Podatki

System podatkowy w Republice Czeskiej

System podatkowy w CZ jest podobny do innych systemów w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Ustawy były wykreowane na początku lat dziewięćdziesiątych i obowiązują od 1993 roku. Jedynie podatek od wartości dodanej i akcyzy został całkowicie zmieniony w 2004 roku, kiedy Republika Czeska wstąpiła do Unii Europejskiej. Ustawy podatkowe podlegają częstym zmianom i orientowanie się w nich nie należy do prostych czynności.

Podatki bezpośrednie

Podatki dochodowe są regulowane przez ustawę nr 586/1992 Dz. U., która reguluje podatek dla osób prawnych i fizycznych. Ustawa jest często zmieniania przez różne rządy w wyniku różnych populistycznych decyzji a niektóre zmiany są następnie usuwane. Zawiera całą gamę wyjątków i ulg dla rożnych grup podatników. Ustawa jest nieprzejrzysta i często krytykowana. Dlatego partie polityczne zazwyczaj obiecują wytworzenie całkiem nowego i prostszego prawa; jednak jak dotąd do tego nie doszło. Aby właściwie zapłacić podatek od dochodów w Republice Czeskiej zalecamy korzystanie z usług doradców podatkowych.

Podatek od nieruchomości dotyczy budynków i działek. W przypadku budynków podstawą podlegającą opodatkowaniu jest rozmiar zabudowanej powierzchni, w przypadku działek podstawą do naliczenia podatku jest albo ich rozmiar albo cena. Podatek reguluje ustawa nr 338/1992 Dz. U.

Podatek drogowy dotyczy tylko pojazdów, które są przeznaczone lub są wykorzystywane do działalności gospodarczej. Pojazdy wykorzystywane jedynie na własne potrzeby są zwolnione z podatku. Wysokość podatku od pojazdów osobowych zależy od pojemności skokowej silnika pojazdu, w przypadku pojazdów ciężarowych od ilości osi i masy całkowitej. Ustawa nakłada także opłatę za korzystanie z autostrad i to dla wszystkich typów pojazdów – osobowych i ciężarowych, przeznaczonych do działalności i na osobiste potrzeby. Opłata w przypadku pojazdów ciężarowych jest naliczana za każdy przejechany kilometr za pośrednictwem systemu elektronicznego poboru opłat; samochody osobowe płacą ryczałtowo. Pod uwagę brana jest możliwość rozszerzenia systemu elektronicznego na wszystkie pojazdy i na pozostałe typy dróg. Podatek drogowy jest regulowany w ustawie nr 16/1993 Dz. U.

Podatek od spadków, podatek od darowizn i podatek od przepisania nieruchomości są regulowane wspólnie w ustawie nr 340/2013 Dz. U.

Tzw. Podatki ekologiczne są regulowane w ustawie nr 261/2007 Dz. U. i są wdrażane zgodnie z przepisami UE. Obejmują podatek od gazu ziemnego, podatek od paliw stałych i podatek za elektryczność. Niniejsze podatki obejmują jedynie dostawców i dystrybutorów wskazanych towarów.

Podatki niebezpośrednie

Podatek od wartości dodanej jest regulowany przede wszystkim w ustawie nr 235/2004 Dz. U., która implementuje dyrektywę Unii Europejskiej nr 2006/112/WE. Istnieją dwie stawki podatku, podstawowa i obniżona. Większość towarów i usług jest obłożona podstawową stawką podatku. Obniżona stawka dotyczy przede wszystkim żywności i leków. W 2012 roku podstawowa stawka wynosiła 20 % a obniżona 14 %; ze względu jednak na problemy z długiem krajowym zmiana tych stawek jest wszakże wielce prawdopodobna.

Akcyza jest nałożona na oleje mineralne, alkohol, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Akcyza została tak samo jak podatek od wartości dodanej zharmonizowana z przepisami Unii Europejskiej. Administrację tego podatku sprawują organy celne. Akcyza jest regulowana w ustawie nr 353/2003 Dz. U.

Administracja podatkowa

Administrację podatkową reguluje ustawa nr 280/2009 Dz. U., kodeks podatkowy. Nadzór wykonują urzędy skarbowe a w niektórych przypadkach urzędy celne, które podlegają Ministerstwu Finansów Republiki Czeskiej (www.mfcr.cz). Zeznania podatkowe można składać elektronicznie za pośrednictwem skrzynek danych elektronicznych.

Skrzynka danych elektronicznych jest w czeskim prawie definiowana jako specjalny rodzaj elektronicznego magazynu powstałego zgodnie z ustawą nr 300/2008 Dz. U., który przeznaczony jest do doręczania dokumentów elektronicznych. Z mocy ustawy skrzynka danych elektronicznych musi zostać założona w każdym organie władzy państwowej, dla każdej prowadzącej działalność gospodarczą osoby prawnej lub fizycznej i niektórym pozostałym typom podmiotów; pozostałe osoby fizyczne i prawne mają prawo zlecić bezpłatne założenie skrzynki danych elektronicznych. Komunikacja za pośrednictwem skrzynek danych w pełni zastępuje doręczanie korespondencji pocztą tradycyjną i jest w pełni uznawana w czeskim systemie prawnym.

Cła

Ze względu na fakt, iż Republika Czeska jest częścią Unii Europejskiej cła i zasady importu i eksportu są sprecyzowane przez wspólne przepisy Unii Europejskiej. Niektóre obszary reguluje Ustawa Celna nr 13/1993 Dz. U. Stawki celne są określone we wspólnym kodeksie UE, znanym pod nazwą HSCN lub Taric.

Opłaty administracyjne

Opłaty administracyjne są regulowane głównie w ustawie nr 634/2004 Dz. U., o opłatach administracyjnych oraz w ustawie nr 280/2009 Dz. U., Kodeks Podatkowy.Top