Proces legislacyjny w Czechach

Projekty ustaw

Projekty ustaw w Republice Czeskiej składane są w Izbie Poselskiej. Projekty ustaw może składać jeden poseł, grupa posłów, senat, rząd lub zarząd województwa.

Uchwalanie ustaw w Parlamencie

W Izbie Posłów ustawa przechodzi przez pierwsze, drugie i trzecie czytanie. W pierwszym czytaniu, jeśli projekt nie zostanie odrzucony w całości, jest skierowany do prac w odpowiednich komisjach. W drugim czytaniu do projektu dodawane są poszczególne propozycje zmian, które są następnie przyjmowane lub odrzucane w trzecim czytaniu. Na zakończenie trzeciego czytania ustawa jest przyjmowana przez Izbę Poselską w całości.

Przyjęty w Izbie Poselskiej projekt ustawy jest następnie przekazywany do omówienia w Senacie. Wyjątek stanowią jedynie ustawy budżetowe i raport roczny o stanie finansów, które są omawiane jedynie w Izbie Poselskiej. W Senacie projektem ustawy zajmuje się najpierw komisja organizacyjna, która go przekaże do omówienia pozostałym komisjom i zaproponuje przewodniczącemu Senatu termin posiedzenia, podczas którego w terminie do trzydziestu dni ustawa będzie przedyskutowana.

Plenum Senatu może następnie zadecydować, że nie będzie się zajmować projektem ustawy lub może go przyjąć albo odrzucić, ewentualnie cofnąć do Izby Poselskiej z projektami zmian. Odrzucona przez Senat lub skierowana z powrotem do Izby Poselskiej ustawa musi być ponownie omówiona i przyjęta w pierwotnym brzmieniu lub w wersji zawierającej senatorskie propozycje zmian. Do przegłosowania ustawy, która wróciła z Senatu niezbędne jest zebranie w Izbie Poselskiej zwykłej większości wszystkich posłów, czyli 101 głosów. W innym przypadku ustawa nie zostanie przyjęta.

Odrębną kategorią są projekty ustaw konstytucyjnych lub Konstytucji Republiki Czeskiej, które muszą być przyjęte przez obie Izby Parlamentu i to znacznie większą ilością głosów, niż zwykłe ustawy. Dokładniej chodzi o uzyskanie zgody trzech piątych wszystkich posłów i trzech piątych obecnych senatorów. W przypadku ustaw konstytucyjnych i wyborczych Izba Poselska nie może przegłosować senatorskiego weta.

Prezydent

Po pracy nad ustawą w Senacie lub po powtórnym przyjęciu w Izbie Poselskiej projekt ustawy jest przesyłany do podpisu do Prezydenta Republiki. Prezydent ma prawo do odrzucenia ustawy i w tym przypadku wraca ona ponownie do Izby Poselskiej, która do przegłosowania weta prezydenckiego wymaga ponownie 101 głosów. Izba Poselska może w ten sposób pracować nad niektórymi ustawami trzykrotnie.

Rozporządzenia ministrów, Rozporządzenia Rządu

Ustawa może powierzyć niektórym ministerstwom lub rządowi wydanie przepisu prawnego, który reguluje ściśle określony obszar. Taki przepis prawny nazywany jest „obwieszczeniem“ lub „rozporządzeniem rządu“ i nie wymaga już głosowania w Parlamencie lub podpisu Prezydenta. Jest publikowany w Dzienniku Ustaw.Top