od pracodawcy w stan likwidacji, ma obowiązek w pierwszym zdaniu organu prowadzącego likwidacji lub stan. Jeżeli obowiązek zaspokoić roszczenia powstały w zdaniu pierwszym po wejściu w życie przepisów, ubezpieczenie wypadkowe, są regulowane przez przepisy spełniają ubezpieczenia wypadkowego roszczeń. Odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim i odszkodowanie dla ofiar kosztów utrzymania należących do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie przepisów, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników efektywnej daty wypadku ubezpieczeniowego przepisów uważanych za pracowników na wypadek renta i wypadek przeżył renta, ale ilość nie może być mniejsza niż kwoty rekompensaty za utratę zarobków od niezdolności do pracy lub wymiana kosztów utrzymania ocalonych, które są dla ofiary lub renty w dniu poprzedzającym datę wejścia w życie wypadku ubezpieczeniowego regulacyjnych pracowników.

 

Część 1

Odpowiedzialności pracodawcy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

i chorób zawodowych

 

Część 1

Postanowienia ogólne

 

§ 365

 

(1) Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia wejścia w życie przepisów ubezpieczenia wypadkowego regulującego zasady odpowiedzialności pracowników pracodawcy odszkodowania za wypadki przy pracy i chorób zawodowych, § 272 do 274 oraz przepisy niniejszego tytułu, ustawa ta, § 205d ustawy nr 65 / 1965 Sb., Kodeks pracy, zmienionej ustawą nr 231/1992 Dz.U., ustawa nr 74/1994 Coll. oraz ustawa nr 220/2000 Coll. i Dekret nr 125/1993 Coll., ustanawiającego warunki i stawek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za urazy pracy lub chorób zawodowych, zmienionego rozporządzeniem nr 43/1995 Coll. , Dekret nr 98/1996 Coll. Zarządzenie nr 74/2000 Coll. oraz Zarządzenie nr 487/2001 Coll.

(2) Koszty administracyjne ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczenia odpowiedzialności pracodawcy za szkody przy pracy lub choroby zawodowej jest 4% całkowitych zdobył składek płaconych przez pracodawców w danym roku kalendarzowym.

 

Część 2

Zakres odpowiedzialności i zrzeczenie się odpowiedzialności

 

§ 366

 

(1) pracodawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez pracowników wypadku przy pracy, jeżeli szkoda powstała w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z nim.

(2) pracodawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez choroby pracownika, jeśli pracownik ostatnio pracował przed znalezieniem pracodawcy w warunkach, w których występuje choroba zawodowa, które zostały naruszone.

(3) choroby zawodowej i odszkodowania, jakie zostaną poniesione przed włączeniu jej do wykazu chorób zawodowych, a jego umieszczenie w wykazie na okres maksymalnie 3 lat przed jego wpisanie na listę.

(4) pracodawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nawet jeśli spełnione obowiązki wynikające z przepisów prawnych i innych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, co do odpowiedzialności w całości lub w części zwalnia.

 

§ 367

 

(1) pracodawca jest zwolniony od odpowiedzialności w całości, jeżeli udowodni, że szkoda wynikła

a) przez pracownika dotkniętego naruszone jego prawo błędu lub innych przepisów lub wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, chociaż z nich został właściwie poinformowany, a ich znajomość i przestrzeganie wymaganych i były stale kontrolowane, lub

b) z powodu pijaństwa dotkniętych pracowników w wyniku nadużycia lub innych substancji uzależniających, a pracodawca nie mógł zapobiec szkodom,

i że były to tylko uszkodzenie przyczyną.

(2) pracodawca jest zwolniony od odpowiedzialności w części, jeżeli udowodni, że szkoda wynikła

a) ze względu na okoliczności określone w ustępie 1 litery. a) ib) oraz, że były one jedną z przyczyn uszkodzenia

b) ponieważ pracownik działał w przeciwieństwie do zwykłego zachowania tak, że jasne jest, że chociaż prawo nie naruszyła lub inne przepisy lub wytyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, działał niedbale, chociaż dał swoje kwalifikacje i doświadczenie mieć świadomość, że może stać się przyczyną obrażeń. Dla lekkomyślnego zachowania nie można uznać za zwykłą nieostrożność i postępowanie wynikające z zagrożeń związanych z pracą.

(3) odstąpić od odpowiedzialności pracodawcy w części, pracodawca określa część szkody przez pracownika, stopień jego winy, w przypadku określonym w ustępie 2. b) jednakże, pracodawca musi zapłacić co najmniej jedną trzecią szkody.

(4) Przy ustalaniu, czy pracownik naruszył prawo lub innych przepisów lub wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca nie może powoływać się na przepisy ogólne, w których akt ma każdy, tak aby nie zagrozić ich zdrowiu i innych.

 

§ 368

 

Pracodawca nie może zrzec się odpowiedzialności w całości lub w części, jeżeli pracownik doznał urazu pracy podczas uniknięcia nieuchronnych pracodawców szkód lub bezpośrednio bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli pracownik świadomie nie wywoływać ten stan.

 

Część 3

Forma wymiany

 

§ 369

 

(1) Pracownicy, którzy odnieśli wypadkowi przy pracy lub z którym zapadła na chorobę zawodową, pracodawca jest w jakim stopniu jest odpowiedzialny za szkodę, jest zobowiązany do zapewnienia odszkodowania za

a) utrata zarobków,

b) powodującego ból i społecznej,

c) rozsądnie poniesione koszty związane z leczeniem,

d) uszkodzenia mienia, postanowienia § 265 pkt 3 stosuje się również tutaj.

(2) sposób i wysokość odszkodowania, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie do omówienia ze związkami i pracowników.

 

§ 370

Odszkodowanie za utratę zarobku za czas niezdolności

 

(1) Odszkodowanie za utratę dochodów w okresie niezdolności pracownika różnica między średnich zarobków przed szkody spowodowane w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz pełną kwotę odszkodowania wynagrodzenia zgodnie z § 192 i pełną kwotę choroby. Odszkodowanie za utratę zarobków w pierwszym zdaniu do pracownika średnich zarobków przed szkodę, nawet kiedy w czasie pierwszych 3 dni kalendarzowych czasowej niezdolności do pracy nie należy do choroby 105) lub gdy na podstawie § 192 ust 1 zdanie drugie średnik nie jest dla wyrównania płac.

(2) Odszkodowanie za utratę zarobków zgodnie z ustępem 1 i pracownika w innych jego niezdolności do pracy z powodu tego samego wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Przeciętne zarobki przed szkodę w zdaniu pierwszym, średnie zarobki pracowników przed pojawieniem się dalszych zniszczeń. Jeżeli przed pojawieniem się innych pracowników będzie odszkodowania odszkodowania za utratę zysków po zwolnieniu lekarskim, odszkodowania za utracony zarobek, o którym mowa w ustępie 1, zapewnia pracownikom do wysokości, do której ma prawo do odszkodowania za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim, jeśli nie niezdolnych do pracy. Na zarobki po wypadku przy pracy albo chorobą zawodową uważa się toczyć odszkodowania na podstawie § 192 i choroby.

 

§ 371

Odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim

 

(1) Odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim lub niepełnosprawności w uznaniu dla pracownika w wysokości różnicy między średnim wynagrodzeniu przed szkodę i zarobki osiągnięte po wypadku przy pracy albo choroby zawodowej powiększoną o wszelkie rent otrzymanych z tego samego powodu. Aby zmniejszyć renty dla poparciu innych świadczeń na podstawie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, ani do wynagrodzenia pracowników, które wyniosły do ​​zwiększonego wysiłku pracy jest brany pod uwagę.

(2) Odszkodowanie za utratę zarobków zgodnie z ustępem 1 i pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu innego niż oryginalny kontuzji pracy lub choroby zawodowej, zarobki z wypadku przy pracy albo chorobą zawodową uważa się zyski, z których Ilość choroby.

(3) Rekompensata za utratę zysków po zwolnieniu lekarskim lub niepełnosprawności uznane zgodnie z ustępem 1 i dla pracownika, który przechowywany jest w rejestrze osób poszukujących pracy, zarobki w wypadku przy pracy albo chorobą zawodową uważa się zarobki płacy minimalnej (§ 111). Jeżeli pracownik otrzymał zanim stali się kandydatem do pracy, odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim, jest to dla niego takie odszkodowanie na poziomie, w którym nabył prawo w czasie trwania zatrudnienia.

(4) Jeśli pracownik osiąga z własnej winy zarobki niższe od innych pracowników wykonujących tę samą pracę u pracodawcy lub w pracy tego samego gatunku, uważa się dochód za szkody pracy lub choroby zawodowej, średniej wynagrodzeń, których wysokość do innych pracowników.

(5) Pracownicy, którzy bez powodu odmawia podjęcia pracy, że pracodawca dba o odszkodowanie za utratę zarobków na podstawie ustępu 1 tylko w różnicy średnich zarobków przed szkodę i średnie zarobki, które może osiągnąć praca, która została zapewniona. Pracodawca nie zapłaci odszkodowania pracownikom kwoty mają dobre powody, dla których nie zarabiają.

(6) Odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu chorobowym pracownika do końca miesiąca kalendarzowego, w którym osiągnął wiek 65 lat lub do daty emerytury z ubezpieczenia emerytalnego.

 

§ 372

Odszkodowanie za ból i upośledzenie społeczne

 

(1) Odszkodowanie za powodującego ból i społeczne, jest oferowany przez jednego pracownika.

(2) Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych dekretu, w którym możliwe jest zapewnienie odszkodowania za pogorszenie bólu i społecznej oraz określającej wysokość odszkodowania w indywidualnych przypadkach.

 

§ 373

Rozsądnie poniesione koszty związane z leczeniem

 

Rozsądnie poniesione koszty związane z leczeniem należy do tych, którzy ponieśli te koszty.

 

§ 374

 

Odszkodowanie przewidziane w niniejszej ustawie nie każda utrata dochodu.

 

Część 4

Rodzaje refundacji za śmierć pracownika

 

§ 375

 

(1) Jeżeli pracownik umiera z powodu kontuzji pracy lub choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany do zakresu ich odpowiedzialności, aby zapewnić:

a) zwrot rozsądnie poniesione koszty związane z jej leczenia,

b) zapłaty uzasadnione koszty pogrzebu,

c) wydatki na utrzymanie osób, które przeżyły

d) jednorazowe odszkodowanie ofiarom,

e) odszkodowania za szkody majątkowe, przepisy § 265 pkt 3 stosuje się również tutaj.

(2) Prawa przyznane przez 1 nie są zależne od tego, czy dotkniętych pracownik przed śmiercią w określonym terminie korzystania z ich praw do odszkodowania.

 

§ 376

Náhrada rozsądnie poniesione koszty związane z leczeniem

i zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pogrzebem

 

(1) Odszkodowanie za rozsądnie poniesione koszty związane z leczeniem i odszkodowania za rozsądnych kosztów związanych z pogrzebem należy do tych, którzy ponieśli te koszty. Rozsądne wydatki koszty pogrzebu pogrzebu być odliczone pod warunkiem pod specjalnym aktem prawnym.

(2) zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z pogrzebem wydatki opłata za pogrzeb, opłat cmentarnych, koszty ustanowienia pomnika lub płyt o grubości co najmniej 20 000 CZK, wydatków na leczenie lub tablicy pamiątkowej, koszty podróży i jedna trzecia zwykłych kosztów na pogrzebie ubrania osobom bliskim .

(3) Rząd może, w świetle zmian, jakie nastąpiły w ewolucji poziomu cen, ilość regulacji ustanowić radę pamięci lub zgodnie z ustępem 2

 

§ 377

Alimenty zwrot do Ocalonych

 

(1) Rekompensata kosztów utrzymania dla ocalałych rozbitków, których zmarły pracownik lub pod warunkiem, jedzenie było zobowiązane do udzielenia, w okresie, w którym tego podatku powinna być, ale do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zmarły pracownik kończy 65 lat.

(2) Zwrot na podstawie ustępu 1 dla osób, które przeżyły 50% średnich zarobków pracowników, ustalonych przed śmiercią, kiedy pokarm został dostarczony lub zobowiązany dostarczyć jedną osobę, a 80% średnich zarobków, jeśli żywność została dostarczona lub zobowiązani do dostarczenia większej liczby osób. Kwoty, które można przypisać do każdej emerytury przyznanej Survivor jest potrącane ocalałych. Możliwe przeżyły zarobki są pomijane.

(3) Przy obliczaniu kosztów żywności dla ocalałych na podstawie średniej zarobków zmarłego pracownika, zwrot za utrzymanie wszystkich ocalałych nie może przekroczyć łącznej kwoty, do której zmarły spoczywa odszkodowań za utratę zarobków zgodnie z § 371, i nie może być przyznana więcej niż spoczywających zmarłych pracownikach w § 371 pkt 6

 

§ 378

Jednorazowe odszkodowania dla ofiar

 

(1) jednorazowe odszkodowanie za żyjącego małżonka i dziecko pozostające na utrzymaniu przy życiu, a każdy z co najmniej 240 000 CZK, rodziców zmarłego pracownika, jeśli pracownik mieszkał w domu, w sumie 240 000 CZK. Jednorazowe odszkodowanie w wysokości 240 000 CZK odpowiedzialności, nawet jeśli zmarły pracownik mieszka w jednym domu macierzystego.

(2) Rząd może z powodu zmian, jakie nastąpiły w rozwoju płac i kosztami utrzymania, jednorazowa pośmiertnych regulacji odszkodowawczej.

 

§ 379

Odszkodowanie za szkody

 

Odszkodowanie za szkody na rzecz spadkobierców pracownika.

 

Część 5

Wspólne i specyficzne przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę

 

§ 380

 

(1) wypadek przy pracy w rozumieniu niniejszej ustawy, zranienia lub śmierci pracowników, były, jeśli są poza jego kontrolą, krótkie, nagłe i gwałtowne działanie czynników zewnętrznych w trakcie pracy lub w bezpośrednim związku z nim.

(2) W wypadku praca jest oceniana, czy szkoda wyrządzona przez pracownika do wykonywania zadań zawodowych.

(3) nie wypadek przy wypadku przy pracy, co wydarzyło się na pracowników w drodze do pracy iz powrotem.

(4) Choroby zawodowe to choroby wymienione w specjalnej regulacji prawnej.

 

§ 381

 

Odszkodowanie za utratę zarobków podczas zwolnienia lekarskiego i odszkodowanie za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim z tego samego powodu, prawo odrębne, co nie jest obok siebie.

 

§ 382

 

(1) Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia w celu uzyskania odszkodowania za wypadki przy pracy i chorób zawodowych jest decydujący okres poprzedniego roku kalendarzowego, jeżeli okres nabywania uprawnień dla pracowników lepiej.

(2) Odszkodowanie za utratę zarobków i odszkodowań dla ocalałych z kosztów utrzymania, pracodawca zobowiązany jest do zapłaty na bazie miesięcznej, chyba że inny uzgodniony sposób płatności.

 

§ 383

 

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych są regulowane przez § 367th

 

§ 384

 

(1) pracodawca, który zastąpił kontuzjowanego odszkodowania strona ma prawo do odszkodowania przeciwko osobie poszkodowanej jest odpowiedzialny za takie szkody na mocy kodeksu cywilnego, do tego stopnia, że ​​zakres tej odpowiedzialności na ofiary, chyba że z góry ustalony.

(2) W przypadku odszkodowania za choroby zawodowe, pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania, prawo do odszkodowania od wszystkich pracodawców, dla których dotyczy problem pracownik pracujących w warunkach o których była choroba zawodowa, które zostały dotknięte, w stopnia, że ​​czas, który pracował dla pracodawcy w takich warunkach.

(3) W przypadku innej niż uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy lub choroby zawodowej, metody i zakres przepisów odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy.

 

§ 385

 

Pracownik, który w momencie wypadku lub choroby zawodowej w kilku stałych lub działające na mocy umowy do pracy wykonywanej poza stosunkiem pracy, poziom rekompensaty za utratę zarobków na podstawie średnich zarobków osiągniętych w tych wszystkich stosunków pracy i tak długo jak mogli podjąć.

 

§ 386

 

(1) Pracownicy, którzy podtrzymuje kontuzji lub choroby zawodowej, które w pracy umowę na czas określony lub w trakcie wykonywania pracy w ramach prac zawarta na czas określony do odszkodowania za utratę zarobków tylko do stosunek pracy skończył. Po tej chwili, odszkodowanie za utratę zarobków, jeśli to możliwe w danych okolicznościach, aby przypuszczać, że ofiara będzie nadal zatrudniony. Inne prawa wynikające z wypadku przy rekompensaty pracy lub choroby zawodowej nie ulega zmianie.

(2) jeśli firma ulegnie wypadkowi lub choroby zawodowej, którzy otrzymali emerytury lub renty dla niepełnosprawnych trzeciego stopnia, ma on prawo do odszkodowania za utratę zarobków w czasie, jeśli nie przestał być zatrudnieni z powodów niezwiązanych z wypadkiem przy pracy lub choroby, niewykonalny z powodów związanych z pracą obrażeń lub choroby zawodowej, ma on prawo do odszkodowania za utratę zarobków za okres, podczas którego, ze względu na jego stan zdrowia przed wypadku w pracy lub choroba może działać. Postanowienia § 371, pkt 6 stosuje się również tutaj.

 

§ 387

 

(1) Na drodze do pracy iz powrotem to podróż od pracownika na miejsce zamieszkania (zakwaterowanie) do punktu wejścia do budynku pracodawcy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań pracy i odwrotnie pracowników w leśnictwie, rolnictwie i budownictwie, a także na drodze do gromadzenia i z powrotem.

(2) droga od miejscowości zamieszkania pracowników w miejscu pracy lub w miejscu zakwaterowania w innej wiosce, która jest celem misji, jeśli nie również ich regularne prace społeczne iz powrotem jest uważany za niezbędne działania przed rozpoczęciem pracy lub po jej zakończeniu.

 

§ 388

 

W wyjątkowych przypadkach sąd może ustalić wysokość odszkodowania rozporządzenia wykonawczego (§ 372 ustęp 2) odpowiednio zwiększony.

 

§ 389

 

Nie ogranicza się do praw pracowników do rekompensaty za utratę zarobków z powodu wypadku przy pracy lub chorobą zawodową lub obrażenia inne niż z powodu wypadku przy lub choroby zawodowej oraz prawo do zwrotu dla ocalałych żywieniowych. Prawa do indywidualnego wykonywania wynikających z nich nie ulegają przedawnieniu.

 

§ 390

 

(1) zmiana okoliczności znacznie uszkodzone, które były istotne dla oceny szkody, może być uszkodzony i zmiany popytu pracodawców w organizacji swoich praw lub obowiązków.

(2) Rząd może z powodu zmian, jakie nastąpiły w rozwoju poziomu płac, zmiany warunków, ilości i sposobu rekompensaty za utratę zarobków przyznawanych pracownikom po ustaniu niezdolności do pracy wynikającej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to odnosi się także do zwrotu kosztów żywienia ocalałych.

 

§ 391

 

(1) uczniowie szkół średnich, ogrody zimowe i szkoły językowe upoważniony do organizowania państwowe egzaminy językowe lub studenci wyższych szkół zawodowych odpowiadają osoby prawnej wykonującej działalność placówki szkolnej lub szkoły lub osób fizycznych lub prawnych, których miejsca pracy z praktycznym szkoleniu, za wszelkie szkody do niego spowodowane teoretyczne lub praktyczne szkolenia lub w bezpośrednim związku z nim. Jeżeli szkoda powstała w edukacji poza zajęciami w szkole lub w bezpośrednim związku z jej uczniów lub studentów są odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody osoby prawnej wykonującej działalność obiektu szkolnego. Studenci są odpowiedzialni za szkody szkoły średniej, co zmusiło ją do studia lub praktykę w programie studiów na uczelni lub w bezpośrednim związku z nimi. Jeżeli szkoda powstała w badaniu lub praktyką krajową, lub w bezpośrednim związku z innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi, studenci są odpowiedzialni osobę fizyczną lub prawną, dla których badanie lub praktyka zostały wykonane.

(2) za szkody powstałe w wyniku uczniów szkół podstawowych i podstawowych szkół artystycznych w edukacji lub w bezpośrednim związku z nim, odpowiada osoby prawnej wykonującej działalność szkoły w edukacji poza zajęciami w szkole lub w bezpośrednim związku z tym ponosi odpowiedzialności za osoby prawnej wykonywania działalności obiektu szkolnego.

(3) istotne prawną sprawującą działalności szkoły jest odpowiedzialny za uczniów szkół średnich, uczelni i szkół językowych upoważnionych do organizowania egzaminów językowych państwowych i studentów szkół wyższych za szkody, które ponieśli naruszenie zobowiązań prawnych lub obrażenia podczas kształcenia teoretycznego i praktycznego w szkole lub w bezpośrednim związku z nim. Jeśli jakiekolwiek szkody w praktycznym nauczaniu osobę prawną lub fizyczną lub w bezpośrednim związku z nimi, podlega karze dla każdej osoby prawnej lub fizycznej, w którym odbywa się szkolenie praktyczne. Jeśli jakiekolwiek szkody w edukacji poza zajęciami w szkole lub w bezpośrednim związku z nimi, podlega karze dla osoby prawnej wykonującej działalność placówki szkolnej. Wykonuje działalność szkoły lub placówki publicznej szkoły jednostki organizacyjnej lub jego części, podlega karze do działania w imieniu ministerstwa.

(4) odpowiada danym kolegium do studentów za szkody, które ponieśli naruszenie zobowiązań prawnych lub szkody w trakcie studiów lub praktyki w programie studiów w college'u lub w bezpośrednim związku z nimi. Jeżeli szkoda powstała w badaniu lub praktyką krajową, lub w bezpośrednim związku z innymi osobami prawnymi lub osoby odpowiedzialnej osoby prawnej lub jednostki z których badanie lub praktyka zostały wykonane.

(5) dotyczy osoby prawnej wykonywania czynności obiektów szkolnych odpowiedzialna osoba fizyczna, z zamówionej instytucjonalnego kształcenia lub wychowania ochronną nakłada i osobom w prewencji Edukacyjna opieka wychowawcza za szkody, które ponieśli naruszenie zobowiązań prawnych lub szkody w trakcie realizacji niniejszej pracy lub w bezpośrednim związku z nią.

 

§ 392

 

(1) Osoby fizyczne pełniące funkcje publiczne i związkowych odpowiedzialnych za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub w bezpośrednim związku z osobą, dla której byli zatrudnieni, osoby i urzędnicy odpowiedzialni za uszkodzenia tych, dla których byli zatrudnieni.

(2) Osoby niepełnosprawne, którzy są zatrudnieni oraz ich przygotowanie do przyszłego zawodu odbywa się zgodnie ze specjalnymi przepisami, odpowiada za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorób zawodowych w tym preparacie, z których jeden jest przygotowanie do kariery jest.

 

§ 393

 

(1) Prawo do odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadków przy pracy są członkami ochotniczych jednostek straży pożarnych i społeczności górniczych i Ratownictwa, który poniósł szkody w pracy w tych zgromadzeniach. W tych przypadkach odpowiadają im jednego, w którym Corps został ustanowiony.

(2) Prawo do odszkodowania wynikające z wypadków przy pracy z osobami, którzy rzucają wyzwanie administracyjne agencje lub jednostki samorządu terytorialnego lub dowódca i zgodnie z jego instrukcjami lub za jego wiedzą osobiście pomóc w stłumieniu o incydentach lub przy usuwaniu jej skutków i cierpią w Działalność tych uszkodzeń. Za straty poniesione w wyniku wypadku są one w gestii organu lub gminy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

(3) prawo do szkód wynikających z wypadków przy pracy są osoby, którzy poświęcają na imprezach organizowanych przez lokalnych pracowników jednostek rządowych pomóc w realizacji ważnych zadań w interesie społeczeństwa, takich jak osoby, które pomagają się czasowo powiększające do społeczności i poniósłby szkodę w trakcie tych działań. Za straty poniesione przez nich odpowiada wypadku, do którego w czasie tej pracy wypadków.

(4) Prawo do odszkodowania wynikające z wypadku przy pracy, członkowie spółdzielni, którzy cierpią na uszkodzenie w trakcie wykonywania swoich obowiązków lub uzgodnione działania dla zespołu Red sanitariuszy Krzyża, zbiór krwiodawców, członków Górskiego Pogotowia Ratunkowego, a także osób fizycznych na wysokości zadania i jego instrukcje osobiście pomagać w akcji ratunkowej w tej dziedzinie, osoby, które wykonują wolontariatu, opieki społecznej zabezpieczeń oraz jednostek, które powierzono pracodawcy funkcji lub działalności, jeżeli poniósł szkodę podczas wykonywania zadań związanych z wykonywaniem funkcji lub działalności. Za straty poniesione w wyniku wypadku, który odpowiada im do którego byli zatrudnieni w tym wypadku.

 

Część 2

Stosowanie przepisów dotyczących wynagrodzenia płac, wynagrodzenia lub

umowy wynagrodzenie za pracę na tymczasowych

(Kwarantanna) i niektóre inne przepisy

 

§ 393a

 

(1) Postanowienia § 57, § 66 pkt 1 sekundy zdanie oraz § 192 do 194 stosuje się po raz pierwszy od dnia, w którym ustawa nr 187/2006 Coll. O ubezpieczeniu zdrowotnym.

(2) został stworzony w celu czasowej niezdolności lub jeśli został on poddany kwarantannie przed dniem, w którym, ustawa nr 187/2006 Coll. Na ubezpieczenie zdrowotne, rekompensaty płac, wynagrodzenia lub wynagrodzenia za umowy o pracę zgodnie z § 192 do 194 w okresie czasowej niezdolności lub kwarantanny nie jest. ".

 

Część 3

Korzystanie z przepisów wykonawczych

 

§ 394

 

(1) Do kwestia wykonawczych do realizacji § 104, pkt 6, § 105, pkt 7, § 137, pkt 3, § 189, pkt 6, § 238, pkt 2 i § 246 pkt 2 i 4 postępować przez

a) rząd rozporządzenie nr 495/2001 Coll. od zakresu i warunków szczegółowych za świadczenie ochrony osobistej, mycia, czyszczenia i dezynfekcji,

b) rozporządzenia rządu nr 447/2000 Sb., w jaki sposób regulować ilość pieniędzy na pensje i premie za to, że na pracowników połączeń wypłaconych na podstawie ustawy o wynagrodzeniach i gotowości do pracy w budżetowych i niektórych innych organizacji i organów

c) rząd rozporządzenie nr 494/2001 Coll. ustanowienie metodę nagrywania, raportowania i wysyłania rejestr urazów, wzorzec rekordu szkody oraz szereg instytucji, która umocni wypadku przy pracy i wysyła rekord wypadku,

d) Rozporządzenie rządu nr 469/2002 Coll. utworzenia katalogu utworów i wymagań kwalifikacyjnych i zmieniające rozporządzenie rządu w sprawie wynagrodzeń pracowników w usługach publicznych i administracji, z późniejszymi zmianami,

e) Rząd Rozporządzenie nr 289/2002 Coll. określenia zakresu i sposobu dostarczania danych do wynagrodzeń system informacji, zmienionej rządowego rozporządzenia nr 514/2004 Sb.

f) rozporządzenie rządu nr 62/1994 Coll. na rekompensaty wydatków pracowników niektórych budżetowe i składkowe organizacje z regularnej pracy za granicą, z późniejszymi zmianami,

g) Zarządzenie nr 288/2003 Coll. świadczenia pracy i miejsc pracy, które są zakazane dla kobiet w ciąży, kobiety karmiące, matki aż do dziewięciu miesięcy po urodzeniu i młodości, i warunki, w których małoletni może wyjątkowo przeprowadzić taką pracę, ponieważ kształcenie zawodowe.

(2) Do czasu wejścia w życie przepisów, ubezpieczenie wypadkowe podlega dekretem nr 440/2001 Dz. Odszkodowanie za powodującego ból i społecznych, zmienionej dekretem nr 50/2003 Coll.

 

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 395

 

Tracą moc:

 

1) Ustawa Dz.U. Nr 65/1965. Kodeks pracy,

2) ustawa nr 153/1969 Coll. Zmieniające i uzupełniające Kodeksu pracy,

3) Ustawa nr 72/1982 Coll. Zmieniające i uzupełniające Kodeks pracy, § 105,

4) ustawa nr 111/1984 Coll. Aby zwiększyć kwotę podstawową urlopu wypoczynkowego i uzupełnienie Kodeksu pracy, § 5,

5) Ustawa nr 22/1985 Coll. Zmieniające i uzupełniające § 92 i 105 Kodeksu pracy,

6) Ustawa nr 52/1987 Coll. Zmieniające i uzupełniające niektórych przepisów Kodeksu pracy,

7) ustawa nr 231/1992 Coll. Zmieniające i uzupełniające Kodeksu Pracy i ustawy o zatrudnieniu,

8) Ustawa Dz.U. Nr 74/1994. Zmieniające i uzupełniające Kodeks pracy nr 65/1965 Dz.U., ze zmianami oraz niektórych innych ustaw

9) Ustawa nr 220/1995 Coll. Ustawa zmieniająca Nr 74/1994 Coll. Zmieniające i uzupełniające Kodeks pracy nr 65/1965 Dz.U., ze zmianami oraz niektórych innych ustaw

10) Ustawa nr 1/1992 Coll. Płac wynagrodzenie za gotowość do pracy i średnich zarobków,

11) Ustawa nr 119/1992 Coll. Kosztów podróży,

12) Ustawa nr 44/1994 Coll. Zmieniające i uzupełniające ustawę nr 119/1992 Coll. Kosztów podróży,

13) Ustawa nr 125/1998 Coll. Zmieniające i uzupełniające ustawę nr 119/1992 Dz.U. o zwrot kosztów podróży, w brzmieniu ustawy nr 44/1994 Coll.

14) Ustawa nr 36/2000 Coll. Zmieniającej ustawę nr 119/1992 Dz.U. o zwrot kosztów podróży, z późniejszymi zmianami,

15) Ustawa nr 475/2001 Coll. W sprawie czasu pracy i odpoczynku pracowników czasowych o nierównym organizacji czasu pracy w transporcie,

16) Rząd Rozporządzenie nr 108/1994 Coll. Realizacja Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,

17) Rząd Rozporządzenie nr 461/2000 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 108/1994 Coll. Realizacja Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,

18) Rozporządzenie Rządu nr 342/2004 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 108/1994 Coll. Realizacja Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zmieniona przez rząd rozporządzenia nr 461/2000 Sb.

19) Rozporządzenie Rządu nr 516/2004 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 108/1994 Coll. Realizacja Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, z późniejszymi zmianami,

20) Rząd Rozporządzenie nr 252/1992 Coll. W sprawie warunków przyznawania i wysokości dodatkowych opłat za przeprowadzanie postępowania w trudnych i szkodliwych warunków pracy,

21) Rząd Rozporządzenie nr 77/1994 Coll. Zmieniające i uzupełniające rząd Republiki Czeskiej nr 252/1992 Coll. W sprawie warunków przyznawania i wysokości dodatkowych opłat za przeprowadzanie postępowania w trudnych i szkodliwych warunków pracy,

22) Rozporządzenie Rządu nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy,

23) Rząd Rozporządzenie nr 308/1995 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy,

24) Rząd Rozporządzenie nr 356/1997 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami Rząd Rozporządzenie nr 308/1995 Coll.

25) Rząd Rozporządzenie nr 318/1998 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

26) Rząd Rozporządzenie nr 132/1999 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

27) Rząd Rozporządzenie nr 312/1999 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

28) Rząd Rozporządzenie nr 163/2000 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

29) Rząd Rozporządzenie nr 430/2000 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

30) Rząd Rozporządzenie nr 437/2001 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

31) Rząd Rozporządzenie nr 560/2002 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

32) Rząd Rozporządzenie nr 464/2003 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

33) Rozporządzenie nr 700/2004 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 333/1993 Coll. Ustawienie minimalnej stawki płac i świadczeń płacowych za pracę w trudnych i szkodliwych środowiska pracy i pracy w nocy, z późniejszymi zmianami zmianami,

34) Rząd Rozporządzenie nr 303/1995 Coll. Na płacy minimalnej

35) Rząd Rozporządzenie nr 320/1997 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. Na płacy minimalnej

36) Rząd Rozporządzenie nr 317/1998 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, zmienione przez rząd rozporządzenia nr 320/1997 Coll.

37) Rząd Rozporządzenie nr 131/1999 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

38) Rozporządzenie Rządu nr 313/1999 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

39) Rząd Rozporządzenie nr 162/2000 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

40) Rząd Rozporządzenie nr 429/2000 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

41) Rozporządzenie Rządu nr 436/2001 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

42) Rząd Rozporządzenie nr 559/2002 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

43) Rząd Rozporządzenie nr 463/2003 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

44) Rząd Rozporządzenie nr 699/2004 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 303/1995 Coll. W sprawie minimalnego wynagrodzenia, z późniejszymi zmianami,

45) Rząd Rozporządzenie nr 330/2003 Coll. Na wynagrodzenia pracowników w sektorze usług publicznych i administracji,

46) Rozporządzenie Rządu nr 637/2004 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 330/2003 Coll. Na wynagrodzeń pracowników służb publicznych i administracji,

47) Artykuł I do rozporządzenia nr 213/2005 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 330/2003 Coll. Na wynagrodzeń pracowników służb publicznych i administracji, zmienione przez rząd rozporządzenia nr 637/2004 Sb. Rząd Rozporządzenie nr 469/2002 Coll. utworzenia katalogu utworów i wymagań kwalifikacyjnych i zmieniające rozporządzenie rządu w sprawie wynagrodzeń pracowników w usługach publicznych i administracji, z późniejszymi zmianami,

48) Rząd Rozporządzenie nr 307/2005 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 330/2003 Coll. Na wynagrodzenia pracowników w sektorze usług publicznych i administracji, z późniejszymi zmianami,

49) Rozporządzenie Rządu nr 537/2005 Coll. Zmiana rządu rozporządzenie nr 330/2003 Coll. Na wynagrodzenia pracowników w sektorze usług publicznych i administracji, z późniejszymi zmianami,

50) Dekret nr 140/1968 Coll. W pracy ulgi i bezpieczeństwo ekonomiczne uczniów w miejscu pracy,

51) Zarządzenie nr 197/1994 Coll. O zmianie ministerialnego dekretu nr 140/1968 Coll. W pracy ulgi i bezpieczeństwo ekonomiczne uczniów w pracy, w brzmieniu ustawy nr 188/1988 Sb.

52) Zarządzenie nr 172/1973 Coll. W razie dopuszczenia pracowników do wykonywania zadań w rewolucyjnym ruchu robotniczym,

53) Zarządzenie nr 75/1967 Coll. Dodatkowe wakacje dla pracowników, którzy wykonują pracę w szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie trudna, a rekompensaty za utratę zarobków po zwolnieniu lekarskim w przypadku niektórych chorób zawodowych,

54) Zarządzenie nr 45/1987 Coll. W sprawie zasad redukcji czasu pracy bez zmniejszania płac dla pracowników służby zdrowia przyczyn w ciągu 21 lat w głębokich kopalniach podziemnych,

55) Zarządzenie nr 95/1987 Coll. Dodatkowe wakacje dla pracowników, którzy pracują z substancji rakotwórczych,

56) Zarządzenie nr 96/1987 Coll. W sprawie zasad redukcji czasu pracy bez zmniejszania płac dla pracowników służby zdrowia ze względu na pracujących z substancji rakotwórczych,

57) Zarządzenie nr 108/1989 Coll. Zmieniające i uzupełniające dekretem nr 96/1987 Dz.U. o zasadach dotyczących redukcji czasu pracy bez zmniejszania płac dla pracowników służby zdrowia ze względu na pracujących z substancji rakotwórczych,

58) Dekret nr 104/1993 Coll., Okres z mniejszą potrzebę organizacji pracy w lesie należącym do państwa

59) Zarządzenie nr 275/1993 Coll., Który przewiduje okres niższych organizacji wojskowych muszą pracować gospodarstw i lasów,

60) Dekret nr 18/1991 Coll. Pozostałe akty użyteczności publicznej

61) Dekret nr 367/1999 Coll., Okres z niższą potrzeby przewoźników i operatorów do pracy na krajowym i regionalnym.

 

§ 396

Wydajność

 

(1) Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2007.

(2) Postanowienia § 238 ustępem 1 wygasa z dniem rozwiązania umowy staje się skuteczne konwencji MOP nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią w kopalniach wszystkich rodzajów, 1935 (nr 441/1990 Coll.).

 

Zaoralek v r

Paroubek v r

 

____________________________________________________________

 

1) Dyrektywa Rady z dnia 14 Październiku 1991 na obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG).

Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 Lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.

Dyrektywa Rady z 28 99/70/ES Czerwca 1999 dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC.

Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 Grudnia 1997 dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC.

Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 Grudnia 2004 wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz ich świadczenia.

Dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 Września 1994 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w grupach przedsiębiorstw o ​​zasięgu wspólnotowym skalę grup przedsiębiorstw we Wspólnocie.

Dyrektywa Rady 97/74/WE z dnia 15 Grudzień 1997, zakres dyrektywy 94/45/WE z europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w grupach przedsiębiorstw o ​​zasięgu wspólnotowym skalę grup przedsiębiorstw we Wspólnocie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej .

Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 Listopada 2006 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii są objęte dyrektywą 94/45/WE z europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach w skali i zasięgu wspólnotowym grup przedsiębiorstw we Wspólnocie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 Marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Artykuł. 13 dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 Października 2001 uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 Marca 2001 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/WE z dnia 16 Grudnia 1996 dotycząca delegowania pracowników w zakresie świadczenia usług.

Dyrektywa Rady 96/34/WE z dnia 3 Czerwca 1996 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z 4 Listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów czasu pracy.

Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 Czerwca 1994 r. w sprawie ochrony młodych pracowników.

Dyrektywa Rady z dnia 25 Czerwca 1991 uzupełniająca środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających na czas określony lub w tymczasowym stosunku pracy (91/383/EWG).

Dyrektywa Rady z dnia 12 Czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG).

Dyrektywa Rady z dnia 30 Listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu ochrony osobistej w miejscu pracy (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG) (89/656/EWG).

Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 Października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Dyrektywa Rady 2010/18/EU z 8 Marzec 2010, wdrażanie zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 Lipca 2006 na zasadzie równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia i pracy.

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 Czerwca 2000 wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 Listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/15/WE 11 Marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Dyrektywa Rady 2005/47/WE z dnia 18 Lipca 2005 porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników mobilnych wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne w transporcie kolejowym.

Artykuł. 15 dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 Lipca 2003 uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/38/WE z dnia 6 Maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się w zasięgu wspólnotowym grup przedsiębiorstw i Wspólnoty (przekształcenie).

2) Na przykład, ustawa nr. 234/2014 Sb., Ustawa o służbie cywilnej nr. 361/2003 Sb., W służbie członków sił bezpieczeństwa, z późniejszymi zmianami.

3) § 226 Kodeksu Handlowego.

4) ustawa nr 6/2002 Coll. Na sądów i niezawisłości sędziów, sędziów i Administracji Państwowej sądów oraz zmianie niektórych innych ustaw (ustawa o sądów i niezawisłości sędziów) z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 283/1993 Coll. Prokuratura, z późniejszymi zmianami.

Ustawy o służbie.

4) ustawy Dz.U. nr 563/2004. Na personelu pedagogicznego i o zmianie niektórych ustaw, z późn.

4b) § 68 ustawy nr 61/2000 Sb. O wysyłce.

4c) § 15a ustawy nr 85/1996 Coll. Na Advocacy, zmienionej przez ustawę nr 79/2006 Coll.

4d) § 36a ustawy nr 6/2002 Dz., Zmienionej ustawą nr 79/2006 Coll.

4e) § 32a ustawy nr 283/1993 Coll. Na prokuratora, zmienionej ustawą nr 121/2008 Coll.

4f) ustawa nr 358/1992 Coll. Na notariuszy i przez nich czynności (notarialny Code) z późniejszymi zmianami.

4g) ustawa nr 120/2001 Coll. Na egzekutorów sądowych i działań egzekucyjnych (wykonanie ustawy) oraz do zmiany innych ustaw, z późniejszymi zmianami.

4h) § 36 i nast. Ustawa nr 85/1996 Coll. Na Advocacy, z późniejszymi zmianami.

5) ustawy nr 312/2002 Dz. Władz lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 111/1998 Coll. Na uniwersytetów i zmianie niektórych innych czynów o szkolnictwie wyższym) z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 349/1999 Coll., Rzecznik Praw Obywatelskich, z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 257/2000 Coll. Probacja i mediacji oraz zmieniająca ustawę nr 2/1969 Coll. Na utworzenie ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej z Czech, z późniejszymi zmianami, Ustawa nr 65/1965 Coll. , Kodeks pracy, z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 359/1999 Coll. na społecznej i prawnej ochronie dzieci (ustawa o probacji i Biuro ds. Mediacji).

Ustawa nr 229/2002 Coll. Financial Arbiter z późniejszymi zmianami.

6) § 6 i 7 ustawy nr 219/2000 Sb. Nieruchomości w Republice Czeskiej i jej reprezentacji w sprawach prawnych.

7) § 3 i 51 ustawy nr 219/2000 Sb.

8) § 6 ust 2 pkt. d) ustawa nr 83/1990 Coll. w sprawie włączenia obywateli.

10) § 16 ustęp 2 ustawy nr 83/1990 Coll., Zmienionej ustawą nr 300/1990 Coll.

11) Ustawa nr 2/1991 Coll. Rokowań zbiorowych, z późniejszymi zmianami.

12) Na przykład ustawa nr 451/1991 Coll. Ustanawiające określone dodatkowe wymogi dla niektórych stanowisk w organach państwowych i organizacji Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Czechach i na Słowacji, z późniejszymi zmianami.

13) Ustawa nr 77/1997 Coll. W przedsiębiorstwach państwowych, z późniejszymi zmianami.

14) Na przykład ustawa nr 256/2000 Coll. Z Państwowego Funduszu Rolnego interwencji oraz zmianie niektórych innych ustaw (ustawa o Państwowym Funduszu Rolnego interwencji), ze zmianami, Ustawa Nr 211/2000 Dz.U. o Państwowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz zmieniająca ustawę nr 171/1991 Coll. kompetencji Republice Czeskiej w dziedzinie transferu własności państwowej wobec innych osób i Funduszu majątku narodowego Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami, z późniejszymi zmianami, ustawę nr 104/2000 Sb. Transportu Państwowy Fundusz Infrastruktura i zmieniająca ustawę nr 171/1991 Coll. kompetencji Republice Czeskiej w dziedzinie transferu własności państwowej wobec innych osób i Funduszu majątku narodowego Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami, z późniejszymi zmianami.

15) § 54 ustawy nr 219/2000 Sb., Z późniejszymi zmianami.

§ 27 ustawy nr 250/2000 Sb. Na budżetowych zasad terytorialnych budżetów.

16) Ustawa nr 283/1991 Coll. Policji Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami.

16) Na przykład, § 2, pkt 6 i 7 ustawy nr 312/2002 Coll., Z późniejszymi zmianami, § 102, ust 2 pkt. g) oraz § 103 pkt 3 ustawy nr 128/2000 Sb., w gminach (Miejski Zakład), z późniejszymi zmianami, § 59 ustęp 1 punkt. c) oraz § 61 ustęp 3 punkt. b) ustawa nr 129/2000 Coll. w regionach (regionalne), z późniejszymi zmianami, § 68 ustęp 2 punkt. v) oraz § 72 ustęp 3 punkt. b) ustawy Dz.U. nr 131/2000. Stolica Praga, z późniejszymi zmianami, § 7, pkt 4 oraz § 8 pkt 1 ustawy nr 245/2006 Coll. publicznych non-profit instytucjonalnych placówek medycznych i zmieniającego niektóre ustawy, § 10 dekretu nr 394/1991 Coll. w sprawie statusu, organizacji i funkcjonowania szpitali i szpitale innych wybranych specjalistycznych terapeutyczne instytuty i regionalnych stacji zdrowia publicznego kontroli w Ministerstwie Zdrowia Republiki Czeskiej, § 131 ustawy nr 561/2004 Sb . na przedszkole, biura podstawowe, średnie, zawodowe i inne edukacji (Education Act), § 14, pkt 3 ustawy nr 201/2002 Dz. Przedstawicielstwa rządowych w sprawach majątkowych, § 17, ustęp 2 ustawy nr 341/2005 Coll. w publicznych instytucjach badawczych, § 8, ustęp 1 punkt. a) oraz § 9 pkt 4 ustawy nr 483/1991 Coll., w Telewizji Czeskiej, § 8, ustęp 1 punkt. a) oraz § 9 pkt 4 ustawy nr 484/1991 Coll. w radiu Czech, § 8, ustęp 1 punkt. b) ustawy Dz.U. nr 517/1992. Czeska Agencja Prasowa, § 9, ustęp 2 ustawy nr 256/2000 Sb., § 6, pkt 5 ustawy nr 211/2000 Sb., § 8, pkt 4 ustawy Nr 104/2000 Coll., § 12, pkt 2 i 3 ustawy nr 77/1997 Coll., § 24, pkt 3 ustawy nr 250/2000 Sb.

16b) Na przykład, § 148, pkt 18 ustawy nr 435/2004 Coll. Zatrudnienia, § 48 ustawy nr 251/2005 Coll. Na Inspekcji Pracy, artykuł II, rozdział 17 ustawy nr 274/2003 Coll. Które zmienia niektóre przepisy dotyczące ochrony zdrowia publicznego, § 9 ustęp 3 ustawy nr 256/2000 Sb.

17) § 92 ustęp 2 ustawy nr 435/2004 Coll., Zmienionej ustawą nr 347/2010 Coll.

18) § 66 ustawy nr 435/2004 Coll.

19) § 4 pkt 1 ustawy nr 98/1987 Coll. Dodatek specjalny do górników, z późn.

20) § 89-101 ustawy o zatrudnieniu.

21) § 56 ustęp 2 punkt. b) ustawy Dz.U. nr 187/2006. na ubezpieczenie zdrowotne.

21a) ustawy nr 182/2006 Coll. Upadłościowe i rozliczenia (Ustawa Prawo upadłościowe), z późniejszymi zmianami.

22a) ustawy nr 108/2006 Coll. Nad usługami socjalnymi, z późniejszymi zmianami.

23) Ustawa nr 245/2000 Coll. Święta na ważne dni i dni odpoczynku, z późniejszymi zmianami.

23a) ustawy nr 95/2004 Sb. Warunki nabywania i uznawania kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji w zawodzie lekarza lekarz, stomatolog i farmaceuta, z późn.

23b) ustawy nr 96/2004 Coll. Warunki do ekstrakcji oraz uznawania kwalifikacji dla zawodów niemedycznych oraz działań związanych z ochroną zdrowia oraz o zmianie niektórych ustaw (związane Zawody paramedyczne) z późniejszymi zmianami.

24) Ustawa nr 56/2001 Coll. Na warunkach drogowych w ruchu drogowym pojazdów oraz zmieniająca ustawę nr 168/1999 Dz.U. o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy oraz o zmianie niektórych ustaw związanych (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów Silnik ), zmienionej ustawą nr 307/1999 Coll.

25) Ustawa nr 13/1997 Coll. Na drogach, z późniejszymi zmianami.

26) § 3 ust 1 pkt. a)-c) ustawy nr 266/1994 Coll. Kolei, z późniejszymi zmianami.

27) § 2. c) Zarządzenie nr 175/2000 Sb. Przepisy transportowe do publicznego transportu kolejowego i drogowego osób.

28) Ustawa nr 49/1997 Coll. O lotnictwie cywilnym oraz zmieniającej ustawy nr 455/1991 Coll., W zakresie handlu (Trade Act) z późniejszymi zmianami.

29) Ustawa nr 114/1995 Coll. Na żeglugi śródlądowej, z późniejszymi zmianami.

31) § 67 ustawy nr 133/1985 Dz.U. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.

32) § 37 ustawy nr 258/2000 Coll. Na ochronę zdrowia publicznego oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z późniejszymi zmianami.

33) Ustawa nr 379/2005 Coll. Środki ochrony przed uszkodzeniami wyrobów tytoniowych, alkoholu i innych substancji uzależniających oraz zmieniające prawach pokrewnych.

34) Rząd Rozporządzenie nr 21/2003 Coll. Ustanawiającej wymagania techniczne dla środków ochrony indywidualnej.

35) Ustawa nr 167/1998 Coll. Na substancji uzależniających i zmiany innych ustaw, z późniejszymi zmianami.

36) Na przykład ustawa nr 251/2005 Coll. Na Inspekcji Pracy, Ustawa nr 61/1988 Coll. Na działalności górniczej, materiałów wybuchowych i administracji Górniczego, z późniejszymi zmianami, ustawa nr 18/1997 Coll. pokojowego wykorzystania energii jądrowej i promieniowania jonizującego (Atomic Act) oraz zmieniające i uzupełniające niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

37) Ustawa nr 309/2006 Coll., Zmienionej ustawą nr 362/2007 Dz.

37a) § 9 ustawy nr 309/2006 Coll.

38) § 39 ustawy nr 258/2000 Sb., Z późniejszymi zmianami.

39) Na przykład ustawa nr 201/1997 Coll. Na wynagrodzenia i inne dane dotyczące prokuratorów i zmieniające i uzupełniające ustawa nr 143/1992 Dz.U. o wynagrodzeniach i gotowości do pracy w budżetowych i niektórych innych organizacji i organów, jak zmianami.

40) Ustawa nr 128/2000 Coll., On Gmin (Miejski Zakład), z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 129/2000 Coll. W regionach (regionalne), z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 131/2000 Coll. Na Pragi, z późniejszymi zmianami.

41) § 124 Ustawy o Edukacji.

42) Ustawa nr 526/1990 Coll. O cenach, z późniejszymi zmianami.

43) Ustawa nr 151/1997 Coll. Na wyceny oraz zmianie niektórych ustaw w wyceny) z późniejszymi zmianami.

43) Na przykład, § 118, ustęp 2 ustawy nr 90/1995 Coll. Na regulaminu Izby Deputowanych, § 147, ustęp 2 ustawy nr 107/1999 Coll. Zasady na senackich wewnętrznego, § 4, pkt 3 ustawy nr 114/1993 Coll. w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, zmienionej ustawą nr 281/2004 Sb.

44) § 24 do 26 ustawy nr 250/2000 Sb. Na budżetowych zasad terytorialnych budżetów.

45) § 2 ustawy nr 563/2004 Sb. Na personelu pedagogicznego i o zmianie niektórych ustaw.

46) Ustawa o Edukacji.

47) Ustawa nr 563/2004 Coll.

48) Ustawa nr 365/2000 Coll. Na publicznych systemów informacyjnych administracji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z późniejszymi zmianami.

49) Ustawa nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

50) § 16 ustęp 1 ustawy nr 6/1993 Coll. Z Czeskiego Banku Narodowego.

51) Ustawa nr 121/2001 Coll. Na egzekutorów sądowych i działań egzekucyjnych (wykonanie ustawy) oraz do zmiany innych ustaw, z późniejszymi zmianami.

51a) ustawy nr 115/2006 Coll. Na jawnej oraz o zmianie niektórych ustaw związanych, zmienionej ustawą nr 261/2007 Dz.

52) Ustawa nr 337/1992 Coll. W sprawie podatków i opłat, z późniejszymi zmianami.

53) Ustawa nr 500/2004 Coll. Kod administracyjny, zmienionej ustawą nr 413/2005 Coll.

54) § 276 do 302 postępowania cywilnego.

Ustawa nr 119/2001 Coll. Ustanawiające przepisy dotyczące przypadków równoczesnego wykonywania wyroku.

55) § 277 postępowania cywilnego.

56) Ustawa nr 499/2004 Coll. Serwis Archiwa i rejestry oraz zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

57) Na przykład ustawa nr 236/1995 Coll. Na płac i innych czynników związanych z obowiązkami przedstawicieli władzy państwowej oraz niektórych organów państwowych, sędziów i członków Parlamentu Europejskiego, z późn.

58) ustawy Dz.U. nr 187/2006., Z późniejszymi zmianami.

59) Ustawa nr 258/2000 Coll., Z późniejszymi zmianami.

61) § 26 ustawy nr 187/2006 Coll.

62) § 48 ustęp 2 ustawy nr 187/2006 Coll.

63) § 33 ustawy nr 187/2006 Coll.

64) § 21 ustęp 1 punkt. a) ustawy Dz.U. nr 187/2006., zmienionej ustawą nr 261/2007 Dz.

64a) § 22 ustawy nr 187/2006 Coll.

65) § 31 ustawy nr 187/2006 Coll.

66) § 56 ustęp 2 punkt. b) ustawy Dz.U. nr 187/2006.

67) § 83 ustęp 2 punkt. b) ustawy Dz.U. nr 187/2006.

68) § 7 pkt 12 ustawy nr 117/1995 Coll. Na państwowego wsparcia społecznego, z późniejszymi zmianami.

69) Na przykład, decyzja Rady 2003/479/WE z dnia 16 Czerwca 2003 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady.

70) Na przykład, § 7 pkt 5 ustawy nr 104/2000 Coll. Na Transportu Państwowego Funduszu Infrastruktury i zmieniającej ustawy nr 171/1991 Coll. Kompetencje Republiki Czeskiej w dziedzinie transferu własności państwowej wobec innych osób oraz o Krajowym Funduszu Własności Czechy, z późniejszymi zmianami, § 15, pkt 9 oraz § 83 pkt 11 Ustawy o szkolnictwie wyższym, w Education Act, § 184, § 38 ustawy nr 95/2004 Dz. warunki nabywania i uznawania kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych dla lekarzy lekarz, stomatolog i farmaceuty oraz § 90 pkt 1 ustawy nr 96/2004 Dz. warunki wydobycia i uznawania kwalifikacji dla zawodów niemedycznych oraz działań związanych z ochroną zdrowia oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z (ustawa o zawodach paramedycznych).

71) Na przykład § 200 Kodeksu Handlowego.

71a) ustawy nr 627/2004 Sb. Europejskich firm, z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 307/2006 Coll. SCE, zmienionej ustawą nr 126/2008 Coll.

Ustawa nr 125/2008 Coll. Przekształcanie spółek handlowych i spółdzielni.

72) Ustawy o szkolnictwie wyższym.

73) Dekret nr 114/2002 Coll. Fundusz kulturalnych i społecznych potrzeb, z późn.

75) Dekret nr 430/2001 Coll. O kosztach wyżywienia i porządku w organizacjach rządowych i państwowych organizacji składkowych.

76) § 67 do 84 ustawy o zatrudnieniu.

77) § 42 do 44 ustawy nr 187/2006 Coll.

77a) § 8 ustawy nr 108/2006 Coll. Na usługi społeczne.

78) Na przykład § 17 Kodeksu handlowego, ustawa nr 412/2005 Coll. W zakresie ochrony informacji niejawnych i możliwości ochrony.

79) § 200x postępowania cywilnego.

80) § 21 Kodeksu Handlowego.

82) Ustawa nr 627/2004 Coll. Europejskie firmy, zmienionej ustawą nr 264/2006 Coll. Ustawa nr 307/2006 Coll. SCE.

83) Ustawa nr 219/1999 Coll. Na Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami.

84) Ustawa nr 312/2002 Coll., Z późniejszymi zmianami.

85) § 172 pkt 2 ustawy o szkolnictwie.

86) § 94 ustęp 2 uniwersytetów.

87) § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego.

88) Ustawa nr 159/2006 Coll. Konflikt interesów.

89) § 34 i § 115 pkt. d) ustawy Dz.U. nr 108/2006., z późniejszymi zmianami.

90) § 39 do 57 ustawy o zatrudnieniu.

91) art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

92) § 53 ustawy nr 218/2000 Sb. Na zasad budżetowych oraz zmianie niektórych inne akty (zasady budżetowe), z późniejszymi zmianami.

93) § 278 postępowania cywilnego.

94) Ustawa nr 26/2000 Coll. W sprawie usług pocztowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (ustawa o usługach pocztowych) z późniejszymi zmianami.

95) Ustawa nr 227/2000 Coll. O podpisie elektronicznym, z późniejszymi zmianami.

96) Na przykład ustawa nr 21/2006 Coll., Na weryfikacji zgodności z odpisu lub kopii dokumentu i uwierzytelniania podpisu oraz zmianie niektórych ustaw w kontrole).

97) Na przykład, Kodeks Handlowy, ustawa nr 328/1991 Coll., Z późniejszymi zmianami.

98) Dekret nr 342/1997 Coll. R. ustanawiająca procedurę uznawania chorób zawodowych oraz wykazu wyrobów medycznych, które rozpoznają tych chorób, zmienionej dekretem nr 38/2005 Coll.

99) Rozporządzenie Rządu nr 290/1995 Coll. Na liście chorób zawodowych.

99a) § 16 pkt 2 dekretu nr 307/2002 Dz. Sprawie ochrony przed promieniowaniem, zmienionego dekretem nr 499/2005 Coll.

99b) § 2, pkt 5 ustawy nr 258/2000 Dz.U. o ochronie zdrowia publicznego oraz zmieniającej niektóre związane z nimi akty.

99C) § 69 ustęp 1 punkt. b)-h) ustawy nr 258/2000 Coll., zmienionej ustawą nr 274/2003 Coll.

100) Ustawa nr 589/1992 Coll. W sprawie zabezpieczenia społecznego i polityki zatrudnienia państwa, z późniejszymi zmianami.

101) Ustawa nr 592/1992 Coll. Na premii za powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, z późniejszymi zmianami.

Ustawa nr 48/1997 Coll. Na publicznego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmianie niektórych ustaw, z późn.

102) § 38h ustawy nr 586/1992 Coll. O podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami.

103) § 67 ustawy o zatrudnieniu.

104) § 2, pkt 5 ustawy nr 312/2002 Coll., Z późniejszymi zmianami.

105) § 15 pkt 1 i 3 ustawy nr 54/1956 Coll., Na ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, z późniejszymi zmianami.

107) § 56 ustęp 2 punkt. b) ustawy Dz.U. nr 187/2006., zmienionej ustawą nr 305/2008 Coll.

108) Ustawa nr 198/2009 Coll. W sprawie równego traktowania oraz środków prawnych ochrony przed dyskryminacją oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa Antydyskryminacyjnego).

109) Ustawa nr 83/1990 Coll., Z późniejszymi zmianami.

110) Na przykład § 24 ustęp 2 ustawy nr 563/2004 Sb., § 22 ustawy nr 95/2004 Coll., § 51 i 54 ustawy nr 96/2004 Coll.

111) § 7 pkt 1 ustawy nr 2/1991 Coll., Zmienionej ustawą nr 225/2005 Coll.

Artykuł 18 § 1 i § 19 ustawy nr 89/1995 Coll. Na Państwowej Służby Statystycznej, zmienionej ustawą nr 220/2000 Sb. i Nr Ustawa 411/2000 Coll.

112) § 6 ust 2 pkt. d) ustawa nr 83/1990 Coll.

 

 

Załącznik do ustawy nr 262/2006 Coll.

Charakterystyka klas

 

1) stopień

 

Prace składające się z unikalnych operacji powtarzalnych zadań. Praca z obiektami przy użyciu prostych narzędzi i narzędzi ręcznych bez linków do innych procesów i działań. Realizacja różnorodne zabiegi z poszczególnych przedmiotów i kawałków lekki (5 kg). Obecne wymagania dotyczące zmysłowej funkcji. Praca w sprzyjających warunkach zewnętrznych.

 

2) stopień

 

Pracy tego samego rodzaju, która odbyła się dokładnie w wejścia i wyjścia jasno zdefiniowanych, z małymi odchyleniami i ram identyfikowalności do innych procesów. Praca z wieloma elementami (obiekty) stanowiących całość, takich jak manipulowanie przedmiotami, wymagających specjalnego traktowania ust kruche, ciężkie, łatwopalny, ryzyko zakażenia). Realizacja częściowych prac, które są częścią szerszych procesów.

Długotrwałe jednostronne załadunek i małych grup mięśniowych (palce, nadgarstek) i zmuszony rytmu pracy i nieco gorzej (np. klimat) Uwarunkowania zewnętrzne. Praca z potencjalnego ryzyka zawodowego kontuzji.

 

3) stopień

 

Praca z dobrze zdefiniowanych wejść i wyjść oraz ogólnych zasad określonych procedur w stosunku do innych procesów. Praca z urządzeniami i zespołów z logicznym (celowa) zamawiania bez linków do innych jednostek (montaż). Odpowiedzialności za zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w zespole.

 

4) stopień

 

Jednorodne Framework do pracy z pisania i wyjść wyraźnie zdefiniowane, ze większy wybór alternatywnych rozwiązań i ram identyfikowalności do innych procesów (Prosty praca zawodowa "). Praca z jednostek i formacji z kilku pojedynczych elementów (obiektów) o logiczne (celowy) uzgodnieniu z częściowym związki z innymi jednostkami (montaż). pracować przy założeniu prosty stosunek pracy.

Długotrwałe jednostronne obciążenie i większych grup mięśni. Nieznacznie wzrosły psychiczne wymagania związane z odrębną grupę jednorodnych czasu operacji rozwiązań stałą pracę, zgodnie z tymi procedurami.

 

5) stopień

 

Proste prace techniczne wykonane z wielu połączonych ze sobą elementów, które są częścią systemu. Usprawnienie rutynowe i prosta obsługa i zmianę procesów grup, zespołów i innych niestałych jednostek organizacyjnych oraz grup pracowników, bez podporządkowania związany z odpowiedzialnością za szkody, które nie mogą być usunięte na własną rękę i w krótkim czasie.

Zwiększone zapotrzebowanie psychiczne wynikające z odrębnych zadań, które są reprezentowane głównie przez konkretnych zjawisk i procesów o zróżnicowanej naturze z żądaniami długoterminowej pamięci, wyobraźni i przewidywalności częściowej możliwość porównania, uwagi i elastyczności. Dokładne zróżnicowanie małych zmysłowych szczegółów. Długotrwałe jednostronne i nadmierne obciążenie poszczególnych grup mięśniowych przedmiotów o wadze powyżej 25 kg.

 

6) stopień

 

Zróżnicowane, ogólnie zdefiniowane prac wykonywanych zgodnie z normalnymi procedurami, z wyjściami podane, procesów i powiązań z innymi procesami (zwanej dalej "pracy zawodowej"). Praca z kompletnych systemów składających się z wielu elementów, z kilkoma odnośnikami do małego szeregu innych systemów. Koordynacja pracy Zmienna grupy.

Zwiększone zapotrzebowanie psychiczne wynikające z odrębnych zadań z różnych specyficznych zjawisk i procesów i wymagań na wyobraźnię i przewidywalności, możliwość porównania, uwagi i elastyczności. Wiele zmysłów intensywność. Znacznego obciążenia dużych grup mięśniowych, w bardzo trudnych warunkach pracy.

 

7) Klasa

 

Praca zawodowa zrobić z kompletnych odrębnych systemów, oraz ewentualnie podziale na pod-podsystemów, a także linki do innych systemów. Kierowanie i koordynowanie profesjonalne prace proste. Odpowiedzialność za zdrowie innych osób lub uszkodzenia tylko usunąć grupę innych pracowników lub osób działających o odszkodowanie na podstawie fałszywych oświadczeń lub działań usuniętych przez dłuższy okres.

Psychologiczne obciążenie wynikające z odrębnych zadań, które są równo reprezentowane w konkretne i abstrakcyjne zjawisk i procesów o zróżnicowanej naturze. Roszczenia o umiejętności zastosowania i adaptacji do różnych warunków, logicznego myślenia i pewnego wyobraźni. Wysoki popyt na identyfikacji bardzo drobnych szczegółów, znaków, lub inne ważne informacje wizualne i rosnącym wymaganiom na przedsionkowego aparatury. Nadmierne obciążenie dużych grup mięśniowych w ekstremalnych warunkach.

 

8) stopień

 

Zapewniając szerszy zakres prac badawczych zwykle świadczonych z wejściami i metod wykonywania i określone wyjścia, które są organiczną częścią szerszych procesów (zwany dalej "wyspecjalizowanej pracy zawodowej"). Praca w systemach złożonych z wewnętrznym podziałem na spójnych podsystemów blisko związana z innymi systemami i podział wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

9) ocena

 

Profesjonalne specjalistyczne prace, które jest przedmiotem odrębnego systemu złożonego składającego się z kilku jednorodnych jednostek lub bardziej złożonych jednostek odrębnych. Koordynacja i zarządzanie pracą zawodową.

Zwiększona psychologiczne obciążenie wynikające z odrębnego rozwiązania zadań, które są reprezentowane przez bardziej abstrakcyjnych zjawisk i procesów, wymagań dotyczących wiedzy, zrozumienia i interpretacji zjawisk i procesów. Wysokie wymagania dotyczące pamięci, elastyczność, umiejętność analizy, syntezy i ogólny porównań. Wysokie wymagania stawiane przedsionkowego aparatury. Szczególny nacisk układ nerwowy.

 

10) stopień

 

Świadczenie kompleksowych działań ogólnie zdefiniowane wejścia, wyjścia na ogół siedzibę, znaczną zmienność i jak radzić sobie z określonymi procedurami i linki do wielu procesów (zwanej dalej "pracą systemu"). Praca jest złożony system składa się z oddzielnych odrębnych systemów, głównych czynników wewnętrznych i zewnętrznych więzi. Koordynacja i administracja specjalistycznej pracy zawodowej.

 

11) stopień

 

Działania systemu, których działalność jest sub-dyscyplin o szerokich moce.

Wydajność pracy powodują znaczne obciążenie psychiczne wynikające z wielkiej złożoności procesów poznawczych i wyższy poziom abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni, uogólnienia i niezbędnymi decyzjami według różnych kryteriów.

 

12) stopień

 

Kompleksowy system działań z ogólnymi wejść wariantowych, wyjść i ogólnie ustalonym z góry nieokreślonej zasady i procedury z szerokimi połączeń do innych procesów (zwanej dalej "systemem specjalistycznych pracy"), które są przedmiotem kierunki działalności kompozytowych systemów z rozległych powiązań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

13) stopień

 

System specjalistycznej siły roboczej, którego działalność jest zbiorem dyscyplin czy struktura branżowa z rozległymi linków wewnętrznych i zewnętrznych. Kompleksowa koordynacja i usprawnienie działania systemu.

Wysoka psychicznym wynikające z wysokich wymagań dla twórczego myślenia. Odkrywanie nowych procesów i sposobów na znalezienie rozwiązania i niekonwencjonalny sposób. Transmisja i zastosowanie metod i sposobów innych sektorów i obszarów. Podejmowania decyzji w możliwość kombinacji znacznie bardziej abstrakcyjnych i różnorodne zjawisk i procesów z różnych sektorów i dyscyplin.

 

14) stopień

 

Działania nieokreślonych wejść, rozwiązań i bardzo ogólnie określonych wyjść z bardzo szerokie powiązania z innymi procesami, rozwój twórczej i pracy koncepcyjnej i system Koordynacji (zwany dalej "twórczej pracy systemu"). Obiektów jest zbiorem pól lub pole z dużym wewnętrznym rozpadem i licznych powiązania z innymi dyscyplinami i kompetencji oraz szeroki wpływ na populacje lub w inny sposób wyzwanie sumę pól. Koordynacja i administrowanie systemem specjalistycznych pracy.

 

15) stopień

 

Tvůrčí system działa, gdy osoba, której to oddział jako zbiór powiązanych ze sobą dziedzin i obszarów o znaczeniu fundamentalnym.

Bardzo wysoka psychologiczne obciążenie wynikające z wysokich wymagań dotyczących kreatywnego myślenia w wysoce abstrakcyjnym poziomie ze znaczną zmiennością i łączy w sobie procesy i zjawiska i zdolności niekonwencjonalny system patrząc w szerszym kontekście.

 

16) stopień

 

Działania nieokreślonych wejść, wyjść i sposobem rozwiązania ewentualnych powiązań z całym szeregiem innych działań, które są przedmiotem różnych nauk i dyscyplin i systemów najszerszych i najbardziej innych.

 

 


Top